Ons Vlaanderen

1107 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Août. Ons Vlaanderen. Accès à 23 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww7859t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

UNS VLAANDEREN ABONNEMENTSPRIJS : _ ~ { Vooi België e» Frankrijlc i Voor een jaar frs. 5 00 fi |T\ T) 17 ÏT IV Fi 14 A ÏT HT Q HT |7 Y) Yf I ' ^ * „ voor zes raBd • 300 1J U U ri L Ej n U II A1/ il 1 o I IL il Iv TE GENT : 24> weii-ckstraat- Bulten Frankxijk i Voor een Jaar , 8.00. j TE PARUS : 181, Rue do .Charonna. ■ ■ : . _______ ^ J I t HET BEELD VAN MIJNE IVIOEPER Tu-scheri mij en de duitschers staat het beeld van mij ne Moeder ! Mij ne Moeder 1 Het menschelijke vvezen dat ik het meest op dezi wereld bemind heb ; zij, de goedheid zelve, die nooit aan iets of aan iemand kwaad zou gedaan hebben, en die door de duitschers laf vermoord werd. Ja, laffelijk vermoord !... Neen, zij werd niet door den kop geschoten, zij werd niet opgehangen, zij werd niet doodgeslagea ; neen ; langdurig werd zij gemarteld, stilaan werd het vergif haar toegediend, tôt ze ein-delijk, vijf-en-zeventigjarige vrouw, tegen al die beroeringen niet meer bestand. in ellende en ontbeeringen, den hongerdood stierf ! 'k Herinner het mij alsof het maar van gisteren gebeurd ware: de duitschers hadden Brussel bezet ; Antwerp^n moest weldra vallen, dat \vas zeker. Wij waren allen tehuis ; iedereen was bekommerd ; moeder ook had de ziel vol angst ; misschien had ze wel een voorgevoel van 't geene gebeuren zou. De strenge plicht riep ons ; mijne broe--ders en ik, wij moesten voort ; moeder ook wist het ; zonder een traan in haie oogen, zonder eene trilling in de stem, op den avond onzer vlueht, — « Jongens, sprak ze, het is tijd ; tracht algelijk van voorzichtig te zijn als gij de grenzen oreitrekt ; 't schijnt dat dit soms gevaarlijk is. « — Hare hand beefde niet als ze ons een kruisken gaf op 't voorhoofd : — » God zegene u en God beware u ! » Helaas ! 't Was de laatste maal, ..-'t- was de laW.Jt© benedictie mijner moeder !... Dan zijn v»ij roortgegaan, in de duisternis, en moeder is alléén gebleven, alléén, onder de hoede onzer zuster, twee schamele vrou wen in dien btnauwden tijd. En toen begon voor de arme Trouw don lijdensvveg 1 Pas enkele dagen na mijne afreis, ontving ze het nieuws dat aan de grens een vijan-delijke kogel mij getroffen had en dat ik op den slag gedood w»rd !... Wie had er behagen in gevonden liaar dit ijaingwi-kkend, valsch gerucht over t • brieven ?... 1k weet bet niet ; maar wat zij daardoor geleden heeft, kan geen penne be?chiijven ! Daarna kwam de algemeene vlueht ! Dagen en weken had men van niets an-ders gesproken dan van den aantocht der duitschers en van de wreedhedèn welke ze overal uitrichtten ; op de landkaart had men, dag voor dag, hunnen vooruitgang aangeteekend : nu waren zij daar !... — t De duitschers zijn daar ! » — Men moet in het bezette land geleefd hebben om te weten, om te begrijpen wat die woorden beteekenen 1 De duitschers waren daar en morgen zouden ze op het dorp zijn!... En uit ieder huis, klein of groot, kwam een treurige stoet : vrouwen, kinderen, grijsaards, snik-kend en weenend, met allerlei pakken en zakken geladen, die de breede baan optrok-ken, naar Holland toe ! Onder hun was ook mijne moeder, mijne vijf en-zeventigjarige moeder 1 Haar huis wilde ze niet verlaten ! Dit huis had zij zelve gebouwd ; met vader za-liger had zij door noesten arbeid, door zorg en spaarzaamheid, cent voor cent, de noodige som verzâmeld om dit huis uit den grond te doen oprijzen ; stukje voor stuk, 't eene jaar dit, 't ander jaar dat, had ze de meubelkens gekocht en met nen heiligen iever ailes toch zoo net onderhouden !... Zoolang had ze daar gelukkig geleefd ; hare zeven kinderen had ze dââr, in dit huis, geteeld en gewonnen ; als eene ko-ningin had ze daar in hun midden gere-geerd !... En nu zou ze dat ailes verlaten!... Neen!... Duizendmaal neen !... — < Maar, moeder, de duitschers zijn daar! » — — t Och, mijn kind... » — « Maar, moeder, zij zullen ons ver-moorden ! » — — « Och, mijn kind, laat mij liever hier sterven ! — « Neen; moeder, neen : laat ons vluch-ten ! Zie, al de andere menschen ook ne-men de vlueht ! » — Toen werd 't kostbaarste bijeen geschart en in een pak gedaan ; mijne zuster nam moeder bi j de hand en trok haar buiten ; aan de deurkeerde de arme vrouw zich nog een s om en v.ierp eentranenden blik op « haar huis » , — « Och, mijn kind, en dit kruisbeeld gaan we dit hier laten ? De herinnering aan ons zilveren jubelfeest ? » — Het pak werd nog eens opengedaan, het kruisbeeld er bij gestoken, en dan vervoeg-den de twee schamele vrouwen de treurige processie ! De Hollandsche grenzen hebben ze niet kunnen bereiken ; uitgeput van vermoeienis en zielelijden zijn ze ergens op den boord eener gracht neergezonken en eindelijk ingeslapert ; en als z.j de oegen terug openden dan was het nutteloos en onmogelijk verder te vluchten : de duitschers hadden het dorp ingenomen !.. .. Ze weende, mijne zuster, als ze mij dat ailes bij mijne volgende feis naar België. vertelde : en ik ook, terwijl ik hier schrijve, zit met de tranen der machtelooze razemij in de oogen als ik er op denk hoe d.e ge-vloekte duitschers mijne moeder deden lijden ! Dan is de onyermijdelijke ontknooping gekomen. Onder den drang van zooveel smerten is haar herte gebroken ; uitgeput van gebrek, van ellende, is zij langzaam weggeteerd en eenen waren hongerdood ge-storven ! — » Ze zon u allen toch zoo geerne rond haar sterfbed gezien hebben — zei mijne zuster —: ze zou u toch zon geerne nog eens gesproken hebben ! » — Maar ze wist dat het o=mogelijk was, dat uw plicht u weerhield, en ze stelde zich in haar lot .. Doch, als de naderende dood hare wilskracht gebroken had. dan lispelden hare stervende lippen : » O ! Geef mij mijne kinderen, mijne duurbare kinderen weer ! * * Als binnen enkele maanden, >'.e bel-gische vluchtelingen verheugd en verblijd den terugtocht naar huis zullen aanvangen, dan zal ik met een verbrijzeld hert dien triom-fstoet volgen : het licht mijner oogen, de vreugde van mijn leven zal ik ginder niet meer terugrinden . Mijne moeder is dood — doodgemarteld en gefolterd door de duitschers, uitgehongerd door-de duitschers ! * * * Hoevelen onder de Belgen zijn er niet die eeuwige vijandschap aan Duitschland gezworen hebben omdat tusschen hen en de duitschers een beeld uit het graf oprijst, het beeld van een wezen dat hun dierbaar was, het beeld van een vriend, van een broeder, het beeld misschien van zijn vader, het beeld van zij ne moeder ! AliEENE. NICE Nu heb ik Nice gezien, Waar goude stralen stralen lin als een levensbron irj diepe dalen dalen ; Waar bfoemeutros en pal m de schoonste bouwen [bouwen, En berg ên dal dien schat in bonté vouven vouwen * * * Ik groet il, bloemenrijke kust, Wi'er voet g^streeld wordt en g^kust Door laujve blauwe klatergolven ! Wie heeft dan toch zoo, naast uw' voet, Die diepte voor dien golvenvloed Zoo heerlijk schoon gedolven'.' %ie tooit uw hoofd zoo wonderschoon En spant om ud'e rijke k.roon Van weeldevolle zonnpslralen? Wie spreidt om u dien zonneglans Die als een ware îichtehkraris Uw hoofdje komt omstvalen? Wie siert 1 zoo met 1 'oem en groen En maakt i tôt eeu grootsch festoen Zoo op^f'smukt.mgt geurenkelken ? Wie }>■ r u aàm en levenskracht Opdal, uw bloemenschat heel zaffht — jes groeie en nooit verwelke? Wie stelde lartgs uw Noorde^lop Die hooge bergenketen op Waar-op, de ruwe n intien stutten ? Wie schiep die bergen, grijs en bruin Opdat zij met hun foysehe kruin Uw' heérlijkheid beschutten ? 0 ! Heerlijk kind van zonnegloed! Dat lang nog aan uw blanke voet De golfjes minzaam spelevaren ; Dat lange nog uw rijkdom prijk' En lang nog 't aardsche dal verrijk' ! Mocht God-u lang bewaren ! G. Hodister. 1* chef art. UIT ONS VADERLAND brogqe. — Lijst der overledene priesters, wier overlijden sedert December 1915 ann het bestuur des Bisdums Brugge bekend is. I. E. H. Petrus Vandamme, rustend pasloor van St. I,ouis-Deerlijl:, overl. te Gent, den 17 April 1915. 2 E. H. Emiel Callens, bestuurder der Zusters van Liefde te Rousselare, aldaar overleden den 15 Dec. 1915. 3. E, H. Curolus Laheye, pastoor te Leke, aldaar ov. 22 Dec. Igl5. 4 E. II Aimé Vandelanotte, pastoor te Ilooglede, aldaar ov. 26 Dec. 1915. 5. E H. Louis Platel, pastoor te Neer-Waasten, aldaar overl. 4 Jan. 1916. 6. E. H. Louis Ghys, bestuurder der H. Familie te Thielt, overl. 18 Jan. 1916. 7. E. H. Tl.eophiel Barbe, pastoor der H. Magdalena te Brugge, overl. 22 Jan. 1916. 8. Iï. H. Victor Ve}'s, nMcnd pastoor van Cachtem, ov . le Gent 25 Jan. 1916 . 9 Z. E H. Theophiel Moulaert, pastoor-deken van Diksmuidr, <>v . in Engeland. 10. Z. E. H. Henri Vuylsteke, eerekano-nik der hoofdkcrk, overl. in de abdij van Sint-Andries-Zevenkerken den 23 Maart 1916. II. E. H. Achilleus Delputte, pastoor te Winkel-St. Elooi, overl. 22 Maart 1916. 12. E. H. Eduard Vanhoutte, pastoof-van Houthulst, pveil. te Brugge 30 Maart 1916. ï3 Z. E. H. La housse, kanonik der hoofd-kerk. overl. te Biugge 25 April 1916. 14. E. H. Van Walleghem, rustend pastoor van Meessen, orrrl. le Thielt 27 Juli 1916. 15. Carolus Crevits, pastmr te Ooteghem, aldaar oveil. l'i x^ugusti 1916. 16. Jî. H Achi"!, r fmderpjstoor teWijngene, oVerl . PNoretnber 1916. 17. E. P. Robertus Loricul, der Minder-broeders Capucienen der Provincie Parijs, overl. te Bis^eghem 13 Maart 1916. 18. E. II . Clotaris Testel.n, rustend pastoor van Illies (bisdom Ryssel) orerl. te KortrijTc 28 April 1916. 19. E. H . Remi De Ryckere, rustend z?n-deling ran 't bisdora Helena (N. Am.), . orerl. te Emelghem 5 Mei 1916. E. P. Eugenius Demunter, der Minder-broeders Capucienen, overl. te Trugge 9 Augustus 1916. 21. E. P. Joannes Missiaen, der Minder-broeders Capucienen, overl. in Engeland GEMEERTB WOESTEH (ONBEZETTE GEDEILTI). — Burgorstand : sedert 1 Mei tôt den 31 Juli 1917. — Gtboorlen : Vandenborre Gaston ; Lemahieu Maurice ; Hoedt Antoine ; Gruwier Yvonne ; Metsu Gaston; Gruwier Camiel ; Baert Georges ; Henriaert Julia ; Haeghebaert Rachel ; Gruwier Marcel ; Degandt Maria . Huwclijken : Druant Alice en Bertha ; Vandenberghe Augusta ; Louwagie Maria, weduwe van Arth. Sedeyn, allen met belgi-sche soldaten. Overlijdens : Haeghebaert Rachel, Omer en Maria Ollevier ; Rosalie Demuydt, wed. van Joannes Lampaert, overl. te Poperin-ghe ; Amand Ollevier, echtg. van Justina Depuydt ; Achiel Oestland, echtg. van Felicie Masson, gedood, door eenen vijandelijken obus ; Florent Meeuws, echtg. van Augusta Bruneel, gekwetst van een vijandelijken obus, overl. te Westvleteren. Uit Woesten zijn de laatste inwoners ver-"trokken ; allen hebben het dorp moeten verlaten voor een zekerder oord. Mocht het den Heer gelieven, allen in de eerste dagen, te laten terugkeeren naar hunne haardsteden, zooals wij allen hoopen. Den eerw. heer Depuydt, d.d. pastoor, alsook meester Vermeersch zijn tôt Westvleteren, den eerw. heer Meuleman, onderpastcor is tôt Proven. Velen zijn gaan wonen naar het overige gedeelte van België, een 50 tal Woestenaars zijn naar Frankrijk vertrok-ken, waaronder Edm. Dhoere, Ach. Vlae-mynck, enz. Volgens ik zooeven verneem uit eenen brief van hen, stellen zij het heel goed. (Gei.J Een achterblijver. In Memoriam E. H. Amatus Vandelanoitte, gewezen pastoor van Woesten, en pastoor van Hooglede. Over enkele dagen lazen wij in de bladen de lijst der overleden priesters uit het bezette bisdom Brugge, en onder dezen, vonden wij onzen gewezen herder vermeld. Wat droevig afscheid voor zijne vrien-den en gewezen parochianen, wat pijnlijk verlies voor zijne schapen ; want waarlijk deze was de ware heelm<2ester, deze kon de droevigen troosten, de zielewonden hee-len, de geestessniren raken, van hein mocht men terecht ze^gen: Den waren Samaritaan. Onder het herderschap van E. H. Vandelanoitte tôt Woesten, heeft deze parochie en kerk, vele verbeteringen en verfraaingen gekend, waaronder eenen nieuwen kerkweg, vele nieuvve bîelden, een vaandel van het Allerh. enz. Voorzcker hebben deze droevige tijden, de oorzaak geweest, van zijn vroegtijdig afsterven, alsook die vluchtelingen van verdere oorden, die uiteenjaging zijner kudde, die pijnen, smerten zijner schapen welke hij niet vermocht te heeien. Bidden wij dan, een vurig gebed tôt lafe-nis zijner ziel, en mocht den Heer hem het loon schenken van zijn zoo christelijk en deugdzaam leven. VOOR DE KINDEHEN DER BELGISCHE SOLDÀTEIf. — Sedert den 1 Oogst ontvangen de perso-nen of instellingen die den last hebben van kinderen van Belgische soldaten, die nog in t leven vermoed worden, eene vermeerde-ring van dagelijksche hulp van 0,25 fr. per dag . Deze maatregel betreft al de kinderen beneden de 16 jaar en die geene moeder meer hehben . V0«' EALKENHAUSEN AAN 'T WERK. — V0n Fal-kenhausen doet in België generaal von Bis-sing den baard af. Hij gaat nog met meer wreedheid te werk. Onder voorwendsel van spionnage, doet hij dagelijks een aantal inwoners te Brussel door het hoofd schieten. Op het plein van de schietbaan werden er, op 30 Juni, om die reden twintig inwoners omver geschoten . Onder hen telde men drij viouvven eu een meisje va u 14 Jcar 1 Den 16 Juli was het de beurt aan drij broeders Hendrik, Léo en Ivarel Demoulin, aile drij van verraad beschuldigd. De vrouw van Karel Domoulin werd tôt 15 jaar dwangar-beid veroordeeld. De aanhoudingen groeien van dag tôt'dag aan in getal en de gevan-genis-en van Brussel zijn opgepropt met be-beschuidigden.belastikg op de fortuin. — Naar een duitsch dagblod meldt zijn de duitschers voorne-mens eene groote belasting te heffen op al de fortuinen de 20 000 fr. te boven gaan. Die belasting zou reedi van af 1 Juli laatst-leden in >'oege zijn. OPGEPAST Wij roepen dringend de aandacht onzer nieuwe abonnenten — ook van dezen die hun abonnement vernieuwen — op den abonnementsprijs van ons VLAANDEREN. Twee Frank voor Drij maand Drij Frank voor Zes maand ; Vijf Frank voor Een geheel jaar. Gelijk ons blad vôôr den oorlog reeds in Vlaanderen verscheen, zoo zal het ook, wij zijn er zeker van, na den oorlog voort verschijnen. De abonnenten wier abonnement niet geheel zouden vervallen zijn als de oorlog ten einde is, zullen dus in België Ons VLAANDEREN voort ontvangen . Vriendelijk verzoek bij adresverandering een posttimber van 15 ctn. mee te zenden voor den onkost. t Beiangr ijk Bericht Vriendelijk verzoeken wij onze abonnement vervallen is in de maand MEI-JUNI-JULI ons den abonnementprijs te willer in postmandaat opsturen : TWEE frank voor drij maand DRIJ frank voor zes maand en VIJF frank voor een jaar. Per postkwiitancie kunnen wij geene andere dan jaarabonnementen doen ontvangen.Ons Kerkboekje voor Vlaamsche Vluchtelingen Is deze week van den drukker gekomen en zal van Maandag af, verzonden worden, te zajnen met de Prachtige Kaart van het Belgisch Front. Dus, binnén een tiental dagen zullen al de inschrijvers gediend zijn. Kerkboekje (Beste) 1.25 frk. — (gewoon) 0.50 » Kaart van het Belg. Front. 0.50 » Te bevragen bij. Ons VLAANDEREN 181, Rue de Charonne, Paris. CsrcUcnte CCrauirkj V1 n°g p Kerkhoven voortdurend / J--- bloedige slachterijen en schrikkelijke verliezen der duitschers, ge-noodzaakten de deze nieuwe begraafplaat-sen aan te leggen. Daarvooi verkozen zij wederom Staden. Reeds van in 't begin van 1915 werden er drij kerkhoven te Staden aangeleid. 't Eerste- zuid de dorpplaats, langs den steenweg op Staden-berg, lechtover de weefschool. Dit kerkhof, zich uitstrekende tôt ann de herberg « 't Verzet » is ongeveer vijf hecta-ren groot, gansch afgespannen met stekkers-draad en beplant met boomen. De boorden der wegen zijn afgezat met sieraadplaanten en bloemen gestolen in de hoven der bur-gers.Een tweede kerkhof is gemaakt dicht de Vijfwegen ; een derde- op 's Graveneik. Beide laatste zijn ook van drjj tôt vier hec-taren groot, beplant en versierd en aile drij omtrent vol begraven. Versieriag de^ marktplaats Aile de huizen die.tijdens hunnen inval verbrand en verwoest geweest zijn heeft de duitscher overheid geheel doen wegrui-men en aile werken van verwoesting doen verdvvijnen. Zoo hebben zij van deze grond waarop 't huis van Arthur Saelens stond eenen schoonen bloemhof gemaakt. Op de Maïkt zelve, waar de gasthoven « De gou-den Hoorn », t Den Helrfi t en 't « Gemeen-tehuis » stonden, een openbaar park gemaakt zeer wel beplant çn versierd, Op iederen hoek staat er eenen leeuw en in 't midden eenen grooten Arend. Houten barakken zijn en opgeslagen in de Statie straat, waan d'huizen van Napoléon Bilcke,' Guste Feys et Jules Leroy stonden. Eenen nieuwen steenweg is aangelegd van aan de statie tôt den steenweg op Houthulst, dwars door den koer van Pauwe-lijn.Nieuwe tramlijnen zijn gemaakt, de eerste van Staden op Zarren.de tweede van Staden op Hooglede. Gansch de gemeente is verlicht met de electriciteit, die gemaakt wordt in de brouwerij van M. Biebuyck-Cappelle en in de olieslagerij A Ampe-Devogel. Oscar Verhaeghe is er een van de bestuurders van. De magazijnen van M. Ampe dienen voor't ravitaillement der duitschers en zijn verbonden met de statie door eenen nieuwen ijzeren weg. Scholen en horbergen Verscheidene scholen zijn er ingericht de eene in d'herberg « den Appel », voor de tegenwoordige Knechten School en is ge-houden door Jw. Marie Vermeersch; eene tweede School voor de brouwerij van M. Lucien Sibille in eene houten barakke ge-timmerd op 't land, en gehouden door Jw. Vlaemijnck. In de herberg-beenhouwerij van wijlen Henri Van Lerberghe (schaper) woont Jules Astaes ; Hij houdt er winkel van kloeffen, enz. en is ook de verkooper .voor den Ame-rikaanschen winkel. Hij moet de bood,chap-pen doen op de gemeente voor den duitsch. Ërzijn slechts zes herbergen open en waar zij bier verkoopen van Hooglede of Roesse-laere. Vier herbergen voor de duitschers en twee voor de burgers. 't Is streng verboden van in malkaars herbergen te gaan. Bewoonde huizen --M. Mostaerts huis is bewoond door offi-cieren en geheel herschilderd ; M. Vanoost-Cappelle's huis door den état-major,ook herschilderd ; M. de Pastoor huis ook door offi-cieren ; De heer Pastoor is te Staden terug en woont in bij M. A. Germonprez ; Tijdens den inval der duitschers in 1914, had hij hem verkleed in eenen ouden man en woonde in 't Oud Mannenhuis. De duitschers Derde Jaar. - Prija : 10 Centlemen per Nommer. Zond&g, 19 Augustus 1917. - Hr 26.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes