Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1019 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 01 Novembre. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 04 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2v2c824z75/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONTHOUDERSBLAD van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijiit maandelijks rond den vijftienden. 2je jaar _ jyr Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar ABONNEMENTSPRIJS : den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. Goedkoopervoor de Genootschappen. ONS VOLK DRINKT! Vroeger hebben we twee uitspraken mee-gedeeld van onzen hoogwaarden Bisschop : twee uitspraken waarin de Doorluchtige Kerk-voogd zijn droefheid lucht gaf, en tôt onver-poosden strijd tegen « de groote plaag van ons volk » aanzette. Laten we heden het zoo droevige drank-misbruik wat van naderbij bestudeeren. I. WIE DRINKT? WAAR DRINKT MEN? We drinken bijna allen meer dan het sirikt noodige. We drinken zoohaast een vriend binnenkomt om ons te bezoeken; we drinken meer dan het noodig is, bij onze gewone eetmalen ; er wordt gedronken bij koop en verkoop, bij doop en dood, bij eerste communie en trouw : altijd is de drank van de partij, en zonder drank kunnen we moeilijk voort in gelijk welke omstandigheid van 't leven. Dit is nog wel het ware drankmisbruik niet maar 't geeft er toch aanleiding toe, 't biedt er voedsel en steun aan : namelijk door het scheppen van een aantal drinkgewoonten, en vooral door het opwekken van de gedachte, dat drank in het leven noodzakelijk is voor de vreugde en de gezelligheid, dus heel en al onmisbaar. De drank in aile geval krijgt door ons te gereedelijk drinken een overschatte waarde. En dit wekt er toe veel lust op, veel sympathie. — »o« — Nu, het eigenlijke drankmisbruik is bij aile standen te vin den. Bij de burgers doet het zich voor, soms 00k al in het gewone herberg-bezoek; dit is het geval met menige herbergiers, brouwers, koopmans, wier zaken grootendeels in de herberg verhandeld worden ; gepaten-teerde estaminetgasten of drinkebroers ; meer toch bij feestpartijen, ten huize of in bijzondere herbergen. Bij de werklieden is het drankmisbruik gelooven we, nog talrijker. En het doet zich hier bijna uitsluitend in de herberg voor. II. I. DE PROPAGANDA VAN BINNEN OF VAN 'T VOLK ZELF. Beschouwen we eens ernstig den bestaanden staat van zaken. Men drinkt — waarom? Vele menschen, waren ze aan zich zelf overgelaten, zouden niet drinken : ze zouden naar hun werk gaan, werken en terugkeeren; en slechts, in uitzonderlijke gevallen (b. v. buitengewone tegenslagen of vreugden) zouden ze zich in den drank te buiten gaan. Maar nu — hoe gaat het nu? Heel zeker is het, dat de massa van 't volk zelf de groote propagandiste is voor den drank. 't Zit lijk in het gedacht, dat de drank de groote wellust, het groot genot is : neem den drank weg, en 't leven, denkt men, is haast niet meer waard geleefd te worden. Daarom 00k wordt men gedurig bekropen, bekrieuweld door de bekoring om te gaan drinken. Dit kan men gemakkelijk zien b. v. den Maandag : wanneer het een paar werklieden gelukt voor een tijdje het werk te ontloopen, ze trekken de herberg binnen lijk gelukzaligen ; met een tevredenheid dus, die klaar een over-schatting van het drinkgenot aantoont. Trak-teert iemand met een paar pinten, en hij zal het hooger schatten dan gelijk wat. De valsche opvatting van het drankgenot, de overschatting er van, is het eerste dat schrikkelijk veel tôt drinken aanzet : men jaagt er zelf naar; en men jaagt er 00k anderen naartoe met een aanhoudendheid en een geweld, datongelooflijk is. Men moet maar eens zien naar de propa-ganda voor den drank die gemaakt wordt in de fabrieken : hoe medewerklieden heel dikwijls niet weten wat uitverzierd om anderen nog naar de herberg, als naar een lustoord, mede te trekken. ))0« — Hierbij komt nu DE PROPAGANDA VAN BUITEN — OF VAN HEN DIE BIJ HET DRINKEN BELANG HEBBEN. a/ Vanzelf, naarmate er meer drank begeerd wordt, vergroot het getal herbergen. Maar na kort : b/ wordt de propaganda voor den drank stelsclmaiig. Brouwers en andere kapitalisten vinden dat het herbergbezit en ander bierverkoop een goed baantje is : men zet maar herberg op herberg, elkeen verkoopt bier; te meer, daar geen geld gemakkelijker gewonnen wordt : 't is feitelijk doorgaans een andere, de herber-gier, die bier verkoopt, dus geld wint. En de herbergier 00k vindt het gemakkelijk zoo geld te winnen : 't is toch maar een bijwin-ningske, waaraan men niet veel risschiert ; en dat geregeld iets, op zekere dagen echter als herbergkermis, wijk- en dorpkermis, omme-gang, aardig veel kan opbrengen. c/ En nu, de herbergiers en brouwers en biermarchands talrijker worden, komt de concurrence er in. En men begint middelen van propaganda te gebruiken, die men vroeger niet gebruikte, en die zelfs niet meer eerlijk zijn, dus benevens vermenigvuldigde feestjes en aan-trekkelijkheden : hanespel, vrouwvolk, en de meest losbandige vrijheid. Nu is het menschelijk driftengeweld, benevens, ja boven de aanlokking van den drank zelf, in den dienst der propaganda voor het drankmisbruik aangespannen. Van nu voort gaat het er vreeselijk toe! d/ Nog vreeselijker gaat het er toe, waar de herbergiers of biermarchands (en dit ge-beurt heel veel) mannen zijn die op de massa veel invloed hebben : als werkgevers, meester-knechten, politiekers die er spijts ailes willen komen. Hier wordt het drinken uit lust en uit drift, drinken en verbeest worden uit nood. III. Een zekere aantrekkingskracht zal er immer in den drank steken. Daarbij de menschen zullen altijd in omstandigheden verkeeren die hen eenigzins tôt den drank aanzetten. Een zeker gevaar van drinken zal er dus altijd blijven bestaan. Edoch zoo groot is het niet noodzakelijk, dat de massa zooals nu, er zedelijker wijze aan bezwijken moet. Hiertoe moeten : a/ de menschen zelf versterkt. b/ de aarlokking vanwege den drank ver-minderd worden. Hoe kan dit geschieden? VERSCHENEN. I. Onthouding-ALmanak 1914,96 blad-zijden, met 7 prachtteekeningen, met aange-name,opwekkende verhalen, opperbest geschikt voor propaganda bij het volk. Op ons sekreta-riaat te verkrijgen aan 0.10 fr. het nummer, 0.08 fr. per duizend genomen. Onthouders : maakt er propaganda mede. II. De Jonge-Drankbestrijder,tweede druk, 0.80 fr. Te verkrijgen op ons Sekreta-riaat, afslag indien bij hoeveelheid genomen. Mooi ingebonden. Prachtige druk, maar nog prachtiger inhoud ! Naar al onze aangeslotene bonden wordt hij gezonden. Elk propagandist moet dit standaardwerk in handen hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes