Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

322 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Fevrier. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 20 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g993/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

©I O LANDEKEN !û ZIJT NI£T ^mÈeRDER ZOU'K U GEERENj EN 'K ZIE. U JzULK /nIS GEEN *E N 'K "ZIE U TOCh' ^(^o'gELrVn'^ I® ONZE TAAL Nr. 87. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 10? Februaril9I7 Taal en Nationaliteit. i. ... Er is eene Boheemsche legende, die ik U gaarne vertel. Eens in oude dagen, was Bohemen door vreemde legers overrompeld. Lang hadden zijne Ridders gestreden, maar de nacht viel in; over-machtig waren de drommen der vijanden ; het werd plicht, zich door de vlucht voor anderen kamp te bevvaren. En de schaar Boheemsche dapperen verliet het slagveld, maar haar renden in gestrekten draf duizende ruiters na; uren duurde die vervolging, en steeds werd de afstand kleiner, en eindelijk waren zij volkomen ingesloten door vijanden, die van drie zijden naderden, en den steilen berg Blanik recht voor hen ; reeds wenden zij hunne paarden om als helden te sneven, maar zie! plots scheurt vlak voor hen, de berg Blanik open; een luid gejuich weerklinkt; de Bohemers rijden de open vallei binnen — en als de vreemden hen volgen willen, sluit zich voor hen de vaderlandsche bodem weder dicht. De dappere schaar rust sedert eeuwen in den Blanik. Dood is zij niet, slechts ingesluimerd. Zij wacht, zij wacht, — tôt het vaderland in nood verkeere, dan zal de Blanik zich weer openen en een zekere zege brengt de hulp der heldenschaar. Zoo luidt de legende... en zij heeft zich ver-wezenlijkt! De geest van het volk, die diep in de vaderlandsche aarde wortelt, is voor Bohemen ontwaakt. De Blanik is weer opengescheurd en de zege is aan 't Boheemsche volk gebleven. Noe: duurt de strijd, maar zonder eenigen twijfel is de zon van een nieuw Bohemen verre-zen: de taal is in eere hersteld; het volk gloeit van liefde voor het land ; ongenadig ijveren zijne aanvoerders voor de handhaving der geschied-kundige persoonlijkheid van hun ras. En méér nog: dit streven is niet eenzijdig; de taalstrijd sluit bekommeringen van socialen en staatkundigen aard met uit; de Jong-Tsjechen zijn demokraten en voeren nevens hun taalpro-gramma eene heele reeks hervormingen van algemeen belang in hun schild... Ziet om U heen! van Riga tôt Kaapstad, van Indië tôt in Canada, van Malta tôt in Wales! Er zijn daar volkeren van elken oorsprong en zeer uiteenloopende zeden; niets vereenigt hen, noch godsdienst, noch landstreek, noch belang; hunne geschiedenis was verschillend en in het blauw verschiet der toekomst liggen voor elk van hen allerhande lotgevallen gedolven; maar al die volkeren hebben één en hetzelfde gevoel voelen wakker worden, waar hunne spraak en hun eigen wezen in gevaar verkeerden ! Aile zijn het eens geweest; aile hebben ze geweigerd toe te geven; aile hebben taalstrijd doen ontstaan. Menigeen moge 't " In Vlaanderen Vlaamsch " of " Poolsch in Polen " een alleenstaande bewe-ging achten, een liefhebberij van enkelen, het handwerk van een paar dozijn enthousiasten en drijvers. Uit millioenen en nog millioenen monden zal met een verwanten strijdkreet het antwoord klinken : " Het is praktisch onmogelijk, een volk van taal te doen veranderen. Wel mogen de hoogere standen zich afscheiden; wel komt men er in toe ze in Eransche, Zweedsche, Duitsche of Tri i i . i .1. .. m :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes