Onze kop

899 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Juin. Onze kop. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g88h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zaterdag 13 Juni 1914 —3£- - ^ — 4e Jaargang. Nr 146^ ONZE KOP Die kop die moet er op ! Wie kan dit zien ? Wie krijgt het op I Een beeld te laten zonder kop... Wie zou, als bij dat ziet, zijn handen kuDnen [houwen Wie 70U dat lafea er dien kop weer op te douwen 't Geteekent uiets toch zouder kcp ! nie kop die moet er op ! Ik weet «en bef'd eeo heerlijk beeld, Het beeld van gansch een volk, ge'eeld In 't vtie weideland. wnar Leie en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook noj? [van droomen En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op 1 Ken beeld ja zonder Vop dat is 't 1 . Een volk dat hooger leven naist ! En hooger lever is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de eifc en gouden [schale Dat is ons kop, ons Vlaamfct-e kop I Die kop die moet er op ! 'k Zie reeds in gouden aureool Dien kon 1 Die Vlaamsche hoogeschool ! ' En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op ! Die kop ! Die kop die moet er op ! DE ULLE Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. Gent aan de Gentenaars 1 — Vlaanderen aan de Vlamingen ! PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIOINOEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever : DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! i is neaen, woensaag, îojuni, al dertig jaar lat de Katholieken aan zijn in B« gie. (1884.) We weten 't nog goed. « De adem van 't jaar dertig is over België gegaan ! » schreven de verheugde dagbladen. Daarmee wilden ze bijzonder-lijk zeggen dat de Belgen voor geenen dwang waren. Koning Willem had immers nog al hardhandig geregeerd en de liberalen ook hadden veel mis-noegd en verwekt met te partijdig te zijn,een rijk van dwang geduurt niet lang, maar dat gezegde van 't jaar dertig was nog veel juister dan de dagbladen die het schreven, wel dachten. Ja 't was de adem van 't jaar dertig die den Ollander verjoeg en met hem de taal van drie milli-oenen goede Belgen,die meest van al te lijden hadden door het daar-stellen van eene scheidslijn tus-schen hen en de broedermenschen uit hèt Noorden. Neen, de Vlaamsche bladen die in 1884 juichten, hebben niet kunnen denken dat de wonde in i83o geslagen, na dertig jaren nog niet zoude geheeld zijn geweest. En wat zal het zijn als eens de adem van 1930 zal waaien ? * « * Twee, die voorzeker met vee! verdiensten heel dien tijd hebben doorgemaakt, zijn de heeren Woeste en Visart. De eerste was, gister g Juni, 40 jaar in de Kamer en de tweede, M. Visart, is er reeds van 12 Januari vijftig jaar in 1 't Is M. Visart die gezegd heelt : Ik zal voorzeker de laatste burge- meester van Brugge zijn, die geen Vlaamsch in den gemeenteraad ! spreekt. Goede wil genoeg dus, maar juist daaraan te zien welken berg wij te verzetten hebben. » * % Hier nog wat over de nieuwe schoolwet : De gemeenteraad bepaalt de wedde van de gemeentelijke onderwijzers ; die wedde bestaat noodzakelijk ui* : 1° Eene aanvangswedde van 1200 frank voor de onderwijzers en van 1100 frank voor de onderwilzetessen ; 2° Eeae als volgt bepaalde vergoeding wegens verblijf :• In de gemeenten van 5000 inwoners en minder 150 frank ; In de gemeenten vsn 5001 tôt 40.000 inwoners 200 frask ; In de gemeenten vnn 40.G01 tôt 100 000 inwoners 300 frank ; In de gemeenten van meer dan 100,000 inwoners 400 frank. Die vergoeding wordt op het dubbel gebiacbt : a) Voor de gebuwde onderwijzers, alsmede voor de weduwnaars en weduwen met kinderen ; b) Voor de onderwijzers en onder wijzeressen die schoolhoofden zijn. De gemeenten worden ingedeeld naar het cijfer der bevolking, vastge-stelddoorde jongste tieajaarlijksche volkstelliag. Wnnsjeer eene gemeente van meer dan 5000 inwoners uit twee of meer wel onderscheiden wijken bestaat, kan de Koning, op voorstel van den gemeenteraad, de bestendige deputa-tie geboovd, besiisser dat de vergoeding wegens verblijf, te verleenen aan de onderwijzers van een of meer dezer wijken, zal worden bepaald naar de bevolking der wijk waar de school gelegen is. Hebben geen aanspraak op de vergoeding wegens verblijf, de onderwijzers en de onderwijzeressen die een schoolhuis bewonen Waar man en vrouw op een school van dezelfde gemeente werkzaam zijn ka«nea zij slaciits op éé je woning of op eene dubbele vergoeding wegens verblijf aanspraak maken De ben&mingen « hulponderwijzer » en « hulp onder wijzeres » zijn afge-schaft. B VITENLANDS hebben wij in Frankrijk, niet een ministerie van Viviani, maar een van Ribot, een oud en, zegt men, een braaf man, te Sint Omaars, dus in onze nabijheid, geboren, 7 Februari 1842. 't Was de soldatedienst van 3 jaren te wege, die het vormen van een ministerie zoo moeilijk maak-te.Fn nu zells in het ministerie Ribot zijn er twee ministers die van de 3 jaren niet willen. De uiterste linkerzijde heeft van gister alreeds besloten Ribot met aile middelen te bestrijden !! Alhoewel zijn minister van onderwijs een van hun soort is ! m m * 't Zit niet goed met den prins von Wied als koning van Albanie, en hij heett in zijn eigen Duitsche vaderland eene slcchte pers. De Kôlnische schrijft dat inder-daad de internationale commissie vantoezicht dekans verkeken heeft om vrede in het land te bren-gen en de prins nu best tôt de wa-pens zijnen toevlucht zou nemen. En over welke wapens beschikt hij ? Wat luirikken die onder bevel der hollandsche ' officieren gen-darm geworden zij n en ailes op zij n turksch doen : Javash ! javash ! stillekens ! stillekens ! De Epirotten integendeel zijn vol geestdrift. Later. — Keizer Wilhelm wil hem helpen. Terwijl in België de vrouwen doorgaan als zoudende meer vrede in het land brengen met te stem-men, worden ze in Engeland ge-schuwd als de pest., Niet te verwonderen als men ziet hoe ze branden en moorden Dm dat stemrecht te krijgen. ! Katholieke Vlaamsche Landsbond. OPEN BRIEF aan jl1. L>A. Baron DE BROQUEVILLE. Hooggeachte Heer Minister, Uw optreden tegenover de heeren Baron P. Crawhez en Bracconnier-de Hemricour, die alhoewel tôt ver-schillende partijen behoorende, zich te Hoei op eene zelfde Iijst als Waalschgezinde kandidaten wilden voorstellen, heeft in gansch het land eene rechtmatige ontroering verwekt. De Katholieke Vlaamsche Landsbond onthield zich tôt hiertoe deze zaak te bespreken, omdat in den tijd welke de wetgevende verkiezingen voorafgaat dit niet altijd met de noodige kalmte beschouwd wordt en wij licht den schijn konden hebben hier of daar eene verkiezing te willen beïnvloeden. In Uwen brief aan de heeren de Crawhez en Braconnier stelt Ued. een werkplan voor aan de « Ligues Wallonnes. » « Oij zoudt, schrijft Ued., in zeke-ren zin eene bestendige afvaardiging Uwer vrienden hebben om eene ge-regelde en bestendige verbinding met de Regeering in te stellen. » — En Ued. voegt er bij : « Ik stel er prijs op U te verklaren dat de Regeering gansch bereid is dien weg op te gaan ; zij kent Uwe vader-Iandsche en rechtschapen gevoelen : zij stelt zich geheel te Uwer beschik-king en ik verzeker U dat gij altijd door ons met open armen zult ontvangen worden telkens gij het wenscht. » Oij weet overigens dat ik, zooals U beiden, de beste redenen heb om de Walen en het Walenland te be-minnen.» Het zal mij een waar genoegen zijn U steeds het hartelijkst onthaal aan te bieden. > Waarlijk, men zou niet Iieftalliger kunnen zijn ; zulke bejegening maakt ons, Vlamingen, jaloersch. Wat hebben wij minder of meer gedaan dan de Walen, om zoo geheel anders behandeld te worden door de Regeering ? Wij hebben eerbiediging van onze taalrechten opgeëischt, sedert heel wat meer jaren en op heel wat meer gegronde redenen dan de Walen. Het is waar, sedert een paar jaar, dreigen deze laatsten met c bestuur-lijke scheiding. » De Vlamingen doen aan deze beweging niet mede, uit vrees uitgescholden te worden voor slechte vaderlanders, wat zij niet willen zijn. En zonderling, aan hooger hand betwijfelt men de vader-landsche en rechtschapen gevoelens niet van de Walen, welke deze beweging in het leven riepen. Moeten wij dan ook met bestuur-lijke scheiding dreigen alvorens de Regeering zich zal gewaardigen « bestendige verbinding » te houden met onze afgevaardigden, of * geheel tôt onze beschikking > te zijn en ons « met open armen te ontvangen telkens wij het wenschen ? » V66r het land zullen wij bewijzen dat de Regeering er ongelukkiglijk een stelsel van twee maten en twee gewichten op na houdt : de Walen door hare lieftalligheid in hun over-dreven eischen aan te moedigen, de Vlamingen te verstooten en hunne regelmatige verzuchtingen te onder-drukken.In Januari U., tijdens de bespre-king der Schoolwet in de Kamer, werd namens de afgevaardigden van den Kath. VI. Landsbond, Davids-fonds en Nederduitsche Bond van Antwerpen. een gezamenlijk verhoor aangevraagd bij den heer Minister Poullet. Toen had de Regeering eene uit-stekende gelegenheid om de Vlamingen ook eens « met open armen » te ontvangen. Maar neen, de vraag om verhoor werd zelfs niet beant-woord, geen twee regels schrift gunde men de Katholieke Vlamingen ! Een ander feit, Hooggeachte Heer Misister, gaat Ued. rechtstreeks aan. Op 1 Maart 1.1. werd te Moll eene vergadering belegd om in dit kanton SINTE GODELIEVE VAN GHISTEL DOOR WIJLEN KAPELAÀN VAN HAECKE. Door pluaderszuchtige krijgsbenden overrast, hadden de vreedzame dorp-lingen tijd noch keur, om hunne kerk-sieraden te verbergen. De Relikwie van Sint Pieter, hoofdpatroon, en deze van Sicte Qodelieve, hnlppatroones, der kerk van Wierre, werden geroofd om het glinsterend zilver daar zij in lagea. Het behoorlijk metaal hieldeiù de rovers ; de eerbiedwaardige Reli-kwieën vergruisden zij onder hanne voeten. Nogtans werd dat jammerlijk verlies hersteld in latere en betere tijden. Immers Frans-Renatus Sous-sen, bisschop van Brugge, zond aaar Wierre eene fraaie Relikwie van Sint Pieter, den 1 oogst 1839, en reeds had het Bisdom van Gent den 11 october 1825, een der gebeenderen gezondei van Sinte Qodelieve. Hngo de la Tour d'Auvergne, bisschop van Altrecht, keurde Sinte Go-d.'lieven Relikwie goed, op 17 Septem-ber 1826 la 1870, kwam p^stoor Bla-quart op bedevaart naar de jubelfees-tenvan Gisthtel Ter dezer gelegenheid werd zijne parochie ke?k ander-maal begiftigd met eeae Relikwie der Heilige, namenlijk een deel vaa onder* ste kakenbeen. Bisachop J B. Lequet-: te, van Atrecht, keurde ze goed, en hij ' zelfbracht ze plechtiglijk binnen de S parochie kerk vas Wierre. op Gode-geven dag 1871. Ookvereeren dedorp-lingen van Wierre de Overblijfsels hunner heilige Landgeéote met vuri-gen iever en betrouwen. Wat Sinte Godelieves eeredienst , ook raakt is de hulpkerk vanBeythem, bij Rumbeke in Vlaandren. Immers te 1 midden dat volkrijk gehucht werd in . 1866 eene kerk opgericht, welke bis . schop Faict, den 12 december, âaa , God Almachtigtoewijdde, onder den naam en de aanro^ping vaa Sinte Go-delieve. en met eene merkelijke Reli-| kwie dezer Heilige begifiigde. Eene andere bidplaats die niet dient ongegroet voorbij getreden te worden . door al wie de plaa sen bezoekt waar iets ba?ust van Godelieves Relikwieën, : of waar zijaanroepenof vereerdword*, is het gehucht Watermeulen, gelegen op Heule bij Kortrijk. Tegen • aaa eene brouwerie stond eertijds t eeae wegkapel, Eene beeltenis zag I men er van Sinte Godelieve, door ha- ■ re bculea verworgd ; en de bedevaar i ders zegende men er met eeee Relikwie die in een kopsrea^ieiasel zat. . Dievenhanden hebben op zekeren nacht 't zeinsel geroofd. Over omtrent . veertig jaar, brak men die brouwerie af en men verving ze door eene ande-. re. Zoo verdween ook het wegkapel- ■ lekea, doch de groep van Sinte Gode-. lieves marteldcod werd herplaatst in : eene kapel uit den muur gespaard van > den nieuwea bonw. Daar bleef hij tôt « . in 1868 tosn hij overging naar de bid (< j pla&ts van Watermeulen, die naast s î God Almachtig de H, Familie toege I • wijd is. De bisschop van Brugge ver- s - rijkte die kapel met eene andere Reli s kwie van Sinte Godelieve, de volksbe li . minde beschermster van Vlaandren, b die er sedert dien het voorwer p is van t t een altoos aangroeiend betrouwen, ( i, Eene merkwaarde plaats hier te g î melden als deelachtig aan den band t 1 van de Relikwieën onzer zalige land- 1 genote, Sinte Godelieve van Ghistel n 1 is de heilige stad Jérusalem. t 1 Door de dankbare - tusschenkomst ! - van eenen priester jegens den hoog- c - waarden en weledelen bestemmeling t dezer gift, bsliefde Mevronw Staaislas 1 t Van de Velde, abbis van het Godelie- c 1 venklooster te Brugge, eene aanzien ( r lijke Relikwie af te staan ten voordee- c , le van Zijne Gelukzaligheid Gregorios t , I, patriark der Kathelijke Melchieten 1 , of Vereenigde Giieken in den Ooste. g 1 Hierin bestaat die gift : verguld zein- b s sel bevattend een gebeeader twee d l ceatiemeters groot en eenen klomp l verkalkt bloed van omtreat dezelfde t grootte. Bij die zende waren gevoegd g de echtverklarende brieven, geg<>ven e door Félix Guliemus Brenart, XVII g 1 bisschop van Brugge, afgeschreven v t en onderteekend door Kanonik De i ! Gryse, secretaris des bisdoms, den 25 z ■ april 1792 ; als ook een handschrift t ■ dat de fraasche vertaling dezer latijn- i sche stukken geeft, en eenen beknop- z 1 ten uitleg van hetleven, de marteldood d > en den eerdienst van Sinte Godelieve. t t Uit Brugge verzonden den 10 no- t veraber 1888, kwam die zende te Mar- 1 seille toe den 19 en werd besteld aan ! Philippos Abdoy, pastoor der griek-sche parocbiekerk van St. Niklaa« 1 Die ptiestér na van deze schriften kennis genomen te hebben en dezelve bekend gemaakt sian zijne parochia-nen, wie hij ook de Relikwie van Sinte Godelieve veretiren liet, scheepte de gansche zende ia, den 22 aovember, ter bestemming van Gregorios I. Alhoewel de Patriark zijn gewoo&lijk verblijf heeft te Dam&scus in Turkie, bevond hij zich alsdan te Ceïro in Fgypte. Voorafgaaadelijkvan die zende verwittigd, was hij dezelve afwach-tend in de laatst gemelde strd De Relikwie, na veilig de Middellandsche zee doorkruist te hebben, kwam hem te Cftïro toe den 2 december 1888 Slechts drie dagen nadien stuurde hij reeds twee brieven naar Brugge die er den 14 toe kwamen. In den eenen, de Go-delieven abdie bestemd, bedankte hij hartlijk de eerbiedwaarde Vrouw ab-dis om hare goedjonstige en weerga-looze gift. In den anderen, geschrevea naar dea priester die hem de Relikwie gezonden had, drukte hij de vreugde en de aaadoening uit, met welke hij, geknield envol tiranen, de Relikwie verwelkomd had op denbodem van Africa. Hij voegde er bij hoe hij van zin was dezelve eerst eenig«n tijd ter openbure vereering uit te stellen in de kerk van het H. Graf Jerusalem, om ze later te verdeelen onder de bijzon-derste kerkea van den Ooste. Verders beloofde hij den lieven vlaamschen naam vaa Godelieve onverbasterd en onvertaald in de volksspraak en in de kerklijke taal der Grieken te brengen, — en dien naam te gedenken al ker-ken wijden en al het H Vormsel toe dienen. Zoo dat na 800 jaar in Vlaas-drea haren t' h u i s gehad te hebben, Sinte Godelieve van Ghistel nu ook in Asia en in Africa haren t' 0 n z e n t beeft, waar zij door hare eeuweaoude en machtige voorbidding eene be-scbermheilige zal wezan voor deze haar zoo laat aangenomene medelan-ders, en zich deze woorden van den Apostel mogea toepassen : G ij z e 1 -ve, Broeders, weet uit ondervinding dat mijne aaakomstbij ulieden niet vruchtloos gebleven is. In Canada ook is Sinte Godelieve geene onbekende Heilige Hetgebeut-de van op bet einde van 1885 tôt in het jaar 1889 dat vele inwoners ondei-worpen waren aan eene felle en be-traaplijke keelpijn, aan de welke het eigen scheen de voorbode te zijn ee-aer rap opvolgende dood. la het Re-demptoristen klooster te Montréal bevond zich een vlaamsche Pater, die vroeger als onderpastoor vaa Onze Vrouwen kerk, op het Hazengras binnen Oostende, in badiening was geweest. Die pïiester, Jan Catulle bij naam, was eene oude kennis vaa Sinte Godelieve van Ghistel. In den ake-ligen toestand zijner nieuwe medelan-ders aanriep hij Sinte Godelieve ter hulp Uit Vlaand~enland deed hij zich een statig Godelievenbeeld zenden, en den 7 Juli 1886, op Sinte Godelieves feestdag, ontving hij uit Brugge een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze kop appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maldegem du 1910 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes