Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

397 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 27 fevrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dj58c9sb2t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\iii£àài MsÎMmsf H43 MIS i iê GftHTIEMSK Maand**, 22 fttll 19IS ONS VADERLAND STiCHTERS : I. Imktlasgl es A. Tis^pare Belgisck dagblad verschijnende op ai de dagen der week S?i56l sa Baheur : 1.1 BAECKELANOT 81, rua *iuve, CALAIS inschri JVIIVGKH i Fer maand Belglel<V5 FrocbriJI: 2>35 Eiigtlaiid-KoSiardi !?.BO Pcr trfanester » 5.00 » 6.5® » iO.Oft RECBT B#K, VRU EH Y8ANK VOOR GOD EH VOIE EN LAND RZaAOTISSTUKKKN, NIZUWS TI «NBSK RUE N16VI, SI KM RU> CHANTIL1.V, 7>, EVSCHRÏ JVMÏ OK^f VOOR eOtOATSN SBr-au P9 lïfï Gïli 0.35 BKZK IMBCHRIJVINOIN DIINKN MIT MINSTINl ITeT Weeft. J'«•««» ,0 «uti««5 INIINS AANQKVRAAQD IN B*aikMU a*er maaSKÏ *i»« UN h(T2s.fdi adui oboNDin TI waauH WAT KUNNEN ZE DOEN Oalangs sprak ik aan de vrienden hen aanwakkerende te doen wat ze vroegerbeloofd hadden. Maar wat kun-nen we doen ?, zullen ze mij misschien aalwoorden. Eerst en vooral het goede zaad zaaien-Ga leeft oader de jongens, van hunne vroegere bezigheden afgetrokken, is hua geest nu vol nieuwe soma onopge-loste vraagsluk-ken, van eorlog enland en volk, van verleden en toekomst-Hunne harten en gemoederen liggen open als beploegde velden ; bezaait ze, bcëgt ze, bewiedt se en ze zullen schoone cogsten voortbrengen Spreekt herhaalt, zegt en bewijgt, en die jon-gens, die voor den oorlog met niets anders inzaten dan met duiveo, baan-koersen, enz., zullen nu hun geest voe-len ontwaken tôt schoone en groota gedacbten en ideaalen. Ge zuît uw volk groot gemaakt hcbben, Benevens dat. toont aan dejongens wat za moeten lezen, verscbaft hun .leziDg ; laat bun hart niet versnipps-ren aan uithaemscho prullen. Neemt bij de vreenide wat goed is, maar neemt vooral, wat goed is bij ons, doet hen onze Viaamsche pers kennen, schrijft U, schrijft ben in op « Ons Yaderland» en leest het en stuieert heî aile dagen, legt het uit want vele zia-sneden moeten opgehelderd worden. Zoo voor « Belgisohen Standaard », « De Stem », « Yrij Belgie », en al wat ge ban nog kunt verschaffeu aan Viaamsche lees- en studieboeken. Weest er de bezorger, de verspreider van. Schrijft ook in die bladen, maakt ze aantrekkelijk en nultig ; sticht ook of heJp aan het frontblaadja vau uw streek. tBrengt zooveel goed.zooveelvreugd oader de jongens t8 waeg, ea 't S'naedt soo'n echte banden voor 't na-oorlog-sche leven. Wat kunt ge nog doea De ferschillige front-werken etsu nen ; S. K. V. H, in zijnen karnp naar de goede zeden en zeegbaarheid onder onze jongens, in zijn streven voor rak-ontwikkeling opdat al onze jongens in staat zouden zijn na den oorlog een8 schoone broodwicning te hebben en de plaats der vraemden bij ons in te nemen. Help daaraan, doet het hen be-grijpen, vergemakkelijkt hen het v/erk. Helpt ook aan de school op 't front en de vak.les3en in « Balgische Standaard » ingericht. Helpt aan de leesialea van « Belgisclia Standaard ». Helpt aan Vlaamsch tooneel en liederavonden. Ja laert onze jongens zingen al die schoone viaamsche liederen die hun ziel zal doen trillen van vadarlandsliefde, hun hart doen ztndersn van Viaamsche fierheid. Helpt ook aan Heldenhulde en zorgt dat het graf van hen die sneu-velden en getuigenis gaven met hun bloed, in eere gehouden wordt. Helpt nog aan al die frontvverken die U wel ziet en kent en die allan niet kunnen opgesomd worden. Wat nog? Studeert al da vraagstukken dia voor uw Vlaanderen en uw volk na den oorlog zullen oprij«on Allen moet gij kennen en er ean paar van uitiiepen opdat U in een of aader vak van groot nul zoudt wczîn. Wat nog ! Voor Vlaanderen bidden, bidden terwijl gij er voorwerit opdat uw werk gedije, bidden ook als ge niet anders kuat voor uw Vlaanderen doen, terwijl ge op voorpost den vijand belosrf, in da eenzaamiieid van u w waoht, in de afzondering van uw enge cal, in uwe onbeweegbaarheid van uw gawondan-bed. Voor Vlaanderen bidden het zoo schoone gebsd van den kspeïaan Ver-schaeve, of dat vaa da Dietsche stem-man, of hst St-Luitgarda gebed van ;Pat;r Stracke, of Rodenbach's1 psaun, of aan uw rozenkrans of op uw viagers, bidden opdat God,de Aïmach-tiga, de Â^arechtige, de Algoede, Vlaanderen radda uit sijn di pen val. fontgoaibault. 1E T S ANDERS... Gemakkelijk is het liters inkt te ver gieten voor het Vaderland ; — men lez-om wille van den zak- lets anders is het liters bloed te ver 91'eien voor het Vaderland;—meniez. hier : plicht lût liefde. Gemakkelijk is het met anderman geld kasteelen te bouwen en te zeggen hoe schoon is de kunst ! lets anders is het een hutje te zettei als ailes u ontbreekty én geld, en mate riaal, én krachten. Is daarorn de kuns minder schoon P Gemakkelijk is het artikels te smedei ait doodsverachtende zelfopo/fering, al. de zetel en de goede tafel niet ont h'eekt... lets anders is het in het slijk te staan te zwijgen, en de oneindigheid te voelei nn tijd en ruimten en ellenden. Is daar om uvifgen dom ? Gemakkelijk is het helden te groeten le rieren, te feesten. | lets anders is het held te zijn. Gemakkelijk is het eereteekens tedra ffin. lets anders is het om de Eer met ee te vechten. Gemakkelijk is het en lustig zich t ^rgasten m roerend beschrijven van eei fcllen s la g. lets anders is het slag te lever en. Gemakkelijk is het, het vaandel om d whouders te hangen van deze, die zese nerden. Izts anders is het onder het vaandel t r"sten. ^ Gij ! die rust onder 't vaandel, se groet ! j i '}!'j dunkt, dat wij, die hier schrijven die zingen, verhalen, dichten ove 'eidenmoed en heldendood, slechts leu Sef>s zingen, leugens verhalen, leugen Hàten, als we zelf met staan in de bre de minste zakskensvuller. Leugens zoo ons hoofd niet in ijze Leugens als onze borst als een weel waas met telken stond ko.11 gescheura worden. Leugens als onze rug onder de strie-mende pijn van urenlange marchen niet kroml van vermoeidheid. Leugens indien onze armen niet fhoede langs het lijf te zwieren hangen. Leugens als onze handen nog maagde-lijk zijn van geweer- en kanongeweld. Leugens als onze beenen niet stokstijj staan en ons voeten niet bebloed in ge-hoefijrerde schoenen zitten. J Leugens alvwe niet tafel en bed en stoel en telloor moeten ontbeeren. " Leugens indien het lijf ons niet pijnt, ons hart niet bloedt, onze ziel niet zucht... \ Leugens, indien wij, Vlamingen, ons * j Vlaanderen niet voelden rijzen als de ' i schoone Maagd, schoon als de Waarheid ! boven illusie, schoon als het Recht boven ' het onrecht, jcugdig schoon en kalm bo- 1 ven vergrijsde, verkankerde werelden van gewe'.d, van haat, van eigenbaat. > r 2 o o Waarheid in zeggen eischt waarheid - in doen. Wat doen P Vlaanderen moet * Zijn. \ Aan ons, Voor ons, Door ons. s s 't 1s iets anders als gemakkelijk ; do cl indien 't moet en het kan, dan zal het. S Dit zeggen en dit zweeren wij, het zal. I Q. VEEKA, « Daily News » il Juli. Oosfenrijk ca de vrede Baron Burisii nsemt de volkerenbêiid aan Bîlasgrijke verklariag Amsterdam, 17 Juli. Een suelbericht 11 tt Wfienen getft dea | van het laatste verslag dat da mînister vaa biiitenlandsche zaker» op bcpaalde tljdstippen aan den premier van Oos-tecrijs-Haagarîn most oyermakan ba-treffende de buîteclandsche politiek. De volgende ulttrakssls sijn betaeke-nisvol : Indien wïj ailes opsommen wat door orza vijanden rsopens hunne doeîcinden verteld werd, da?i zien wij dria groots vraagpuaten die aangawead worden om het verder bloedvergieton te wettîgen. De ideaien der volkcreu moeten ver-wezentlijkt wordan. AUe aatles moeten vrij zija en hunne geschillen slechten, niet door de wapans maar door een scheidsgerecht. De eene natie mag de andera niet overheerschen. AUeangrondgebieden in verschtidene voorwaarden nangeduid, verwijderen nog de twae vSjandfga bampen. Er is om zeggecs geen verschil la de alge-maene grondbeginselan door beide par-tljen opgegaven. De vlar punten door président Wilson den 4 Jiri H. uitge-drukt,ïu!lenvancnzeritwege geea te^en. sland ODtmoatan,- bahalve geene over-drijvingsn. Integendeeî, wij zijn bercid za uit ganscher hsrte goad te keuien. Htilde aîrn M.e\Vilson Nifmacd s-al dien klaar2ieaden man de v.;rdieDde hnlde wcigeran en nie-mand hem zijne medehulp ontzeggen. Beide groppaa zcudan die punten moeten opbelderan en mat elkander overean koman door wederzijdscha toegeving, maar niet zooals onze vredestraktatan in het Oostea gecnrdsoîd v/erdsn. Oasa vijandan, wïj. Iferdsn door ver-scheidene bekendmai Sngar, vreezan nist verslagen te worden. Iîdian zij echter deze vredesvoorwaarîac aïs een \vaarsc'auwiog geven van de bdhande-ling van een varslagen vijaad, dan oor-daalen wij hua ver wij t niât te verrecht-^aardigen. Wij moeten naeh'tans do- ri opmerken dat geen der verboadeno volkeren ooit in den toestand moeten komen van Rusland of Roemenie, wij zijn altijd geraed oai met onze tegen-strevers te onderhandelan. De hardnekkighaid van onze vijanden nopacs da territoriale vragen (Elsas-Lotharingen, Treitijnen, Triest, de duitsche ko'ooiën, enz.) schîjnt onover-komilijk. Daaria ffgt onae bareidwiiiig-heid om te ondorhandelan. Wij zijn bareid allas ta bespreken uitgezonderd h^t tfstaan van een decl van oazen grond. Niet alîeen wil da vij >nd van Oosten-ri]k Hongarie oiuinemfji wat hij zaif be-gsort, bat Imieriijke zeJf van helkeizer-rfjk wordt aangetast en de verdeelieg van 't rijk in ^ijne samenstellondo d«f-i n wor it indien 't mogefijkfs betracht. Sie oagerifmde esrlog VoJ^jas huana uitïinrjiga voorstelien mag ds ha!fî. van Oosîenrijk-Hoflgarië's bevolking vejjgaajB, om de andera helft gelukiii^- te maken. Ejj voor dia onec-riimde radenen moai da oorlog voortdu» j ran. Zooals in de verledene ecnw8ti, da staien an ras son van hit rijk zullea j de inwbndîga vragan cplossan in over> : eeskomst mat den rageerdsr. Het kei-zerrijk wil geeae inmangiag van weiken aard ook, zooals wij o s m~t do binnaa-landoch kwesi.ies van vreemde naties niet 1 nuelen. I'idiaa wij opwierpan ; dat ailes geen gtluk ea overeenstem- ' ming is bij onze vijanden in j^unne ' eigene zaken,en dat zij hun eigan vraagpuaten in 1 rîar.ïd en Indië, enz. op ta lossen hibban, dan dadaa wij dit eakel otn een waderzij :scha bemoeiïog ta ksuren, de guldansprauk herinneraada : Vaag voor uwa eigano daur. Wij aaazien den oorlog als uitziîj?.ig en een bioedvôr-iateli zondar redau, dat elk oogenblis ka 1 ophoudan door het heropwekkeu dar manschelijko gevoe-lecs bij .onze vijanden. Iadi :n îij nist vecht-jn voor varmser-de'.isg van gron.'gebîétf, dan ksmpsn zij teffîî.i aen wiac''mol-u. schrij|t in ep « Vsdsr^ ! DE STRIJD VOOR PARUS — M ——- h Ouitsehe aanvalbsweging stepft ut Het Fransch-Amfitikaan&Gii teftMffansief 0$ vijand v^ucht en laat wapeng en msteriaal achlet Pririjs, 20 Juli. Torcy, bij CliaJeau-Thîerry werd o.j: 14 mi- uten tijds iDgaroman, Bîlleav werd door de Amerikanan ingenomer om 8 u. 30. Gi?ry ook werd veroverd et dit do p werd oversebradan, Veertier kanonnen werden door Franschen er Amerikanen te Courchamps genom-en la het vak van Soissons werdan dt Amerikanen dezea morgen om 4 u.-4J door da Briischs latks gesteupd. Ter zeersta verrast door den scbielijker aanval, bad da vijand zelf dea tijd nie zijoe kanonnea wfg ta trekken en ta ver niet'gan. De J^merikaansche ruilerij in 't gevechî Do berichtgever der Reuter ageccb bij het algemeea groot Amerikaanscl Hoofdkwartier, seint op dato 18 Jul 's avonds, dat, na de derde aangewezer punton bereikt te hebben, de Fransch Amerikaansche legers tan Z van Sois sons een tweedan sanval uitvoardan ronc den middag en zoo f=nel vooruitginger dat de ruiterij kon tusschen koman 01 het einde van den dag. Dit herianer aan da vrdage coriogan, toen na de vij and verslagen werd, de ruiterij de vluch telingea uitmoordde. Den2elfden av.oad hebben al de leger stafs hun hoofdkwaitier op den verover den grond overgebracht. I>e v«rbo.»denen volfoarden De esrste legerberlchten waren zeei beschsiden en dit van 15 ure gaf nog he aantal kiijgsgevangenen en de verovordï kanons nfet ; dit alîeswas het teeken da" da verrichling nog voortduurde. Da aanval wordt met grooten bij va voortgezet on zou mîsschien tôt anderc %akkea kunnen uitbreidea, teneindeder vooruitsprong te vereiïanen tusscher: Reims an Soissons. Het 1s zeer verheugend en opbaurend te vornemen dat da verbondenen nu eens zelf meester zija van da verrichtingen. De vijand moeî 'I grootste deeî zïjner reserven Parijs, 20 Juli. Ten Z. van Soissons w^s de strijdzecr bevig, vooral in de valled vaa de Sacouin en opde hoogvlakte van Chaudua. Tsn N vaa de Ourcq werdan tôt in den nacht hardnekkige gevechten gele-verd.Ten Z v?.~i de Marne, h >bben wij Montvoisia heroverd (10 1m.) ten W-van Epernsy) an den \Ijaud achtsruitge-slagea uaar Euil.ïy, tusssch. a d« Marne bd Rairns. Da ltalianen trokken vooruit in het Koningenbosen ea de streek vau BouïIIy. De vijand was verpHebt het grootste deel van zijne çtsarven in den strijd te jagea eu daardoor zijna aanvalbeweging v<in dea 15 merkelijîi ts varzwakkan" Over welke feulplrocpesi beschikt ûe vijand Wat van groot Belang is, 't is giet alîeen den veroverden g>ond maar vooral het varplaatsen der reserven die er het gevolg van is. De Dûitscher? hebben aanstonds hnnne hulptroepea op de bedreigde plaats gebracbt; maar deze reserven moet3jûi dsn Duitscben, sanval sttùuen endiar en 0» den optoeht der verboa-denan te sltiitéii, dit alleen is reeds veel bateek^nend. Hoeveel resarve trdVp'în bezit de vij and ? Een dîrlktsl afdeelwg n, zegî. men. M-in mag,er zioh aan verwaehten dat datw- e legeihoofdan huace-i tro i zullen spekn. Von Hutief die veel troçpen be-.it op zij 1 front zal mîsschien voa BœhJRl 1er bulpe s ellea erid .nzouden al dest ijd kraehfen i ; dîâ strijd zija, Wat zou de pri s?»' Bei^rea aan zi^n rrcHter/ij < en vor- Gallwitz aaa zijn bnka zij le da? doan ? Wat zoud. n da Engèl-che t-o : pan afcnvangen ?'t Is nu dît de kat oj di koorde gaat, de laatsta tijdstipp 1 van dea wereldkrijg zouden kunue aangebrokea zijn. ——- Ongekende helden Hovvele heldendaden jsullen voar altijd orgekend blijven ? In aile legers zija- ' maanen ta vinden, dia door persoonlijke 1 lageving wonderen verrichten die alla 1 varbeelding ts boven gaaa- ! Ziehiar wat sergeant S F-. B , van 't 1 Fracsche leger, rond Soissons uitvoerde: 1 Hij was Lij zija kapitela op zoek naar ■ Duitschers, ais hij gaaseh zijne wape-n-' rusting door de stukken van een or.t-» plofftinde granaat verloor. Dit voorval ! ontstelde hem niet zeer, want, geholpen 1 door zija bevelhebber, viol hij een nest t van vier macbinegeweren aan, en vero- ■ verde er twae. Zijn kapitein werd ge-dood. Van een zelfwerkend geweer voorzien viel hij, geholpen door een kor-poraal, het derda machinegeweer aan en veroyerde dit ook. Hij bestormdo dan het laafste, doodde den Duitschen sol- ' daat en den officier, die he m met een j mes wilds doorboren. Zoo bleven de ■ vier macbinegeweren in zijne handen. 1 Hij nam eenige krijgsgevangenen, oor-" iogskaartan en apder nuttig gerief medo, ; dia hij aan een policieman tegen ont-1 vangstbawijs aflaverde. 1 la ean loopgrraf vol Duitscho dooden » vond hij 100 Duitsehars, die door de s Amerikaansoha arlilieria omricgd wa-1 ren. Zijn zeifarerkend geweer was zoo " warm dat hij het ia do handen niet meer kon houden. Dan ging hij mat zsjne kameraden 24 ■ km. ver en bracht de krîjgsgevacgenen, 154 in getal, naar cen commandant in veiligheïJ. : 0e verrassisg k&n nieS beter t i Da Franssh-Aaierikaansche aaaval ge-: schiadde 200 onvoorzi?ns dat Duitsche offleieren op hua bed gevangen genomen [ w-frdea. 1 Eene Baiersche Iegerafdeeling stond t in dan strijd zonder haar geschiu. Eeaige afc'eallagen werden overvallen torwijl zij cflosten. Troepen werden gavangen die den oogst aan het afdoen waren. De Duitsche aanvalbeweging ^ij kcslte hem 100.000 man LondeD, 19 Juii. De « Daily Express » : _'t Was ten prijza van zeer zware ver-liezen, dat de vijaad gisterea eeaige voordeeïen behaalde. " B Da Fransche kanoas overheerschen gehsel de valiei van de Marne. Bahalve een enk^l punt -zija do verbondanen meester van da hoogten langs da valiei. Da vijandelijka aaa"val wordt aïs eene mislukkjng aaezian, ailaea plaatsalijke gevechten worden cog geleverd zonder samanhang- De Duitschers habban nog altijd vele rase'rven dia gereed staau om'te vechten. Het is goed lïiOgelijk dat da vijaad eiders een a a aval beproeît. Hat hevig geschut op hat Engelsch froat zou dit doen ge-loo?sn.l e vijand zou tôt hiertoa 100.000 man verloraa hebben biust zijn nleuwen aan y al. De Duitsche josigsîe kîasseï word^o naar *t front gezonefen Amsterdam, 20 Juli. De berichrgever aan de « Telegraaf » verneamt dat er| groota bsdrijvighsid hesrscht in Vlaanderen Duizendsn joaga soldatan, voor het meereodael rekrutea, die zich binst de laatste weken gadurig oefenden, warden naar 't froat gezondoa. Hrt oorlogsmatetiaal werd naar het zuidea gozonden. Mai r dan 200 viiagers vaa do p'einen te S^Denls-Wfestrem éà Mariàkerke bij ■ Gsnt werden naar do vuurîïja gezonden. ! De treiï-sin bresgen te Gant' veel ge- j ; kwelstjBu toe, die meostal r aa'r Duitsch- ! 1 ia- d yervoarii worden langs Brussel ea - N a art en. 3 D i liegers der verbondenen b^schia- i ten bijna dagelijks de spoorwegea rond 1 Gant ea Kortrijk ea de aanlegplaatsan der duikbootea te Brugge, DE LUCHI0OBL08 De luchfaanvalkn boven MeU-Sablon I LondaD, 20 Jnli. Lichtbealdea gaven 't schoossta be« wijs van de verweestlag door de Engal-sche vliegfrs langs de Duitsehc spoorlijn van Matz-Sabloa, voroorzaakt. Da btdtengewone vr rcielirgskracht der springstotfen inda stapelplaats der-locomotieven en werkhuizen kan men er goed op zien, alsook de ovn'blijfsels van twee verbrande trainen, en overàl lanrs de banen bemerkt men groote schade. LaBgs die lijn waar vroeger zooveel verve r gadaaa werd, is er bijna geene bowegieg me8r. Sadert hetbegia van Juni werd Matz> Sabîon 21 maal door vliegers beschoten. len Amerikaansch veldhospifaal beschoten . Parijs, 18 Juli. Gisteren avond om 11 ure werd een Amerikaansch veldhospitaal door Duit« sche vliegers beschoten. Drie bommen kwamea op 't hospitaal terecht, eene bom vernielde drie tenten. Twee personen die la 't hospitaal dienden, werden gsdood. Er zijn negen gekwetsten, waarbij eene Amerikaan&che ziekandieester. De Amerikaansche heeikundigen en hunne helpers bleven met eene bewon« derer.swaardige kalmta voortwerken. 1 Sluslana De krooi vm Lithuaoie Geneva, 19 Juli. Ult Stuttgart wordt geseind : » De raad van Llthuanfe vereenfgd te A iloa, haeft de kroon van 't land aange» . bodea aan graaf Willem Urach. , Dj graaf hseft de krooa aanvaard, hij zal dsn na am dragen van Mlndove II De graaf is verwant met do koninkiij-ko fatnilis van Wurtenberg. De treon van Finland Da Finsche dieet hoeftmet 4 stemmen meerderheid hrt konlngdom aaageno> mea. D^ boslissing echter zal tôt na de komande kieziagen ^oor de nieuwe dieet gestemd. Spanje ftoomschip gezonkee Athane, 18 Juli. Ult Spansche brou vernemen wij dat het Spaanschocgeladen schip aan wlens boorrf M. Lopaz de Vega, miaister van Spanje ta Athgne was, door een duitsche duikboot ia den grond geboord werd. Hat schip droeg op dan grooten mast het paviljoea vaa den minister. Do Duitsche regecring was ges dagen voor 't vertrek verwittigd geweest. De regeeriagen van Duîtscblahd en Oosten-rïjk, zegt men, bad Spanje geantwoord dat bevelen gegavea waren aan de duik-bootaa om t schip dat den minister van Spanje droeg, ta eerbiedigen. BERiCHT aan de kantwerksters Er wordt de kantwerksters ter kennis gebracht dat, niettegenstaande de laatsto ontruimingen, het werk : « Aide Civile et Militaire Belge », zijn werkzaamheden steeds voortzet. Alwie wenscht te werken kan zich wenden tôt Gravin vaa dea Steea, Elisabeth Gasthuis, Kantafdeeling, Couthovea, Pro-venVIRLOREN op dea weg van Langcmarck naar Woesten, langs Boesinghe en Elverdinghe, eene brie-ventesch bevattende eene somme gelds, en ook papieren die voor den verliezer onmis-baar, en voor denvindervaa geenerwaarde i i zija. lerugbrengen tegen goede belooning, > > aan Jozef Decarne, brigadier, Z 30 Schneider, \\n 't leger (gemeentesekretaris van StaYçle)»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes