Onze kop

1093 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Avril. Onze kop. Accès à 24 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pk06w97f93/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zaterdag 11 April 1914 4e Jaargang. Nr 137, M ■ I II ONZE KOP 0 Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. ^p. -— , M, , i! i i un mm\ 11 11,11 1,1 i ih'^i»w»i»ii m !■ <■ ■iiM'iiiMiffm"ww m1 i>ii nrar» tt-i—r~*m ■!■ ■ un .frrwar—"-m—mtwiïïii—»im -— •wwriiTi-nnTirrvn'i"-* hhbbmm■ Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ' PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIOINOEN 20 es den regel, ot anders, bij den uiigever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Liie kop aie moet er op i Wie k'>n d 17ie î W'ie k-iiift h<>t op ! Een bpe1 1 te Uten i> de - od Wii: îou al, bij ia < ziet, zi]n andtn ïunnen [bouwen Wie 7ou d'ft la'e i er dic-n kop weer on te àouwen 't Beteekent uiets toch zonder kt p I Die kop die moet er op ! Jk weet een bee'd, een heerlijk beeld, Hec beeld vaa gansch een voit, gefeeld In 't veie weidf lund waar Leie en Schelde [stroomea 't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook nog [van droomeo En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op 1 Een beeld ja zonder kop dat is 't ! Een volk dat hooger leven mist ! En hooger leven is de fchoo! in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de eigen gouden [schalt Dat is ons kop, ons Vlaamscbe kop 1 Die kop die moet er op 1 'k Zie reeds in gouden aureool Dien ko" 1 Die Vlaamscbe hoogeschool 1 En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Stndenten op 1 Die kop ! Die kop die moet er op 1 DE ULLB. Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! Zalige Paschen ! Onze volksvertcgenwoordigers hebben ve^leden Yrijdag bij hun verlot als paaschpenning elk 5o goudstukken van 20 francs ont-vangen, gemaakt van goud uit I CongoJand ; de Waalsche kregen er met Fransch- en de Vlaamsche met Vlaamsch rondschrift. Dat is heel schoon, en we geven toe dat het verdiend is, want al-hoewel men het soms voorstelt dat onze Kamerleden niets doen, toch is het gebleken dat ernooit zoovele wetten tôt stand kwamen als sedert eenige jaren. Maar ze zijn toch met hun sociale wetten niet klaar geraakt en nu kan het heel wel gebeuren dat dit nog een werkje zal zijn voor toekomenden zittijd... * « * De Senaat heeft zeer ernstig de bespreking aangevangen van de schoolwet en meende toch met de algemeene bespreking gedaan te krijgen vôôr Paschen ; hetgeen nu ook niet is gebeurd, alhoewel het toch, ook reeds door de tegenpar-tijen aanvaard wordtdat er met de schoolwet niet meer te lanterfan-ten is en vôôr de kiezing ailes zal in orde zijn, tôt genoegen vooral van onze kleine schoolmeester-kens...* * * Wat de kiezing zelf betreft op Zondag 24 van Mei, daarover wordt niet gesproken. Er is toch geen doen aan het ministerie omver te krijgen ; zijne vijanden geven zich dus op voor- hand verloren !... * « * Soldatewet ! 't Is lastig van uw jongens en uw geld, maariedereen weet dat het met liberalen en socialisten nog strenger zou zijn, Vôor wat onze streek betreft, 't is niet in 't geld, maar in de jongens dat wij getrofïen worden Onze menschen hebben geen geld-papieren ; ze steken hunne spaarpenningen in hunnen akker en in hunne beesten en de nieuwe belastingen laten hen gerust, En er is toch een holleke voor-recht gekomen voor de talrijke ge-zinnen : de eerstopgeroepene van zes kinderen is vrij. Dat is voor de Vlamingen gedaan.De Walen zullen er weinig voordeel uit trekken, want er zijn er niet veel met zes kinderen. ] * * M Alleen onder opzicht van taal, komen wij nog altijd aan den, steert. 1 Frankrijk ligt zoo di'chtbij 't Is ook uit Frankrijk dat het meesie geld voor onze werkmen-schen komt. Onze steden zijn meer dan ten halve Fransch. En sedert i83o was het bestier heelemaal Fransch,.. alsof 't zoo zijn moest. Dat is 't wat moet heelemaal anders worden. Dat is 't wat de Vlaamsche Be-weging betracht en haar eindbe-trachting is de Vlaamsche Hoogeschool.K * * Van verleden Zaterdagavond tôt Dinsdagavond werd te Gent het 5do Groot-Nederlandsch Studen-ten-Congres gehouden. Groot-Ne-ierland, dat is Vlaamsch België ;n al wat de wereld rond eraan Dehoort. » k * Hier eenige reken uit de reden /an dr. Golenbrander, der Hoogeschool van Leiden : 't Was niet wel.in 1814 Walen ïn Vlamingen en Hollanders on-ier éénen koning te stellen ; i83o was al even ongelukkig, maar door eene uiterste verdraagzaam-tieid der Vlamingen is het Belgi-sche staatsbootje recht gebleven sn zelfs vroeger dan Nederland, heeft Belgie zich stoffelijk om-hooggewerkt : • « Gedarende een aantal jaren waren >eide landes scbuchter. omdat de oestand in hst polieke Europa niet rast stondHet is maar na den Fransch 3uitschen oorlog van 1870 71, dat >eiden vertrouwen kregen in eigen crachten en doortastend begonnen te verken aan hunne heropbeuriog. Na 1870 zag het er maar bediukt ait in Holland : de zeehaveas waren ver-vallen ; de finacciën ontredderd; moei lijkheden waren er in Surin»m, en A'jeh was opgestaan. Doch Holland schepte moed en bad vertrouwen in zichzelven ; het kwam de moeilijk-heden in 't Oosten te boven, verbeter-de zijne haveos en meteen nam zijn haudel eene grooie vlucht — de fiuanciëa verbeterden door die feiten zelven. « In België begon, kort na 1830 reeds de strijd tôt ontwikkeling en herop-beuring van den Dietschen stam, en hij werd met de beste gi-volgen door-gezet.Holland en Vlaanderet kunnen hand en hand gaan om een verstandelijk, ontwikkeld Qroot-Nederland tôt stand te brengen. De boop der toekomst ligt in de studeerende jeugd, welke de strijders in het werkelijke leven noet verschaf-fenTôt hiertoe hebben wij allen min of meer laog geslapen, maar : Het daghet in den Oosten, Het lichtet overal Vlaanderen wil aie* ten achter blijven, zijne studeerende jeugd ver-zekes-t het ; zijn eigen kracht heeft bewerkt dat overal het licht schittert. Vlaanderen, duurb-sar land, Verbreek uw laod, Vlaanderenland ! » * * * Dezen Woensdagi verjaarteest van koning Aalbrecht, (geboren 8 April. <875) hadden de troepen te Brussel voor den eersten keer hunnen nieuwen helm op. • • * BUITENLANDS is er al niet veel. 't Is met de politieke moorde-naars-historie gegaan gelijk voor-zien was. Geen vervolging, maar Procureur Fabre wordt afgesteld. Minister Cailleau durft zich weer aangeven in de kiezing en let op, zijne bevallige vrouw zal vrij-gesproken worden ! Te Brugge, achter den ru g van Jan van Eyck, hielden vier jonge artisten huanen toog : schilder Joe Bnglish, teekenaar Jules Fonteyne, beeldhoû-wer Karel Lateur en bouwkundige Hub. Hoste. • Het l^sije bedroeg 32 nnmmers, treffelijk onder malkaar verdeeld. Niet veel dus, maar nienw, hetgeen toch het vooraaamste is ; men gaat toch maar om iets nieuws te zien en de man die alware het maar een enkel stuk van 't zijne kan toonen is wel meer artist daa deze die honderd zaken van anderen heeft afgekeken. Alzoo schildert en teekent Joe English Zijn Berste Qeschenk, een kindje juist groot genoeg om zijn bloemtuil voor moeder op de zate van een stoel te zetten, is heel lief. Wij noemden Jules Fonteyne teekenaar, maar hij schildert ook, zijn spel-lewerkstertje heeft een zeer flenrig kopje, iets in tegenstelling met de witte wezens die we anders over het kantkussen ziea buigen. Maar teekenen boekversieren is toch zijne groote kunst ; hij heeft de plaatjes van Streuvels Kerste-k i n d en van ons D u i m p j e van dewelke hierboven de reus afgepreat staat, net j es geklenrd, en 't zijnheele tafereeltjes geworden. Karel Lateur is de man der penning-beelden ; hij heeft er weer een half dozijn nieuwe. Hoofden en hoofdjes, bestelde portretten en vrnchten van verbeelding, alsdaar was een dat hij Lente heeft getiteld : een lief kopje met meiloover omkranst. Zijn Kristushoofd hebben wij vroeger nog bij hem gezien en 't blijft het onuitwischbaar lijdensvizioen. Hub. Hoste, is de brugsche bouw-meester die den ouden trant herin-voert met nieuwe middelen. De inge-metste bank albinnen, het wijngaard-hoekje al bniten en hij slaagt daar goed in. Hij vergeet daarbty den ouden brng-schen trant niet, die echter met geen aieuwigheid gediend is. [41] 3IITS QODILIETE VAN GHISTEL DOOR AMJLEN KAPELAAN VAN HAECKE. — Maar gij die den Heer dient in de >oetplegiug, voorzeker werden er u n gelijksooriige omstandigheden vele reheimen toevertxouwd Zeg mij dus, loordet gij nooit waar Haccas belon len is ? En zijn maker Lambert, waai s die gevaren ? Beiden heb ik eertijds ot meaigen boosaardigen opzet ge-)ruikt ; mocht ik hen beiden, om Qods Fil, op den goeden weg belpen i Spreek, waar zijn zij ? Qij weet er van, >roeder ! Gij wordt ontsteld-..., ik zie 1 beven...-, in Gods naam spreek 1 Zichtbaar ontroerd, poogde de pel frim zijne aandoening te overmeeste-en en met bevende stem, zegd« "j : — Heer van Ghistel ! God is barm-îartig maar hij is rechtvaatdig. Beidï ichelmen, Lambert en Haccas, hebbei îusne handen gedaopt in het bloec ;ener Heilige ! Beide boeten reedt .'oor hunne onafaieetende euveldaad Lambert treedt op de voetstappen vai len goeden moordenaar ; hij is leed grezig ; hij doet strenge boetvaardig ieid. En Bertolf verzuchte als nam met eenen steen van zijn benepen har weg, en luisterde angstig voort. — Integendeel is Haccas onbereid en onboetvaardig in de handen geval-len van den levenden God. Hjj stierf vermoord ! — Vermoord ! En hoe dat ? — Op reis naar Londefort met de mare van Godelieves dood, werd hij te middernacht, in de eenzaamheid van een bosch, eensklaps al achter over van zijn paard gerukt, en eene verraderlijke dolksteek velde hem neder. In zijne wanhopige worsteliag praamde hij des te geweldiger het bloed uit zijne doodelijke wonde en verloor langs om meer kracbten Mis-schien beeldde hij zich in dat hij in Volkaarts handen was gevallen, want buiten kennis ligsrende, raasde hij van het Kolaardsboschen Volkaarts wraak Doch de moordpriem, door zijne keel geboord, kwam welhaast de lastering onderbreken die hij tegen den hemel begon uit te braken. Zoo stierf Hac cas ! — O godlijke rechtvaardigheid ! riep Berfolf uit ; doch wie was die lafbartige moordenaar ? — Lambert zelve ! — Lambert ? onmooglijk ! Haccas 1 en Lambert waren eensgezind, en op i elkander steunden zij rotsevast, i — Geenszins ; wedezijdsch betrou-! wen bestaat tusschen de boozen niet 1 Lambert betrouwde de bedronkene • : tong niet van zijnenmaat Hij wilde zijn ! ■ geld binnesi palmen dat hij wist ver-borgen te iiggen. Lambert was Hac-1 cas voorop gereden ; hij wachtte hem t in het bosch af ; hij vermootdde hem ; 4 hij ontnam hem den slentel zijner geldlade, hij liet het paard in vrijheid loopen ; hij was op Ghistel terug eer zonnenopgang ; hij atool hem zijne zilveren penningen, — den prijsvan het bloed — en aanstonds verliet hij Bertolfs dienst met de zakken vol geld en zijne ziel vol helsche wroeging Hij doolde lang op den zoek achter rust ea vrede. Dat voad hij niet ; en God aleen weet hoe, hij bekeerde zich eindelijk en nu doet hij boetvaardig-heid ! Bij het grafvau de heilige Go-delieve heeft hij zijn zondarig leven afgezworen en den groadsteen gelegd zijner paallooze boetpleging. Ailes wat hij bezat is bedektlijk onder den arme uitgedeeld Dag en nacht waakt en bidt hij, en hij kastijdt zijn lichaam om des hetnels genade af te smeeken over zichzelven en over zijnen gewe-zen meester, den Heer van Ghistel ! — Broeder! als een afgezant van Qods oneindige goedheid staat gij voor mij ! Slechts een woord nog : waar is Lambert dat ik hem de troost-volle verzekering geve van Bertolfs grondhartig leedwezen ? — Voor uwe voeten knielt hij neder ! En de kluizenaar wierp zijne kap achter over, en Bertolf herkende Lambert 1 Dien dag bracht Bertolf over bij zijne dochter aleen en had met haar eene gewichtige %en geheimvolle on-derhandeling. Des anderen dags werden sommige dienstboden betaald en verzonden, en men nam menige maatregels die het huisbestuur vooi Edith moesten vergemaklijken. Eer het ayond was, nam Bertolf den pelgrimstaf op, volde zijne kalbas met water uit het Put je van Gode* 1 i e v e, gaf Edith zijnen vaderlijken zegen, verliet Ghistel, om het nimmer te aanschouwen en begaf zich op reis naar het Heilig Land. Ten dien tyde was het reeds een gebruik op bedevaart naar Jerusalem te gaan om er te bidden op het heilig Grat van onzen Zaligmaker. Lang en lastig was de reis. doch hoe meer ge-vaar men liep al dusdanige belofte te volbrengen, hoe rijker verdiensten men verzamelde bij God. In de elfde eenw deden de Hertog van Norman-dien en de Graven van Vlaandren,van Verdira en vaa Barcellonne dezen ge-vaarlijken bedevaart Hoe lastiger de aftocht was, hoe moediger men hem aanging. Aangespoord door een grondhartig leedwezen en door de hoop der ver-gifnis, zette Bertolf manhaftig zijne reis voort. Langs den weg bedelde hij ootmoedig zijn brood, en na maan-den ea maanden, knielde hij neder op den geheiligden grond van Palestie-nen.Daar geste hij andermaal zijn zwaard aan en voegde zich bij de Ghristeaen die oorlogden tegen de Turken. Zijnen naam, zijnen edelen rang wist ne ait niemand. Slechts aan zijne onophoudelijke tranen en gebe-den kon men raden dat hij een boet-ling was, wijl zijne wapenhandigheid en onbeschroomheid te midden het igevaar hem alom uitgaven als eenen tdapperen ridder uit Vlaandrenland.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze kop appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maldegem du 1910 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes