Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

457 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 30 Mars. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ng4gm82t9m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

N° 139. PAASCH-NUMMER 30 Maart 1918. Gode lof.' we zijn weer den Halleluja-tijd inge-treden en ■weer dringen zich aan de, fantasie van hen die schrijven over Vlaanderen en zijn opstanding de Bijbelmotieven op, in hun veriokkemle Oostersche kleurenpracht. Viermaal reeds, gedurende den oorlog, werd de Kerstnacht-boodschap bezongen als een belofte van vrediger dagen — voor de menschen van goeden wil, in 't algemeen, en voor de Vlarrtingen in H bizonder. De vierde maal, o heil, lict het nieuwefeit in onze Vlaamsche geschie-denis toe, oofc het eerste der twee Kerstmotieven te ontwikkelen : tusschen de geboorte van den Heiland en die van den Heil-Staat Vlaanderen bestaat immers een wezenlijke gelijkenis. Het lijdt. geen twijfel dat de krantschrijvers en -schrijvelaars nu echter zullen inzien: dat Vlaanderen (alhoewel als staat eerst einde 1917 in den ml onzer leiders geboren) eigenlijk veel ouder is, en dat zijn nieuw verschijnen uit het N'iet veeleer een opstanding uit den dood is, wier viering op wondere wijze samengaat met het liturgisch feest : Paschen. Lezen we ja niet in H Mattheus-evangelie dat, bij 't onverbeide gebeuren, ude wachters verschrikten en werden als dooden" ? Maar dat de heilige Vrou-wen "met vreeze en groote blijdschap het nieuws aan de discipelen gingen verkondigen". Voorwaar : ook over Vlaanderen hebben twee gevoelsstroomingen gegolfd ; de eene komend uit het btivuste volk dat met vreugde en soms ook met vrees aile de veropen-baringen van het nieuwe bestaan meeleeft ; de andere, een strooming van sehrik en doodsangst, samenvloeiend uit de harten van de zitakken en van de booztn : de schrik van hen die verloochenden of die verrieden met een kus, de schrik van de schriftge-leerden, farizeërs, kooplui uit den tempel en gepeupel die schreeuwden : * zijn bloed kome over ons", de schrik van het Sanhédrin dat den dood stemde, en de schrik van de sadduceesche burgerluidjes die niet aan de opstanding geloofden. En verder loopt de gelijkenis. Christenen en ongeloovigen, we hebben gelezen : hoe de Ouder-lingen en Hoogepriesters heimelijk vergaderden en beraadslaagden : "En zij gaven den krijgsknecht'en veel gelds'". Veel gelds om onder het volk verzinsels en leugens te verspreiden. Menschen van Vlaanderen, 10e hebben 't gelezen : Geld om door de Pers te laten berichten dat er in de beroemde Alhambra-vergadering niet meer dan 507 aanwezigen waren; geld om vitriool te koopen voor anti- Vlaamsche apachen en schoentjes voor anti-Vlaamsche demi-mondaines.En verder loopt de parallel. Ja, koene verklaar-ders zullen misschien uit het versdeel "Gaat en onderwijst aile volkeren" een richtsnoer ontspinnen voor de Vlaamsche buitenlandsche politiek. Ach, mocht het hierbij blijven. Gode lof, ja : de opstanding is geen droom. Met vreugde zullen ive de groote gebeurtenis overwegen. Maar laten we niet gaan tôt waar Jezus van zijn discipelen scheidt en voor hun oogen verdwijnt... Vlaanderen mag niet van den vasten bodem der verwezenlijking getild worden in de wolken der onwerkelijkheid ! En dit gevaar bedreigt Vlaanderen : zoolang er sprake is van een zelfstandigheid " binnen de grenzen van den Staat Belgi'e". Het "hoe en waarom" zullen we na dit Paaschfeest nog eens | aandachtig mediteeren. — En zingen vandaag slechts 'n voorwaardelijk Halleluja... | Gôttingen, 1918. Léo R. DELFOSSE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes