Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

339 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Fevrier. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 10 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6688g8gk7v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL C71. A A l-m K H K N IS GKDIIT KM OU» fiKNOTOrg Nr. 138. Weekbladje voor de viaamschsprekende krijgsgevangenen. 23 Maart 1918. Vlaanderen en de Vrede Dat het verlangen naar vrede onder al de gevange-en groot is, zal wel voor niemand iets nieuws zijn. )ntmoeten twee landgenooten mekaar, dan draait hun esprek al spoedig op den oorlog en den vrede uit. /oor vele Vlamingen, — het zijn de verblinden en nbewusten, — is Vlaanderen's vrijmaking al weinig let voorwerp hunner overwegingen en bezorgdheid. Slechts het verlokkend "naar huis gaan" speelt in hun innen ; daarran droomen zij gansche dagen ! Kom ik net zulke landgenooten te zamen, dan neem ik telkens i6 gelegenheid te baat om uit te leggen hoe het flaamsche Aktivisme noodzakelijkerwijze eene vredes-ieweging is en moet zijn. Ik besluit dan met te ver-:laren dat, eens de Raad van Ylaanderen door den ril van het geraadpleegde volk tôt eene wettige /"laamsche Regeering herschapen is, niets meer haar an hinderen om met Duitschland vredesonderhande-ingen aan te knoopen. Dat is gansch eenvoudig en aarbij vanzelfsprekend ! Maar juist daarom achten elen het als een hersenschim en het schuddebollend oofd geeft getuigenis van hun twijfel en ongeloof. Deze betracbting nochtans, is geene fantasie, maar erust integendeel op echt realismus. Voor eenige agen kon men reeds in de Rheinisch-Westfâlische leitung het artikel lezen : "Wir wollen Frieden mit ^lamland". Kan men uit de jongste officiëele verkla-ingen van de staatshoofden der oorlogvoerende mach-gn niet vaststellen, dat de gai^,nten van België het lien nu treffend eens zijn om België aïs onafhanke-jke en onzijdige staat te herstellen ? Als dan de ielgische regeering te Havre niet vrij genoeg meer is m als verzoenende bemiddelaarster op te treden usschen onze garanten, dan moet de nieuwe Ylaamsche egeering, als zijnde de zuiverste en jongste uitdrukking an den volkswil, onverwijld die bemiddelaarsrol ervullen. Wie weet of zulk koen en tevens edel aitiatief niet de kiem zou worden van eene overeen-:omst in het Westen, waaruit dan voorzeker de alge-aeene vrede zou voortspruiten. Hoe zou dit tôt roem trekken van het pas herboren Ylaanderen ! Vlaanderen's levensbelang vergt insgelijks dat de Vlamingen vrij spel bekomen, hetzij door den vrede, hetzij door zijn eigen burgermoed naar het voorbeeld zijner roemrijke voorvaderen Breydel, Deconinck en de Artevelden ! De Vlamingen moeten zich herinneren dat in het verleden het heden ligt, dat de huidige historische dagen eene herhaling zijn uit vroegere tijden. L'histoire se répète infiniment. Ylaanderen moet nu zijne staatkunde inrichten naar het voorbeeld van den grooten Ruwaard uit de 13e eeuw, die vooraleer Vlaanderen's lot zelf in handen te nemen, zijnengraaf Lodewijk eerlijk den vrede aanbood. Dat wenschen wij, dat willen wij in de vaste over-tuiging dat de overgroote meerderheid onzer lotgenooten ons ideaal deelen. Staan het behoud en de ontwikkeling van ons zelfstandig geworden Vlaanderen en de vrij-waring onzer Vlaamsche steden, dorpen en landbouwen voor eene nieuwé en grootere vernieling niet op het spel ? "Welaan dan : nu of nooit ! Geen woorden meer, maar daden... Kommando Ganderkesee. LIEVEN COMYNE. Dankbetuiging Met genoegen drukken wij hier onzen welgemeenden dank uit aan de hh. J. De Vos, burgemeester ; Louis Franck, volksvertegenwoordiger ; A. Rijckmans, senator; A. Coôls, schepen ; J. Van den Bergh, consul-generaal ; N. Cupérus ; Van Kerkhoven-Donnez ; ÏJand Geersens, leden van het Belgisch komiteit voor volkslektuur Antwerpen, die onze radikaal-aktivistische beweging in 't kamp en in de kommando's sinds maanden zulken onwaardeerbaren steun gegeven hebben, door het toezen-den van boeken en vlugschriften. Te voelen, dat voor ons rein nationalistisch streven vooraanstaande Antwerpsche personaliteiten tijd en geld veil hebben, sterkt ons om op den ingeslagen, rechtvaardigen weg te volbarden. Vlaamsch Komiteit Gôttingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes