Ons Vlaanderen

825 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Octobre. Ons Vlaanderen. Accès à 09 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vt1gh9cp4d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ViMde Jaar. N* 207. Prljs : 10 Centiem ptr Nommer Woensdag 23 October 1918. aawMWHEMWamMMW——— abonnementsphus voor frankhijk Van nu tôt 31 Dec. igi8... 3.00 » 31 Maart 1919. 6.00 » /♦V ONS VLAANDEREN abonnementspbijs Voor Belgie of den vreeude i Van nu tôt 31 Dec. 1918... 5.00 : /K TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. ORGAAN Der Belgische Vluchtelingen in Franlcrijk D00R EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken HEEL WEST-VLAANDEREN VERLOST Oostende - Brugge - Thielt ta de slavernij ontrakt ! LHUGEN EN LASTER ! * Leugens en lasterijen Nooit en gedijen ! Het is nu meer dan vier jaar gele den dat ons Vaderland barsch vverc aangevallen, gemarteld en... vuig be-lasterd. Men doorbladere de duitsch< documenten van dien tijd : de duit schers hadden het recht Belgie t( overvallen want... de fransche ei engelsche troepen stonden gereed on over het Belgische grondgebied naa den Ryn op te trekken I Vuige laste: der duitschers 1 De duitsche soldaten die Belgii binnenvielen waren echte lammekens maar de Belgen zelve waren vrijschut ters en recht moordenaars die oj iederen hoek, van iedere straat gereec stonden om de duitsche troepen aai te randen. Dàt dierf men schrijven ii de duitsche gazetten, dàt dieri Kaise Wilhem in een officieel telegrarn ver zekeren aan président Wilson !... Schandige laster was 't, en toch warei er toch die 't geloofden. Hoe dikwijls hebben wij in dien tij< niet hooren beweeren daf het de gee stelijken waren die den oorlog gewil< hadden ; dat het de pastoors warei die tegen den vrede waren !... En mei had goed te zeggen dat de katholieki priester de minister was van den Go< van Vrede, dat de katholieke prieste dus enkel den vrede kon voorstaan dat niemand ooit een priester gehoord had die den oorlog predikte, neen, eT ■ was voor sommige menschen niet aan 1 te redeneeren : 't waren de pastoors de ■ oorzaak van den oorlog !... En weldra î wist men de puntjes op de i's te zet- ■ ten : 't Was in de maand September ! 1914 ; men hoorde anders niet of : i Weet ge 't al ?... Dat de Paus geld i gezonden heeft aan den duitsch om de r kosten van den oorlog te dekken !... » r En ieder wist het uit « volstrekt zekere bron » De Paus wilde Frankrijk straffen î omdat de Franschen in 19o6 de kloos- , terlingen uit het Iand verjaagd had- - den en de kerkelijke goederen gestolen .. ) Maar ziende dat de oorlog eene schrik-l kelijke uitbreiding nara en zeker. in 't t nadeel van den duitsch moest afloopen t werd Pius X er ziek van en... stierf ! : — En zeggen dat ernstige menschen - dat geloofd hebben ! Dat lezers van . a Ons Vlaanderen » zelve, misschien, î getwijfeld hebben !... Dat in Belgie zelfs onze groote Kardinaal van Me- 1 chelen zijne stem moest laten hooren - aan zijn christ en volk ! i Zoo verdween die vuige lastei ; î maar, opgepast : morgen zullen wellicht i nieuwe leugens, nieuwe laster op ; kerk en op priesters de geesten der 1 lichtgeloovigen komen bedriegen. r Remo. i ——;;—^ . r— .—*— *> r -s®' De TerugReer naar Belgie _ —— — Het Belgisch ministerie van Binnen-landsche Zaken verwittigt de vluchtelingen dat een overijlde terugkeer naar de bevrijde gewesten groote moeilijkhe-den kan teweeg brengen. De regeering moet eerst de noodige maatregelen kun-nen nemen voor vervoer en bevoorra iing en dan de rapatrieering onder haar toezicht doen gebeuren. * * * Het is natuurlijk dat de personen die in April-Mei l.l. uitgeweken werden bij den vooruitgang der duitschers eerst zullen tnogen wederkeeren. Dit is namc-Hjk het geval voor al de inwoners der streek tusschen Veurne en Kemmel, ook geldt het bericht dat wij hier geven voor Poperinghe, voor al deze personen. POPERINGHE. — Sedert het begin van Oktober kunnen de inwoners van Poperinghe terugkeeren. Degene die in Frankrijk uitgeweken zijn, behooren eene aanvraag om vrijgeleide te sturen aan den heer Luitenant-generaal Orth, hoofd der Belgische Zending te Mont-reuil sur Mer {P. d. C.) Veel Poperinge-naars die in Belgie gebleven waren, zijn reeds teruggekeerd. Het stadsbe-stuur doet de bouwvallige huizen herstel-len op aanvraag van de eigenaars. Dus niet weerkeeren vooraleer de toelating gekregen te hebben I * * * Wij vestigen de aandacht van de regeering op de noodzakelijkheid van de vluchtelingen van de vroegere vuurlinie toe te laten zoo spoedig mogelijk naar hunne haardsteden te laten terugkeeren. In zeer talrijke gevallen werden in 1914 bij het vluchlen de zuur gewonnen spaarcenten gedolven, en nu moet het ten spoedigste gered. Indien het onmo-gelijk is, gansche huisgezinnen reeds de vergunning te geven weer te keeren, kan men die toch geven aan het hoofd van den familiegroep. Dat men in hooger sferen niet vergete dat de persoonlijke initiatief de beste en de krachtdadigste is, dat al wat mili-tair is prachtig kan strijden en held-haftig kan lijden, maar dat de militairen geen oprichters zijn. De burgers terug naar hun huis en land zoo spoedig mogelijk ! Een Fransch Weekblad voor de Belgen, « Notre Avenir » verschijnt 22, Av. de la République, Paris Abonnementspr. tôt 31 Maart 1919,4 fr. » tôt 30 Juni 1919,7 fr. DE TOESTAND De spie die wij sinds den 28 Sept, in het duitsch front hebben geduwd heeft eindelijk heel het verdedigings-stelsel in Vlaanderen doen openber-sten. Den I7 Okt. hebben de moffen voorgoed vaarwel gezegd aan den Yzer en zijn in allerhaast langs Brugge weg-gevlucht. - Onze jongens stormden ju-belend over den lieven Yzer en vlogen 1 aar Oostende. Den 19 Okt. werd Zeebrugge bezet en heel de Vlaamsche kust was aldus vrij. Duizende gevan- j genen vielen in onze handen ; honderde kanonnen werden buit gemaakt en 't duurde niet lang eer onze zegevierende legers Brugge veroverden en de holland-sche grens bereikten. Door deze snelle : krijgsverrichtingen werden 15.000 duitsche soldaten afgesneden. Zij zijn de hollandsche grens overgestoken waar zij onmiddelijk geïnterneerd werden. Thielt werd door de franschen na eenen hardnekkigen strijd overmeesterd terwijl de Britten, na Kortrijk genomen te hebben met rasse schreden naar de Schelde opiukken. Zij zijn op ditoogen-blik slecht op 3 kil. afstand van Doornijk. Onze lijn liep den 20 Okt. ongeveer langs de .volgende gemeenten Van de hollandsche grens naar Maldegem, Ursel, Bellem, Aelter, Peteghem, Wiels beke en dan recht naar Doornijk. De optocht oaar Gent en Oude-naerde is dus bégonnen. Wanneer zullen wij mogen aankondigen dat de aïteveldestad bevrijd is ? Morgen, overmorgen ? God geve het ! De Ambtelijke Berichten Officieel Belgisch legerbericht. 17 Okt. — De Duitsche aftocht begonnen op 16 Oktober onder de zegepralende drukking van de groep legers onder het bevel van Z. M. den Koning der Belgen, werd heden voortgezet op gansch het front van de legergroepen van 'de Noordzee tôt aan de Leie. De vooruitgang heden avond is twin-tig kilometer op een front van meer dan vijftig kilometer. Het Belgisch leger is te Oostende binnengetrokken . De ruiterij is aan de poorten van Brugge; zij heeft insge-lijks Ingelmunster bezet. In de Fransche zone, werden Pit-them, Meulebeke en Wynghene genomen.Ten zuiden, grenst het 2e Britsche leger, ten noorden van Kortrijk, aan 1 de Leie welke zij, is overgeschreden ten zuiden van deze stad, aan de boorden 1 van Tourkonje komende. Men heeft te Oostende Duitschers smoordronken gevonden. 1 Belgisch Legerbericht iS Oct. — De dag was gekenmerkt door een hevigen tegenstand van den vijand op het front Brugge - Oostcamp - Wynghene-Thielt - Oostrosebeke. Wij hebben dezen tegenstand gebroken ten oosten 1 van Oostcamp, tusschen Wynghene en Thielt en ten oosten van Oostrosebeke.Ten zuid-westen van Brugge, heeft het Belgisch leger eene belangrijke vordering ondernomen en is op ver-scheidene punten, de vaart van Brugge naar Oostende overgestoken en naar het noorden gevorderd. Het voetvolk bezet Oostende en is aan de boorden van Brugge. Het tweede Britsche leger is insge-lijks gevorderd ten zuiden van de Leie : en op verscheidene punten den spoor-weg'Kortrijk-Moeskroen overgestoken. In den avond heeft zij de steden Roe-baais en Toerkonje bezet. Belgisch Legerbericht 19 october. — Het belgisch leger heeft Zeebrugge, Heyst genomen en de stad Brugge veroverd. Het is over het kanaal Gent-Brugge getrokken. Links is het aan de Hollandsche grens, rechts tôt aan Aelter, halfweg Brugge en Gent. Het fransch leger heeft Thielt genomen. De ruiterij is naar de Leie getrokken en de lijn loopt nu tôt Lootenhulle, Vynckt en de Leie tôt Cotthem, Wielsbeke. De britten hebben gansch Kortrijk ingenomen en zijn zes kilometer voor-bij de stad op de baan Kortiijk-Doornik tôt nabij de Schelde. Gansch de kust en West-Vlaanderen s bevrijd. Belgisch Legerbericht 20 october. — Het offensief der troepen in Vlaanderen heeft zich steeds ontwikkeld onder het hoog geleide van Z. M. den Ko-aing der Belgen. Na eene vruchtelooze poging om onze vordering tegen te houden naar de westf lijke Leie ocvers en hét kanaal van Brugge naar Eecloo hebben de duitschers zich moeten achteruittrek-ken op heel het front. Het belgisch leger heeft post gevat langsheen het kanaal, met zijn linker vleugel stteu-nend op de Hollandsche grens en heeft de gemeenten Knesselaere, Aelter, Oudegem, Bellem en Ursel bezet. Het Fransch leger in België heeft niet alleen de vijandelijke achter-wachten over de Leie geworpen maar heeft zelfs, ondanksdeoverstroomingen door de duitschers veroorzaakt, deze rivier overgestoken en twee punten bezet, het eene tusschen Grammene en Peteghem, het ander te Oyghem. Het tweede britsch leger heeft de Leie op heel haar front overgestoken. Pecq in de Scheldevallei is reeds be-reikt. De frontlijn loopt nu langs Pecq (westwaarts) Dottignies (oostwaarts) Rollinghem, Vichte en Wielsbeke. Dit leger heeft sinds den 14 October 6.509 gevangenen gepomen en 169 kanonnen veroverd. Gent ernstig bedreigd Een berichtgever van de s New-York Herald » schrijft : De Duitsche aftocht op de Belgische kust begon in den nacht van Woensdag. Die aftocht werd niet vrijwillig Dndernomen. De groote hoeveelheden bevoorra-3ing, munitie, wapens, zonder nog de talrijke kanons mêe te tellen, welke ie vijand achterliet, bewijzen dit ten rolle. Gister morgen ondervonden de Belgische voetvolktroepen, die den Yzer hadden overschreden, dat de vijandelijke weerstand begon te begeven. Onmiddellijk rukten zij op in de richting van Oostende. Het front was donderdag nacht af jebakend door de vaart van Oostende aaar Brugge. Ten zuiden van de Leie drorgen de troepen van generaal Plumer door in de voorgeborchten van Tourcoing, Men mag op een algemeenen aftocht rekenen van den vijand achter de Beneden-Leie, misschien zelfs wel ichter de Schelde. Het lot van Gent is geregeld De Scheldevallei onder water? Amsterdam, 18 October. — De Duit-îchers willen de Scheldevallei onder svater zetten. De bewoners moesten reeds hun meubels weg brengen. Zeebrugge staat in brand volgens ■i Het Handelsblad ». Ze zullen Duinkerke niet meer moeten beschieten Het berucht 380 kanon dat te Lan-genboom Duinkerke beschoot, is door de Belgen buit gemaakt. De Engelsche vloot te Oostende Admiraal Keyes is met zijne troepen te Oostende aangeland geestdriftig toegejuicht door de bevolking. Weini-gen tijd nadien trok een belgisch ba-taljon de stad binnen met vaandel en muziek aan 't hoofd. DeKoning en deKoningin te Oostende 's Namiddags na de inname der stad dedea onze vorsten hunne plechtige intrede in Oostende waar zij door den burgemeester werden ontvangen. De geestdrift en de ontroering der bevolking was waarlijk onbeschrijfelijk. . Een groot aantal vliegers zijn in de bevrijde badstad aangeland. Rijssel, Robaais, Torcogne en Douai veroverd Die vier belangrijke steden aie geza-metlijk meer dan 450 000 inwoners tellen zijn in onze handen gevallen Dank ïij de belangrijke gevechten ten noorden en ten zuiden van deze Rijssel-streek hebben wij Rijssel zonder ge-vecht ingenomen zoodat de stad in be-trekkelijk goeden staat is teruggevon-den. Robaais en Torcogne zijn volstrekt ongedeerd. Men vreest echter de ont-ploffing van mijnen die de vijand — volgens zijne jongste barbaarsche méthode — in de door hem ontruimde steden achterlaat. Bij onze Vij ancien Hongarije scheurt zich af van Oostenrijk De hongaarsche Kamers te Budapest hebben plechtig de volledige onaf-hangkelijkheid uitgeroepen van Hongarije. Graaf Burian, minister van buitenlandâche zaken van het Keizer-rijk, heeft zijn ontslag gegeven daar hij ook hongaar is van geboorte. Graaf Tisza heeft openlijk te Budapest verklaart dat iedereen nu toch moet bekennen dat den oorlog voor Duitschland verloren is. Onze soldaten verlossen Belgen van bezette gebied Wat ze zoo al vertellen Het leven van ginder Onze Koningin en de Verlosten De Belgen hebben weer 'n tal van dorpen ingenomen en Iseghem en Roesselaere ; dat heeft de lezer waar-schijnlijk in de Belgische legerberich-ten gelezen met veel geestdrift. Maar ook hebben ze er veel burgers uit de handen van den bezetter gerukt, ver-schillige zelf zijn in het gewoel omge-komen ; de duitschers hebben weer hun dierlijk instinkt laten uitschijnen. In eene razende woede ontstoken, bij het zien dat zij, de groote duitschers, verplicht waren te wijken voor de kleine Belgen, moesten ze natuurlijk hunne razernij op iemand botvie-ren. Men vertelt dat zij granaten wier-pen in kelders waar burgers verschuild zaten. Wat er van zij, ik heb zelf verscheidene burgers verbonden, gekwetst door de duijtsche kogels ; een onder andere had een kogel in de zijde, hem door 'n duitscher op 20 m. in het lijf gejaagd ; een meisje van elf jaar van Iseghem had scherven van 'n grenaat gekregen, door de duitschers in 't midden van een groep burgers geworpen.Ik heb met hen gesproken. Mijne ooren suisen nog van hunne vertellingen laat mij toe weder te geven wat ik nog ont houden heb : De menschen die onmiddelijk achter het front leefden hadden er een waar hondenleven. Weinig of niet te eten, slecht brood ; het zwijnenvleesch als er te krijgen was kostte 20 fr. de kgr. het spek I5 fr. Koeibeesten mochten er niet geslacht worden op groote boete. De duitschers verwachtten zich aan een tweede offensief, maar niet van wege de Belgen, zij hadden reeds be» gonnen de burgers te evacueeren, maar 't was te laat : « Dè Tommy's zullen komen » hadden ze gezegd 1 ze zullen ailes kapout slagen en u allen vermoorden. Ze waren echter maar bekommerd om twee zaken, die voor hen belang* rijk waren : De koeien en het koren .. en de jongelingen. Al de jongens moesten weg met in goeden staat zijnde kleeren en eten voor vijf dagen Eens dat gedaan mochten de Tommies voorloopig afkomen. Maar groot was de verbazing en tevens de geestdrift als de verlossers aankwamen : 't waren de Belgen ; 't waren de Jongens dien ze sedert vier jaar met ongeduld wachten. Of de ontvangst hertelijk was ! Iedereen weende van geluk en blijdschap. Ze haalden hun beste dingen voor den dag, lekkernijen die ze misschien sedert maanden zorgvuldig gespaard en verborgen hadden, en tegen fabel-achtige prijzen gekocht. Daarna ge-schiedde een kruisvuur van vragen en antwoorden ; beide partijen babbelden om prijâ. Ze vertelden over het duur leven, slechte behandeling, straffen en boeten bij de vleet ; gebrek aan ailes, ailes wat ge dehken kunt, ze moesten er 50 mark betalen om een pas te bekomen, geldig voor twee dagen. Zij laakten dezen die heulden met de duitschers en deze die er voor werkten ; er waren werkers vrijwilli-gers, die kvvamen uit Oost-Vlaanderen uit de omstreken van Gent, ze kwamen werken aan het front, ten einde al de, door de bewoners verlaten dorpen, op hun gemak te kunnen uitrooven en ailes weg te kapen en te stelen. H M. Elisabeth, ons lief koningin-netje, heeft dadelijk hulp laten bieden aan al die ongelukkigen. Ze is waarlijk overal waar het er op aan komt de lijdenden te helpen en te troosten zoo voor burgers als voor soldaten. Een oud vadertje, ievers van Roesselaere, was met de soldaten tôt achter 't front gesukkeld. Onze koningin kwam hem tegen en vroeg hem vanwaar hij kwam : (Iedereen weet dat H. Mj vloeiend vlaamsch spreekt). Het vadertje, de koningin niet her-kennende, antwoorde : « Awel, Madma-zel, ik zal het u gaan uiteendoen, en in twee, drie minuten was hare majesteit op de hoogte van de zaak en wist zij tevens dat het drie dagen was dat hij niet, meer geëten had. Ze deed seffens 'n groot biefsteek braden en boter-hammen. snijden die in 'n oogwenk biiunengespeeld waren. Na gedaan te hebben" vroeg hij : « Madmazel hoeveel moet ik u nu geven ? »... Een oogenblik iater stapte de koningin weer in haar auto, op weg naar nieuwe lieden die troost noodig hebben Groot was de vreugde van het vadertje toen hij hoorde zeggen dat het hare majesteit was die hem gespezen had. Pol Briiaemansj Niet vergeten bij adresverandering 15 centiemen mede te sturen voor den onkoit»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes