Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

685250 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 02 Juin. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n50j1d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 14. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2? Juni 1915. Albrecht Rodenbach. Hoe aangenaam en fier, en tevens hoe innig wee doet ons die naam niet aan wanneer wy hem hooren klinken of voor de oogen zien, Ter-stond verschynt dan het beeld van dezen te jong gesneuvelden Ylaming voor ons, en doet onze harten kloppen van dankbaarheid voor al hetgeen hy voor Ylaanderen, zyn volk en taal gedaan, en voor ailes wat hy ons nagelaten heeft. Hoe komt het dat waDneer wy iets van Rodenbach lezen, ons bloed vlugger door d'aderen vloeit, dat en volk weer te doen herleven, om weer dat-zelfde volk te doen worden wat het eenmaal was. Tusschen de jongeren van zyn tyd was Rodenbach de ziel ; als een der eerste voormannen der vlaamsche studentenbeweging, gelukte hy er met andere Ylamingen in deze machtig te doen aan-groeiën. De liederen die hy toen voor de op-tochten, feestjes of vergaderingen gedicht heeft, waren zoo vol leven en waarheid, zoo vol jeug-dige fierheid op het Ylaming zyn, en het bewust-zyn van eigen kracht, dat aller harten er door De Orangerie in Cassel. wy zoo medegesleept worden en soms wanen aan zyn zyde, met hem, in hem te zyn ? Omdat hy in al zyne scheppingen zyn hart, zyn leven ge-geven heeft; hy gaf wat hy voelde, in voile klaarheid, heel zyn gemoedsgesteltenis stortte hy uit in zyn gedichten. Rodenbach gaf zich en voelde, zooals hy zoo graag wilde dat het volk het met hem mede voelen zou. De mooië gedachtenis aan 't verleden en de droeve werkelykheid van 't heden schonken dezen tengeren jongen reuzenkrachten, en hy wierp zich dan ook met hart en ziel, met heel zyn jong even in 't vuur om Ylaanderen, zyn taal, kunst geroerd en medegevoerd werden. Zyne woorden wekten eenen wonderbaren gloed op onder zyne medestudenten en zy genoten en leefden van het werk van zyne edele ziele. De leuze van heel zyn leven „ Ylaanderen's Herwording " trachtte hy hun in te planten; zyn drang en wil om by hen de liefde voor taal en volk op te wekken? zyn krachtig onvermomd optreden werd spoedig onder zyne medestudenten gewaardeerd en be-grepen, en weldra zag hy zich door eene mach-tige schare vol trouw en liefde omringd om met hem mede te werken, om uit hen jongeren een krachtig en ontwikkeld vlaamsch volk te doen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection