Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

941 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1jh87/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

, ! t.. lu.. I ..M !—ui;-1-r..m w1 »■)"'ai" "M, ',.m, "m ,'j «» . i,,*"".?1 1 ""las1!; m1,: H, ... 111 „ ■ —m. .i m ' m _ .. . * ~ - H iB^Xnk ^HHgl PlBil Ê^BÊ Sf HH fljUtt v, rail ISfBI w* V *««s*bH ' - îl? 'r.lèw* ■ mb fla BU »f mi pjffj w** ffa Jfy X£|| «J; ite tjp||| -$f ï'$ HH 1 TjJt*^KnjPrTi°Bjj SiStS JRB «K /• Wm$ &B - • j" -'J S '4.' ^ ^ VH MUH ^BrS^HHN |3ffl Ég^S S^y MBÊ wflft. ls£?§ s * >-i§l ''■iJMÉ.Aw jk^fa -f® Pwhjf^aB Me gjSfa rfg^Bfc ';!■"■" • ■ ■,"-;'•«•■ » a [gn « ■ ^ v fe jJ ejj^ sê:-^S^:'4> - . - .. „ _ irnsiu».-' Drukk.r-Uïtu.wer^ TEJJPtRE-MUYLE DuinkariwlMBi Mi M PAMME (M»i«) Veer Fpankrijk i II. «"«■ 4* Via» QALM8 OPSTEL i J. BAECKELAHDT■ rue Hortct, 17, CALAIS, RECHT DOOR. VRU, EN VRANK •*■ ♦ -*- ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ABQMMEMEMTEK B«l»is Frankrijh Engeland en Hollaind 1.50 r. per ma^sil 1410 *e, per maand 2 70 fis par msarsl 4>00 Ir nmr trimMlti" S.88 fi" pep trirnawter 8.00 fr< p#r trim. as en sohrljft In: 78, rn» Ot*mmy( tt bl», ru* St. Osnl», Cm) «a en tell si uns* fiorTisnandantixi Bij gebrek aan werkkrachten valt het ons onmogehjk morgen op vier bladzijden fa verschijnen. Volk sop voeding Het woord « volksontwikkeling » was mor*dsi?emeen geworden voor deo oorlog, bij de Vi .amsche siudenten. Hun strijden en streven j as immers tôt oit éé e doel gericht : De volledige ont^ik elû g van het Vhamscha volk onder dit drievoudig opzicht: verstande!i|k, stofelijk en zedelijk. Wie zegt ontwiiikeling onderstelt een bestaande iets dat voor ontv«ikkfcling of uiîbreidii g tatbaar is. Dit iets is de sluimerende veritandelijke kracht en de reeds aange- orven kennis-sen, de wilssterkte en het zedelijk gevoel in de eerste opvoediv gsjaren opgedsen in de eerste lagere opvoeding van het voUs-kind. Wat dus te ontwikkeU n valt is de eerste laeere opvoeding, doorhetmeerder deel tder volss lasse genoten. Willen we ontwikkelen moeten dus eersteensteviglacer onder ijsbetrachten. Ailes komt ten slotte hierop nt er... Is het lager onderwijs voldoende om de volksklasse voor onta-ikkeling vaibaar te maken ? Was di vol sschool in Belçie.overal en aUijd wat ze eigenlij^ had moeten zi)n : de »:rondvtst waarop e zonaer vrees een sterK en macniig gebouw konden bouwen? la het antwo >rd rnoe en we voornamen-lijk tweezak-n onderscheiden : het onder-wijsen de opvoedmg. Het onderwiis was in de laatste jaren ras yooruitge^aan inBelgie..., het da'en van het per honderd ongeletterden eener-ziiose-î het vermeerde en van het getal school sren «jn da^reen ontegensprekelijk bewijs van. Het percent onwetenden dat over een d««rti tsl jaren ïammerlijk groot was, w- s door de ui breidine van't voiks-onder^ijs aan 't af fclen en kon reeds vo»r cen oorlog de vergtlijkirg ^ oorstaan rret anoere 1' " ien die sed^ rt la< g het verplichi} \e<- d ori erW j* inge^o rd hadden tôt ves ti n jar n Ht ermeerderen an het geta^ eC o< Ijaren * as pas mge oerd toen de corlo uitb ak, zoodat e nu de ui-werk*els n et kunren na^pan. r atuurl jk 5 un^en die r iet anders dan ^unstij; z«ia... Op de eerste raag : was het onderwijs vo doer de ? kunnen we dus antwo®rden «H t ^asyooe v^rbeteriag vaibaar en be-g(. n goeie unslagen af te «f-pan.» Maar onaerwijs is teen op^oedir g, maar enkel een deel ervan. Op^oeder is verstand -œ-il en fevoeî ontwikkelen, de ncodige kennissen vêrrijkèn. Was ie •pvoedi^g voldoer de ? W : kennen denb •maanzijr e vruchten. Als we nier de vruchten ragaan, komen we tôt eete bittere ontgooeheling van wat de opvoeding was. Wat al jongens, verstandig en zelfs wat geletterd, maar zonder een «rreirtje karak-ter. Hoeveel wiis?etren met princiepen maar zonder ahvoenng nn werken. Hoe-veel hooetgeleerde mannen zonder eenig zedelijk gevoel van schoonheid en zede-iitlReid.Stei daartegen een schamelen, ongeletterden boerenjongen, maar met een gouden hert en sterken wil om te kemen waar hij wil. Ikvofkiesden eenvoudigen maar wil-sterken soldaat bovtn den opgeblazec, karakterloozen off cier ! Als ik rondk'j^i or.t aar ik er veel, verstandig genoeg, maar gc-oeHoos voor al het scnoor.e, het x«are, het edele dat in de schepping te vinden is, onverschillig voor eika vermansng tôt pl cbt^olbrengen. Ik zie er velen die weten maar riet wilien, die te flauwzijn om tun gedacht te verdedigen, te lui om hun plicht te volbrengen. Waaraan ligt ait ? Noch gevoel, roej wil werden or.twik liéïd. Hu-1 meester nam veel motiie om i hun verstand te verrijken met aile kennis- 1 sen, maar ùert en karakter liet hij braa lig«en. 't Is een verstandige jongen, hoort men zeggen, maar hij en heeft geen karakter. 't Is dus klsar dat we in zake opvoeding op 't achterplan bleven. Di< moet verholpen ! Dat elk zijn ei?en onderzoeke en zie en I andele in gevolge ; dat de opvoeding na den oorlog wgt meer aan 't order van den dag kome om van de volksjongens mannen te maken, die kennen. gevoeien en willen. « Meer Volksopvoeding » weîe de kretet van de VJaamsche knapen die willen hun . volk ontwikkelen- P. VANDOMMELE Brankardier Mr. LIeyj Georgn vormt het nieuw kabinet Een miniaterraad te t»u«k<ngh«m Locdîn 6 Dec. — De kcning heeft de mi ri-ters biieengerosrpen in bet paleis vtn Buc-kli gbam. De samen tellicg van het nieuw miDisterie werë besproken. M. Lloyd («eorge «al het nienw mi » i tirrie vormen Lcnden 6 Dec. — D« koning heeft M. Lloyd George bij hem geroepen. Op raad Tan M. Bobar Law heeft de ko? iog hem gelàst een ci^uw ministerie te vormen. M Lloyd Gsorge heeft aaaraard. Hij zal een nationaal tnimsterie vormen zonder onderscheid van pariijen. ! Het doel van Duitschland Het wil die werbnnrfe» <• fa» mic> new en te boteii Il omea Wlj tr otten bekencen dat de F uitschers in Ro^menie eene uiterst belan^r jke ^.egepraal bebaald h'bben. Dtïe o crwmriing; e hier ?* met betgene zii beoogden Zj hadden vooi doel de verpletteriag *an bat Roenaeer seh |eKer en oDgetw^feld een afzo;)>terlijke<< vred& iB't dan versla((ene. Drie mi-n^en ztja se^^rt be? sejfin der viianaelitkbener verv oiitn en nog nn-t een derde van Remenie w<-rd o*ei-w-ldigd. Het Roemeet sch le^er we'driet in ti.ee grsnt der,.IIet is outploo/d bii de Rnssen die het ter hulp kwamen en gered datik aan zijoen aoed. De onderrinoing lai het vee' eeleerd bebben en bet zal tbans krachidadi^ œedewe ken tôt de uiipu ting van den alge-meenen vijand. Reeds 13 Dnitscbe divisien werden tegen Roercenie op|ezonden Maa> thas s 00k heeft Dnitscbland S divisiën op het front van Monastir. Mag Paittelilaiidi knlp *er« waelkteaa voaa »Ji«te vfrboadenenV Het leger dît best Bulgarie kon ter hulp komen wae dit van Oostenriik. H«t is echter nog niet bekomen van de ala-gen te Wee^ gebracht door het Rus'usch en Italiaarsch offensief.Htt kan geeu • kel zijter legerbenden mlsaen. Op de Turxen moet Dui sch'ar.d ok niet rekenen. Ten hoogtte heeft aen eene vijfde dlrisie op de Strouma kunnen bijeenbrengen. Men spreekt wel over vtjf nieuwe divisies die la Thrace en Aaatolie cullea beichikbaar kemen, roaar deze hebben geen ma eMa>l, I W|nt anders zouden die al lang op het toor«el 1 van den atrijd trekomen aiin R^eds werden eenige Legerrorp-sen vac Armenie tôt een'OU dige di*i8)ln hersebapen om te kunnen n»ar Burepa gesiuurd werden De Turken hebben reeds de klas *an 18 en 19 op^eroegen en wak-keren door aile middela de vrijwilligers van boven 16 sn 50 jaiec, die toi nog toe vrij ble en. Bulgarie o^k z tl Duitscbland niet ter hulp komen, want bet vrerd reeds jçènoeg beproefd. Ztin compa^nif-s die in Juli sBo mannen telden hebben er tbaos neg 130. < > De Borlog in ioumame De l>ni<aeiter« !■ het ceiaies* der p«troleumliroii»i«a Parijs 6 Dec. — De Duitschers m*km rasspn vooruitgan^ ten N. W en ten "W van Buks.rest. De Russt-n b Kennen da< de Roemenen onmachtig aren om den vijand tegen te houde*'. TVn N -W. va de hoofdstad ?ijn de Duitsch is in het velle center >an de petroleuaibroi nei aangekomej. De veroveiii g van d^e streek is van zeer groo' beiang. Herin-neren » ij dat de Russen gedurende hur -nen aftocht de putten m Galicie ver-nielden.De Roemenen hadden eene reserve van 1 500 000 ton. Indien deze verr ield zijn zulien de Duitschers zes ma nden noodig hebben om de uitbaiing op zijne gewone hoogte te brengen. De wtjaMdige betiebteni OpS Dec. hadden de Duiischers en Oostenrijkers 12.500 pevangenen gtno-men, waarbij nog 4.500 andere moeten gevoegd worden, die genomen werden door het 9 legerkorps en door het leger van den Donau. D« b^ieuioi; -van PiotSiri Deze stad ligt op een belar grijken knoop van gemeenbchaps'egen en zijn verlies is nog belangrijk» r als dit van Bu-fcarest. Het ™«s het center van den noe-meenschen wederstand. Thans kunnen de Roemenen onmogelijk den weg behou-den naar de vallei van Prahova en de rijke petroleumbronnen. De eenigeweg die hen met Rusland in verband stelde is afgesneden. Eei s Ploesci bezet, koh Bukarest onmogelijfc stand bouden. De schrijver van bovenstaande zegt dat de duitf-chers te vreden zouden geweest zijn moesten de Roemenen Bucarest verûe-digd hebben. De Roemenen, /egt hij, zouden voor de verdediging van de boofd-stad 800 000 mannen van noode g»-hac hebben en d ze «ouden zonder twijfelge vangen genomen g<-weesi zijn. Gelu* ktg /.ij de Roemeneu naar Bu/en op 7# km. ten N -U. vau Ploesci in aftocht g^gaan. Ong«-twijfe]d ulien de duit- opflo rc f hor>n W n n V» . , nnv. i » I 1/iM rvv% /j l { ■ EUSSISCH T ***■.& «tes»1 FRONT Hnn ei Ko'id«« «en «#*«w- aeS t P<s!r et> 7 Ds . — I de streek va Ge bou-zow G ukalovés hstlden wij een cffersitf t g-sn. I de btboschte Carpa hen seict m n niets, t y gevolge ran het slech wed r Cri de Balkans fie Ser«iers ««co^ereH e«»e bougie Parijs, 7 Dec. — Servisch bericht. Gister n hadden op het front hevige infanterie- en ariilleriegevechten t>liats. T n N.-O. van Budimi ci veroverden onzetioeptn, na e-vn prachtig-n aanval, eene belangnjke en sterk verdedigde hoogte. Zij name een groot aantal gevangenen en veel oot logsmateriaal. ■'Sus %ijaiai vain aan te "loorden «an Iftonaatir Salonika, 7 Dec. — De vijand bombarde erde op 6 Dec. onze stellingen rond Monastir. Een vijandigQ tegenaanval tegen de Servische stellingen opde noorderhellin gen van den So'od gelukte er enkel in, ee pedeelte van de laatst veroverde l oogten terug te winnen. Ten Z van Séiès w-rd een Turksche looppracht door de Engelschen schoor geveegd. Zij namen eenige gevangenec mede. UIT ITALIE Pe It«lÎK«sen weren t«#« »»n< ' %a;ie u af (ege» d - n heav«l XOt Rome 7 Dpc — Gister^n avond slo^een wi opyolg^ntiitU t ee aintalieu af teti N O. vai de hi-u^el . 08, Witcr lleg.uitren bombardeer^en de streel va Aqu i ia en d<'0 <d«a ee <e vrou«r. Wj. Domb^rdeerden de vliegpleinen *ai T"» ... T' : wwuvi v v^uug UUIJUI aau>oii^u uj/ un punt richte.. De huit in Plorm^nSe De « Gazette van Francfort» schrijft : Wij mogen ons niet inbeelden dat » ij ten gevolge van de over^inningen in Roeme-nieous rantsoen zullen zien verduhbelen. Russen en Roemenen hebben 't grootste gedeelt der gra^nge^assen in veiligheid gebracht. De grootste graan?oMers be-vinden iich op den beneden Donan, die nog niet veroverd « erd. Petrogr. •] Dec. — Russiach legerbericht. Ten N. van Trotus worden ds gevechten voortgezet. hi Valaahie wijken de Roemeaen al strijden naar het Oosten. De Roemenen hebben Bukareat verlaten op 6 Dec 'smiddsgs Ten Révolté ran dien af techt moeten de Russlsche troepen op den liuker vleugel cp hunne beurt wijk«n. rict eu i lirai. Over twee boakjas. I. — SEXUFELE OPVOEDING. « E aren eeos eere »ader eneere moeier die een klein kmdje hadden, waar zij »eel ^ai bieldén, en dat zij wilden opvceden tôt he groot was. Toen net kindje nog klein was zargden zij er heel tosd voor. Toen htit kindji iets grooter *erd, lecrdeo zij het ioopen.ea zi ga*en antwoord op al zijn -ragen. en zij najiei hena bij da ha ad ea steu iden hem op den be giaoenden lerensweg. Maar toen erin di6n we: eer< moeielijk gedeelte k am, waar het kla hua stauc wel noodig bad, om niet te struike len ot te vallen, taeo lieten zi] het handje los en toen het ki d nog naar hen greep, hebbe zij het van zich afgestoote», en hebben he ki d alleen gelaten op een moeieiijken wel vc gevaren. i m n il n m «i il ii «i »i ii n m il n n i% ii u % «» » n n ii n ii ii n n ii u j Officielle m idedeœliiiiffi | i Le Havre, 7 Dec. — Niets (e seinen op het Bel/isch, front. jt PaHK V <&«. 1 Wij voardm m»t wlo*lnkk*n em wrrusse*den aar-vml op de rijandrHjke I l trpjrwm ,gn 0 i mn M tzrral en nt m*n e'ttige ge: a*>gmen. I Vergers »»>/* te s inen. ! i*»es| 9 dre., *3 ». I N ets te sefam te'* z%] cm tam-'hjk h*v or art l rrustrijd op den linker ♦ oewr van de Mans en in d? streek van d<m heuvel 304. I esireiiaeh i Lmden, 7 Dec. 11 u -- Gedurmde den nacht niets te seinen. I Londen, 7 D e. 21 u 40 — H via bombardement van weerzijden in den I ThÀepval. Op het overige van het fr<mt artill'riestrijd. \ % i « !Wat een hardvpchtigpi ouders, cietwaar? Welnu, op dezelfde manier m keb hedan ten dai;;e c <genoeg » lie ouders r-ch van bun tr k als cp oeders af, zoodra het kird in bet tij -pe k ko it, wsarlo de sexueele opvoeding b'- ihoorde te bfgi ner. » Z .01 ndt de aaovang van het boe^je Sexueele , O voedmg, door Dr Staercke. Eonroudig i n juist! H 5t onvermtjdeliik gevolg dierTiand^lwijze op ie betrekklogen tus-iCben ouders er kindirs b indm' : kte hij in de vol«ende bewoordingen. » De kmeren, met hun geringe weerstands-kracht, z >ndsr inlichiingen of leidiag, bevr -digen hun nieuwsgifirigheid doo* praatjes met sch^olcameraa jes, en krijs>en hua ke nis op sexusel geb e i utt ds scaerigste b.onnen cie e - bes aan. Het kind wo dt ged vongen in e n gi-oote levé a t aag ïijn tigen weg te gaa , omda , door de d vaze gewoo- te der preuisca-beid t .g^novsr ^inder.'n, de ouder8 waigîr îi de ragen an het kind, op dit gebied. eerl jk te bea twoorden. Dasrdoor ontstaat de eerste groot kloof tus<chen ou 'ers en kiiid, daardcor verl est het kind het vertrouwen in hen^em-dat ztj bem onware antwoorden geven of htm ruw afschepen of altbans het antwoord «eigeren op zij a vraap. Heeft het kinJ dan elders het amwoori gekregen. dat hem thuis werd ge-weigerd, dan zi t hij ziia ouders tersîuiks asn, en denkt : « Nu »eet ik waarom zij het mij ^ niet *ilden zeggea, om îat het ries en gemeen is. » Zoo krijgt bet ki d een mo sterachtige en onware voor tellicg van aille sexu ele dingen, en z jn diepste Tertrouwan zijn de oude?8 kwiit -oor jarer,en ^elllcht vcor altijd.— ! « Is het niet cf de gansche kindetwerold sebreit naar vaders en moeders, die hait genoeg hebben, om heu tegenover het diepste raadsel vsn het leven niet aan zich zelf o?er s te laten ? » Ook wanneer de kinderen grooier, I ja' wanneer ze volA'assen zijn, wordt dîie ; struisvogelpolitiek voortgezet ; over sexueele oaderwerpçn wordt niet gesprokeo ; 'enee^en keer onder het roorwendsel, dat ze te vuil en | gemeen zijn, den andern keer juist, omdat ze « te heilig » zijn. De st xueeele opvoeding is in j de geot begounen en wordt ook in de goot 1 voitooid. Géan iniichling, géén waarschuwing c voor gevaren. Ouders, u trefi een zwaar ver-wijt, « wanneer u v zonen uit den strijd met 1 hun g slaehtsdiift gewond terugkeeren en voor jareb, misschien voor hun leven beladen jijn • met den vlo&k van uw lafnt id » j Dat is ailes nog eenvoudig g«zegd en een^ voudige wasrheid. Ka up dtzeifde klare wijze legt ons Dr Staercie vaor hoe zo der schok of stoot, zondar verwonderivg of ongeionde , nieuwsgieritiheid, het *ii>d op de hosgte van 1 de betteKenis van het (stxucel) geslachtslcïen t kao worden gebracht. Dat is ailes bel<Dg?ijk, , maar dat is ailes sexueele toorlichting / Gaen î spoor <a opvaeding 1 j Ik 1ou het niet d va^er vinden een mensch i têt rijpheid te laten komen fonder geslachie-j lijke voorliehting, dan aan een mensch, men j i 0f vrouw gsslaahtelijke voorhchting te tchen• i ! ken zonder sexueele opwoeding. Hit eene iou nooit anhetandera mogen gescheiden worden. , Dr Staercke is er («eh wtl iet of wat bewust a van, want hij raakte cventjes de zaak aan. t « Met het geven van voorllct-ticg en waar-'1 «chuwicgen alleen, geeft men echter de jeugd nos! «een sexueele opvoeding Dit onderwijs „ aoet in de opvooding worden li geTlochien, T | maar de geheele opvoeding van de Jeugd moet, t » rekening houden met het torkamstige sexueele T \ laven, en wel is hcefdzaak daardoor, dat zetf- * • 1-eheerscbin g wordt aangekweekt en de wlîs- * kracht wordt geoefeud. Niet slechts groote z gevaien, maar cek steike begeetten staan het ki d later te wachten. Ook hierover moeten i jonge nrensohen gcwaarechuwd worden, zij i moeten Weten, dat zij tegenover sexueele net-I eir.een ditwi]ls al han zelfbebeersching en I wil-kracht noodig zullen bebben. Zij mo-ten ? W 'teo dat al tun ledelijke-meed se ms noodig f zal zj om « Neen » te ïsggen, ook als hun * kame aden hen vcor Jsfaard schelden ». t Ea om deze eckele woerden zonder zijn« I gezamer tliike uiteerzet ingen de benamirg I '•an Sexueele opvoeding verdiereii ? Nooit l S De Sexueele Veorltchting welke bij uitne» z mend behandeit, moet de kleine plsata in-| nemen in onze be:or«dhdd, zij 1s de kerte i iclei'^ing wasrop 0!>mid 'eliik volgen moet de I ailes beslissende Sexueele Opvoeding. f. d. Nummer 592 Prijs : g5 O^atiemen Zaterdag 9 Deoember 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes