Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

696 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 08 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 16 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/833mw29305/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgisch Dagbiad vereerd met tiet Eereteeken der Fransche Akademîe Dr ukker»Ultgever i H. TBMPBRB'MI YLB( Ontakerkelui, If, @e Panii, ^^^m^a^mmmmmt^^^mÊmmammmma^tmm^mmÊaammmmmÊummÊÊiÊÊtmmmmm^mÊmm^fmmimimmaimmatMmmmmmmmf0mf^mmmimmmmmÊmmmmimÊ¥mm Administratie i A. TEMPÈRE Voar ailes wat d* Adminiatratie betreft lioh «a wandan bij dan Drufckar-Bahaardep ■ A. TEMPERE-MUYLE □uinkerkalaan, 62, DE PANNE (Belgie) Voor Frankrijk ■ I7( rua de Via( CALAIS. SS..»!,. ■ . Il a.'.... IW.1 '»—î '■■ —■ ■■■■■.. I ' r^-,-^ ..rr,, ,.«r.n» .; "' ' 'L' ,Vmmmm^m^m^^ffff"ya"*W"" ' "" Medewerkors : Guill. BRANDT — L. Clauwaert A. ¥an do Yelde — Gaston Stampaert — V. Eritas K. Yan Sevenandt. - IRedaclis i J. BAECKELJINDT De afukkcn betreffende de rcdactie In te aenden aan J» BAECKELANDT, rue Mortel, 17, CALAIS. SOLDATEN EN VLDCHTELINGEN die naar Familieleden zoekt, wendt u tôt den Uitgever die zich GRATIS ten uwen dienste stelt. j ' / . - ' ' Belgisch onderwijs in Engeland Mijne artikels over « Belgisch onderwijs in Engeland» schijnen te Londen de aan-dachtgetrokken te hebben, wantik ont-\ing ml deze stad meerdere brieven, met talrijk.f» bijzonderheden, die mij vroeg of laat zuiien van pas komen. Een dezer bijzonderheden is echter van te ernstigen aard om er niet aanstonds ruchtbaarheid aan te geven. Een corres- | pondent schrijft : t In grondbegin zijn wij het hier allen * met u eens : onze kinderen zouden Belgisch onderwijs,en voornamelij k Belgische opvoeding, moeten ontvangen van Bel-gische leerkrachten. « Er zijn voorzeker dwaze ouders, die hunne kindaren willen « vereogelscht » zien ; maar er zijô ook anderen, die GE-DWONGEN hunne kiç^kren naar de En- , gelsche scholen zenden, en dat zijn die ouders, welke in Belgie ONZIJDIG onderwijs ver* ozen en hier getrouw blijven aan hunne grondbegins len. « Al de mij bekende Belgische scholen zijd cor.fessioneel, 't is te zeggen het onderwijs, dat er gegeven wordt, is van godsdie st doordrongen. Heel wel voor de ouders, die zuhs verlangen; onge- wenscht voorhen, dieerniet van willen». • • o Éen ander corcespondentbehandelt het-2elfde punt aldus : « De wet van 1914 laatieder toe scholen te stichten, die, in regel bevonden zijnde, Staatstoelagen k unnen ontvangen. « Do h de pieuse schootwet heeft het j officieel onder ijs niet af^eschaft. Dit kan « overifieris niet, eermits het Staatsonder- ! wija door de Grondwet ge«=aarborgd is. | « En wat zien we nu in Engeland ge- i beuren ? Al de Belgische scholen zijn ] private ondernemin jen ; in omtrent allen j is godsdienst verplicht vak. « Is dan de wettelijiïe bepaling, dat er ; etaatsonderwijsm.oetzijo, eenedoodel«tter ; geworden ? « Een geestelijke, die zich — waar- ! schijnlijk op eigen macht — een officieel ; karakter aanmatigt, werft onderwijzend i personeel aan in een lokaal, dat algemeen | voor offtcieel aanzien wordt. Onlangs j vroeg een mijner vrienden — onderwij- j zer met meer dan 25 jaren trouwen dienst . — eene plaats aan. Het eerste wat de Eerwaarde Heer vroeg was, een bewijs van den katholieken pastoor uit de buurt, dat de aanvrager trouw zijne christelijke1 jplichten vervulde ! « Ik heb goed rondgekeken te Londen en vond geen Staatsambtenaar, gelast met aanwerving van leeken-personeel, dienstig voor onzijdige scholen. » * ¥ ¥ Van uit mijn dorpje kan ik den toestand niet anders nagaan, dan op hetgeen de Belgen, aldaar verblijvende, mij schrijv n. Nochtans is de ernst, van den toestand, waarop deze twee brief'isselaars mijne aandacht tre^ken, niet te loochenen. Offtcieel onderwijs is door de Grondwet ge waarborgd voor aile burgers : nietgeloo-venden moeten ook KUNNEN genieten van onder«ijs, hetgeen door dealgemeen-neid betaald wordt. Zulks zal wel door niemand betwist worden. Maar van eenen kant is het on-aanneembaar, dat onze Minister van Kun-sten en Wetenschappen wetensen wiltens de «et laat overtreden. De achtbare Heer Poullal, die doorga^ns in Hollan ' resi-deert. zhI niet op de hoogte zijn van wat hier gebeurt. Ik zond reeds op zijn naam, naar zijn Ministerie te St.-Adresse, al wat ik ^chreef over Belgisch onderwijs, mitsga- f ders meerdere bijzonderheden, niet voor openbaarmaking bestemd. De Heer Poul-let heeft er waarschijnlijk geen kennis van kunnen nemen, omdat hij niet ter plaats is. Het nummer van Ons Vaderland, waarin dit artikel verschijnt, zal ik deze maal sturen naar onzen geachten HoofdminiA-ter Baron de Broqueville. Deze zal wel zorgen, dat het komt waar het wezen moet; immers het is volstrekt noodzake-lijk, dat aile mistoestanden uit de voeten I gedaan worden, alvorens wij naar Belgie > terugkeeren. Als wij ginds «oude koeien» moeten uit de grach halen, dan zullen j wij er mooi voorstaan ! ! Mijne corre.spondenten mogen dus ge-? rust zijn : al wat ze mij toevertrou« en in hunne brieven gaat naar den Heer Baron de Broqueville— als de Heer Poullet nog in Holland is — te zamen met het hui-dige nummer. LOUIS GLAUWAERT. s Kronijk uit Noord-Engeland 3 l ' ( Keo feniks. — Gedachden mn 1 wijleéi <«neraal linltiéiii. — We Engelsche manitie>w«rkera. — Ëngelsehe soldatemtaal. — à- en \ zottderliugr voor»t«l va* wege \ eea z»aderlin(( man. — Pal«s- t iina aan de «loden. £m. De Borû, Antwerpsche correspondent van de s RoAerdamsche Courant, SGh-ljft aan zijn blad : < « 'k Zie 't nog of 't ^isteren was : door de be-' schoten stad loopende, d'en onvergttelljken mor- t ! geo van den 9 October 1#U, zai$ lk een der eerste ( ^ | huiaen dl^ getroffeu waren, in Itchterlaaie staan. ' i 't Was in de Kasteelpleinstraat. Hat erf brandde af - tôt den groad Dezer dagen kwam ik weer voorbij en keek toe-valllg naar het oude puin: daar was een heel nieuw t en f -aai huis in baksteeo en Franschen steen opge-rezjn en ik za% een gedenksteen in dén gevel, met erop gebeiteld een opwaarts stijgende ?ogel, waaf-onder dit goed klinkende rijm : Door 't oorlogavuur vernfeld, en in den grond verloren, doch als de feniks weer, - ! uit d'eigen asch herboren. I 1914-1916. I Klinkt het niet als een proSetij î l 1 ** ' î * * 3 | Wljlen generaal Galliéni was een meesier in de ' ï kunst van het bedenken van gevleugelde uitdruk-t ] kingen. zegt de Westminster Gazette. Een daar-5 ! van : Kritistert niet als gij niet teveru verbete-1 \ ren kunt, heeft in Frankrljk opgang gemaakt. Een t l andereluidt: Zoo gij hersenen hebt, gebruikt ze\ » r zoo niet, g a dan kool plant en. — Wanneer gij i hetsteentje aan 't rollen qsbracht hebt, houat ; het dan ook in bewegtng en %eg, wat gij wilt : i dat men doen zal. maar zegniet meer dan iemand ' onthoudch kan, wareneveneenslievelingsuitdruk- > kingen van den grooten strateeg. ** ' » * Mrs. Humphry Ward, de bekende Engelsche ro-. manschrijfster, heeft eene reeks brieven aan vrien-î den in Auaeriiia gezonden en de Daily Telegraph e î druktedie brieven af. In den laatsten daarvan • spreekt zij ovtr Engeland's deel aan den oorlog : , Wij hadden negen maandennoodigomie begrij-e pen wat Frankrljk reeds dadelijk na den slag bij i. f de Marne begrepen had : dat ledefe hand, die be-,j; sehlkbaar was, muni.ie moest gaan maken. Wij, h | die ons normale leven leidden, die ons land niet ; verwoest tagen, hebben dat niet zoo *lug ingezlen. i Borendien moesten wij voor ae vloot vrer«en, die l" absoluut noodig was om de positie der geallieerden te redden, reeds dadelijk na den eersten aanval ?an Duilschland. Eens zal de geschiedents leeren, i- wat Engelands arbalders ln het eerste oorlogsjaar i- op de werven en in de dokken hebben gedaan «Wat s heeft men toch te^en de arbeiders in te brengen ?# r vroeg mij een fabrle^ant te Glasgow op veront-waardi^en toon; « het land b -h ort nooit te v^rge-7 ten. wat er in-de eerste maa .dcn van deu oorlog aan de Clyde is gesehled Iederen dag werkten de arbeiders van 's ochtends ses tôt 's a onds negeo, a tôt zij van vermoeienis neervielen ; ooa des Zon k dags na men zij geen rust; te afgemat zelfs om te - ? eten ef ta slapen, hielden zij zieh met een slok i water aan den gang. Dat heb ik gezien met mijn ! eigen oogen 1 » En diezelfde vermoeidheid heb ik ook fezlen op een deel der gezichten van de arbeiders in de Mid-lands en in de districten aan de Tyne en de Clyde — een vermoeidheid die duidelijk geteekend is, maar toch gaan de arbeiders hardueAkig voort, ^ zoader zich te laten neerslaan. De Engelsche arbei» der is geen gemakkeliik soort mensch om mee om te gaan — verre vandaar — en hij heeft evenmin ve<;l verbeeldiogskracht. Hij heeft zeJfs nooit een vernield Fransch of Viaamsch dorp gezien, hij kent 1 dat slechti ult de verhalen van zijn zelfgef ozen lelders en hij heeft niet heel spoedig begrepen wat dat zwijgen der kanonnen aan het front beteekent, f als er gebrek komt aan munltie en levende wezens | den strijd tegen metalen projectielen moeten opne-men. Maar honderlduizenden uit hunne gelederen zijn naar de gevechtsllnie gegaan en anderhalf mil-lioen mannen zijn nu met den aanmaak van muni- » tie bedg ; en zij zim het, die, te zamen met dege- | nen die den hersenarbeid verrichten, met het we- I tenschappelijk intellect der natie en met de nieuwe j en verbazingweikende hulp der vrouwen, « de l goederen afleveren »; hij vult thana de groote ar- \ senalen en particulière labrieken met kanonnen en | projectielen, met bommen, geweren en mitrailleurs | hij werkt dag en naaht in de scheepswerven, hij leert het nieuwe leger vau vrouwelijke arbeiders hoe het werfcen moet en er ontstaan, door den ge meenschappelijken nood, hetzij in de loopgraven ol in de fabrieken, nieuwe vriendschapsverhou-dingen tusse h en hem en le andere klassen der ! maatschappij, die hij vroeger zoô weinig kende e* die eveneens, misschien met verbezing, gezien ; hebben wie hij is. * ¥ » In de Manchester Guardian geeft iemaad een voorbeeld ran de la«onieke wij^e, waarop Tommy vertelt of verneemt, dat een kameraad gewond of ; gesneuveld is. Twee mannen, zegt de schrijver, ontmoetten el-kaar vandaag in de loopgraaf vlak bij mijn gedekte ; schuilplaats en ik hoorde het volgende stunje ' « back ebat » (soldaten «slang») : t Ouwe Bill heeft er vanraorgen eentegengehou-den. » (Een Itogel tegengehouden = door eenkogel g-troffan). | « Bllgh'.y? » (gewond). « N j. Na poD.» (il n'a a plus = gesneuveld). « Poor Bill ». (Arme fflïf.) | En els ging zijns weegs. I i i Ik herinner me niet juist. of ik in Ons Vader- î land reeds schreef oter M. Bernard Sha-w. *t Is ' een man met zeer gewoon verstand; maar toch is ) hij r in gelukt, zloh in vele oogen tôt een genie J te verheffen, ten gevolge van het voortdu- ) rend gebruik van paradoxen. Door zich steeds \ over te leveren aan geestelijke geweldige verdraal- I ingen — contorsie's zou men in de acrobatie zeg- \ gen — is Shaw er toe gekomen in zijne redeneerin- j gen tôt zelfs den schljn van de eenvoudigste Iogiek | te verliezen. Hij is geworden, wat men zou kunnen | heeten een contre-sens of averechtsche. Shaw heeft onlangs, bij de bespreking van een ? boek van C. K. Chesterton, zijn geest tôt de Joden | ge«end. Daar er nu eenmaal 13 millloen Joden \ zijn, moeten we « make the best of the situation. » } En daar de Joden « de eenigen ln Engeland zijn, | die beschaving en intellectuallteit paren aan ge- | zond verstand en zin voor business », is Shaw er | thans vurig voor —quia absurdum — een Joodsch | ministerie voor Engeland samen te stellen en ver- | handellngen van het Parlement in het Jiddisj te f doen houden. Denk nu niet, lezer, dat die man spot; volstrekt s niet 1 Hetgeen hij hier voorultzet is weder een ge- | volg van de voortdurende contorsie oefeningen | ziins geestes. | En toch is er altoos iets waars in hetgeen die jj zond- rlinge man uitkraamt : zoo heb ik hier kunnen j vastsiellen, dat de Engelsche Israëlieten doorgaans beschaafder, sneller van begrip en gezonder van verstand zija dan *elen hunner landgenooten; de zin *oor business of zasen bedtten zeallen in hooge mata. Ze schijnen meer dan andere Briit^n hun deel gekregen te hebben van de continentale be-i sebaving. i Maar uitgaan van deze waarheid, om te î eslui-l ten, een JoodFch ministerie samen te stellen en de Joodschetaal in het Parlement te be igen — daar-voor moet men een célébrale contortismist zijn als t M. Bernard Shaw 1 i Hierbij ttan ik nog voegen, dat in Engeland meerder» Joodsche Parlemeutsleden djp en zelfs twee Jo jdsche min'stcrs van het huidig Kabinet d elmak n : H ;ereu S >muél en Mont «gel D eerst# ts m^uister van Bmoenlandscheïaken; de tw«ede b^heert 's iauds schatsist. Ik h» b u immers in een vorlk» artlstil — getiteld « Godsdienst en Oorlog » — reeds medegedeeld, dat de Engelschen den gods-t dienst niet mengen in hun partijtwisten. Eene con- ( fessloneele parti j is voor hen onzlu. Ik vind dal ie daarin gelijk hebben. I » H \ Terwijl ik nu toch over Joden schrijf, zlehier nog ! een niauws dat hen aanbelangt : I De Jewish Chroniclt neemteen bericht over uit rie Times berichtende, dat Morgenthau in een rede te Cinclnuati gehouden, meledeelde, dat hij kort geleden het Turksch lablnet had aangeradan Pa-lestina na den oorlog aan de Zloaisten te verkoo-pen. Naar hij zeide waren de Turksche ministers bijzonder ingenomen met het plan. Beraadslagin-gen werden gevoerd over de som en zelfs de mee-nieg geopperd, dat van Palestira een republiek g> vormd zou worden. « Ik vertelde hun dat, Indien te Jaffa havetis zouden worden gebouwd, jaarlijks een half millioen bezoekers naar Jeruzalem zoudeu worden aangetrokken, van wie ieder 20 pond zou verteeren. » Het antwoord was: « Waarom ti> wachten tôt ge geld hsbt. Wij willen u nu reeds concessies geven, bouw dus maar uw havens en hôtels. » Ook deelde Morgenthau mee dat in Turïeyeern-stig het plan over ogen werd de opperrabljn van Turkeye, Nahoem, als g^zant naar de Ver. Staten te z°ndeû. L. CLAUWAERT ilderlev Kdge Wiimslow Road, 12 Juoi 1818. De Franschen hebben de tweede Duitsche iijn veroverd op een front van 12 km. i - i » » J» » « i. | Parijs, 5 J,uli, 25 u. — Officieel. Ten N. 'mî de Somme *ero werden onze troe- | pen, gedurende den dag, de zuiderhellingen van den heuvel ten N. ^an Curlu. Ten O. van dit dorp liep onze infantes ie storm tegen de tweede Duitsche lijn, die volkomen veroverd \ werd op een front van t vee km. van af den : weg van Clery-Maricourt tet aan de rivier. Onze voordeelen meer ten O. uitbreidende, vielen wij het doip Hem aan, dat, na een hevig gevecht samen met de hoeve Monacu, in onze handen viel. Gedurende deze bewerkingen werden joo soldaten en drie officieren gevan-gen genomen. Ten Z van de Somme sloegen wij vijandige tegenaanvallen af op Beiloy-en-Santerre en verjoegen de Duitschers die stand hielden in den molen ten W. ran het dorp. De *ijand : moest zich overgeven. Wij namen 200 mannen Daar de Boyaux, die Estrées aan «Belley ver-binden, in on<e handen gevallen xijn, isganach ^ de tweede Duitsche lijn ten Z. van de Somme in onze macht op een fiont van 10 km. |j Op het f»ont ten N. van Verdun seint men gedurende den dag enkel bij tusschenpozen i botnbardement. 1 In Lorreioen viel de viiand, na een# artil-f lerievooibeieiding, onze s.tellingen aan in de ï streek van Saint-Martin Hij vatte voet in drie loopgracht«n, maar door een tegenaanval h«b-ben wij die opnieuw vereverd. lie vourHUgaiig der Franaehesi £ t Parijs 5 Juii. — Cisteren hebben de Fran-! sche troepen merkelijken vooruitgang gemaakt 3 Terwijl op het Engelsoh front enkel plaatse-| lijke gerechten geb«urden, voerden de Fran-l schen aanvallen uit, die overal met goeden | uitslag bekroond werden. De tweede Duitsche s lijn werd volkomen overrompeld en bezet : ten î N. van de Somme op eene lengte van 2 km. | ten Z. van de Somme op eene lengte van ï 10 k*n. 1 Nieuwe dorpen vielen in de handen onzer | vrienden. Gedurende dien tijd behielden de 1 Engelschen hun veroverd terrein, dat zij thans I versterken in vooruitzicht van nieuwe aanval-f ^en* I Engelsche «ffieiee!e beriehien | Londen, 5 Juli. — Gevechten lijf om lijf en I het werpen van granaten wordt voortgezet ! tusschen Ancre en de Somme. | Wij namen nog 500 gevanganen. De f^ngelvehen nemen meer dan 6000 geva&genen Londen, 4 Juli. — Officieel — 22 u. 45 Niets beiangrijks te meléen. De gevechten waren omtrent allen plaatse-Hjk. en hadden enkel voor doel, eenige *er-sterkte punten te benuchtigen. Op het einde van den dag mieken wij vat vooruitjrang in sommige sectors. De Duitschers ondergingen vaadaag gedurende de gevechten zware verliezen. Wij namen een groot aantal gevangenen. Sedert vjjf dagen is hun aantal boven de 6000 gestegen. Op het overige van het front loopgraven gevschten. .Belgisch off*eieel berictst Le Havre, 5 Juli.— He^ige artille'ieb wer-gen op Vc schïidene pun'.en van het front. Onza bafenjen van aile kaliber hernsmen I vandaag hun vernielingsgeschut op de vijan-' dige verdedigingswerken, in de streek van Diksmuide. h — i Hevige artillerieatrijd in de richtiag vaa | Steonstraete. Duitsche mitrailleurs besehle-ten de gekwetaten Londen, 5 Juli. — D# correspondent van de « Daily Mail » zegt dat ie Duitsche mitrailleur» het vuur hunnar mitrailleuzen richten op de Engelsehe gekwetsten die op het alagveld lig-gen. De vijand maakt een zeer groot gebruik van mitrailieuzen en zelfwerkende geweren, die gedurende het bombardement in abria verscholen worden van soms 10 m. diepte. Deze bijzonderheid verkJaart den langen we-» derstand die de Engelschen gedurende de vet« overingvan een dorp ontmoeten. Verr«ders|iel der Duiiaohe gevaiiigenen. Londen, 5 Juli. — Een groep Duitschers kwam uit een schuilhoek te vooischijn met ©p-geheven armen en een wit vaandel. Zij werden omsingeld en aan eenige Engelsche w çhten ioevertrouwd, terwijl h«t gro» van bet leger verder optrok. Andere Duitschers kwa«en plotselinga oit nieuwe- scbuilplaatsen en geholpen door de krijgsgev*ngenen vielen zij Engelsche wach-t-.n 3. un. Men is zooreel te meer verontwjardigd erer deze laffe manier van oorlog voeren, daar de Engelschen hunne gevangenen goed behan-delen.De Keizer op het tooueel ' Amsterdam 5 Juli. — De berichten uit Ber» lijn doen °»eronderstellen, dat de verbondenen reeds belangrijke voordeelen behaald hebbea en dat de Duitschers in der haast voorbereid* selen maken, om het ofTensief tegen te houden. De Keizer wordt op het westelijk front ver-wacht. Hij is gisteren door Berlijn vertrokken waar hij een kort beioek bracht aait de keize-rin. ^ Hoe de Duitschers verras* gew;est zijn Een Duitscbe Colonel bevond zich in eene onderaardsche schuilplaats, gedurende het Fransch bombardement. Zijn ordonnance kwam bulten adem binnen gelocpen en riep verschrikt : « De Franschen zijn daar. » Trek er uit dommerik : antwoordde de Colonel. 't Zijn de Franschen niet die aanvallea, maar de Engelschen. Al onze onderrichtingen zeggen het ons. Tien minuten later was de Colonel gevan* gen. Zijae kin was nog voi zeep. Hij begreep maar niets ran het avontuur en herhaalde ge-durig Ganz Comisch Zouden zij hon Iront aehteruit brengen De Cotrespondent van de Politiker te Berlijn schrijft aan ait biad dat, volgens de 00r-legscorrespondenten op het front, het neg nooit in de geschiedenis geweten is geweest, dat de oorlogs oerenden over zulken over-vloed van munitien beschikken als thans de Franschen, de En^tlsch n en de Belgen. De Duitsche overheden bereiden zich om meer terrein te ontruimen, maar >anschouwen den toestand van Duitschtand niet als wanhopig. 1Duit»eftkla?ttil bebeut de opper* mae nder verbondenen Baie, 5 Juli. — Uit de Gazette de l'Aile* magne du Sud : Het oogenblik van de beslissende gevechtei MUJEylF" JSpTPt N ««« • PrtJ» î » Cwitiemen. ' , lalerdag 8 JuM l«ltl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes