Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1034 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1912, 01 Decembre. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 14 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h12v40km8g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlts rond den vijftienden. -aar. IVr £5 Ailes wat opstèl en beheer van ,'t blad betreft, sturen naar ABONNEMENTSPRIJS : den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der I-0o frank per jaar (Vrachtvrij) December 1912. maaischappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. Goedkooper voor de Genootschappen. Aan onze Brugsche V rien den. De brugsche afdeeling van den West-Vlaamschen Onthoudersbond heeft ruimen tijd door allerhande omstandigheden in een neteligen toestand verkeert. Daar die afdeeling vroeger de hoofdbond uitmiek en de hoofdbond herin-gericht moest worden heeft geheel de werking te Brugge daaronder geleden. Dat werk van herinrichting van den West-Vlaamschen bond is thans voleindigd en de leden van den hoofdraad, die te Brugge ver-blijven, hebben nu weer den Brugschen Bond in het leven herroepen. Heeft de werking lang uitgebleven, zij zal nu te levendiger worden. Het was een oude gewoonte dat te Brugge rond Kerstdag altijd een groot feest werd gegeven. Welaan, die overlevering willen wij in eere houden. Op 2e" Kerstdag, 's avonds om 7 ij2 ure, is er in de Gilde der ambachten vergadering voor mannen en jongelingen. Noch kinders, noch vrouwen ; die zullen later hunne beurt hebben. Het mannevolk alleen ! Burgers van allen rang en ouderdom ! Daar moeten -âlle deftige, fatsoenlijke, spaar-zame en vooruitziende werklieden zijn. Leden van vakvereenigingen, van studie-kringen, van ziekenbonden en pensioenkassen, daar is het uwe plaats op dien dag. Er zal een kinema-vertooning plaats grijpen ; maar geen flauwe kul, hoor ; neen, iets dat leert en gedachten geeft. Daarbij is er eene tombola ; maar nog eens; geen glazen om veel bier uit te drinken of een dozijn druppelglazetjes om jenever te schinken; neen, neen: ontwikkeling: dit is de leus, kennen en weten ! Daarom zullen er allerhande nuttige werkjes en boekjes verlot worden onder de aanwezigen. En tusschenin zullen we het snedig en pittig woord hooren van den Heer Robert Van Steenkiste, gemeente-onderwijzer te Thou-rout : een medestrijder van het eerste uur. Wl] verwachten dien dag al de mannen en jongelingen van GOEDEN WILLE. Aan onze Jongelmgschap. Mag onze dierbare onthoudersbeweging vertrouwend de toekoinst mzien ? Ziedaar eene vraag waarvan gij, ontluikende mannenschap van Vlaanderen, de oplossing in uw geest en harte draagt. Doch, één dingen is zeker, indien we spijts ailes met dezelfûe beslisiheid optreden voor onze drankbestrijding gelijk we het deden en doen voor onze Katholieke Vl'aamsche Be-weging we voor de toekomst van de drank-weer borg kunnen staan. Daarom torsctien we welgemoed het apos-tolaat der derving als een edele vracht op onze schouderen, banen we ons onweerstaanbaar een weg door het leven en de maatschappij met het tweesnedig zwaard van ons persoonlijk voorbeeld en vurige propaganda. Die weg is moeilijk, ja, maar voor onze oogen strale steeds het Engelsch gezegde, dat we tôt het onze maken. « God en Vlaanderen vertrouwen dat elk zijn plicht doen zal. » Zoo stilaan gedijt, groeit en bloeit uit ons het officiersschap der drankweer. Lijk de officier zijne kunde en kunst den moedigen soldaat overmaakt, zoo kunnen wij eens, flink beslegen naar hart en geest, ons weten en willen kwistig rondzaaien, onderwijzende en aanmoedigende de menschen die van goeden wil zijn. Ja, want heet de alcoolstudie eene groote vereischte, toch maakt zij de hoofdbekommer-nis niet uit, we hoeven haar beter samen te koppelen met persoonlijke betrachtingen. Zoo, met na te gaan hoeverre ons eigen voorbeeld en ijver reikt en hoeverre die wel strekken kunnen. Nog met dapper en aanhoudend te tasien naar een breeder werkkring in ons midden, wat vrienden er te winnen zijn, welke gedachten er het best passen om een gewensch-ten uitslag te bekomen. Immers, de manier van optreden heeft zooveel voorkomens als er verscheidene standen zijn, als we verschil-lende ambten te bekleeden hebben. Zoo, een onderwijzer moet zijn propaganda anders aan- RIK UFRÇPMAPUF en b°ven dit a^es hoorde men de vroolijke, dags ging hij naar de Vespers en naar de vlUiïHL.iiL. klaarklinkende stem van Rik, die een geestig mannenvergadering, of wachtte thuis, terwijl I- liedje zong. Want Rik vond verzet in zijn Romanie naar kerk en vrouwenvergadering Gelukkig gezin, waar de huiselijkheid werk, omdat hij daar, vôôr zijnen werkbank, was ; en, thuis gekomen, gingen de beide heerscht, waar man en vrouw hert aan hert en den zaligen invloed van zijnen gelukkigen echtelingen met hunne kinders genieten van hand aan hand werken en streven tôt geestelijk huiskring onderging ; omdat hij daar 00k in Godes heerlijke natuur, of, zoo 't weder on- en tijdelijk welzijn van malkander en van zijnen werkwinkel, het beeld van vrouw en gunstig was, namen zij samen hun verzet thuis. hunne kinderen. Gelukkig kind, in zulk gezin kind in zijn herte droeg ; omdat hij wist voor Gelukkige ouders, gelukkige 'kinders, ge- opgebracht en groot gekweekt. Het gezin, wien hij wrocht : voor 'c gezin, aan wier lukkig gezin ! waar huiselijkheid heerscht, is de broeikas, hoofd de Voorziemgheid hem geplaatst had, — II. waar de zedelijke en burgerlijke deugden het voor zijne vrouw en zijne vier kinderen. De Rik en Romanie genoten elks achting en best ontkiemen, het weligst groeien, de rijkste Heer had immers zijn gezin met twee jongens gunst, en steeds was er meer werk op den vrucht dragen. . en twee meisjes gezegend; en dezen, onder den winkel, dan Rik, spijts vroegen en laten arbeid, In 't gezin van Rik Verschaeve, schrijn- weldoenden invloed van moeders beleid, onder doen kon. werker, daar heerschte die voorvaderlijke den weldoenden invloed van het goede voor- — « Ge zoudt moeten een knecht huren ! » Vlaamsche deugd ; hij en zijne vrouw Romanie beeld .der ouders, onder den weldoenden sprak Romanie ; ge werkt te veel, man ; zie mochten tôt voorbeeld gesteld worden aan invloed van den goeden geest, die dit gezin hoe gij mager zijt ; ik vrees dat gij er nog aile ouders van C..., en hun gezin was een beheerschte, groeiden op in deugden christen ziek van wordet ! » toonbeeld voor al de gezinnen der parochie. zin, tôt vreugd en genoegen, tôt hoop van — « Maar, misschien zal dit werk zoo niet Van 's morgens vôôr hen en voor haan weer- hunne ouders. aanhouden, » antwoordde Rik ; « dat ligt in klonk in zijnen schrijnwerkerswinkel het bok. En den Zondag, dan lei Rik schaaf en zaag f schoten ; nu is 't al te doen, en later is er kend kloppen des hamers, het krassend raspen neder, en trok, met de twee jongfens aan de J niets ! » der zaag of het ruischend snorken der schaaf ; hand, deftig en fier naar de hoogmis ; 's namid- 1 — « Houd dan een leerjongen ! » >£ .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes