Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 01 Avril. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 18 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/028pc2tq55/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSGHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlts rond den vijftienden. SiOe jaar - ÏNr i> - Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar ABONNEMENTSPRIJS : A '1 1913 ^en ^EST"^'LAAMSCHEN Onthoudersbond, Secretariaat der i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) ^ 1 ! maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. Goedkooper voor de Genootschappen. BELANGRIJK NIEUWS VOOR DE BONDEN. y aàn al onze afdeelingen. ' De nieuwe wet is naar onze meening slecht. Zij moet veranderd worden, kost wat kost. Om echter onze beweging tegen de nieuwe wet grond en steun te geven moeten we feiten en foewijzen kunnen aanhalen. Daarom kijk rond in uwe streek en maak een onderzoek; waarmede gij u bezig zult houden op uwe bestuursvergaderingen. En eerste punt dat te onderzoeken valt : Hoeveel jenever wordt er nu ineer dan voor de wet ge-dronken?Op die vraag wenschen wij zoo-haast moîfelijk van ËLKË af-deeling 'n antwoord MET BEWIJZEN erbïj te ontvangen. In een landsche herberg kregen we van wege den herbergier volgende verklaring : Voor de wet verkocht ik per week nauwelijks één liter jenever; sedert de wet regelrnatig vijf liters per week. Is dat ook zôô bij u? Laat ons dat zeer nauwkeurig weten. Aan de hoofdtn van de sciioolbonden. Zeer belangrijk. Om zeggens al de gemeenten van Westvlaan-déren schrijven op hunne begrooting een toelage uit ten voordeele van de schoolbonden tegen het drankmisbruik ; maar meer dan de helft der gemeenten betalen er niets van, omdat het hoofd van den schoolbond (de on-derwijzer dus) geene aanvrage in dien zindoet. En nogthans hoe nuttig zouden zij een kleine toelage van tien, zelfs vijf frank kunnen ge-bruiken? Spreuken aankoopen voor de klas; kleine schriften uit te deelen onder de werk-zaamste en vlijtigste leerlingen, enz. EN BELET WEL, Ook het gouwbestuur schrijft op hare beurt op hare begrooting een som van verschillende honderden frank uit als toelage voor de schoolbonden. Niet een vierde ervan wordt uitbe-J:aald; omdat het niet aangevraagd wordt. Het gouwbestuur echter verleent sleehts de toelage aan die bonden die er een ge-nieten van wege de gemeente en het bedrag ervan staat gewoonlijk gelijk met dat welk de gemeente INDER-DAAD BETAALT. V rienden- onthouders onder wij zer s, wilt dus aanstonds (indien gij het nog niet deedt) bij de gemeente uwe aanvraag doen. Zoodra gij een antwoord hebt verkregen, maakt i0/ de rekening op van de ontvangsten en uitgaven van veileden jaar met het gebeur-lijke te kort; 20/ de begrooting van dit jaar : uitgaven en inkomsten(waaronderdegemeente-toelage).STUUE, DIE STUKKEN ZONDEE, DEALEN OP naar het bureel der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, te Brugge. Het Bestuur. Ons insigne of kenteeken. In een groot deel van onze bonden hebben de leden het insigne of kenteeken van de onthouders aangekocht. Te weinig dragen het! Zij zitten er mede op zak in plaats van het openbaar als een bevestiging van hun willen te dragen. Zouden we niet inbrengen dat het dragen van het kenteeken verplichtend is op de ver-gadering.Ten minste al de bestuurleden zouden het telkens op elke bestuurs- en elke algemeene vergadering moeten dragen. Dat past! Nationaal Congres van Katholieke Matigheidsbonden Het komiteit der Féderatie van katholieke matigheidsbonden van België vergaderd te Brussel op 11 Maart 11. teneinde de laatste be~ sluiten te nemen voor het inrichten van een nationaal Congres der katholieke matigheids-genootschappen, hetwelkin beginsel op 24 Juli 1912 was besloten, heeft besloten genoemd Congres te vergaderen op 28 29 September aanstaande. Den 28e" September zal een optocht en Manifestatie ten gunste der Drankbestrijding plaats hebben, welken samengaan met het Congres van den Volksbond van België. De volgende twee punten zullen op eerst-genoemd Congres behandeld worden. i°Beper-king van het aantal herbergen. 20 Deelneming der sociale werken in den strijd tegen het alcoholisme. Een sectie voor vrouwen zal behandelen : De roi der vrouw in de drankbestrijding. Het komiteit heeft eenige voorname redenaars van binnen- en buitenland uitgenoo-digt voor de twee algemeene vergaderingen. Op deze belangrijke komiteitsvergadering van heden, waarbij de Doorl. Hoogw. de Bisschoppen van België, door meerdere afge-vaardigden vertegenwoordigd waren, werd na uitvoerige studie het vroegere besluit gehand-haafd : Dat katholieke drankbestrijders meer dan ooit hunnen strijd tegen het alcoholisme op zuiver katholieken grond moeten voortzetten. (Medegedeeld). IN HET YPERSCHE. Onze standregels voorzien met het 00g op eene betere en doelmatigere werking de aaneen-sluiting van de verschillende onthoudersbonden van èèn streek in een gewestgroep. Reeds in verschillende streken bestaat die inrichting min of meer en de vooruitgang van de matigheidsgedachte vooral in het Thieltsche en Roeselaarsche is het werk van den vertegen-woordiger van den hoofdbond aldaar, die tracht de sluimerende krachten wakker te maken met het doel tôt de vorming van dusdanigen gewestgroep te kunnen overgaan. *\

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes