Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1641 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Fevrier. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8p5v699b22/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 48. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 9.? Febr. 1916 „OpgesmetenK ! Yoor latere huisvaders! Yan al de zonderlinge woorden die wy in ons huis te hooren krygen, neemt zeker wel dit titel-woord zooniet de eerste, dan toch een der byzon-derste plaatsen in. Een fyne, er op gelyken , voet levende vorscher 1 houdt zich voor 't oo- 41 genblik on ledig met |S( het opmaken van een JflK. nieuw woordenboek sa- mengesteld uit al die i'—f v aaneengeflanste woor- den. Voor hen die zich in de flOpsaiyters" kunst _ • mogë bezield wezen, 'n m ■-if voet over den drempel van ons ?huis" te zetten zonder zich gemuilband te hebben.Wantkoestert j fjgsj gy de vriendelyke ge- H dachte er 'n praatje aan te knoopen, dan staat er op het eerste 1^* '•**.'S smyters." ^van" aïePn graad klaar die na eventjes u gepolst, ge- wikt en gewogen te Het Azynhui hebben, dadelyk hun De kungtzin der ryke koop 'ynt)e Ultwerpen, en - heeft in de oude Hansastad ge moogt me gelooven nagelaten, waarvan het als „ of niet - byten moet huis beroemd is. Het toont d< ge, wanneer ge uw duitsche We snater niet wilt dicht houden. Als 'n snelvuur klinken de allerdolste woorden u om de ooren, woorden die zelfs door de beroemdste vakkundige D... mannen nog de helft niet verstaan worden ; onbegrypbaar wellicht voor hen die niet op de hoogte zyn van de spraak-en taaltoestand in ons _huis". Daarom Het Azynhuis te Bremen De kunstzin der ryke kooplieden uit de Middeleeuwen heeft in de oude Hansastad Bremen schoone gebouwen nagelaten, waarvan het als „Azynhuis" bekende burgers-huis beroemd is. Het toont de sierlyke vorm aan van de duitsche Wedergeboorte. raad ik elkeen aan die zich soms geneigd mocht voelen ons „huis" met zyn bezoek te vereeren de spreuk „Zwygen is goud waard" als leidmotief te nemen. Want durft ge 't wagen u op gelyken voet te stellen en de handschoen op te rapen die fà men elke praatzieke toewerpt, wanneer ge 't wagen durft van door te dryven, over-tuigd zynde het rechte lyntje vast te hebben, dan draaien en keeien die rakkers als wind-molens. Zy springen, en wentelen, en ratelen f'': ~J H staan het eene oogen-yH blik aan de „Nordtt met u, om 'n sekond | " ' , SPf | later ^ weer ^ aan de gi' tÊt „kobbenK of „koppen" _ hun web om u heen, 11^ Il eij ?et• z<j° ^en wanneer ge dan. zieltogende, uw laatste troefen uitspeelt nog LaÉ fflllgl«TOl$8i °P overwinning hopende r ^an '100r^ Se pl°ts langs verschillende zyden, als dank tôt uw in 't zweet te Bremen. badenden yver, 't gi- ieden uit de Middeleeuwen chelend van prêt uitge-Bremen schoone gebouwen proetste scbampwooi'dje Azynhuis" bekende burgers- „Opgesmeten !" sierlyke vorm aan van de Onder onze „huistt lergeboorte. genoten zelt van zoo- haast in de morgen-stond 'n paar leeuwkens ontwaken en totdat er snachts de laatste late zyn klauwen onder de dekens geborgen heeft duurt die opsmyters-kursus. Er zyn er die het in die nieuwe kunst al heel ver gebracht hebben, namen noemen is over-bodig want waar het zich vroeger beperkte tôt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes