Onze kop

935 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Juin. Onze kop. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7rt2x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zaterdag 6 Juni 1914 4e Jaargang. Nr 145, ONZE KOP ; ^T^r:ar«igi»4a ^e_ » — n muMiiura-w~ TT-fr-rii 1 r ■•.v^jaaas»- rigWM Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. -mr-:cw-r, - ^ • -, ,S7, lœjBsz&s&ec'.: ^t■gag&Mvstwia&.^^. . -Ta! ^«5 =w no. ~ z'J3Z.T . ' laewr^rscasassacm Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! III 1 f li ■ — ;— :tsr-r^y-Tacc-raii'-aj "= rv : *-.*• arb»j "■ - v«gwgjaaiHiniii ,i \ \ PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIGINGEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Die kop die moet er op ! Wie kan dat zien î Wie krijgt het op 1 Een beeld te laten zorder Vop... Wie ^ou, sis bij dat ziet, zijn hsnden kunnen [bouwen V* i" 7ou dut laf eî er dien kop weer op te douwen 't Beteekent niets toçh zonder kop ! Die kop die moet er op ! Ik wcet ' i n bw'd een beerlijk beeld. He beetd van gatisch een~volk, geteeld In 't viie wei.iiiund waar Leie en Scbelde [stroomen 't Beeld van een vôlk zoo groot, zoo vol ook nog M [vandroemen En 't staat ocharme zonder kop I Die kop die moet er op I Fen beeld ja zonder Vop dat is 't ! Een voile dat hooger lèven reist ! En bouger leve is de schoo'1 in eigen taie : Dat volk en adei drirke uit de eiten gouden _ [schale M Dat is ons kop, ons Vlaamsche kûp 1 Die kop die moet er op 1 ■**' 'k Zie reeds in gouden aureool Dien ko ! Die Vlaamscbe hoogeschool ! er En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op ! Die kop ! l/T Die kop die moet er op 1 DELILLE. Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! KRONIJK. Het groote nieuws van de week is ons toegekomen als de oude •week n^g niet uit • as : de cîu-eps-ramp in den Sint Lawreins, den Canadeeschen Scheldes roora Lees verder. Dan betonîslag van het Fran>ch ministerié. D.oumergue vervTgen door Viviani ! Potje en schijtje. D n weer wat verrassem s ui: Albanie : dat de verbannen Essa Pacha, van den welken wii r: xis wat kiekjes gaven, 20u ;e ugserbe-pen worden en in eere hersteld. En 't is al in 't buitenland. EINNENï ANDS, Het isop net pj.it van den Sol datendierst dat het Fransch mi-nisterie gev lien is Het ministerie vraagt 3 jaren en de Kamer zegt maar 2. In Belgie zal men wel wijzer handelen. Er was ook al re ds ge zegd dat de soJdatertdie st m esi verzwaren en al onze: jongens om te beginnen moesten 2 jaen dienen. Maar de kiezing heeft veel dorst versiagen. De bladen, uie vroegér toegaven aan de soldaterij dezer laatsîe maanden kee^en al terug : 5 maar den is genoeg, z :gg«n zij en daarbij zooveel verlofdagen mo-gelijk.Geen stap meer verder. De katholieken zullen niet langer het werk van hunne tegenstrevers doen ! » * * Hier uit Hooger Leven : Vooreerst iû 't militarisme mogen ij volstrckt niet verc.tr roter ^san. O r' vsiiigbeid vraagt niet meer effar* en wij kunnen er niet mear g ;ven, noch in miaschîp ptn, roeb in gt;ld. V-jt-iitr zwuaen v»ij r r verminderirg mottes uitz1,n. b. v.,- d o verkortmg van tien ûiensiiija. Door eene wet aulien wi) die niet verkujgej, wunt de tnilita-risten zouden niet lossen. Maar kan de B.egeering aan hen, die genoegzaam onderricht zijn, niet meer vcrlovtn toestaan ? Nopens den leerplicht vre-;S ik dat hij binnen twee jaar, als men er de eerste ongemakken zal van ondervondea hebbea, ors meer kwaad zal loen dan nu. Men w ze Jus voorzicbtig in de to-passmg Het Fonsenblad sebreet dat die ûwang voor vele v^rk s«.e . nen zal offsjrs meeb 1. ngen van J00 v n 200 ja van 300 ot 400 if. 's jsars. Die offsss ziju; noodzakelijk voor het geluk der kinderen; de werkiiede» zeiven zuiien dit begrijpen, maar de loonen moeten ia Viaamscb Belgie verhoo-gen. Intusscben 13 het biligk dat de openbare besturen ûe behoeftige haisgezmnen te gem t ko men door scîsoolsoep of anderen mondkosc, kleeding enz. In die richting moeten d • gemeenten vooruit en de Regeeriag most ze aanmoedigen door miide toe .-.gen Er hosU ook voor de burgerij gozorgd door goede w tten er ruine 01 ; s tu : . n AnderzijJs is er wdlicht middel tôt besparin-g en en tôt btperkio van den sarg oei der sUatsschuld ; want da^rmee werd door de tegenstrevers tel gesche< md. Is de Vlactmscfie Kwcstie voor iets in dep uits ag ? CLgetftijteii1 in 't V m'cae fe d giDgen wij meer acateruit dai bij e Wale 1. Ds VUmingen waren in de laats!:e miaede ontstemden misnoegd .loor de bouiing van Poullet en van de Broqueviiie te hunn n opzichte. Nu zijn juist de Vlaamschge inde Katboiieken doorgaans de beste werkers n geven den toon in vergad ;ring'. i, in ig en weekbladen, in heel het voli.3lev •»:. Is tn hun geen troet, dan is er verlamming ia bec d : Kataolieke partij, en dit was bat «eval in de laatste tijden. Vandaar grootèndeels dis stille kiezing. De katholieke partij breit in te zi;n dît bare macbt in h"t Vlaamscbe laid is en d eene katbolieka regearing dis zich onv;aamse > aansteit, lood in bare yle_uge{| hôett. Aan de Viaamschs strijd.:rs geeît de kieâ» ; andtre stof tôt bedenkieg. 'î•-£ is bu i al î; zeer geblekea dat zij hur: voile recbt ni :t kua nen verwachten van de goadwfiligheid der ministers en volksvertsgen^oordigers,_ indien zij hunneeischen geen kracht kunnen bij ze tten In dea s? vont en strijd voor de Vervlaamscbir g der Geritscbe Hcrgeschool is het te vreezen dst onze ro rmapnen den sbg ni-1 zullen. winrP'!. irdien zij gt-tae politieke macht ?chter ïich betbvn. D larom mc»"ten de Vlamingen ■ vpo t u af rhurt p bidacbt ziin in etk ^Tondissirn^rit War.neèr dun nr> • e^ ^rirgs solder en ook , t!<- pl/s.S" fik« k. • o ieke kidtrs zallen voelen | dat fcfet de < Vismingen erest ie, dan suiien rij wel-gen»-îkke!i}ker reden staan. ^tpesjen 7.ij |dar toeb doot en opwillif. blijvprs, Ag* zoudtn (de yismii'g n zieb riets te v.-t > ij'ten hebber), \ < n butin * gBwettii^.la tuchtcîbpsheidf ',oa bijdra j gpn tôt w jongiiiK der partij Hop o wj r'at i -lit nit-f zr pood k ij, blijvsn, maar : si vis vjctm. para ellum. I* ■*. * Nu zien wij juist in Fondsen-blad van gister dat het van geen 400 fr. gesproken heeft. Boven-staande uittreksel zegt hetnochtans ook. Nu, wij herhakn : de tnenschen zijn niet zoo tegen het gedworgen schoolgaan ; 't is toch voor hunne kinderen ; ook niet tegen de 24 fr. vojr hunne verzekering ; 't is een appelle voor hum en ouden dag ; en ook dat gevoeien ze nu nog met, maar ze zijn tegen het soidaai wordtn van hunne jongens, omda ze alzoo uit hun werk worden ge-trokken, zonder nood, en om den luiaard te spelen. Is 't met verbetert voor de menschen durven we voor den goeden uit;dag van geen enkele kiezi ig meer instaan. Maar voor dien uitslag zuileu wij daarom w> 1 werken. En de beste krachten der kath. pariij in Vlaanderen zijn wel bij de strijdendé Vlamingen tevinden. Dat men dat toch niet langer vergeté.De pensioenwet. Hetpeoisiu. u vwn. 120 fraak is ge <temd m de Kamer en zal ges emd ho d s m h«t oen.iav ia Novembër Dai pf, sioaa zai voor de eerste m iai beta woïden ia 1915 Oitj-aa is het aog 65 fraak. De werkiDaa «Sf werk?rôunp, gebo-î ea is 1848, îadiea hij of zij nog niets gestort heeft, do2 zich aaastosds r-a-schrijvea bij de erkeade pessioeagil-de van zijae parochie ea storte saa-stoads 18 tfaak ia éés keer. Hij mag de 18 ftaok storten met voorbehoudea kHpitaal, maar daar hij reeds meer daa 65 jaar oad is, zal mea hem zij» 18 fraak wcerb«:talen met de iatresten erbij, van den dag der stor nng tôt den dag der texagbetaiiog. Hïi is daâ eeae eakele formaliteit door de wet vereischt. Hij doe daa aaâstoads zijae aaavraag tôt het beko-caea der toelage vas 65 f$aak. Dat kan hij doen bij d^a bedie ïda van het stad u-s daartoe aangesteid of wii hij aile ioapiag vatmijdeo hij vrag: h t aan daa scbrijvev zijaei pe sioeagilde, did hem d-.araiede belasr.sa zal, ea dit jitar^og, indien hij ia de vooj w .iard<ï3 ; is door de wat jjtereiscbj:; z À hij 65 'f^ank tïekk^a, te aaaste jare i20 ■frank. ' Of te w ;1 hij mag dis 18 fraak stor-Ueu mît afg siaaa kapi.aal tôt het bekamea vaa eeae oamiddâlijks reaie : Dan bekomt hij ds rente van zijae 18 frank en do»;t *anstoads zijae ! ^raag toi hii: bskomaa vaa hat psasi oeg vaa 65 fraak dit jaar, ds aaaste jare bekomt hij 120 fraak. De weskm i«, geborea ia 1849 ia-' dien hij'nog niet ingeschteven is, doe 1 aam inschajvea oij de p^asio agilde zijaer pnrochiie ea stone aias osds 18 framk ia ééa keev tàet afges aa • jkapitail Mul Jlauari 1915 b komf ihij.de^rease vaa zija * 18 f ank. V06 1 Jaaurri 1915 doet hij d« aaavraag ! tôt het ëekom^a vaa de 120tmck, dis ; hem ia 1915 zaîlea toegestaaa zij s iadiea flij ia de voorwaardea is doo: ide wet vereischt. DE EMPRE5S OF IREL4N9. Een.tweeds it îtic. Vrijdag namiddag, toen er a eenige honderden van 't Getrouw< gedrukt waren, kr.^en wij eert draadmare dat een boot vergaan wa komende uit Canada met 600 dooder Oe hebt het gelezen. 's Avonds een nieuw bericht : da er niemand dood was. Maar 's anderdaags : 1032 dooden Na de ramp van de Titanic wa: dit de grootste van onzen tijd. Het was de Empress of Ireland di< in de linkerzijde aangevaren was doo een Noordsche kolenboot de Stor stadt. De Engëlschen zeggen Empresi voor keizerin, het was dus de snelboo van lerland, op zijn Engelsch uitge sproken : Eierland, alhoewel het nie van eieren komt, maar van Erin, dei ouden naam van ierland. Deze lersche snelboot had maa pas de haven van Quebec verlatet en voer den Sint Lawrensstroom al tewege naar Liverpool, de grooti Engelsche haven, die recht over Du blin, de hoofdstad van lerland Iigi Het waren dus meestal Engelscher aan boord : door de 1400 ; maa ook 13 Nederlanders, van dewelk< maar een overgeschoten is. Van Belger wetén wij tôt hiertoe niet, tenzij van een zekeren Oinneberge van den | Kruiput, in onze buurt, den wijk tus-~ schen Ad,eghem en Opstwinkel, maar ^ dâar weten ze van niets. 3 Nu 't was een kwaart van den ■ twee ure in den vroegen morgen van Vrijdag 29 Mei en een zwarte nevel hing over het water. De kapitein was niet gerust ; • Kendall heette hij, een beroemde 3 alreeds, maar 't was zijn eerste vaart mei den Empress. 5 rlij zwaaide links en rechts, zoo-' dat men op den koolboot die nader-de, nu eens zijn rood en dan eens zijn groen licht zag, niet wetende J wat ermee gedaan. Ja zelfs bleef de Empress nu " heelemaal stil, en deze uiterste voor-zichtigheid is zijn ongeluk geweest. De koolboot, die ook van den r eenen kant van den wijden stroom , naar den anderen voerde, meende alachter den snelboot over te steken, ' maar met dat stilstaan, zat hij er * boven op. De slag was zoo erg dat de s scherpe boeg als een mes er bijna - dwarsdoor zat. : Maar de wonde was erg genoeg i en juist op de gevoeligste plaats, daar waar de eerste-klas-reizigers te slapen lagen. Verbeeld u hun ontwaken ! Meer dan de helft bleef dood in hun bed : 52 van de 87. 35 werden gered met gebroken beenen en afgrijselijke wonden. Zoo erg moet die slachling geweest zijn dat het bloed tôt heden toe nog heel dat voorste deel van den zwarten koolboot rood maakt. Maar in de andere klassen was het nog erger ; die sliepen een ver-diep lager en zijn versmoord gelijk de muisjes in hunne val. Van de 253 tweede klas reizigers zijn er maar 38 gered en van de 714 van derde kias enkel 164. De bemanning is er het best van af gekomen : de kleine helft is maar dood. 207 gered op de 413. En op 10 minuten tijds was ailes gedaan. De waakzame kapitein Kendall die met eigen oogen het scherpe mes in zijne boot zag snijden, had aan-stonds besef wat gevaarlijke wonde het was en riep naar den kapitein van den koolboot : Blijf in ons ingewand zitten.... ga niet achteruit ! En blijf alzoo de wonde stoppen !.... De koolkapitein hoorde dat nie», ofwel hij kon niet anders dan achteruit gaan, want op het oogen-blik der aanvaring had hij den stoom achteruit geslagen en de schok zelf zal hem daarin geholpen hebben. Hoe het zij, de wonde eenmaal gemaakt was niet meer te stoppen : het bloed vloeide eruit en het water erin, en nu mag men nog zoo sterk de nieuwe schepenbouw roemen, met zijne waterdichte be-schotten, het is gelijk in den oorlog : hoe sterker de blinden, hoe sterker de kogels. Nog nooit is een schip zoo rap naar beneden gegaan. En dat op tien minuten van eene besçhaafde kust en voorzien van draadlooze télégraphié, eerste klas. Die telegrafisten, evenals deze van den Titanic, hebben zich voorbeeldig gedragen, Op het oogenblik van de aanvaring klopten zij : Wij krijgen een grooten schok ! Van het vaste land werd hun ge- mi n» 1111 111111111 ii 11 iiiii 111111 ini wii—1 —mi—1— h—bii — 11 [49J mm Bosiuifi HM GiiiSTEL DOOR vVIJLEN ICÂPELÀAN VAN HAECKE Zoo hooger z'-gd had oeder ands re Rciikwit ëa, bisschop Christophe^ voor zich zglvas wee tugwe'vels ba h-iulea. W «nd dit Aato>;nis Tiies< alsdan bis^chop yaa Gaat 20 eertijd zija voorzija op dsa btaschopîij'seï s^oel van B u^ge, da H God-îlie?! ^srooîiykâ veïéerdfi, zoo schook hi hem &ea dazer îwae wervélaeeae: weîk de g -atschs k"rkvoogd d«»e plaatsea en ia zijns hoofd ke-'k vaa S Ba»fs, bij de eerste R »li kwie vaa S Qodeàisve, daar reed vaa gespvokcn is, ËiB deel vaa het tweede werve] beea_b îSteMe hij aaa den abt Handri Vaa-••/••• ZjS'1-. an h^st o?fc'ig er va? alsmede eenige aad :re g^beeadere van S Qodslisv st schoak hij bij le Ver diî lijve aan zijaep huiskaplaaa Ja dsa 81ootacV.ar, di^ later kaplaan te H Blo dâ we: d éa kisaaik vaa Ssr Doaaas te B ugge Mer-stendeels H die m-ia d s«sa achat over aaa d-; reeds gsmuden prslaat vaa Su t A-diie's.Hîsd ik Vaader Zypa, na ia bsa zijnde van zoo vele en. merkwa t/rdij |Ove»blijfs8is, verdeelde ze mildelij Hij gaf er aan het Qodeiieven huis in de Bouverie suaat te Bragge, aaa de B<?ggya jss teKon^ijk, ann Sint Jaas ; G 3 huis, binne'a IJg2r,en dea 11 Mei 1645 aaa Niklass a : Haudioa, dea op-vo'ger vaa Chtistophoiti op dea bis-schoplijkea stoel vaa Biugge. Va. zijnen kaat, schoak Jaa de silooteckar eeaé der Reiikwieëa vaa S. Gadelieve nan zijaea vriead Niklaas Troossecbéfghe, pfelaat der abdie tes - E-cihotii.i bi^aen Bingge. i Vaa da Raliktsisë a ia bcwaaraîs be- - bond a ter abdie vaa Sint Aadâies t ge:- eea me^Mwaardig deel over 3 j^ar Sio.i:e Knsti ae-kerk biaaea het s Brggijflhof, e Dix ade Pi«.~iaae Lie-; ven, G jotjonkvronw vaa dat Beggijn j' hof. had e aaea broedar ter abdia vaa 3 Siat Andries; door wi ns tusschea 3 xomsi:, z j den 20 Ap ii 1747, diï seboon gêïcbâak kvreeg vaa de to^amaligea Abt Araancîus Fie 'ens Willem, bis s schop vaa IJp sr, ktu de die Relikwie goed twee maaaden later, Sedert dien . wordt zij jâarlijks acht dagen plechtig k uitg^steld en^vsreerd, Ter diar gele-s, geîîhfiid wijdt mea er water ter eere a 7aa SiateGodelieve. Diviftoe laat de r p nés ter een zilverea kaskera >;et eea « kleia d-dk a vav: hare Reiikwieëa, rsagzaam, ood ir hat op zeggen vaa il ke klijka gabedss, ia het wate? ueder-st ziakan. Voo'taaa blsef Siate Godelie i va te Dfxaade b?fcend en vefeerd. 1- 3ch if ^a 'an 1556 meld sa ia S. Ni-kerk eeaea altaar vaa M a d a-i4 a a S a i n c t e G o d e 1 i e v s, dis :e eu ia hei oagereed is la de Beggijn k, hof kerk, links al ingaan, hangt er eet groot tafereel. waarop Siate Godelie-ves leven in dertien paneelen is afge-schetst. Eene gifte is het van Jonk-vrodw Ve-cuysse, 1670 Ten jare 1652, kwam er in het Beggijnhof eea nu nog b?s a^nde B; oed- tschap van Sinte Godelteve tôt stand, door het toedoen der G ootjonkvronw Martiaa Gys, dat iu 1857 met eenen vollea aflaat begua-stigd werd door Paus Pius IX. Nu wede; opgeklommea tôt twee suawea vroegea 3etaigt Dionysias Christophori dat hij v^k R .likwrt ës heeft ontleend aan dea fierter te «Jhistel, het is gewe-tea da hij er niet gierig over was, mai? dezelve als eea zaad gebruikt heef o a oserai Godelieves eer ea lof te veïwekken. Aidas vindt mea op zija dagboek Sfaaa dat hij vaa de Heiliges relikwi ëa slootia al de aatarea die hij te wijdea kwam Oader aadere zul-lea wij hier meldea dea hoogea Altaar der Au îa9tieaen kerk te Brugge (19 mei 1624) ; den altaar in O. L. V. ter Pottavie, te Brugge (10 oogst 1625) ; dea4ioogt.n altaasr te Wynghene (19 dscember 1625) ; dea altaar der Kruis-kipelin Siat Salvators kerk (21 juni 1626) en meer andere. M x:ajiliaan Villaia, bisschop vaa Doortiik, mocht mea aiet vergetea bij de ui d^aliag d?r Reiikwieëa vaa Sia-U Godelieve te Ghîstel, dea dag toea hare rijve plechiig geopead ea oader-zocht werd Zij nen afgezaat, dea aarts-pri-ster vaa B agge J \n Vaade Velde, had hïj b?lsst eeae Relikwie te vragea voor d : hoofdkerk vin Dooraik, Vol-i gens het echtverklarend schrift werd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze kop appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maldegem du 1910 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes