Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

906 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1910, 01 Novembre. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 06 juin 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww77n84/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJS : Maandschrift tegen het <1rankmisfor uik AANKONDIGINGSPRIJS : ,.00 frank per jaar (Vractrtvrij) OPSTEL EN BESTUUE : V» m 5™^ • Goedkooper voor de Genootschappen. BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. i EERVII. HEER N. VANNESTE. Zooeven vernamen wij de pijnlijk-verrassende doodmare van onzen proost, de eerw. Heer N. Vanneste, onderpastor op de S' Anna parochie binnen Brugge. Na eene korte ziekte is hij gestorven nalatende het aandenken van zijn ieverig priesterwerk en de edelmoedige opoffering der beste zijner levenskrachten. De « Brugsche Onthoudersbond » verliest met hem een wijze en voorzichtige raadgever, een stille maar aanhoudende werker en gansch de stad ■een priester die, gelijk zijn Goddelijke Meester, voorbij ging al goed doen. De bedroefde familie brengen wij onze ge-voelens van kristelijke deelneming, en al de leden zullën niet vergeten een klein gebed voor den duurbaren afgestorvene te bidden. Jaar-Verslag 1909. Hoe staan de zaken thans? Een kleine vermindering in ledental. Van 29.041 vallen we op 28.683. Waaraan dit liegt zou ieder bond op zich zelf eens moeten onder-zoeken. Toch is de algemeene werking niet verslapt. Waren over jaar de bonden misschien opgezweept geworden door ons congres? Dan weet ik een beste middel : wederom uitzien naar een algemeenen wapenschouw. Zien we nu nog een weinig nader toe. 167.575 Onthoudersbladen werden verspreid tegen 159.763 in 1908 3o.ooo vlaamsche alma-nakken werden uitverkocht, tegen 22.000 in 1907 en-1908. Als de vorige jaren werden i5oo fransche uitgegeven. De 4 nummers van « Onthouding » saam beliepen tôt 3.600 ex. 't zijn 200 meer dan in 1908, en 85o meer dan in 1907. 2 tooneelstukskens werden uitgegeven : « Mijn Pensioentje » en « Sparen en Verkwisten ». De Drankweerrede van Z. E. Kardinaal Mercier, te Luik gehouden, werd in 't ne-deilandsch vertaald en door onzen bond uitgegeven. 4000 ex. werden aan den man gebracht. Verder werd nog 1 Ontbouderslied uitgegeven. Dit jaar werden door de zorgen van den Hoofdbond 21 openbare voordrachten gegeven. Het getal bonden steeg eenigszins. Thans tellen we er 243 tegen 235 in 1908. Wat we verleden jaar schreven over gewest-bonden enz. is nog niet met 1909 verwezen-lijkt geweest. Wat we echter wel weten, is, dat op 't einde van verleden jaar aan die inrich-tineen hier en daar is begonnen geweest. Zoo werd bij voorbeeld in 1909 onder 't groot verlof de propaganda hard ingezet onder de studenten en thans bericht ons Onthouding nr 3 dat de beweging aan al de collèges binnengedrongen is. Laten we allen eens aan patronaten en vak-vereenigingen de beweging doorzetten. Dan hebben we, gezien de nu reeds bestaande verandering van opinie hij ons meer ontivikkelde volk, de beste uitslagen te verwachten. Ik wilde wel dat de Hoofdbond meer openbare voordrachten hield, en bjjzonder die bonden ondersteunde die in studiebonden alco-holcursussen inrichten, of zooals te iper, in de hoogeschool-uitbreiding 00k over alcoho-lisme doen handelen. November 1909 8,000 fr. tomber 1910 360 fr. Wat beteekenen die cijfers? Zij beteeken het volgende : een werkman van Brugge die wij zouuen kunnen noemen bij voornaam en familienaam, deelde in 1909 van een familie lid de som van 8,000 fr. In November 1910 bezat hij nog in 't geheel 36o fr. Hoe heeft hij dat kunnen opmaken in zul-ken korten tijd? Hij heeft dat toch in dien tijd niet kunnen verdrinken? Alleen, neen hij : maar een hoop niet deugers en luiaards hing aan zijne slippen voor de zeupe. Den zondag en maandag somtijds een halve of geheele weke reed hij met die man-nen in voiture, en trakteerde aan aile her-bergen : als dronke verkens lagen zij daarin te huilen en te tieren tôt dat hij slecht en ten einde gezopen, en een hoop vijf frank stukken kwijt weerom t'huis gerocht. Dat deurde eten jaar : en nu op dezen oogenblik bezit hii nog: 36o fr : binnen eenige w.eken zal hij wederom zoo arm zijn of Job. * * * Welke zedelessen moeten wij daaruit trek-ken?Wij moeten daaruit leeren : dat het weinig baat veel geld te winnen. of veel geld te deelen, indien men de deugd van matigheid en spaarzaamheid niet bezit. Veel geld bezitten is een ongeluk voor een drankzuchtige : hij stort zijn zelven in 't ongeluk, en met hem een hoop valsche vrienden en meêlpopers. Wij moeten daaruit leeren dat een hoopke geld gauw op is, als er door werkzaamheid niet bij gèwonnen wordt. Zet eenen dronkaard op eenen berg van goud : hij zal niet meer werken, altijd vertee- ren, en weldra zal hij op het zand zitten. * * * Wij moeten daaruit nog leeren dat de ge-droomde gelijkheid onmogelijk is. De volksbedriegers zingen : « wij zijn al gelijk » enz. Neemt nu dat aile kapitalen van gansch de wereld gelijk verdeeld worden ('t gene zoo onmogelijk is dan de maan met zijne tanden pakken) of nu hunne waanwijze taal te spreken, dat' aile voortbrengstmiddelen in de handen van 't volk gelegd worden; wat zal er gebeuren? De eene zullen door vernuft, werkzaamheid, spaarzaamheid rijker worden. De andere zullen door misverstand luiheid, onmatigheid weldra straat arm zijn. En de gelijkheid is wederom naar de knop-pen.* * * Wat moet er gedaan worden voor 't volk? De kinderen moeten een degelijk lager onderwijs genieten. Daarna moeten zij in de vakschool (b. v. de vrije vakschool der Groeninghestraat) trachten be-kwame ambachtslieden te worden. Eene goede opvoeding leidende tôt matigheid, orde, rechtveerdigheid, enz. moet hun gegeven worden. De christene werklieden moeten zich ver-eenigen (b. v. in de christelijke vakvereeni-gingen der Gilde van Ambachten), maar niet in vrijheid en zielmoordende bonden, om beter werkvoorwaarden te bekomen en aan een bestaan te geraken, weerdig van een christen mensch en huisvader. Die uitmunten door vernuft en werkzaamheid, moeten 00k aangemoe-digd en geholpen worden, om het ambacht en de kunst te verbeteren : zoo zullen zij eene sporte hooger klimmen in de maatschappij, hunne welstand verbeteren: en iedere vooruit-gang in de menschelijke werkzaamheid als hij wel geordend is, moet ten langen laatsten de algemeene welvaart verbeteren. N. Vanneste. Wat wij doen moeten. Het is voor hen die zich bezig houden met de drankbestrijding eene zeer belangrijke kwes-tie te onderzoeken wat er zoo al gelegenheid geeft tôt drinken, om aldus die gelegenheden te kunnen bekampen en tevens de ware oor-zaken der drankplagen te helpen uitroeien. Hoe meer men het volk van nu vergelijkt met dit van over 5o jaar, hoe meer men moet bekennen dat het nu niet meer is lijk dan. Hoe meer men ten huidigen dage de jonk-heden in hunne doening nagaat, hoe meer men 00k het verschil gewaar wordt met deze van over eenige jaren. Ja. wat verschil onder dat opzicht; vroeger, zoo dikwijls heb ik het hooren vertellen, was er geene sprake van jonkheden van 16, 17, 18 jaar en ouder nog, die op staminet gingen. Velen zelfs die met hunne loting voor de eerste maal eene herberg dorsten binnengaan, en nu? Nu is het gewente geworden, bij zoo verre dat de jonkheden van vele herbergen de groot- N° 11. NOVEMBER 1910, 18e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes