Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

722 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1911, 01 Octobre. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d795718c6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrâchtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. ]\Iaanclschrift tegen Iitit <1 OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburestraat. 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels .... i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. Almanak voor 1913 Almanak voor 1 ï » l_ Onze almanak voor 1912 verschijnt binnen enkele dagen, en wij hopen dat hij denzelfder , bijval genieten moge van vroegere jaren. Al vertellende leeren, 't aangename met 't nuttige paren, 't nuttige door 't aangename in der geest en 't hert des lezers doen dringen : dii was thans, nog meer dan vroeger, onze be-trachting. Ook denken wij dat hij, meer nog dan vroeger, door 't volk gietig zal gelezen en herlezen worden. Om dezen deugddoenden almanak te verspreiden. rekenen wij nogmaal op de krachtige medewerking van priesters bestuurders van patronaten en zondagscholen en andere vergaderingen, onderwijzers, edel denkende en recht menschlievende werkgevers kort, van allen die 't met volk waarlijk goed meenen. De prijzen zijn : 1 afdruksel aan i5 centiemen 100 afdruksels » 14 » het stuk 5 00 •• » 12 » » » 1000 » » 10 » » » N. B. In korten tijd is de almanak. jaar-lijks uitgeput, en telkens komt het voor, dat wij aan te laat toegekomene bestellingen, tôt onzen grooten spijt, geen gevolg kunnen geven. Daarom bidden wij elkeen zijne bestellingen zoo vroeg mogelijk in te zenden aan 't bestuur van den Bond. Oudenburgstraat 26, BRTJGGE. Het TjftVfinsHnel Tôt wat einde is de mensch geschapen? Om in dit leven God te dienen, en Her hiernamaals eeuwiglijk te aanschouwen. Dat is de tweede vraag en antwoord va onzen Catechismus. Het doel van dit leven dus is God diener En om God te dienen, moet men de tie geboden Gods onderhouden, en zijn leve schikken naar de leering van Christus. Dat is iets wat voorzeker geen een kin van geheel Vlaanderen niet geleerd heef Dat is iets wat er niemand, wie hij ook zi niet zoude moeten doen. Maar dat is iei waarmede men tegenwoordig nog weini schijnt bekommerd te zijn; want op onz dagen is God dienen, voor de wereld buite de mode geraakt. Immers het doel van d leven voor velen (voor al te velen) is eerst e vooral geld winnen om te genieten en da God dienen. Geld winnen, dat was en is nog het doel de rijken (wij bekennen geern nogtans dat t ware goede rijken zijn, doch dit zijn toch d uitzonderingen) om aldus meer in aanzie voor de wereld op te groeien, en meer van de wereldsche plezieren te kunnen genieten. Geld winnen dat was en is nog, ook buiten eenige uitzonderingen, het doel der meesters en burgers, om aldus naar het voorbeeld der rijken te kunnen leven. Geld winnen, dat is helaas ook het oor-beeld geworden bij de kleinen en werkers, om alzoo op hunne manier, in drank en slemperijen, hunne voldoeningen te zoeken. Geld winnen, dat is dan om zoo te zeggen het hoofddoel geworden der gansche samen-leving; en om dit doel te bereiken is er vol-strekt niet naar gezien, of men degeboden Gods onderhoudt of doet onderhouden of te niet. Neen, men ziet er niet genoeg naar om geld te kunnen winnen, of men mist of niet, met de werklieden te doen werken alsof zij geene menschen waren. Men ziet er niet genoeg naar, en velen die beweren christene menschen te zijn, bekommeren er zich niet mede, om de werklieden, die van langs-om meer in grooter en grooter werkhuizen zullen opeen gehoopt worden, te doen werken alsof er geen verschil diende gemaakt te worden tusschen den nacht en den dag; alsof de Zondagrust niet bestaan moest. Men ziet er niet genoeg naar, of men de : kindeis, de jongens, de meisjes, de jonge dochteis verergert en bezig is deze te ver-jj kranken of te niet. Men houdt geene de minsie rekening of er nog familieleven kan of moet bestaan of te niet. En wat zien wij daardoor? Wat zal er daarvan geworden ? Eerst en vooral ziet men, daar het noodige doel van het leven van kante gezet is, te weten : God dienen; eene van langs om I grootere onverschilligheid voor den gods-dienst, met als gevolg eene van langs om grootere zucht naar drinken en genieten. Eene onverschilligheid die zich bijzonderlijk laat zien bij de jongeren, omdat het deze zijn die ook meest de slechte vruchten van het fabriekleven inademen. Eene onverschilligheid die alras zal over-gaan tôt ongeloovigheid, en ons volk nog slechts voor het genieten zullende doen leven, aile geloof aan het eeuwig leven zal doen uitdooven. ; Eene onverschilligheid, die, geprikkeld door dit hedendaagsche genieten, niet zal kunnen : weerstaan hetzelve van de valsche leer van het socialisme af te houden. Neen, er wordt geen rekening genoeg meer gehouden van het noodige christen leven. Het familieleven bestaat om zoo te zeggen in de steden niet meer. Waar en wanneer, tenzij bij eenige deftige burgers, heeft men nog de gelegenheid om samen, de kinders met den vader en de moeder, God te bedanken en te bidden ? 3 Waar en wanneer hebben de geestelijken nog de gelegenheid om aan de geloovigen, 1 en bijzonderlijk aan het volk, het woord Gods s te leeren ? r De Zondagrust, die de menschen de gelegenheid moet geven hunne godsdienstige plichten te vervullen, wordt overtreden alsof zij niet bestond. De beperking der werkuren, die de vaders in staat moet stellen met hunne huisgenooten samen te zijn, is zooveel als niet gekend. Ziet men het nachtwerk niet in voege in aile groote werkwinkels? s Is zulke werkbehandeling niet algemeen het gedacht inplanten van te leven om geld te j winnen en dan te kunnen genieten, en om niet anders? j Ja, daartegen moet er gestreden worden. t Daartegen moeten aile drankbestrijdersver-3 eenigingen en bijzonderlijk onze christene j. vakvereenigingen zich stellen en opkomen, j want juist omdat wij als christenen een j hooger gedacht van het leven hebben, hebben f wij de plicht te zorgen dat den werkman de l gelegenheid verschaft worde zijne christene 3 plichten te vervullen, juist ook omdat wij als drankbestrijders een edeler opvatting van het leven hebben, is het plicht voor ons de ; vakvereenigingen in de poging tôt betere werkvoorwaarden te helpen en te ondersteu-nen. En het volk tevens het ware doel van l het leven meer te doen inzien; want dan eerst wanneer men opnieuw aan de maat-schappij zal doen verstaan hebben dat het doel van het leven niet is geld te winnen, maar God te dienen ; dan eerst wanneer men leeft in het onderhouden van Gods geboden, j en men zijn leven schikke naar de leering van Christus; dan eerst zal men het volk de j onmogelijke opvatting der socialitische leer kunnen doen vatten ; dan eerst ook zal men c mogen zeggen dat de werkman bekomen heeft 3 wat hij als werkman bekomen kan om hier j en hiernamaals gelukkig te zijn. Indien men de verwoestingen van het Al-coolism niet tegen houdt, is de lotsverbetering der werklieden onmogelijk. Kardinaal Thomas. OVER VERLETTEN. Het is nog al moeilijk als er eens iets gewoonte is, 't zij dat het goed of slecht is, van die gewoonte te veranderen met er een l keer de slechte kanten van te doen zien. Alzoo meenen wij dat het eene zeer slechte : gewoonte wordt van den Maandag achter-1 noene niet te werken ; omdat die achternoene : dan gewoonlijk eene nieuwe gelegenheid wordt voor te drinken. N° 10. OCTOBER 1911 19° Jaar gang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes