Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

686 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Fevrier. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 28 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pk06w97414/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verscliijnt iiiaandelijks rond den vijftienden. 21e jaar. - Nr 7. Februari 1914. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. WAT DE VROUWEN KUNNEN Wij kunnen ze op onze vingerè tellen de vrouwer? die meedoen in den strijd tegen de drankplaag. De vrouw meent inderdaad nog altijd : Wat kan ik met mijne geringe krachten en de onbeduidende middelen waarover ik be-schik gaan verrichten tegen den almachtigen drankduivel ? Nochtans iedere vrouw, zoo 'jong als oud, zoo rijk als arm, met of zonder gezag. kan altijd hier of daar op eenige wijze het hare bijbrengen ter bekamping van den geesel waarvan zij maar al te dikwijls het eerste beklagensweerdig slachtoffer is. Wat kan de vrouw zoo al ? Op zijn minstde drinkgewoonten der mannen niet involgen met zelf te drinken. Door haar voorbeeld aan hare omgeving matigheid en onthouding aanprediken. In aile gelegenheden de ellenden en de kwalen door den drank veroorzaakt aankla-gen. De jeugd bewaren van de alcoholplaag met aan vriendinnen, huismoeders en meeste-ressen de noodzakelijkheid van den antial-coholischen strijd voor oogen te houden, paal en perk stellen in den huiskring aan drinkgewoonten en drinkgelegenheden door bereiding van gezonde, srnaakvolle alcohol-vrije dranken. Aan werklieden, dienstboden, briefdragers, boodschapdoeners, daghuurvrouwen geen al-cohol schenken, maar wel aan die lieden hooger loon of opwekkende en voedende dranken bieden, zooals melk, koffie, kakao, thee en aftrek van vruchtensap. Vele dier lieden inderdaad werden drin-kers en dronkaards spijts hun zelven door de vrijaevigheid der vrouwen, die denken hun volk aangenaam te zijn met hen ten tijde ten ontijde op alcoholische dranken te ver-gasten. Hunne onderhoorigen die drinken of op slechten weg zijn vermanen, aansporen tôt onthouding en overtuigen van het gevaar-lijke hunner handelwijze. Onverbiddelijk den jongen man van de hand wijzen die niet matig is en den drank niet verafschuwt. Eindelijk zich aansluiten bij de vrouwen-vereenigingen tegen drankmisbruik en indien zulke bonden niet bestaan de stichting ervan betrachten. In de vereeniging ligt de macht. Wat kan eene huisvrouw, eene echtgenoote, eene moeder niet al doen? Den alcohol als dagelijksche drank buiten huize en van tafel houden en hem vervan-gen door verfrisschenden drank. Man en kinderen een netten, aangenamen en gezelligen heerd bezorgen, ten einde ze zeker van de herberg af te houden. Noch in eten, noch in toespijzen alcohol, gebruiken, maar te zelfden koste krachtige en aangename maaltijden bereiden, zorg dra-gende dat door overtollige kruiding de dorst niet opgewekt worde. Vooral den man naar de herberg niet na-loopen.Als moeder zich volstrekt onthouden van alcoholische dranken. De kinderen opbrengen in geheelonthouding, hun de vrees in boeze-men voor den alcohol, en wijzen op de noodlotiige gevolgen van de drankzeden. De kinderen gewennen zich iets te ontzeg-gen en zoo hunnen wil te sterken tegen het verlokkend genot en voornamelijk tegen de duizendvoudige verzoeking tôt drinken. De kinderen afhouden van de gewoonte van klein verteer in sceukelarijen. Een tijd komt dat kwistigheid in spekken eten op drank valt. Dat gedurig toegeven aan het immer stijgend verlangen naar smaakgenot verlamt den wil, versterkt de zucht naar genieten en leidt onvermijdelijk tôt drankmisbruik. Ook door duizende middeltjes waarvan de flinke huisvrouw alleen het geheim kent op bijeenkomsten gezelligheid en verzet doen | heerschen zonder dat de alcohol erbij zij. Dat kan de vrouw, zonder moeite niet, wel is waar, maar toch met een weinig kracht- ! inspanning. Den dag dat de vrouw den alcohol uit den huiskring zal gebannen hebben, zal de morgenstond aanbreken van de eind-overwinning over den alcoolplaag, die haar machtigste uitdrukking vindt, in de drinkgewoonten. R. V. •. . UIT BIERLAND. 't Bierland is Beieren in Duitschland. Het ministerie van rechtswezen komt zijn jaar-lijksch veislag af te kondigen aangaande de misdaden in dat land. 't Gaat over het jaar 1912 en de cijfers zijn waarlijk stichtend. In dat jaar speelde de drank de hoofdrol in meer dan tien duizend misdaden en mis-drijven ! Wegens 10.011 misdaden of misdrijven werden veroordeeld 8629 personen, die ofwel volslagen dronken, ofwel in eeniger mate onder den invloed van den drank waren, wanneer zij zich aan wetsovertreding schuldig mieken. Negen en dertig personen stierven vermoord of tengevolge van mishandelingen. En dat de drank daar voor 't grootste deel schuld aan had, blijkt hieruit dat niet min dan 5420 processen opgeroepen werden voor geval-len van slagen en verwondingen toegebracht in staat van mindere of meerdere dronken-schap. Voegt daarbij dat niet min dan n65 uitspraken gedaan werden over gedingen voor beleedigingen en verwijtingen van wege kerels, die door den neus waren. 't Is zoo, waar de drank zich mede moeit, daar komt twist en tweedracht. 't Ware wel de moeite waard te weten hoe het in dit opzicht in 't bierland België gesteld is. Doch wat noodig te zoeken, de gazetten brengen t>ns aile dagen 't nieuws, van moord-en brand historiés, enz. waarin het bier de opstoker was. Ge zoudt denken dat de overheid in Beieren nu maar bovenarms den drankgeesel te keer gaat? Mis. — De drankbestrijders hebben het bierverbruik doen verminderen en aan hoogerhand wordt om die vermindering getreurd, want daarbij verloor de staatskas 65 miljoen mark aan bierbelasting ! Eene les voor ons, drankweermannen. — Is er voor 't oogenblik weinig van den wetgever te verwach-ten, rusten we daarom niet ontmoedigd : wij kunnen zooveel als de drankbestrijders in Beieren. R. V. The Bars. Dat is engelsch! En aldra zult ge weten, wat het bediedt. In een amerikaansch bladje « Helpt een handje » bij name, vond ik vier printjes en kan ik ze u niet toonen, 'k zal ze trachten voor uwe verbeelding te tooveren. Aardige printjes in een nog aardiger ga-zetje — want 't wordt gedrukt en uitgegeven door de kostgangers van een tuchthuis te Salem in Oregon — ee® soort van kosthuis als dit van Hoogstraeten. Op 't eerste printje ziet ge eenen vent, die luizig lui met zijne twee armen op eene balie ligt — eene balie, zooals er aan vele weiden zijn. —■ Die vent ligt daar zoo en daaronder staat geschreven — At the Bar — aan de balie.. En wat dat te bedieden heeft?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes