Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

606 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Avril. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 06 juin 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/901zc7st88/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

imutfsnxMt&iK» xr* zm*LxaamrsT»weswMX3q«cA jssmuKmsmr.m !*ra»i««>n **i a ÉH^ZI.AANDKKKN iS iLii tfjnrrT";-:/ jgp fi F.H teJKiàJM | || » ,,„. | - — - W«». ' "' ' 1 ■"■»" ' ■ " Nr. 143. Weekbladje voor de y]aamschsprekçnâe 'ii-ijgsgevangeùen. 27 April 1918. ^ ET VLAAMSCHE VOLK, Ons voik in economisoh opzichi Op het einde der XVI lld- eeuw bloeiden nze ge-westen plotselings op. De katoeïinijverh id te Gent bereikte eene fabelachtige hoogte. De Scheide was vrij, Antwerpen zag w.erven en dokken ils bij tooverslag ontstaan. Doch, inen was pas van-de crisis beko.nen of, daa,r brak de omwenteling van 1830 los. En nu begon voor de Ylaamsche gouwen een dertigjarig tijdvak van verregaande ellende, zooals onze gewesten er sedert lang geen meer gekend hadden, ellende die met het jaar 1845, het jaar der aardappelziekte, haar toppunt bereikte. Honger en hongerziekten maaiden in Vlaan-deren duizende weg. De Ylaamscbe bevolking vermin-derde in 1845 van 2.43 %. Het getal huizen daalde in tien jaar voor beide Ylaanderen met zes duizend. En nochtans was de achteruitgang niet algemeen. De bevolking van het Kijk steeg tusschen 1846 en 1856 met 4.44 terwijl de Ylaamsche bevolking afnam. Welk waren de oorzaken van al dat onheil voor onze Ylaamscbe, van die stoffelijke welvaart voor de Waalsche piovinciën ? Nevens moeilijk te weren, maar toch te verzachten, nijverheidscrisis voor Ylaanderen, vooral de onbekwaam-heid, de onkunde en de partijdigheid der Belgische ministeries en der Waalsche bureaucratie tusschen 1831 en 1860 ; zij bekreunden zich weinig om Ylaanderen's welvaart, wiens taal zij bedrukten, en begunstigden openlijk de Waalsche gewesten, waar zij thuis hoor-den. Al de handelsovereenkomsten, al de tarieven, van dit tijdvak van vergedreven protectionisme, waren ten nadeele der Vlaamsche nijverheid, Ziedaar een der groote, alboewel minder gekende oorzaken van het overwicht van het Waalsch element en van de Pransche taal na 1830. Doch, de reactie kwam. Door de Duitsche overwin-ning op Frankrijk in 1870 bekwam de Germaanscbe stam, ook in België, een vroeger ongekenden luister. In 1900 was de verhouding voor de Ylaamsche bevolking, in opzicht der 3 groote bedrijvigheidstakken : landbouw, haiidel eii nijverheid, reeds de volgendë : L.'ii ;iv: 7 55. 00 persouen of 63,57 t. h. Handel 218.000 " " 56,63 " Nijve .d: .583.000 " " 47,17 " Dit gèringf e hatste cijfer heeft. voor oorzaak, dat er in Ylaanderen vole ambachtslieden, veel klein-nijver-beid en h lis'ndustrie isj terwijl daarentegen Wallonië van de groote nijverheid het monopo'ol heeft. Wij /ien dus dat de I ijzonderste bron, voor Ylaanderen's welvaart, de landbouw is. Een der ! leest kenmerkende feiten van de heden- ; daagsche iandbouwontwikkeling in Ylaanderen is de geestdrift waarmêe de kleine en middelmatige landbou-wers den weg van vooruitgang zijn iiigegaan, — technische vooruitgang eenerzijds ; anderzijds vooruitgang door de onderlinge hulp en de gemeenschappelijke werking. Doch, de uitgestrektheid van het bebouwde landbouw-gebied vermindert van dag tôt dag, ten gevolge van de uirbreiding van den bebouwden eigendom der , nijverheidsondernemingen en het net van wegen en spoorwegen ; weliswaar vergroot de landelijke bevolking : de laatste algemeene optelling wijst sedert 1895 een vermeerdering aan van 4 personen per 100 hectaren. Ylaanderen is een klassiek land voor den ldeinen landbouw. Economisten van uiteenloopende strekking hebben de opslorping voorzegd van de kleine teelt door de groote, bewerende dat deze laatste, economisch gesproken, aile voordeelen heeft boven de andere, dat landbouw en nijverheid in dien zin gelijkloopende wegen zouden inslaan.CI De verwezenlijking van die vooizegging zou hoofdzakelijk in ons land van kleine hoeven haar belang hebben, daar ze in onze landelijke huishouding een heelen ommekeer brengen zou. Tôt nu toe echter hebben de feiten die profecij niet bewaar-heid : de kleine landbouw bestaat en ontwikkelt zich. Gansch onze hedendaagsche landbouw wordt gericht naar de voortbrengst der dieren en de voederteelt ; (J) Zie "Le socialisme agraire" in de "Revue Sociale Catholique" nummers Februari tôt Augustus 1900.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes