Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

549538 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 01 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8k74t6ft9n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummâr 58 6 rî"S£UM Pzijs : gg ^entiemen Donderdag 9 November 1916. ONS VADERLAND ■rakk«>-Vifttt»v«r : »■ rE^9*6;f*E-lfi UYLE «8, »E !>«»■£ Vsar FraafeHjk t 11, w» B» "'°i OJIUM# IPSTCL.i J. MEIRBLAIBT, m* «Sortet, 17, OMiUSt RECHT DOOR. VRIJ EN VRANK 4- ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND I |i ' il1 m i ■■ ~] ii w in ni - wii m ■ • ri~'iw' «ra nm i -- -■ -,f iiir'yr "i f ni r-i- il» i m i i. JtBÉaMEMMfEN Belgl* Franck En«(tand en Hsllani 1.30 |p. |ter msand 1.80 f p. par maand 2.70 fr. par maand 4.00 fp per Irimcitir 1.00 fp. per trimeiler 8.00 fp. per trim Mm ssiuMif* ia : 7», TU* CbaatUly; 21 bis. rue St. Denis, Calai* M MJ al OÏ2* •orrcgpondaaton. Oorlogswegen 6ij allen, sntwikfeeldea die ket goed meentgij wilt uw veik die»en. Gij zultniet laDg alleen biijven aan het «erk. Andare «tsan te wachten op a e hulp, en de be-keerde en de ontwaakte jongeas zulien OûmiddeHjk bijspriagen. Minacht niet de meest achterlijie van onze jeuijeut. Het is om 8 bij dit opbeu-ringswerk te htlpen, dat de studenten-en lioogstndentenwerking, S. K. Y. H. in de teekomende naaanden bijzendere leer-gangen voor onze jongen» zal inrichten, van da eanvaudigste tôt de ingôwikkeld-ste.Vele tan *aze maanen der voorlinie, veel meer da^ wij wel denkea, zijn yat-baar voor veritrt -zedekj^» en intellettueele gntwikkeling. Voor hunne zedelijke ontwikkeling staat de kostdoose leesboekerij tegen de xedeloosheid (S. K. Y. H.) breed open. Daarm Runnen îij rijktlijk putten door tusschenkomst van oiflcieren, aalmoeze-niers, hoogstudenten of seminaristen. Ook de intellectueele ontwikkeling van onze arbeiders iseene levenazaak voor ons volk ! Wij nao ten aan ons volk ee îe def-|ig«pLaatfererzekerenin den toekom aien ijijVerbeiasweield. Het geidt nitt alleen te willen, wij rqoett-n kunnen. De verstande-lijk'teknische bevoegdheid van ons volk zal den doorslag geven. Om gwene vreeu: ■ de meestergasten te dulden, moeten wij ge Kunnen misben. Wij kunnen ze miSben ons volk k*n de vre^mdten in kenais en , va<rd.igh«id overtrefleo indien zijne na-tuurl'jke Begaafdheden op gwzonde wijze ontwikc.eld worden. De strijci tegen de Duitsche nijvfcrheid ffioet in ons land vsorden aarjgeg^an .door onze werk- en deer^rachttn, door onze naannen ge^or-Men tôt verstandige erkliedf-n die geen Duitsche meestergasten, ook geen andere, noodig hebben, maar werkeu onder intellectueele leid-ing van eigen aard en ras. Wat ontbreekt aan ons volk om het deze toekomst te v^nekt-rt n ? Ernstige vakkund». Ontwiks.eld<:;n in het léger, leert uw ▼olkstudfcfc>ren! Htit is om u te steuntndat de hoogstU'ientt^nwer irig eene prachtjge vtkïoekerij heeft irjgifiicht. Mits een© uiterst gerioge bijdrage' kuane» aan deze boekerij de sckuonste iijKSt versierde vaiiboehen onlleend worden. Onze jon-gens vermoedenhet bestaan dezerboeken nittt. En kunnen Zij binst den «orlog het •oderwezene aiet dadelijt toepaise* de vondst van deze leerbronnefl en de aan* trek tôt d« studie sullen ze omwrmen m ! otorbereiden om onmiditlijh na den oor-l«g hunne tigen* hooger» va^opleiding aan } tevatten. W«li schoon apostolaat voor «tudiekringen! Hebrgij entele joogerjs tel | voile ©nt^aùng gebiisckt, d«ze zulien j ttanderden anderen wak«er schudden. voorbeeld, studentea en hoogstu- ; denten, zal hier,eenste meer. Leslissend *ijn. Gijmoetaan de jongens toonen dat de studie etn genet is en gemtengoed van inUllektueel enwerkman. Gij zelf moogt geen gelegenheid tôt intelle^tueel werk verwaarloozen. Dat is uwt verdere ont-wikkelifig. dat is uw e verdere opvoeding. Om uw volk vooruit te helpen, moogt gij z$lf niet biijven slaan. Het is om u Zelf op die ba^n te ondersteunen dat uwe eigene werking wrtenschappelijk.4 leenboe-kerijen keeft gestichi, ten dienstê van d« ontwikkelden in hel veldlegtr. Se leenboe-kerij van «ijsbegeerte, ^o'isRt>leerdheid~^ en rechten telt boven de SOO boeten en it in voile werking; zoo ook de leenboe-kerij voor natuurwetenschappen en g«-neeskunde, insgelijks mti bovee de 200 werken. Nieuwe afdeelingen zijn in vor-mirg He'lpt, steunt, -œerkt ! Studenten en hoogstudenten ! I» «or-logstijd zijn uwe plichten tegeaover uw volk vertiendubbeld ! YYeest leiders, eerlijke leiders, met de bezieling : a ik dien ! a Steekt hoog u -?e leuze uit : « Mannen-adel uit fierheid der jeugd ». Prof. Dr FRANS DAELS. * Vraagt aile inlichtingaaH S. K. V. H. Delbaera Collège, Veurne. AbonisficH u cp « 8KS VâHERLAND » m ktrtagitfchi w i iritgflftitM. h( fltïtfcbt imàm een ItaliaanschM toi pilleur sa ean vijanéiga OBderzscffr IS matr«i«a vas den I ond«rceeir |eva«ge« gcaomeB i Roms 4 Nov. — Een Italûafifehe torpilleur viel eea vijjndige ocderzte#'- atn, die een •toomachip dat troepen tsrvowde ifilde in den grond boorea. Beide scheper, aonkei in de galrao. Het sreoffi»cbip 'jleef eagad«erd. Wij naaan ij aaancan van den o^td« z«e8f gerangem. Het m*erend««l der asanncn vaa den torpilleur werden gered. Arabie onafhankelijk Londen 6 Nor. — YoJgeos een snelooricht uit Petrogr^d asn don «Daily Telegraph» heeft de Ruflsische n»i®ister van luitenlandsche z ken ket nieu^s ontvangea, dat Arabie zich voor goed vau Turkeyo heeft afgescheiden, De Cherief van Mekka, die aieh aan het hoofd stelde vaa den opstand, heeft de onafracke-1 l'jiheid *an den Arabischen staat uilgeroepen, Het zelfbestuur van Pelen Is ultgaroepen te Varsovie ^ ■ BejneôNov. — Het zelfbesluur van Polen werd gisteren, gedurende eene pleehtigheid, in het oudpaleis der Koningen van Polen, uit geroepen" De algemeene goureriieur, von Boeseler, heeft de proclamatie afgeleaen in het Duitsch en de duitsche volksïertegeîiwoor-diger graaf Hutten Saaki heeft die herhaald in 't Poo:»ch Het kiesingstelsel Werd reeds vastfesle'd. Wat «le Poleisà demkeit Amsterdam 6 Nov. — De duitsche bbden geven, samen m«t de proclamatie *an von Boe-«eler, aan Polen eene olficieuse nota die ze-.gt : Duiischland en Oostei- rijk willen een Pobn herscheppen, dat moet dienen als een staat die Rusiand,*an Duitschlacd seheidt en de Rus-sisch-fteimaa^sche grenzen ir kort. Dit berickt drukt ook op da buitengeWone vaordeelen die Polen zal tiekken uit de be-schermicg van Duitsland. Het onderlijnt het feit dit niet Ru>Und masr Duiischland aan de Polen de poiitieke vrijheid «cheikt. De Polen, door dea staat van beleg en de j Militaire bezotliagen verhinderd, kunnen na-tuurljn tegen deze proclamatie niet preitea-î. teeren, nsaar vericheidene i?vleedriike Polen. in H^lbnd verblsjvenée, vtrklsren dil htt oaiwerp van Duitschlaad als aietig <anz;en ; ,*ordt. Bui'sehland bluft, zooals altijd. Be over-: groota meerde heii der Polen zttllen geen ge-ichenk *an den o^erweldiger aaaveerder. Wij weten, zeggen «ij, wat eea lelfbestuur onder het Duitsche beheer sou bateekenen. Wij willen er niet vap weten. V«er den oegeablik ksn Polen niet» aeggen, maar ztjne stiliwijgend-keid is bsteekeElsvol Het seifbeaiaar ia. Galieie Gensve é No». — De gazet van Weenen detlt het volgende keizerliji dekreet mede : Heer doVter Hoeiber. — Ingsvolge de over-eenkemst met den keizer f»n Dui'.sehland, zal er van Polen, met het grondgebied dat aan Rusland ontrukt "Werd, een st.at gemaakt worden onder vom vaa erfîlijk, grondwettelijk Koninkrijk. Bij deze gelegenheid denkik met ontroering aan de talrij^e kewiizen van »erklee#dQeld en trouw, gedurende mljne regeering bewezen, door het land van Gaiicie, en san de Bware en belangrijke opofferingen dat dit land, in het beliug van de verdedigin^ van de Oostelijke grenzen van het keiîerrijk, om reden zijner ui uurlijke ligging, aan de vijandige aanvallen blootgesteld zijnde, heeft moeten doen. Deze opofferingen geven het recht op mijne 1 meest vaderûike zorgen. Bijgevolg is mijn wll, op den oogenblik dat den nieuweo staat ge-' rormd wordt, dat Gaiicie op de zelfde recht 1 matige w jze het recht verkrJjgt, voor zooreel hei «et het belang van den algemeénen staa* overeariteat, zelf zijae betrachtingen te reg« les, met het oog op het We!z ja van de natic nale en econoiaiaehe welvaart der bevelkia vau Galieie. Miji^ inzicht iatendc jtesaen, galast ik u, d noodige schikkingen voor de uit?oering t nemen. De verkiezingen in Amerika r Yetleden Dinsdag, hebben de Y reenigdo Staten îieh een nieaira Voorzitter gekoien. Wie «al het halen, Wilson of Hughes i De Duitschers sehijnen den eersten te verkie-zen. Voor zoover als we in zulks ?*ken voer-spellenkunnen wagen is het Hughes die't meest kata heeft te Worden verkozen. Rooaavelt da verperaoonlijïiDg der Ridderlijkheid steaide edelmoedig Hughes en offerde zich *oor hem t op, zood&tdeze laatste de siemmen van Roose-t velt (bij de laatste verkiezingen haalde Roeae-b velt 4 millioen stemmen weg tegen Wi'son ^ 4 millioer,) en Taft voor zich kriïgt. Doch eea heele boel m>loeden kitnnen belangrijke stem-i verplaatsicgen veiw^kLen. Eus waehten Ut een kabehelegram ons den uitslag melden zal Deuitgaande Presid nt Wilson heeft zich vele nieuwe sympathiôi verwor^en ! Wij wenschen een steviger hand aan het Roer, iem*ad die vastberadener doergriipen wil dan Wiisea het deed ! RUSSISCH FRONT De Bb8**b 800 g«<vaw* get en in twee dag«n Petrograd 7 Nov. — Ten W. van KirlabaVa 'iclsn veij den vija d aan en achtervolgden hem tôt aan zijne loopgraven. Wij namen loo maiinen gevangen en mieken twee mitrailleu-zan en een bommen^erper buit. Ten Z. van Dorna Vatra duurt orze bijval voort. Wij namen in twee d^gen 1 j officieren es too naanne» gevangen. In Caucasie hebben Wij de Turken afgesla- gen en Amours, ten Z. W. van Kalkite, bezet. _ De brosder van den Koning van Bsieren, koning van Palen Rome i Ncv. — In de diplomatieke middeca seint met, dat de keie:r 'an Oostenrl k en de keizer «an Buitsckland Leepold van Beiefen, broeder tan den koning van Beleres, tet ko- i ning van Poleo uitgeroepen hebben. j De koning van Beicren i* naar Varsogie ver j trokken fem de ret.ing bij te vroneH. De oorlog in Roumanie Oaxevrrba^deKe^seiBea aeege pral«i«d teet in ^ifbrondja Bucarest f Sov, — la de v^llei van Buzu girgea w j llchties vooruit ennamer: 88 gevan-genen en eene mnraiHeuza. He*lg bombardement in le vailei vaa Tab-blabutai.Wij sloegen een aanval *f in de streek van Dragoslevle. Hevige gevechten op den linker oever van den Oit. In de vailei van Jiul klei e voordeelige ont-moetingen.In Dobrou Ija maken wij ten Z. vooruitgang op g anse h het front. ; Klei»e aankowdigingen aan I franh voor 3 regel* Seboorte- huwellik-eniovprlljdensaanisondlglngen. Adverteert ln ong blad, uw blad, vlaamsehe ult^ljkelingen en soldaten. De Fransohen bezetten Ablaincourt en Pressoire i — Zij SOO |(evang«ne» Chanlnrs tôt aan da suiterij van Ablaincourt, Parijs 7 Na». - De Fransehenhebben, giata- W"den die door OBZe verbondenen ver9v«rd r^n cp de Somme, een praehtigen aan,al uit- , Pressolr8 en Ablaincourt met zijn kerkhof, gevoerd. Niettegenstaat,de het slecht weder dl# door deû ^and sterk verdedigd vrarea, trokken ai], ten Z van de rivier, ten storm- V1llen io hunne mîcht- ( loep tegen de vijandige steljingen. ..f' 900 g^angenen w.aronder tal- Op een frant van 4km. van af het bosch van rlî eo cieren- M. Hughes zou voorzitter gekozen zijn van de Vereenigde Staten ■ cm a» Hepi'- lit v«w de HetcTTork Herald New-York 7 Nor. — De « New-York Herald» seint dat M Hughes toorzitter gekozen ls vaa de Vereenigde Staten. Da « Associad Press » aanziet hat nieuws als voorbarig. UIT ITALIE Onaze verbo®d«Buets. slaaa aaavallen «f Rome 7 Nov. — la de vailei van Tràvignole sloegen wij hevige aanvallen af tegen onze stel-lingen van den «Observatoire» en de hellln-geni an den Cima di Booche. In Glule versierken wij onze stellingen, Be €>0»''eisrij^tch© iijiB «rmsti^ 6 b*Mfiêr*i|5d Rome, S Nov. — De Oo.tenrljksche frontlljn op den Carso ls aan eene dubbele badrel^ing blootgesteld.Ten N. ls gansch de streek bsspoeld door den Vtppaco en door den mtraten regen in moerassen herschapen onder het vuur der ItallaaDSC e batte-rijen opgesteld op de stellingen van af d.fn Nad L jgen tôt aan dea Falti Krib. Ten Z. fcan gansch de streek van BuIho thans op zijde aangeval en w.,rden. Delbergen vaa Hermada bekeerschen pansch de streek Duioo Nabreslna Welnu dank aan de mos-, rassen vaa den Lésert was het bijna onmogelijk op de frontlijn vooruit te koœea, daar de Oostea-rijkers talrljkabatterijen ln de ber^kloven verbor-gen houden en aile beweglng voor de Italianen ia de moerassen ar motelljk îs. §6181981 Gadorna heeft deze aiaellijkhedeB ter zijda gelaten en de 1 haastige aaokomst van Oestenrijkscha varsterkla-gen in mannen en artillerie om de lijn Castagae-vizra-Hudilog-Jamiano te verdedigen, bewijst dat Generaal Cadorna de gevoelige plaats ge/ond»n ^ heeft. De vijsnd zal al het mogelijke doen om uit den moeilijken toestand te geraken, maar de Italianen zulien die pogingen wel weten te verhinderea. léaliaaatsehe vooraitgaag Men bericht *an hetltaliaansch front dat de strijd nog altijd even hardnekkig voortgezet wordt. De vo3rui*gang op 2 November gemaakt, wordt als bijzsnder belangrijk aaniien. De vijaad werd uit drie stellingen verdreven, die aarizie werden als oainneembaar. De vordering i 1 de richting van Castagne-vizza vooràl is bîlangrijk aangezien dit punt de k oopis der gemeenschapswegeH, het echte cdnter waar de bevoorradiug uitgedeeld wordt. Van een anderen kant worden Aidussina en Lubiaaa bedreigi, doar den voo uttgang onzer vrienden langa Go'izia en door de bezettmg van de ho .igt^a vaa Tivoli en San Marco. In deze streek gingen de "Italianen epkel eeoige honderden meters vooruit, daar hunne lijnen onder hat vuur zija van de Oostenrijk-sche batta.rijen op de San Gabriel en de San Daniel De vijand verdeiigt wanhopig deze hoogten waatzoo zij in dehanden onzer bond-geKOOten rallen is de weg naar Lubiana ge-opend. Officieele mededeelingen JPariJss, 9 Hîov. 15 «t. | ! Van af i Januari tôt i Nov. namen de Frmsehen en de Bngelschen ffeiu- t ! rende de gevechten »p de Somme 71.532 soldaten en 1.449 officieren gevan- | t yen. Wij mieken il3 veldkanons, i30 zvoare kanonnm, 215 trmehèemer- t i tiers en 98 i milrailkuzen buit. i Niet s aan te stippen gedurende dm nicht. I Duitsche vliegers wierpen Irandstïehtende bommen op Nercy. 1' S^ssffïja, "ï Wov., a. T f Ten Y. van de Somme mieken wij vooruitgang tusschen Lesbœufs en Sailly- I I Saillisel. Ten Z■ van de Somme hebben onze troepen niellegenstaanie het slecht I f weder. een aanval uitoeveerd. I Op een front van 4 km. zeroverden zij de vijandige stellingen van af het 1 I bwchvanChaulnestot aan de suikerij van Ablamcourt. De d&rpen Ablain- I I court en Pressoire werden door de infanterie ingenovnen. < | I Meer ten 0 veroverden zij ook het sterk verdedigd kerkhof van Ablain- | i court en bereikten de grenzen van Gomiecourt. 500 gevan g men blevm in onze à î macht. , , i iVoor Verdun bij tusschenpoozen bombardement. 4 Eagelaelk rbarif tei | Lmden 7 Nov. 11 u. — Wij verbeterden enze stellingen ten 0. van-den ? î heuvelvan Warlencourt. _ 1 I f Wij voerden met wlgelukken eenige raids uit tegen de vijandige mpgra- I » ven tusschen Gom<>court en Serre. Wij namen gevangenen en brachten den ^ T vijand zware verliezen toe. $ Londen 7 Nov. 20 u. 40 — Artil^riebedrijoigheid ten Z. van den Ancre. $ I In de streken van Arm entiers en Wylsehaete bombardier den wij de vij an- i i diae loovqraven en de gemeenschapsboyaux. t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection