Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1037 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 01 Septembre. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 14 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b853f4mb6v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMfCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks roid den vijftienden. 31e jaar. - IVr '2. September 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't b.d betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. OE ZESDE VLAAMSCHE SOCIALE WEEK TE LEUVEN. 31 OOGrST — 4 SEPTEMBER. Van die Sociale week moeten wij gewag maken in ons blad : 't Is een feit van het aller-hoogst belang dat de leiders der Sociale wer-king in ons land, voor doel hebbende in die sociale studiedagen, « de zedelijke verheffing van den werklieden stand » te bestudeeren, op het voorplan de kwestie der drankbe-strijding hebben geplaatst. Wij hebben dan 00k eenen oproep tôt onze aangeslotene bonden gedaan met uitreiking van toelagen en, ofschoon wij daartoe groote onkosten moesten doen, betreuren wij dat niet meer aanvragen bij ons werden ingediend : slechts 23 dergelijke aanvragen werden gedaan van onze 133 bonden, en in 't geheel waren een veertigtal drankbestrijders aan-wezig uit Brugge, Kortrijk, Iseghem, Rous-selare, Wevelghem, Yper, Ardoye, Moorseele, Beveren a/ Leie. Waar blijft dan de werking onzer andere bonden ? Nu ter zake : De studie van het alcoholvraagstuk werd degelijk aangevat door Dr Franssen van Leuven : in eene meesterlijke rede zette hij de oorzaken uiteen van het alcoholisme en gaf op als grondoorzaken : de algemeene genot-zucht van het menschdom, de hebzucht die de menschen aanzet uit aile mogelijke mid-delen geld te slaan, de eigenaardige natuur van âlcohol met zijn zinnelijke streeling. Als bijkomende of tweede oorzaken gaf spreker 00k nog aan : onwetendheid en vooroordeelen bij het volk nopens den alcohol ; de drinkge-woonten en drinkdwang; het slechte voorbeeld van diegenen die het goede voorbeeld te geven hebben ; de aard van sommige beroepen en le-venswijzerl; bijzondere hoedanigheden van sommige alcoholische dranken, zooals wijn, bier, likeuren; gebrek aan idealen, familiezin en verstandige levenswijze ; de drankzucht die in sommige gevallen op een ziekelijken bodem berust; de overdreven toegevendheid der open-bare machten, enz. 'S namiddags, bij de tweede les, kwam onze gevierde Voorzitter Advok. De Groeve, aan het woord. Hij sprak over Anti-alcoholisme en Wetgeving, en deed in eene meesterlijke rede, opeene eigenaardige en zelfssoms geestige wijze, eene uiteenzetting van wat elders, op wetgevend gebied, tegen de drankplaag werd gedaan, wat er in België reels gedaan werd en... nog te doen bleef. De Staat moet zoowel vor het geluk en den voorspoed der huisgezitnen zorgen, als voor zijn eigen behoud, en daarom mag en moet hij zich met alcohfilisme bemoeien. | Wel is waar moeten wij fteeds het meeste en beste verwachten van de werking der bonden en anti-alcoholische vereenigingen, maar dezer werking moet door den Staat gesteund worden. De Staat kan dit : aj met rechtstreeks hulp te vèrleenen aan die bonden door toelagen, b/ met op een eigene wijze, door wetten vooral, het alcoholisme te bestrijden. In sommige Staten van Amerika, heeft men het çl- geheel verbod van alcoholische drankèn te vervaardigen en te verKoopen ; oiwei ac bewoners eener gemeente hebben, bij meer- derheid van 2/3 beslist hoeveel herbergen op de gemeente zullen geduld worden en welke dranken aldaar mogen verkocht worden. Andere Staten, zooals Noorwegen, hebben den alleenhandel ingebracht of hebben die voort- verpacht aan anti-alcoholische vereenigingen. Doch, in België, hebben wij slechts, tôt nu toe : i° de Loi-Wet tegen de openbare dronkenschap en die, eilaas!, zoo erbarmelijk wordt toegepast door onze belgische policie-mannen en vooral door de veldwachters der dorpen. Om de dronkenschap te bestrijden, ware die wet toch wel eenigszins doelmatig geweest, was ze stipt nageleefd. En 't zou wenschelijk zijn er eenige aanvullingen toe te brengen. Namelijk, nu men de herziening van ons kiesstelsel bestudeert, ware het ge-past eene bepaling te doen aannemen waarbij aan dronkaards, die een zeker getal keeren, in overtreding van de wet waren genomen, het stem-recht worde ontnovien. Want mannen, die zich zoo herhaaldelijk bedrinken, die zich door de politieke partijen voor eene pint laten om-koopen, hebben geen recht mede te spreken in het bestuur van het land. 20 In België hebben wij verders nog ont-lasting van sommige alcoholvrije dranken, het algeheel verbod van het vervaardigen, invoeren en schenken van alsem, de lasten op het voortbrengen van sterke dranken, thans op 200 fr. gebracht per hectoliter en ein-delijk de wet op de nieuwe herbergen van 12 December 1912, met zijne nog al zware taksen, die, jammerlijk den aangroei van het getal herbergen waarschijnlijk niet genoeg-zaam zal stuiten. Eens en voor altijd vragen de drankbestrijders, door de wet te zien bepaald: geen nieuwe herbergen meer ; stelselmatig verdwijnen der bestaande herbergen door het invoeren van allerlet doelmatige maatregels. Aan de anti-alcoholische vereenigingen de openbare denkwijze voor die wet te bereiden en te winnen! In de derde les hoorden wij Dr Ariëns uit Holland, die de toehoorders onderhield over « Anti-alcoholische Werken ». Volgens spreker kon het privaat initiatif eigenlijk ailes : het kan de waarheid aangaande den alcohol verkondigen; zorgen voor de oprichting van rust- ontspannings- en ververschingslokalen, waar geen alcoholieke dranken verkrijgbaar zijn; den socialen nood bestrijden; sanatoria oprichten voor drankzuchtigen ; door geheel-uiicliouiliijg de gem.iU.ucht in den welstand bestrijden en wat zelfverloocheninginbrengen enz. Dr Ariëns is een gloedvol en overtuigend spreker. Doch het scheen ons dat de uiteenzetting van zijne wenken wel gepast was voor holland-sche toestanden en min voor onze belgische. De drankplaag, het bieralcoholisme, zooals het in België heerscht, kent hij wellicht zoo grondig niet als onze inlandsche drankbestrijders en daarom betreurden wij dat het Bestuur der sociale week geen beroep gedaan heeft op de Federatie der Katholieke Matig-heidsbonden van België om de kwestie der drankplaag en harer bestrijding door anti-alcoholische werken te laten inleiden door mannen uit eigen land. Onder al de bepre-kingen die er op volgden, vonden wij het meest in de bemerking van Pater Valerius Claes, die zegde dat er meer samenwerking moest ontstaan tusschen sociale werking en drank-bestrijding.Niettemin was de indruk dier voordracht goed op al de toehoorders en 't zou wonder heeten of al die socialewerkers, die den oproep tôt drankbestrijding hebben gehoord, thans niet meêwerkten aan het uitroeien van de groote sociale kwaal van onzen tijd : de drankplaag in stad en dorp. De wet op de openbare dronkenschap is reeds zoo diep in ongebruik gevallen!... Door wiens schuld?... Door de schuld van de plaatselijke politie die ze niet toepast; van de plaatselijke overheid misschien, die ze niet laat toepassen. Maakt men de opmerking dat dit een schandelijke en 00k schadelijke plicht-verzuiming is, de belanghebbenden rechten zich verontwaardigd en zeggen « we hebben van u geen orders te ontvangen. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes