Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1232 0
01 mars 1915
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Mars. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7m03x84984/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. I. Wfifikhla.Hifi vnnr de vla,amsp,hsnrekende krvasaevanaenei] ' 3® IYlaartl915. Aan de vlamingen ! By de eerste uitgaaf van „Onze Taal" achten wy liet ons een plicht eenen warmen oproep te doen aan al de krygs-gevangenen die hunne moederspraak liefhebben en waardeeren : de vlaamsche taal ! Het zal voor iederen vlaming eene echte voldoening zyn, te bestatigen dat zyne taal ook in deze tyden niet vergeten wordt? Wanneer het fransche blad verscheen, „Le Camp de Goettingen", hebben wy verschillende vrienden, — die het fransch niet machtig zyn, — hun gedacht hooren uit-drukken met wel een toontje van spyt: „Voor on s is er weeral niets by; wy, vlamingen, zyn weeral in 't hoekje gezet, overschaduwd " Juist daarom, — zoo denken wy, — zullen zy des te meer tevreden zyn, ziende dat zy niet vergeten worden En met recht hebben wy, vlamingen, rede te jubelen ! Inderdaad, welk genot van eens een brokje uit onze geliefkoosde moederspraak te zien, onze moederspraak, die ons aan zoôvele heilige en zoete dingen herinneren doet! Nie-mand kan of zal het ons euvel duiden dat wy, vlamingen, ons edel stukje grond, „ons Vlaan-deren en zyne tââl"1 ook in vreemde gewesten blyven vereeren. Hoopt niet ieder van ons wel-haast er eens rustig in eenen ongestoorden vrede te leven ? Droomen wy niet gedurig aan den gelukkigen dag dat wy het wêer zullen zien met de ons zôô nauw aan 't hart liggende: vrouw, kinderen, vader en moeder, broeders en zusters, verloofde, vrienden en kennissen? De hartstochtige uitgalming van eenen vriend in 't kamp, passen hier en wy schryven ze neder: 0 liefde! 0 leven! Wat baart ge veel smart! . . Nochtans uw bezit, Stort my moed in het hart! . . „Moedtt ! — Dat is 't wat wy moeten hebben ! Yeel moed en goeden moed! . . Voile vertrouwen in de toekomst. Intusschentyd hebben wy iets noodig dat ons verstrooit; dat den geest wakker houdt, iets dat ons spreekt over het dierbare vaderland! Dit bladje zal hierin voorzien. Wy zullen de vaderlandsche vrienden onderrichten nopens de byzonderste, belangryke gebeurtenissen die in onze dierbare streken omgaan en dewelke belangryke gebeurtenissen de gewichtigste uit-komst zullen hebben. Iedere krvs'sgevangene, die zyn vaderland liefheeft, — en waarom zulks betwyfelen, uwe aanwezigheid hier, spreekt die niet ten uwen voordeele? — zal met de grootste spanning lezen al wat betrekking heeft aangaande het behoud, het welzyn, het heil van het man-haftige Belgenland. Te dien einde zullen de byzonderste officieele mededeelingen, zoowel fransche, engelsche als duitsche regelmatig aan-gekondigd worden. Voor het overige zullen wy onze gevangene wapenbroeders een bondig maar juist overzicht geven aangaande Duitschland. Vergeten wy niet dat Duitschland eene zeer voorname plaats be-kleedt zoowel op zedelyk als staatkundig gebied, en wel eene studie waardig is. Alvorens hier uit te breiden, verzoeken wy aile onze achtbare lezers van zooveel mogelyk ieder het zyne by te dragen voor het welgelukken van dit schrift. ledereen heeft het voile recht een artikeltje in te zenden : hetzy poezy, letterkunde, wysbegeerte, kunst, kortom wat U het meest bevalt. Mynheer R. Clymans zal de inzendingen ontvangen in barak 8 a (kleine kamer). Moge het denkbeeld, dat hier gekoesterd en beoogd wordt, door allen begrepen en gesteund worden Toonen wy door de eeuwen iieen, dat er nog „Kerels van Vlaanderen" zyn, die niet willen dat Vlaanderen en zyne tââl, en zyne meesters, ooit vergaan ! Laat het ons aan moed niet falen, Omdat wat onheil ons kwam treffen... Zelfs de zonne ziet men dalen, Maar ook stralend zich wêer verheffen. Duitschland. (kort overzicht) Duitschland, lyk Frank ryk is een land dat vele naburen heeft. In't Noorden alleen vormt de zee zyn grens behalve op een kleine strook, die aan Denemarken paalt. In't Westen taakt het aan Holland, Belgie, Luxem-burg en Frankryk ; in't Zuiden aan Zwitserland en Oostenryk en in't Oosten aan Busland. Het gevolg van die middenligging is dat de geschiedenis van Duitschland vele oorlogen met de naburige volkeren aanwyst. Terwyl Duitschland onder beide eerste keizers uit het huis dèr Karlingers, Karel de Groote en Lodewyk de Goedertierene, nog met Frankryk samen een ryk vormde, werd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes