Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

897 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 01 Octobre. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 15 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6m3319sq81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlts rond den vijftienden. 31e jaar. - IVr 3. Oetober 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. HET CONGRES OER DRÂNKBESTRIJDING TE GENT (Van onzen bijzondcren afgeveerdigde.) Zondag en maandag 28 en 29 September werd te Gent het Congres gehouden der drank-bestrijding. Honderden katholieke drankbestrij-ders vergaderden te Gent in Congres waar zij samen de middelen beiaamden, die het best dienen aangewend te worden om tôt de traps-gewijze uitroeiïng te komen van den alkool. De Congresleden werden ten 10 1/2 ure, doar het komiteit ontvangen aan de Zuid-statie. Daar werd een stoet gevormd, waarin wij onder andere de volgende onthoudersbonden met hunne vlaggen bemerkten. De Wesi-Vlaam-sche Onthoudersbond; het Kruisverbond van de provincie Antwerpen, het Sint-Jansgenoot-schap en het Berchmansgenootschap van de provincie Limburg; de Vijand, anti-alkoolische hoofdbond van Oost- Vlaanderen ; le Bien-Etre Social, van de provincie Luik; la Régénéia-trice, van de provincies Namen en Luxem-burg. De stoet begaf zich naar het Sint-Jozefs-lokaal, in de Holstraat, waar ten n 1/2 ure de plechtige openingszitting gehouden werd. De ruime zaal van het St-Jozefslokaal was proppensvol congresleden. Tusschen deze laatsten bemerkten wij talrijke damen. Aan het bureel zetelden: M. de Kerchove d'Exaerde, gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen, eere-voorzitter ; de Z. E. H. kanuc-nik Byl, vertegenwoordiger van Z. D. H. Mgr Stillemans, bisschop van Gent; de Z. E. H. kanunnik Doutreligne, afgeveerdigde van Mgr den bisschop van Doornik; Z. E. H. Segers, pastoor-deken van Sint-Jan-Baptist, te Gent; de Kerchove d'Ousselghem senateur; Mgr de Sarzana. afgeveerdigde van Z. Excellentie Mgr Tacci Porcelli, nuncius van Z. Heiljgheid den Paus; E. P. Vullings, van Antwerpen; advokaat Fisscher, van Luik; talrijke sekre-tarissen en voorzitters van matigheidsbonden en verscheidene priesters. M. Ivo De Vreeze, leeraar te Gent, dankt de drankbestrijders, omdat zij hun Congres te Gent, de. hoofdstad van Vlaanderen hebben willen houden en wenscht de congresleden hartelijk welkom, en bracht hulde aan den Z. E. H. Lemmens, van Luik, den ieverigen bestuurder van de anti-alkoolische federatie van België. De Z.E.H. Lemmens, bedankte M. De Vreeze en de gentsche drankbestrijders voor het gul-hartig onthaal, dat zij de vreemde congres leden voorbehouden hebben. Een woord van dank 00k aan M. den minister van binnen-landsche zaken. die zich hier heeft willen doen vertegenwoordigen door den gouverneur M. de Kerchove dExaerde; dank 00k aan HH. DD. H H. de bisschoppen van België, die hier vertegenwoordigd zijn, en aan Z. Exc. Mgr Tacci Torcelli, nuncius van Zijne Heiligheid den Paus. hier vertegenwoordigd door den auditor der nunciatuur, Mgr. de Sarzana. Mijne heeren,. ik stel voor een telegram van kinderlijke genegenheid en eerbiedige hulde te sturen aan Z. H. den Paus,'aan Koning Albert en onze koninklijke familie, en aan Z. Em. kardinaal Mercier, aartsbis-schop van Mechelen. (Dit voorstel werd op geestdriftig gejuich onthaald). Ik stel nu voor het voorzitterschap van ons congres op te dragen aan M. de Kerchove d'Exaerde, gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. (Algemeene instemming). M. de Kerchove d'Exaerde, bedankte de congresleden voor de eer, die zij hem aandeden en verklaarde het congres geopend. De E. H. Van Langendonck, afgeveerdigde van kardinaal Mercier, hield vervolgens eene korte aanspraak. Zijne Eminencie kardinaal Mercier heeft gezegd dat al de katholieken, zonder onder-scheid van stand, inoeten samenwerken om ons volk te verlossen van de drankpla'ag. In onze matigheidsbonden zijn de kleine burgerij en het werkvolk goed vertegenwoordigd. Eilaas, hetzelfde mogen wij niet zeggen van onze leidende standen. De hoogere burgerij, is ons niet genoeg genegen. Zij heeft nochtans voor plicht mede te werken tôt de verheffing en de veredeling van het lagere volk. De drankbestrijding is het beste middel om tôt dat doel te geraken. Dat de hoogere standen ons dus de hand reiken en het goed voor-beeld geven. Ik breng hier eene bijzondere hulde aan den Z. E. H. Lemmens. Ik heb van Z. Em. kardinaal Meicier den aange-namen last ontvangen den Z. E. H. Lemmens in zijnen naam te bedanken, voor al het goede dat hij door zijnen strijd tegen de drankplaag gesticht heeft. Zijne Heiligheid de Paus heeft de groote verdiensten erkend van den Z. E. H. Lemmens en heeft hem het kruis der orde « Pro Ecclesia et Pontifice » verleend. (Langdurige toejuichingen.) Mgr. De Sarzana hechtte het kniis « Pro Ecclesia et Pontifice » op de borst van den Z. E. H. Lemmens en wenschte hem hartelijk geluk. Het woord werd vervolgens gevoerd door den E. P. Vullings, van Antwerpen. Drie punten trekken vooral onze aandacht in den strijd tegen het alkoolism: i° De roi der vrouw in de drankbestrijding; 20 de verhouding der bekamping van de alkoolplaag met de maatschappelijke kwestie; 3° de beperking der herbergen. De roi der vrouw, mijne heeren, is over-wegend in onzen strijd. Immers, de vrouwen zijn de eerste slachtoffers van de alkoolplaag, en juist daarom moet de vrouw begrijpen dat het hare grootste plicht is die plaag te bekampen. Onze strijd is 00k in verband met de maatschappelijke werken. Wat baat het, mijne heeren, maatschappelijke werken op te richten,- wanneer zij gebouwd zijn op grondvesten, die rusten in eenen grond, drassig en doorzijpeld van het alkoolism ? Eerst moet de samenleving gezuiverd worden van de alkoolplaag. En wij, vlamingen, die ons vlaamsche volk willen verheffen en het weer groot maken in zijn vlaamsch leven, laat ons be-ginnen met den alkool onverbiddelijk te bekampen, maken wij den grond droog en beginnen wij dan te werken aan het gebouw onzer volks verheffing. (Levendige toejuichingen.) De derde kwestie, die wij verder zullen be-spreken, is de beperking der herbergen. De regeering ziet ernstig uit naar maatregelen, die zij het best kan aanwenden, om de alkoolplaag te bekampen. Heeft zij wel de beste maatregelen genomen ? Heeft zij doelmatig bijgedragen tôt de beperking der herbergen ? Dit zullen wij verder onderzoeken, maar wij zullen 00k aantoonen wat er moet gedaan worden. Wij zullen de middelen voorleggen, die zouden moeten gebruikt worden Moge ons congres de beste vruchten opleveren voor het welzijn van ons volk. M. Fischer, advokaat te Luik, hield eene korte fransche aanspraak, waarin bovenge-melde punten herhaald werden. Dr Ariens> nederlandsche afgeveerdigde, bracht de belgische drankbestrijders den broe-dergroet van Noord-Nederland. Met groot genoegen volgen wij, in Nederland, uwen strijd. Wij komen samen om de waarheid te leeren kennen, om den goeden weg te ont-dekken, dien wij te bewandelen hebben. Onze strijd is moeilijk, maar met des te meer moed zullen wij hem leveren. Ik denk dikwijls aan het lievelingsboek mijner jeugd. « De Leeuw van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes