Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1616 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 31 Mars. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 21 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8k74t6g571/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 5. Weekbladje voor de vlaamschspi^ekende krygsgevangenen. 31? IWaartI9l5. Het Lied van den Dood en het Lied ylden de menschen, van onzichtbare vervolgers van 't Leven gedjakt en gezweept en donderend, achter hun- Twee oude liederen zong men ons : het een nen rug, vielen de goudene poorten toe. . . droevig en zwaar lyk doffe klacht, het andere En, als zy het eindelyk waagden om te kyken, hoog en helder lyk zingende lentejubel. Zy stem- daar laaide het lyk een vlammende bliksem: nien niet overeen en toch hooren zy samen. En de wachters Gods stonden voor de poort !.. voor hem, die 't eerste niet verstaat, zal het Verloren de plaatse der vreugde, in den nerel tweede niet weergalmen. verzonken !... En door hun sidderend gebeente, Zoo luidt het eerste lied : Eens bloeide er een trilde de eerste smart, voorbode des Doods... hof in verre, verre la.nden, een Godshof, met Zoo luidt het oeroude, treurige lied, aan de balsemgeuren doorwaaid, vol wouderzame gewas- wiege der menschheid gezongen, voor elk sen en kristalheldere wateren. In 't midden stond aardsche kind het noodlot uitzuchtend. de boom des levens, vruchtenzwaar. En menschen En nu het andere,: Er kwam eens een man wandeldendaar, aan 't licht der ^hand^ werel^^^ ;rok, zegden zy : ^ïïïâ!ThlëT ~ ———— krone droeg hy „Daar is hy ge- Gottingen. zyn heele leven *aan." Dat zulk lang. En toch 3en bestaan ooit een einde kon krygen, dachten wilde hy niet sterven. sy niet. "Want zoo dikwyls zy van den Levens- Komt, „riep hy de menschen toe," wy willen boom aten, doorstroomde hen juichende kracht. den Edenhof zoeken. îfog altyd groent de boom Maar zie, rechtover, stond een andere boom : des Levens ! Het paradys ligt daar nog voor hem lyk slangen kropen zyne takken over den grond die gelooft !... en giftig-rood blonken zyn vruchten : „Eet daar- Maar de menigte verstond hem slecht : men van niet" had de groote oude gezegd, „anders meende dat hy den boom des Levens en den suit gy sterven !" boom der kennis wilde plunderen ; want de men- Sterven !... Wat is dit ?.. . Zy wisten het schen waren het moede zweet te vergieten en niet en gauw waren zy dat woord vergeten. . . zich van doornen te laten steken: Zy wilden En dan kwam het onheil. Uit het barte der gelukkig zyn ten allen pryze.. . menschen steeg het omhoog. Geen dœmons En zoo liepen zy hem na, in heldere scharen. influistering had ze kunnen verrukken, zoo zy Maar die jubel duurde niet lang ; want als zy zelve niet gewild hadden. hem vroegen : fl"VVaar ligt het land van 't eeuwig Daar hulde zich de hemel in duister gewolk; Leven?..., antwoordae hy : „Niet hier of ginder !" sen klagen en zuchten ging door den hof ! buiten En hy wees naar boven en hy wees op zyne borst. . Gottingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes