Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

836 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7s7hq3sm7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND : f a.eçkeiaRdi en a. Tempera Belgisch dagblad versehijnende al de dagen der week °pst6i "'iiOÏ IWSCIHiIJVHVGEIV R^CHT DOÛE, VEIJ EN VRANK jM? lNSOHMJVMWfflW VCOK SOÏ. - ?«-Ssrîe 4.*75 Frankrlfk ».»5 ËnrclaiuMEoSIaiid 3.50 •* _ Per week dag;eu) 0,35 ^ï?™!î!52:MET '1|NSTENe . » 5.00 «• C.SO » 10.00 VOOR GÛD EU VOLK Efl LÂHD Pcr manud 1.50 AAN HET7ELFDE adwTge™"£• Te wob^ïn8 VOOR 'S LANDS HEROPBOUW G- met kennis van zaken ov*r bet t 'jouweo van 's lands nijverheid te oordeelen, is 't hoogst noodig de Oiitwifekeling dar voortbrengst in de naburige landen vaa nabij te volgeu. Vroeger reeds Irokkcn we, met het ooghierop, de aandacht der iezers van Ons V aderland op den nieuwen ga-jg van sommige nijverheden inEngeiaud. De pof.ingen die dit land onder den oorlog aangaat, o, a. in de glasKoort-bre&gst, kunnen op dieu iiijverheiris-tak in ons iaad een voeibaren weerslag hebben. Item diamantcij verheid. Hierondtr een mededeeiiag, die ons op iiet besproken gebied.van docmnen-tarische waarda niet ontbloot scuijnt. We vSitden ze in het Engeïsch wcek-biao The Observer vaa 11 Oogst ii. De Bntscue û&advaarûigheid heeft het Duasch potasch-œonopolium ge-brokei*. Binnen enkeÎ3jaren breugen wij, Britten, al de potaeck voort die we nooai^ hebàeu. We bszitten liggiugen potasch, v.earvan ééa enkele de gaa-scjae hocyee/bfcid die wij voor den oor-log gebruiken, oploveren kan. Te Oibujy is eene iabrlek opgericbt en gaandeweg krijgt het een ruime uit-breiding.In een persgesprek met oes bîad, wees Mr Kenneth, bestuurder van de Britiscu Cyanide» Campa y "ïi d* BrL tisch Potasch Compai y, op het liooge belacg Tan de poiasca in den uijver-voorspoed van een voik. Hij toonde ook aan hoe Duîtschland er toa Itwam in het laveren deztr stof een monopo-liuaa t'i stichten en hoe Groot Br*tan nië het ï u aanlegt otn dit uaonopolium te breken. Potasch,zei hij,a]boowel van were?dv;ijden omgaig, is e kel bij uit-zondering in een vorua waaria het als handelsprodukt voordeeïig kon op de marfct «-ebracht worden t«ï vînden. Da potaschliggiagen ia Siassfurî en in den j EJzas gerau ze in opiosbaren toestand. ; In de rôtsen waarirs ze gewoojtriiik voor handen is, ssit ze orioplosbaar vast. Hierdoor was Dultschlasd de aadere landen vooruit. Ze hsbben er dan ook wel gebruik. van gemaakt en hierin een monopolmm, steviger dan welk ander j ook, gescbapen. Dit liet hua toe de an^ferj laaden voor dezerouwe stof,van buitsngewoon groot belang, naar verkiezen op rant-soen te zetten. Potasch komt in een danig groote hoeveelheid voorwrpan van dasre-lijksch gebruik voor. Eo meçr ian mis» schien wel iemand gist. Ze dient tôt het Tervaardigen vaa ean aantal arti-kelen vaa alledaasrsch gebruik, aïs bruine zeep, glas en meer andere. De oorlog heeft doen biijken hoe broodnoodig ze is voor het voorfbren-gen van rergrootglazen voor verreMj-kers, enz. Potasch is een essentiaïe rouwe stof voor het vervaardi£en van een aantal kleurstofien en Duitschland mag zijn overmacht ln deze voortbrengst voor een groot paart aan zijn potasch-mono-poliura danken. Iedereen is op de hoogt6 hiervan dat de grond door potasch bestrooiingen ▼ruchtbaarder wordt. Maar wat iadereen misschien niet weet, is, dat de Duitsçhe landbouw vijf of zes maal maer potasch per hectaar gebruikte dan de Britsche. In aile landen zijn pogingen gedaan Om dit Duitscha monopolium te bre-ken.In Engeîand hebben de drie en half laatste jaren private maatschappijen aanhoudend in deza richting gewerkt. Zoo : de Britisch Cyanides Company en de North Liacoinshire Iron Company. Zes of zeven maaad geieiea is door deze twee firma's een aieuwe maat-schappij gesticht, de British Potash Company, 's Laada B jsiuur stond de firma's Ur jijde ea oràderschreef yoor de hetft vaa het Dooàige kapitaa!. Een fabriek werd eebou vd te O d-bury. Dô vocrlbrotig^t tt^au kiimtj | reeds tôt vijftig duizend kilo psr week, j Gaande weg werdenmaatregelen getrof-| feri om de rorrtbrer»gst van potasch | chlorido tôt visr- cf vijfhonderd ton per week op te vo«rea. Twee audera liggingen van rouwe potascbstof zijn in ontgirtning door de z&lfds Company en het Ministerie ziet metgrage oogen alla andere otttginnin» i gen te gsmoat, S De British Cyanides Compar.y brengt | tegenwoor jig een aa ta! vi>rfij<îde po-j tascbproducten voort, tôt hierto? door ; Duitschland alUen vervaarJigd. En de ' hoedanighoid dezer arlikelen moetvoor gaen enkel Duitsch product onder doan. Ds laadbrju^v°rs van hunnentwoge zijn sichzelven tu ten voila bewust van de vruclitbaarm^keada kr cht vaa de potascb, en met redeu mogeu weden-î ken dat, eens de vocrthranust op de j hoo'te, de aanvraag voor den land- i bouw danier grooter zal zijn dan voor ; den oorlog. Dit «an niets andsrs dan een vnor ieeligao w^ersîaï habbaa op de voortbreDgst aan eetwaren. Mijn vasta j overfui^iag is dat dez3 aanvraag op i den tiuur door onze eigeae voortbra. gst ) zal kuanan voldaan worden. Kapitein DE BRA.BANDER. r DE GEdYT H TE KAl-ES ', Viaamsclia Op viw«si pes* 1 ZCSDftG Efi IISAÀHOAG GSfl G «, 15 ; , in DEM KRIÏÏS ta*. XCIER, HUE ftWB. R , i Les Saltimbanques j i Na don drang der meêslepende waltzer- i operetie/i van S.r u-s en L har ons uit, -Woeneu ovt-rgewaaid, waren wij het bij aa ver^etén dat Frank* ifk ook een ( hchoonen kunstschat van zan^spelcn be , zat. De moedige froep : « Les anti-ntu- ( rasthèniques * uit Beveren heeft er een , der beste op de planken gebracht : « Las S iJtim q i s », door Louis Ganne. 1 ( Mu'iiek en hbretto-ontleding is niet i meer te maken. Iedereen kent het sang- , spel, drit rgpds lang to het voix is over- } gegaan. lk wil allten een woordfe r< ppen over de uitvoering. M Sur. de C'^-ry, had in de roi van , SUZON een lieflijk. aangenaam spel. j Z>j is zeker een onvermoeibara to >necl- ( speelster, de echte ziel der apti-rieuras- , thenihers, en st iairesds zoo tunstig ba- ^ hend bij onze Befg sche Po 'lus t Haar j waltz-za/>a van h°t. eersie bedriff n<as tocti if.t of wat te siepend, met ta veel ge- j| voilsuitdrukking. Ln hoe j animer dat het 1 v»*tlicht haar van tifd tôt tifd zoo s/echte perten speelt. De onvolmaakte bouw »an ! het tooneel stelt het bovenste gedeelte der ' spelers in een atsci usehj-e s chu uw,' als ze te veel vooraan de scene komen. I De roi van MAR1QJS was prachtig ' vervuld door Mavr. t>e Pulter, de svelge-kende kunsizangers uit N de- aBc^cb. Opereiten Gpzplschsp van Gmt pr> A- t-werpan. Zij heeft haar aangenaam-lieve stem behouden en had doorgaans een zeer aantrekkelijspel. De spelers waren over 't alge/nepn \ goed. Aaoré de La a:> au (Rji,é Mat jolie) en Grain < P ipuoia (Géo Van der Ghote) waren de beste. — P i lla ss (Lucien \ Delpierre) stond min vast in zij m roi. ; ( Veel beter spel werd te vinden in de ■> bijrollen waarvan ik er twee wil aan- ; stippen : Mov. Ra; é Jarry (Ire Saltim- j banque) en Gastou Oaprpy (,l'Aubergiste) ■ die meer dan eens de lacâspieren in be-weging bracht. ; De opvoering stak loed i"een Or'est en koren werden op mees terlijke wijze -geleid door Lt Verc.iui.r, die met xijn{, capella van 't 3de Linie, prachtig werk heeft opgeleverd. j • Het tweede bsdrijf was toch wat o >er- ' laden en kwam zeier uit de kader, maar i we vonden er buitengewoon goede aan-trekkehjkheden : p". dur, in zijn eigenaar-dig zangspel en Roberf-R b • !y, een der slerkste kunstdansers ner groote schouw- i burgen. ] Met een woord, een oangenaam feest, ' en het zal niemand verwonderen, als men weet dat Kommandant F er zijn t b'-sle wwk van mnakt. \ j aAPITEW C. R..VU. ji Vlaamseh Tooneel Aan L. D. M. Er werd bij middel van O. V. aan Dr De Gruyter gevraagd of het niet mogje-hjk zou zijn nog eenige opvoerinqen van Starkadd te eeven, vooral voor de jon-gens van meer zuidelijke sektoren. Dr De Gruyter is onmiddelijk bereid, maar zoo gevraagd, is dat weiniq gekort, Die aanvrage moet eerder uitgaan van de divisie, aan den Bestuurder der fe,es-ten. Immers de divisie is het die den tramdienst en aile bijbehoorten moet regelen. Vraag het dus aan de divisie, opdat uwe fongens het ook zouden mo-gen hijwonen. Men kan ook persoonlijk aan Dr De Gruyter schrifven en hem een aanvraag doen. Hij zal dan van zijn kant het mo-gelifke noodig doen. K• ♦ ■rMwagga»» ——-—— ôostenrijk m Duiîschknd Wat !s er nu voortgflsproten uit de be> rof mde bijee? komst der twpe Keîzars te Spa. waar eveneens de po5IUeko Md^rs ipr b?ïde rSjksn tegenwoordïg warat* ? R^eds vfrschpidene weken voordffii bnraprkt^ msn dat aU9S niât în den haak zat tusschen W ace» en Berllin ; dat Wfenen moedo was van door Duitsch land voortges'uwd t.e worden en zoorifi af te bra^en, tea m'nste tegen te strib, Heîf^n Ein ambtelîjke nota werd aan 't pubHek ka» baar gensaaRt, «dat de «r."8f?pui"-ten r i-1 klaar b?pa^ld waren, < m 'at di besluitea van tusicheakoaist cîet aadgeduld werden. » O • • Msn kende rog he1? onderwerp slst v = ri 't programma der conferencie van 13 Mai ; ma;-r da 'uiischa prra ontslak i.i wo'ïda tîgea Karell, ea bew ■■ n daar-door dat'do jon#a «orst wêîj; r Je zich «an Boriîja te ouderwerp«n. T>jr geïe-gtïih- iJ ^ art de tuesctttï komst ^au dea k' ïzer van Oostanrijk voor den koning van Ro. tnenia, w^ri da k.'.izsrl'ika fa-m!3ia hsvig aaatrevdlîan. Da « Gasstta var. Noord-DuSischland » schriitf : Wi] staan hier voor een moeilljkheid door de « jiiiek „ van het hof van VVee-nen bewerkt. 't h niet te verwonderen dat de Verbondenen nog altijd eenig vnordeel verwachten in Oostenrtjk. u îf howiis van meedoo> gpn4h-"'d v!> loref y t«ginoT'r eeo -îl^p beproof-s land kan iîn aanv-î «n voc-ral d'f b »!ast'-rln1? tegan den keiz°r en zijn bu'ahrun!?t verr'!oht'»flrr)1"-ar>. Tijf ■ -e^« was er -oaecnlthfdd tus-ic^cn We 'en en B tlV; Polen, de militaire overheid, de rhuishoudkndige hotrekkindiqe be'rekkingen, de inrichting van Miitel Europa. Ksrel I waîg rdo dezo vootstr.llen eoed ta keuran dfo het vervul van KÎ|n feelEer rijk souder bîverkea. fi.j vrotg ta ino sen na i.tt.ken ea etne tw. d ' Liteea-t<>nnst wt-rJ. belegd rond hall Oo st. T- Spa nn kwsnr n Beriijn en W'ifinen nSfst't akkoord en dn besprf feirig werd tôt onb pi^l ien datum v«*rscboven. Da te"?rstr'«df3H(i5 ; îr- bevoordea lin^en in r'ultsohlard pi O st«7i»-?jîr z?b vo rt-l ker.f-eheis^r.d rrpf s de Kwrstle van Polen. D-î Dn'fsrh^ hîa'leo spargn woeïta om ta doen gfejooven datd * tpgenwooràipheid van a!>jis!i»itog Lavel Sttfaan df* k us van d zen prins voor der- troon van P dan v r >&<!ersteilea< 1' ; de Weenache p^r» echtf>r we t weî dat de koning v-n Pol-^n aan wc.'k vorstsn 'luïs hij ook to?fe»boore, çeen ard r roi ».al «e 1 r u"çn hebb°r» ria-i h<*t e."ï ■<vieht b b' u?en tusschen Duitschland en Rustand, indien hij zeifs nitt door e n der twee landen overhearseht wordt. De militaire saœenwArking, het is of. ficieus bevÉsti^d, wenl v.srw >rpen en da huîshoudVundïga belangen wsrden met moeïte aangeroerd. D ffîten — en andere waarover hf t stilzwij?en dîect bpward — zh* t vau het grootste b&langvccr f'e verbo ;re* nen. Wi^ wf-tan niet of da tw"espal>' dicp g(>wortcll fs om aibr-uc ta bowrken tusschen W anen ea Be.iiju, 't is on-waarsc'iijoiijk ; manr de keïstr van 0>8t;»rlik wftigert het verboni met Duitschlaud nauwer toi to halen, on M J u.iaa otid *;ii j it d : wojr; jn : * da pcrsyonlî ta g- s*t l!e 5s vat: îre?/ei Fv^rel, gcstelteris waarov>>r mîri isooveel te min kan twijfslen dsar zij h> t \ o "stenhuis en het keizerrijk aaabelangt ». Dit gôdacit wordt geda^H in da hoo-gera knngen der verboiienec, en M Clemenceau zou onlaïJgs rog rene -'î<t nota b«k«uu Uobbeu, dio dv»tijds ia île pera werd besprokan, oordeelende over goed bepaalde feitan, dat het vérkeerd was zeKere uîtdrukkingen tegenover Karel I te schrijven die hij niet verdie» de. WiS toogen nochtans geen vermetele 1 hoop koesteren, maar er zijn sekere voor-vallan, die wij moetsn trachten te be-) utUgen bij 't werk van dan vrede, die M. Cîem3cc3au aaiikondigt— en die wij zoogeer wcnschen — voor toekomenoi jaar. WT2lHam Martin schrijft : Er bestaat een t pmerkenswaardfge geiijkioopend-heid tusschen da voordeelan dar légers op 't Wî-sterfront en het Oosïanrijk-Du$tsch verbond, die de staatsmannen moetintichten nopans de ware belangen van Europa. Karel i vecht t^gan wïnd en v'oed om ta redden wat nog te redden is van z!jn land en troon, en niets nog, !n da gavoî-gen van zijn ouderhqud met Willem il, . laat verond^rsteUen bat zijn krachtin» ; spartning vruchteloos is. Op miïitair en polltiok gfibied vfrmae i Oostenrijk niets tegen Duftsch'ar. ^ ; zSf | stelt tegenover dit lacd de macht der i beweetbaa'h'îd, dit is r- ec's ve?l ; naaar do Iegars van den K&izer wankeiea en • misschiîn zulian onvoorziene gebeurto- j aissen plaats grîjpcn. • | LAATSTE UUR Meer ému 8000 gevsttgenen iss ûtïîi dsgen Parij®, 24 Oo!*st. Gistcroîj. namen de Britsch tro psn mce-r lia 3000 ijavange^e en 5000 ejr« gisten'an 't zij aieer daa 8C00 ia totajd. d !ï2 Îcgcrafdeeliiî^ea s( vaR-gznomisu i» 15 dagen Par js, 24 O^rst. M *n m-îldt cat sln^s 8 Oogst de Brit-t n r-^eds meer dan 30 000 man Érevangen , Èamw, 't zij du* ongevec-r drie legsr-afdeclisgen en haîf. Engelschcrs halen ♦ïuitschîî tuigeu neesr! iss achîdafen Londan. V rl -len week seboten we 62 vîjande iijka viiaf''uïi;en rerr ea 21 andere zagan alch verpMcht te daien. DÎFzeifda week kwaman 26 der oezen »aar hunnen bssïs niet tern?. Voor é *n Engelschan vlieger vieîen er das drïe Duitsçhe. i>uUschers bedreigd Parijs, 24 Oogst. Man beslult uît don vooruîtgang van M.-ngin's r^chtervieugel nsar den weg So5ssox;s Chautiy, dat da Du'tschers die C'i iuv(pftjy en Juvici y be^fitteo, zich n !sn verp'ïeht ?-ien hu*ne matter op te rollen ten O. van d?en weg. Eijl wordea Par'js, 24 Oo«;st. Vfrladen wask ooqstte maarsch'a'k Foch ster-ïs m»ar r»i ue/a t,vèrvâânin-„&n, tcrwljl Lu.ieadorif maar geeae lau-v»er*ju '«ou piu»ken. Da Verbnndenen wonnen bijzonder vealîn. brach!fln hunno sfelîî.rgen tôt > p de Oisa en veroverdsn Albert, zonder < r.otr ? ri.zen ea zonder Amjîikaan-sche huip. Nu heffinnen de Duit-schers h «ai wat »chu >-;'ocKt te kri5i-"n o er wat nog pe« bearera k&n, want za wotan maar aî t» wel dat reeds eene massa van 700.000 Am^ri^anon grereed siaat om op 't eerste w-nken van Foch zica dappor ia den striid te werpau. Een H«n«ïaarsche &fdf>e!ing op het Wesîeiîjif. froaï Parijs, 24 Oogst. Man intld* <"'at er eane hongaar«che afdeeîing in 't Oostec oi s front bczet. Za hadlen tich reeds m^t fra> seba irrep n gematen in Talie, en niets doet voor/i-n cat zi dltmaiial geiakLiger u len zijn. A>uiis.che t/roep>en weerge-roepsa ï.»ar o^s front Parij's, 24 Oogst. Meri mesdt uit D-n Ilaag dat Duitscha troepan op weg zijnde naar Finland, haastig zijn weerg^roepen en naar het Wgi&iuurd werden. BE AKSTEL1IKE MEDEOEELIÏ^GE FRANSCHE LEGEBBER1C H1EN Vl 23 OOGST 15 u. In de streek van Lasslgcy tusschen de Oise en do A5*ne nopal erg artillerie-gevecht b'nst den nach1;. Fransche eanheden drongen op ver-scheldene putten in de vijandelijke lij-nen en nanian eenige gavangen8n. Kalme nachtoverai eiders. 23 o. Tu^sehen de Oise en da Aisne ln de de strsek ten Z. van Crécy au mont, br.^ldt onze voorultgang zich u!t. Krijgs-gevangen werden i'onoro^n. Da Amerika?nscha tro^nan brachten î un.i8 lijaen galeg^n tan W. van F'.smes l>t aan den weg vin Soissons naar Dit <.p eaue langte van 800 meters. Kalmte elders. FSArSCHE VLIESaiENSÏ Bicst den ciag va r 23 oogst werden 9 viiagtuigan iinergeschotea en een vast» lirgendea ballon vtrnield. D nz«lfdan dag wardan 12 ton bom-m.n geworpan en vcrscheldene duizen-den kogels afa schoten op ail r!e! in de straek'van Auizy-la-Chateau, Brar.court, L^ndricouri; en 't bosch van Rlortiar waar «roote tro6penverzatnelingen werdea waargacomen. EMGEL CHE LEGERCEBICHTEN VAK 23 OOGST 15 u. Onze troppsn vorderdea 's nachts in 't vak van Albc-rt en maakttan gevangaren. In den vreegen morgen werd de oanval haraoman S'dert 21 O îgst namsn wij meer dan 14 000 çevaogar ea a^sock vele kanons. Gisteran lukt'-n wsj ook bij een lok.-.al» govecht tan N -W vaa N-nuf-Becquin. GadeelteîHkè v'îardeifjka aaiivTillan ten N van Biillfuî, tea Z van de Locre en ten N. van Kemmel werden afgesla» gen. Dezen morgen ieverd^n wij, met goed îukken, gevechten ten N. van 't kanaaî van La Basséa In 't vak van Givenchy. 23 u. Op 't front ten N. der Somme is een groot gevacht aan ganor sedert dezen morgen Oodanks vela bijkomende cuit-sche troepan en hu -nsn havigen tegea-stand vorderdea wij op gansch de ge-vechtsiiriie.W'j maakt^u vele gevangeaen en eene groote hoeveelheid materiaal. Kort na middernacht vielen Au-tra-1i«cîie troepen aan langs den noorde' Hj ten oavçr dfr Somme en bszetten Btay-sur-S œme en namer> krij<>sgevan-genen. A. ere vijandelfjke stellingjn werden ook bezet. Op hun linkerkant vorderdea Jroepen van Londan ten Z -O. van Albert en maakten eenige honderden Duitschers gevaugen. la 't certter gînpen wij vooruit in de nab'lheld vsr< L» Boi«"JH, Ovil~rs, de hoevo van M uqoat en Grandecourt- Ms?>r dan 2.000 gevangenen werden gr maakt. Orne trospen vcrdeien ten O. van Thiepval. ln de nabijheid van Mlrau-mont bood dan vijatjd een hevigea te-tegenstand. Ten N van dît dorp vochten dt) Neo Zalauders als lt«.u wan en ver-o/tr.ien h>;t v2rdodigingstelsel van 't b >sch van L' upart, alsook een 400 tal ?)janden. Zij bîzetten ook Grevilllers en Bîef-villsrs en garaakten tôt Avesnes Bipaume, Irk's wsrd ook genomen en vorde-ren in do richting van Laplgnies na een woadan taganstand ta hsbban verbrij-jre1^, te Irles en ten O vao Bihncourt. Op dcnli k.r^a t der vechtlltde vech-teo Eugaischa en SchaUcha afdaelingen op 't front van Mory-Croissilles en Nau-vîlle-VltBsse en veroveroan St-Léger en Hé in-sur-Coyaul, alsook de hoogte links gelagen. Elders werden lokalo gevechten gele« verd. | Tea N. van de Scarp^ bazf.tten wij onze oude srevechisiija ten O. en ten N -O van GIvencHy en vorderden met vol succas in de vijandelljke stelllngen. Oîis doeî ward ber'fkt en namen nog 60 gevangenen. Dezen morgen brachten wa onze llj« nen ten N. van Bailleul, gelegen eene mijl voorwaarts, 50 vijanden gavangen nemende. Eau tegenaanval werd afgeslagen. r ' ^ Amerikaansch Sericht Ten O. van Baroches maakien onze troapen een ilchten vooruitgang. In de Vo^eezen werd een vljandelijka ven'rassocde aanval afgsslagen mat ver-Iïezen voor hen. Niets bijzonders aan ta stippan voob elders. ■ nEiBac - 's ^ijands verUezttn zijsm verschrikkelijk Pariîs, 24 Oogst. De ver!î-zen dar Duitschers zijn ver« schrikkoliik ers;. Mo» z«a:t dat machine-gewen*îî op e^kele m'-iutan tijns -r inear dan 400 doodden. Ook op «ï"n z îrer'punt dooddan de kanons dar Neo ZeUnders 250 vlîander. Zas bataljons ten mînsta vau het 52e fn 4r Beier.'ich léger, alsook van da -2a Wacht. r-:s:sr?e werden latterllïk uitge* moord. Df i'ard die kost wat kost de ho^gta van Mîraumont vsiîde behouden, vor-rlubb'>ide en verdrledubbelda' daar effaktieven, en verloor dan ook oneindïg veel mansebapp^n. Itet v-'rsli.i^csî v&n hua malî- ; a&I Duitçcha krijgsgevacgenen, ït Viaan-derea onlangs getoaian, verklaarSën groote verliezar» te b bben geleden noor bua elgen geschut. Wannaar zij r it de« den opmerken aan de mar;nen der yer-schiHige batterSjer., verklaardea ceza t'ai dia toestand te vsijtan was aan den slechten staat der kanons. Zoo Is het o >k mat da koge^s. Sadert een'gen tljd zijn zij gemaakt van st^al, bedekt met koper. Zij ontp'off-. n zeer dikwijls en kwetsen d» soldaten. Sens o«r4»rwi:«nisi.g niei bev^slsgd Parijs, 24 Oogst. Londen.— Volgens zekere geruchten. Eou-len de Tch?co Slaven meester zijn van Versdbniudinsk, eerste groote stad sp 'r. meer B >ïial gelegen. D-za csrste ovr'rwiîiniug zou bedutden ïat deTchsken ds tuacals veroverdan. GeschUlen tusschea H^rllja en Weeacs Zucich, 21 Oogst. De dagbtaden van Zuid-Duitschland iealen het volgeuda sneïbertcht meder waaruit blljkan zou dat er erge Peschil» bn bestaan zoudan tusschen Duitsch* land 6n Oostanrijk liongarie. Dit srseîb-jrîcht zegt, volgens de «Mun^> chen Angs'-urger Zeifurg » « dat er ga-j schfl'-«n cpgerazen zijn tusschen Berlijn en Ween<*n, tengevoîge der Poolscha kwestfe, Il; p»n wij dat ze zich algauw zullen 't akkoord stellen, wij hebben er/ aile belang bij. » j Dit berîcht doet ons geloof hechten.i aan 't gerucht dat lîep dat Karel I het aïgemeen groot kwartier zou hebben verlatan, na eene hevige besprekieg met i dea Keizfr. De Keizerin zou ziek zijn Parijs, 23 Oogst. Amsterdam — De keizer heeft 't groot boofdkwartifr verlaten om rich naar Wiihemsthocho te begeven bij da keizerin. Zij zou ziek wezou ten gt'.oi^c van vermoelnis opgedaan bij zich bczlg te boudon aan de &oede werkaa, . i BNFLAKDERS ^!ER0S JUftRGANG — NOMMER 1171 PRUS : 10 CEUTIEHEN HftANDAG, 26 «USUSTUS ?9fa* É. - ■ - A ^ •*' - - - — = = :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes