Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

690605 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t72794274h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgîsch dagblad verschijnende aile dagen der week ISNSCSIMJ VINCEX !Vr lUBand «eS^îe 4.75 FrWhkl-iJlt Ï.ÎÎ5 Engcteiid-KoHantl 3.5» : l'4>r t rîiiioHtrr » 5.00 » <s.SO » ÎO.OO H eelinschri jvlngcn <{.*55 fr» <)( 5 t'cni!«iacn jier numuicr RECfST DCÔR, VRfl EN VRANK S VCCR C§0 EN VCLK M LAND | IKÎ •' Siichters : J. BHEeKBLANUT en A. Tempere 3s; ?ç? • Vy;V'.";.'-Opstel en Beheer : rue Neuve, 91, Calais ' . _ HEDEN OiVi A4 UUR WORD! HET VUUR G EST AAKT Wij hebbsn meermalan de vele Jtkorikomingen van den Gazoad-kidsdienst aangestipt en mat na-druk op do parsooniijkheid gawe-îôQ bij hoogdriagenden spoed daar-?an ds noodige verbateringen te breagen. Wii zijn Marin niet alleen peweest. « NoSre Belgique », « Lu Nation Belge » en audare nog heb-ban allsn do jarameriijke werking vaa den Gezondheiisdienst aange-'wezen.IIet cen openlijk feiî dat m^n 'ia aeksre krîngen ïic'a volstrekt stoort aan de pubiiaka opinia dia d*o pïi'3 veriegenwooràigd. De tékortxomingen waarop men 'trôeger den viager legden, bestaan ,Eoch immsr voort. Da linnenstappls jïijn 05) sekere plaaisen volétrekt 'onvôHoande. S reken cansuur. r Tn zskars plaats zijn banidoeken ^nrnogciijk te bekomea, wanceer ?gee ou. 0 ingeloysrd worden. Zulks is p s riijk. Da overheid weet ge-no-".'» dat de jongeas na hun eilendig îeven in den regen, de mcddçreu ;het sc'nooï 2icb niet kunnen ba-komœeren esn handdoek ia hua bro-k'esc'i verstopîte hoider?. tniiswijsing dsr ziekan ge-Ec iftc-top een ongeboorde nianisr. Wij hebben parsoonlijk het feit bij-(gewc ijûd dat oan schaar aiakaa, sûmtnigen liggead ziek bij bun aan-komstm «3n zeker hospi-aal soadei pI cU v/"-ran eu voôr anderhalf uur, in aiVc.chting op Met plaakiar lagan eeacr z?.al, meastandeels zondet draagbeiric, en miDstens een vijfti; tal anderen han buitea op da kilU naakta grond ta midden de rottensû vocl'igo herfstbiaderaa, gelounc tegen d@ boomstammen. Het over-groot gr£tal dier ioageas warer koor ..ig. Wij wij!e > hst persomes vaa dit hospitaal, dat overigens vo! opclïnicg is, geen scbuld toa. Hei is ccliter oavergeeilijk dat geea maatragelen ganonaei vv-éï den om dergaiijk^ misrskania' gea te varaiijdea. Op ia ira plaatsen is da voadiaî cnvo oîndd, of zeifs slacbt end ra n-40*nea onder bat racbtmîti? pe-huile.3 iijnei caasuur A^bi rarisc'aa basiisslagea worde: 7: i.'<ai-3n zonder eeaig gadac'at aar ;'î p;evolgan die zij acbter hea me d ,kp3a.Erwordt geen rakenscisi gehouden met den toastand der zie '•en : cr wordt eeavoudlg telagra iisc'a otder gesîuuri eaa bepaali {jetai ïiîksa of gekwetsten heen t< s'àren binnea de 48, soins da 24 u Zo 3iang aan da hoofdartsvaa iader ge s ichtgeanvoistrekteea ongehiaderdi volmacit gageyea worât hui patiea taa te bazjrgen nasr en boelaag zi het noodig achtea, is het, wij leg gsn or dan grootstea nadruk op volkomsn o iraogeJijk onze jongeni de bshandeliag ta verzskeren waar zij recht bebbea ea de.catia hui ^er£c _uldigd is, en de Ga*ondheids ^iecgi; in fewetea veiplicht is haï tegeyen. liet gacgbebbsad sys'em; wasrborgt hua zulks niet : f-.iteliji terrien toagens autteîoos van ho?' pitral tôt hospitaal gestuurd — v/i k naen er die aan bun vierde zijE sedert ééa msand iijd —andersr ^cr.len onvoidosnde gehseld naai ^ yuurlijn leruggcstuurd, Ilet ii meerraaals voorgevailen dat de arî seu waigerden &i!e veranlwoorde iijkbeid voor de gebeuriijka gevol Ren der doorzending op zich t iaden. Er zi'n aniere feiiea nos;. Wi zeggen dit ailes slechts met de groo! stè treurigbeil en schaamte. E enkel de veraatwooi'diag die wi gevoslen 'e hebben voor de zorg ei het welrijn cnrer jongens die "zot kwistig kun bîoed vergieten, nope» ons tôtspreken. Er is meer nog zegden wij. Esr bepaald éoktsr spsciaiist ia huii-ziekten, wie aiis sija patientea im^ mer dsn groots'en dank geweter hebb3n ora 2ija elgeïeela toewij ding zag zica aile r.iju patientea van boogerhsnl heensluren. Geen enke dier^renan was gebeaid. De joegeai werden heengestuurd naar cea tie:< steliiagskamp. Daar verklairde mer tua de noo;3is,e geneesraiddelen nia ts hebben. Verscbeideao dagen ver liepan al«er dia ter hand waren Zu ke handelwijze is jammerl jk Het is ev?n oagèrijmi de huidae ken aan een gewoon dokter ioe 1( ver'rouwen, hoe vol toewij dinç di 00k sjjo, wââr eaa spaeiallst bij ds: hani is, als een timmerman he broodbskkea ia haadea te geven Wij vragea voor dit slag zieke) de zelfs'6 toav/ij;îiag en zorgai als voor alla andsrea. elea die joageas slap'n huaaa siakte seder m sa"1 dan met zieb. Ilet is eea ruw en harteiooza handalwijsa te dus dani? te verwaarlooi:en. Wij weten bcs'; dat het £.eiond heidsprobi^ma er geen gemakkelij is. Het is ons ecbter gebiaken d£ de aCdia-;enc{e maatregelen ea to? berei^sslen niet zijn genomea g( wordaa bij dsn aaavaag van de aai: val'en in Viaanierea. 3 regels censuur. Het Js onioochsab^ar dat i?man in jouî is, ea d^t iemaad nog aan houdead ia fout is. Wij kuon?n nie ■ gsioDîjen dat die toestand r.og lar ger aaa-lepe.Dankbaarheid,9n dan'/ ; bsarbfii no,? voor onze j ange a vôôr ailes : dst is de volsle niaat va zorg, besîe, kor'ste ea naste viîi voer dat moge'i|k is. Wij wille niet dat oas joageas na dezen oor log naar huis gaaa en zfg^en zoi dea dat zij de noolige zorgen e bebandelen, waarop zij het vols' recht hebben, hebben moetan oui • berea. Wij vragea eea oaderzoa 1 over da beslaandatoaslanlen en h« ■ trefïea der afdoeade maatregalen ■ ea wij hoopsa dat de regeariag ni< [ sal aanolea tôt de bestraffiag e i desaoojs de afïetliag dsr scbuld gea over ta gaaa. Hautbry-Wiater. Toekomslige côBfereElie ' Parijs, 9 Nov. De regeerlng van Iadle en de Dom l nions wsrden verwîttlgd dat zij zîc ■ moesten geroed houd9n om vartegei t woordigers ta sluren naar de cocferontl dlo blnnen kort z\ 1 bijeengeroepe worden. VersprcHf a Oiis Vaderlasd ; door heel het Vlaanïschc lan^ te » i >«4 —« ■i ■ 4 • - iSuiîsch Grodt Hoo|dkwarHer aan het Heo/dwarfisr der Verbondencîï, 18 «. 45 ] De Duiisclie Ëegeeriiig aanvasrdf de voorwaarden vai wapêssii'slaîid haar op 8 Howmber voorgelegd. ] De Kanseîier. * i >; ( Kaarschalk Tôch aaa de Opperbevelhcbbers, i Oe vîjasdelijkhedeïï worleîi vasaf II Novsmter om 11 uui ; geslagkt op gansch het froBh 1 De Verboidcn froepsa zulîer, tôt niïuvve bsvclesi kome?? - de lijîiea Die! oversclifijdeû die zij op den cogecblik bezeUei? ! (5®f.) Haarschaî;i F«cb, r Oef ! ïte a|schuweSijke is voorbi|. 1 Hcchîen wij en ons nsgesîacrat er aîiijid vsn gcs^aarc q blijvân. Levé de vrede! Leve de Virijheid! L«ve onze ] Konin^l Lève onze SoSdaten! v # ® | . | " | in Berlin K— ■j. ^ ^ w ^ P ^ .——, n » 11 # Il Nov. —Er wordt cfficîael gessî; ;1 fiât zonder blojrivergietea da révolu1 zsgopraal te Beriijn. j. In den morgen wercl ovsraï de alj maeno werkstaklng uitgcrospen. I chasseurs van Nurenberg voegen zï e bij de betoogers, andero tronpen vo] I" den sposdîg dît voorbseld. Ni eene v< k klarÎQg van den voîksvartsgenwoordlg »t Wello glng het rogiment van Alexanci • tôt de revolu,ie orer. 3t Gadurende eeae kieîne schcrmut! a ling werd een warknian geiood. Kalm [. heerscbt in de stad. Ds « Vorwaerls wordt door trospenafdeellngen bowaa! D3 Agença Is onder kontroo! gestal De re^eering seemf haar ontslag Eher'î kanseSier Zurich. — Ma^ van Baden en zl] i_ mjnlsters gavan hun ontslag. Erbert h kansellar benoemd. le Oe froonafsland geteekess n De Kelzer en de Kroonprlns habb In het hoolJkw&rtler den troonafsta! m onderteekend. IHcdenburg vorklaardi mccht de troonafstand DuHschland t r» goede komen. De vreugde Is onbêschrljfelijk JDuitschland. Mînder- en meerderhsld ?a«kl!sten verbroedçren. |. . ' , , ind De revolutle beteekent vrede, zegd tle Meînfeld. Onmîddellijfc moeten a! d voistenhulzen afgrschaft worden. ga- De oorlogslsenlngen zijn vernietigd. P® Da Duîtsche trospen werden docr d cb nleuwe regeerlng teruggeroepan van d Duitsche greczen. er- Beieren en Municli volgea Berne, 11 Nor. sa* De Belersche Minîsters hebben hc bswlnd afgestaan. Munfch erkent d ® " nieuwo regeering. Mon kent nog cist duldelijk do hou ' dlng der fcurgerij, Groojs pogingen woi dôn Ingestcïd om de steun dsr libéral partljen te bekomen. 'n de aedere Huitsche stedei |ne BiSil, 11 Nov. tis Onlusten braken u'.t In vorïchiliendi Ouitsche steden. Te Bremon werdan di gevangenen verlost. De Republiak e: û LIebknecht worden toegejuîcht. ©e Keizer is vsrtrokken D^- Keizer kwam In den morgen ma specialen train aan In de statîe vai In Êysden, op de grenzen. 1«. Qij treki cnar siino nleuwe vcrblïjf V plwsfer-. î ' ^ & ->i 4« ^7"S; , D'J NADEREN ATS? QE VIJAHD LAAT n\«< » ATUAHK\r RÎIIT ATIITI K Bel^isch legerbericht vass 10 Mov. L"! Havre. — Op het Bfelglsch front trokkcn onze troapen over de Schelde voor Semniersaèken. Gsschutfbîdrijvigheid rond Gent. Fr»i?sch@ Legerberichten van IC November 15 u. Dezen morgen hebbeu wij den ïijand In (?oede voorwaardea aebtsrvolgd. Tan N. van Mezières trokken wij orer i do Sormonne, veroverden het dorp van Jason naam en bcrelkten dan weg van j Hirson naar M«ziè?es ten Z. van Renwcz- i R:ebts trekken w!j voortover de- Maas j lussc'aen Lûmes en Donihery. Overal ■ latt de vljand 6en aanzlgnlijke voorraad materiaai achter. Wij kaapten Anor en ( Momignlcs kanonnen, vervoertulgen en ganscha treineii. 23 u. De vîjand'ge îchtîrhoedcn, die a&n-zleniljkan tegenstand boden op het cen» ter en rechts, vervoigende, gingen wi| i vandaa? rp gansch het front vooruit. Ten N. van de Oise bszetten de Fran-schen Eppe-Sauvapre op 17 km. ten 0. van Avesaes ea Maîstier-en-Fagno In Bslgia. Zîj trokken tôt over BaUIerro en I Salles. Mear ten 0. hrachtgn de Franschc s voorhoedea hunne lijnen ten N. van het bosch van Signy-la-Petit. v Do Franschen veroverden Maubort-Fontaine en bereiksn op 4 km. vardor c Lïs Riazcs de Maubcrl en de hoogten tan N- van SevIgoy-la-Forêt. Do Italianan drongen ïa het Bols des 1 Paiéss en Bois d'Ilî.rcq en gingen vooruit in do rickting vaa Bourg.Ficèle. v Ten W. van do Maas gaaa de Fran« sch i» vooruit t»n W. van de algemeene lijn Renwezmont, Cornet, Arrbux, Da-mousy en Bel-Air. Op 2 km. 500 m. tan N. van Gharie* ville, tan 0. van Mésières voeréen da Duitschers teganaanvalLen uit op de J trospon die over de Maas getrokkan ^ waren, m&ar dcza behieiden hunne stei- ^ ilegen. Gadurande de achtervolglng v/erd een oaschatbaren buit gemaakt. s E&gelsche Legérberichîeà van !ô Nov» 15 u. Overal blijven wij mat den wijkanden vijand In voaiing. Wij hebben de voorstad Berta'.mont bezet ten Z. van Bîrgen. Meer ten N. naderen wij Lcnze en veroverden Ranaln. 23 u. Tea Z. van de Sambar bereiken wij ds Fransch'Belglsche grans. \ Ten N. van da Samber gaan wij, niet-tagenstaand.9 groote wederstand, voor» ulî ten Z.>W. van Bergen en bereikten de vaart ten W. en ten N.«W- vaa dcza stad. Op de Ijzerwegen van Maubsugo wer» den treinen gekaapt. Tan N. van de vaart van Condé veroverden wij Lsuze. O.is peerdevolk nadert Ath. Amerikaansch legerberichî van 10 Nov. Wij bsroikcn den Westeroaver de!* Maas van af Mouzay tôt aan Fresnes. Wij gingen aanzienlljk vooruit tus^ sctjan de Maas en de Moesel. De cersîo troepen bEraikten hr.l van Stenay ^n bazetten het bost;h Che-noia, Gibercy, Abaucont an Grimen> court. la Woevra dreven wij den vllan:' uifc zijne siellingan. Marcheviîle en St-IIilaSra werdea vero» vard. ïtalïaasssch £e£erber>c 'i van 1© Nov. Oiiza froepan gaan vooruit naan Breai nero in de vaî'cl van da tsargo. Zij hob-ben Toblach bezet in PusterSs» ea gaar. vooruit naar het 0. van Venetlë. GIst6ren geen ooriogsgebeurtei'.ssei* aan te stlppen. ; Opstand in Essen De opstand brak uit te Ëssen. Bertha Krupp en haren man werden aangehouden. t Liebknecht zou opnieuw volksvertegenwoordiger worden Amsterdam, 8 Nov. Man seint uit Berïljn dat een van de ' 5 îeden der duitscha minderheidspartlj 1 het Inzicht heeft zîjnen zetel àf te staan aan Liebknecht. f i Gespaonen îoesland (usschesi | ûuitschlasd ea Eusland < i - » Sou de oorlog verklaard 1 worden ? j Stockholm, 9 Nov. < Ten gavolge der afbreuk van de dlplo» i matischa betrekkingan tusschen Duitsch ^ ■ land en Rusland heeft de regeerlng der ' Bolcheviks aan de legerbevelhebbers t der Soviets gssalnd dat zij zfch moaten ( > In gerasdhetd houden voor ajl8 gabtur- 1 ^lljkhedeifc ^ ^ ^ De bezetHng van Ger»! verwacht Belgifch front, 6 Nov. De Belgen zijn op 3 km. van Gent. 't 1s het aanw&saen van do SchelJc. wateren die den voorultgang oazjr tro;-pen belemmart. Slechts een ankele wag bleef over door de ovarstroomingen en de duitschers liabben de brug doen springen. Gisteren avond gingen eenige Bel» glscha soldaten met booten op verken- ' ning. Zij verwackteu een govecht maar de Duitschers waren niet te zlec. Van daar ziet men heel duldelijk da huizan -van Gent. De stad Is enkei door oenlge». duizende Duitschers met maçbiengewa» ren bezet. De omlrekkende bewegingf zaï den vljand dwingen te wijkon. Om 14 u. oaderschepton het groot. Hoofdkwartier een duitsch telegram dat doet verondersteUen dat Gant ontrulmd j wordt. De bezettlng van de stad wordt verwacht. De voroverlng van Gant zou ons groo« te voordeelen berokkenen want wij zou» den meester zijn van een belengrijko wagenknoop en een saoaanloop van be« langrijka ljserweg«n. v;. t * % fer.-® .^VIERDE JAARGANG — NUMMER 1246 ^ PRIIS : 10 CËNTIEBEN } . DIKSDAG, 12 N9VEHW ,'F * •' '*■ • * '* - .i m'Z- ■ * ^_ ' - ' ><♦«- VW*? '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes