Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1243 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1910, 01 Septembre. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 30 septembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/td9n29q19j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. iMaandschrift tegen het drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. De laatste verkiezing, en de drankbestrijding. Als men nu, na den veldslag van 22 Mei 1910 met gezeten hoofde den strijd overdenkt, die met zulke hardnekkigheid geleverd is geweest, moet men zich overtuigen, dat de kamp be-staat om het volk langs den eenen of anderen kant te krijgen, en voor goed aan de pariij te hechten. De katholieke pariij. wil de stoffelijke en zede-lijke verheffing van het volk, op vredelievende wijze. door vakvereenigingen, en 00k door wetsverordeningen, in aile gevallen, waar de vrijheid en bijzondere ondernemingsgeest te kort schieten. De socialisten partij wil het volk in oproer-m?kende gelederen schikken, om met aile middelen, ja door t geweld de bestaande maat-schappij omver te werpen, aile vooitbrengs middelen uit de handen der bezitters tetrekken, en in de handen van den almogenden Staat testellen, waarvan hunne voormannen natuur-lijk de geleiders zouden zijn! De libérait partij ; de vooruitstrevers althans, al gaat zij tôt die uitterste onteigening niet, schuifelt en loopt de socialistenpartij achterna, en vleit en bederft het volk, om niet al hunne j manren te verliezen. De christene volkspartij, als verpletterd tusschen die groote partijen, schreeuwt en roept nog wat, dat de katholieke partij niets doet voor 't volk, ja dat zij het volk uitbuit enz. Zij vleit en streelt het volk; ja zij alleen gaat het volk groot en gelukkig maken ; maar de groote massa van het volk ziende dat die partij zonder werken staat, heeft gezond verstand genoeg om ze niet te volgen en niet als ernstig te aanzien. Maar al die tegenstrevers komen hierin over-een, dat zij de laagste driften van het volk vleien om het langs hunnen kant te krijgen. Wij zullen niet spreken van de nijd en afgunst die maar al te veel in 't herte ligt van den minderen man ten opzichte van den bezitter. Hoe wordt die drift niet opgejaagd door de socialisten om het volk naar het socialismus te trekken. Maar het is ons vak niet, om daarover verder uit te weiden. * * * Wij willen alleenlijk eenige woorden reppen, over de drankzucht, die op schandalige wijze, uitgebaat is geweest in den laatsten kiesstrijd. Hoe de vergunningswet op de herbergen be-kampt is geweest ten voordeele der tegen-partijen is onaeggelijk! ! Wij beweeren niet dat die wet volmaakt is, en niet kan en moet verbeterd worden, ver van daar. Maar die wet is toch eene kleine hinderpaal tôt het vermenigvuldigen der geneverherbergen. Die wet bevestigt toch het grondbegiïi, dat het openen der herbergen, als zijnde een gevaar voor de zedelijkheid en de gezondheid van 't volk. door de wet moet geregeld worden. Daarom moet eene vergunningswet blijven bestaan. Het bekampen dier wet is zoo ver gegaan, dat men in sommige kiesomschrijvingen, her-bergsbazen op de lijst nam, om al de drank-verkoopers tôt de tegenstrevende partijen te winnen. In de kiesgazetjes, 't was een kermen en klagen dat de bazen toch zooveel moeten beta-len om een armen druppel te verkoopen ! ! De bazen verkochten 00k maar om hunne arme kinderkens te kweeken ! ! Maar de gazetjes vergaten te zeggen, dat de ongelukkige centen, die in genever verteerd worden, door de arme werklieden, 00k dienen 'moesten om honderde en honderde noodlij- dende kinderen te onderhouden. * * * Een andere clr ogre den wierd 00k bij duizende exemplaren uitgestrooid. De vergunningswet moet afgeschaft zijn, en de genever moet maar hooger belast worden in de stokerij. Moesten de accijnsrechten op den liter genever maar van 0,10 et. verhoogen gij zoudet al die zoo gezegde volksvrienden als uit eenen mond hooren roepen : « weg met een mini-sterie die de volksdrank belast ». Hoe hebben ze met getierd, over eenige jaren, als Minister de Smet de Naeyer de rechten verhoogd heeft. Wij hebben er niets tegen, dat de accijnsrechten op dien ongeluksdrank verhoogen; hoe peperduurder dat volksvergif kost hoe beter. * * * Maar 't is de genever alleen niet die een geesel is voor het volk. Het groot getal herbergen is niet eene mindere kwaal voor stad en dorp. Waar worden de jongelingen bedorven, waar overtreden de getrouwde mannen hunne hei-ligste verbintenissen? Is het niet meest in de herbergen ? Is het niet waar dat veel herbergiers door de mededinging van anderen ertoe aan-gezet, dikwijls de oneerlijkste en oneerbaarste middels gebruiken om toch 00k te verkoopen ; en somtijds zoo geheele straten, geheele wijken, ja geheele buiten parochiën bederven? Ja, het moet op aile daken geroepen en herhaald worden : « De herbergen zijn de grootste kwaal van stad en dorp ». Daarom is het 't volk in den put helpen, en tôt den ondergang brengen, te roepen en te tieren tegen de vçrgunningswet, en te zeggen, dat alleman zonder vergunning of patent, bier en genever mag verkoopen. Moest zulks toe-gelaten worden, ons volk zou vergaan in eenen poel van armoede en zedebederf. Men moet verblind, heerschzuchtig, of slecht van herte zijn, om het volk op te ruien, tegen maatregelen, die den drank en de herberg de grootste vijanden des volks bekampen. Want ja, overlegt het zooveel gij wilt, de beste middels om het volk te verheffen zijn de matigheid, werkzaamheid en vooruitzicht. Die het anders zeggen zijn volksbedriegers en leugenaars. Doet al wat ge wilt voor het volk, maakt de beste wetten mogelijk, zonder die drie deugden zal het volk tôt geen beteren staat komen. * * * Wat moeten wij er uit besluiten? Dat aile ware vrienden van 't volk gedurig in woord en schrift moeten herhalen : de drank en de herberg zijn de grootste vijanden van 't volk. In dagbladen, tijdschriften enz., moeten de geesten voorbereid worden, opdat het land-bestuur zoo gauw mogelijk eene wet stemme om het vermenigvuldigen der herbergen te beletten; 't zij met te verbieden er nog nieuw te openen ; 't zij ten minsten, met eene hooge openingstaks te stellen, en goede voorwaarden van gezondheid der lokalen, en bewijzen van zedelijkheid der bewoners te vereischen. Indien zulks niet gedaan wordt, indien men nog duizende en duizende herbergen laat bij komen, zal het later onmogelijk zijn met zoo een kiezerskorps, doeltreffende maatregelen tegen den drank te nemen. Het is hoog tijd dat aile weldenkende lieden in dien zin mede-werken, anders wordt ons volk lichamelijk en zedelijk vergiftigd en bedorven. De geschiedenis van het oude Griekenland leert ons dat de vrije burgers van Sparta aan hunne slaven, Iloten genaamd, veel wijn dwon-gen in te nemen, om door dit afschuwelijk tooneel de vrije jongelingen van onmatigheid af te keeren. De jongelingen, op dat schouw-spel, verstonden maar al te wel dat deze arme dutsen verdierlijkt waren. Spreuken. Practische Yaderlandsliefde. Als ontwikkelde menschen, hebben wij jegens onze medemenschen bijzondere verplichtingen, die vervuld worden door het toonen onzer werkende liefde. Indien wij ware vaderlandsliefde bezitten, dan zullen wij ons volk groot willen zien, edel en kunstminnend, matig en arbeidzaam. De echte liefde bestaat niet in het zich blind turen op een schitterend verleden, of eene verre roemrijke toekomst, zonder verder iets uit te richten. Een terugblik op vroegere tijden, die aantoonen dat ons volk machtig kan zijn, moet onze liefde aanvuren, de hoop op eene betere toekomst moet ze aansporen, hare krachten te wijden aan de veredeling der volks-ziel, waarvan zij een deel en een afbeeldsel is. N° 9. SEPTEMBER 1910. 18e Jaar gang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes