Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

899 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Juin. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 24 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n872v2dj07/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL IV1. A A NI IF. H EN [^^K(YUT~~¥7frjfm ) (iKNOETCTO Nr. 150. Weekbladje vôor de vlaamsehsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gottingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 22 Juni 1918. Naar de eind-faze? We staan in de 20-eeuwsche Storm en Drangperiode De standvastige evolutie, met titanisch geweld, breng omvorming en omwenteling in het staatkundig ei maatschappelik leven : natiçjnalizeering en demokratie In het teeken van dezen tijd begroeten we ons Viaanderen en ons volk. Het uationaliteitsprineiep, hei vraagstuk van volkenrecht en bevrijding voor onder-irukte volken krijgt 'n tooverkracht : — de leus var beide strijdgroepen ! Laat leuzendragera liegen, de leus niettemin blijfi onherroepelik staan ! En voor ken die ze beseffen roor hen die erin vin den licht en lucht, wordt de leus Met neergehaald tôt 'n stokpaardje, 'n mooi etiket, 's breed gebaar, maar moet ze opleven tôt 'n richtsnoer. 'a band die bindt, tôt het mikpunt van den strijd, 'n formuul die met den kosnenden dag en de dur vende iaad tôt werkelikheid gedijt ! Flandria irredenta ! Viaanderen onbevrijd : Vlaande-len belgisch, Viaanderen latijnscli is 'n kaakslag, is 'n [ogen, 'n schiin uit donkere dagen ! Viaanderen even-!«ed al» Polen en Ierland, als Oekrajina en Finland leeft de opstanding ingeluid, eischt b«vrijding. Vlaan-leren ja, dat is dat kleine Viaanderen uit de Middel-euwen, met zijn gemeenteglorie als brandpunt van œschaving in West-Europa, — dat kleine Viaanderen oor franscb-engelschen naijver van het bloed- en pestverwante Holland losgerukt, verkracht en ver-:necht door 'n tachtigjarig belgisch-antivlaamsch Regee-ingsstelsel à la Rogier & Cie, — dat klein Viaanderen oor Germania nou vooreerst ontdekt als 'n germaansch leinood ! We willen op langs lijnen van geleidelikheid : op de bestuurlike" volgde de "politieke" echeiding voor Viaanderen De Real-Politiek is de wegwijzer : daar 'a*r de positiere en radikale belangen berusten moet p aang«stuurd over aile weekelikheden heen ! Zoo omt de wording van het hernieuwde Viaanderen in i nieuwe faze — de •indfaze ? te treden : de staat-undige grondslagen moeten gev«stigd. Eer»t thans begint de harde scrijd ! Hier spreekt de wil en de noodzakelikheid, de noodzaak. De wil. die is aan ons : wat willen, wat begeeren we P Gelijkstelling van ons ras, van ons volk op staatkundig en kultureel gebied, reehtsgelijkheid voor onze nationaliteit in eigenen staat : zelfregeering, kort en goed. Laat ons sterk en eendrach-tig willen met de gedachte en de daad ! En de noodzaak ? Welk is de gepaste vorm die best, i et zuiverat en radikaalst, onze vl. op te bouwen gemeen-schap, ons vl. volksbestaan omlijsten zal in 'n zelfstan-dig kader van onder tôt boven, naar binnen en buiten ? Hoe en het snelst wordt bewerkstelligd en bekrach-tigd de voile leefbaarheid van 'n vrijen vl. rechtstaat ? Wij, Jong-Vlamingen, die gelooven in het morgenrood dat opkiemt uit het chaotisch Europa, in de draagkracht van den zelfbewusten volkswil, in het scheppen van de durvende daad, in de afzienbare toekomst vau ons Groot-Nederlandsch-Germaansch ideaal, we zijn pal overtuigd dat de vl. wil zich het gunstigst verzoenen laat met de vl. noodzaak in het uitwerken van het jong-vl. prograin. De zega en zegen van het vl. Recht, de rijkbelovendste en akijdigst-gewaarborgde bevrijding van den vl. volkstam ligt voor ons in 'n soevereinen Staat op demokratischen grondslag, los van het Belgiach-Waalsche juk : Viaanderen op-zich-zelf ! En mocht dan de verloren zoon — Pransch-Viaanderen — in het hem voorbereide vaderhuis terugkeeren, dan is de wensch volledig. De macbt regeert : stelt de macht ten dienste van het recht ! De massa voelt slechts om "den brood»", de massa schaart zich aan den kant van den sterksten : hebt de macht en de massa die u gisteren steenigde draagt u op haar handen ! Ze zal niet vragen "hoe" maar "wat" bekomen werd ! Heil de Jong-Vl«amsche koppen, de dragers van de jonge vlaamsche staatsgedachte, de durvers met diplo-matischen en doordrijvenden zin ! GRACYÀN.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes