Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1410 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Mars. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959dg48/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

29. 7. 15 ONZE TAAL. Nr. 3. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 17? Maartl915. Duitsche studenten. Het leven by een kleine of middelmatige duitsche hoogeschool is ryk aan poëzie. De studenten genieten van een groote vryheid, en zy maken die ten nutte om den tyd van hun studium in een tydvak van onvergeetbaar geluk te herschapen. Yan by-zondere beteekenis hierby zyn de studentikoze korporatiers of gilden. Niet alleen zyn het vereenigingen die voor den leertyd hunne medeleden samenbrengen : veelmeer verbinden zy hunne lidmaten voor den levensduur. Hy die by een studentegilde bytreedt, hoort haar zyn leven lang toe. By't verlaten der uni- versiteic ontitnoopt ny aen band niet, die hem aan zyn lidmaatschap vast-knoopt. Hy neemt veeleer verderop deel aan den welstand en den bloei van zyne gilde, zendt haar medeleden toe, draagt aan de kosten by en bezoekt zoo mogelyk, de feesten van het gilde. Met de op-name by de lidmaatschap wordt in zekere mate een nieuwe verwant-sehapsverhouding gesticht, dat juist lyk aile andere verwantschap voor gansch het verder loopend leven geldt en wederzydsch vertrouwen en wederzydsche ondersteuning ver-zekert. Het samenleven der leden, die zich onder mekaar broederen noemen, beperkt zich daarom ook niet by het deelnemen aan de gildever-gaderingen. De korporatie vormt veeleer een familie, waar iedereen aan al de belangen der anderen zyn deel heeft. De waarde der gilde bestaat hierin dat zy het ouderlyke huis zoekt te vervangen. Als de jonge student voor de eerste maal het ouderlyke huis verlaat en leeren moet zich zelf een weg te zoeken, voelt hy als een groot ge-schenk, dat hem een nieuwe huiskring opneemt, waarby liefde en vertrouwen saamgebonden zyn. In de wetenschappelyke arbeid wordt het ver-stand uitgebeeld en de intelektueele belangen schynen al't overige op zy te schuiven ; maar Das Auditorium te Goettingen. voor't evenwicht van't innerlyke leven is het noodig dat ook het hart en het gemoed zich kunnen ontvouwen. Tezelvertyd wordt de eenling voor vele bekoringen gevrywaard, die't leven met zich meesleept. Onervaren lyk hy is, zou hy wellicht aan menig gevaar ten ondergaan; in het gild echter vindt hy onder de oudere maten raadgevers, terwyl ook de goede geest, die er heerscht, daarvoor zorgt dat de neiging, om op zydewegen te geraken, onderdrukt wordt. Daaruit volgt ook dat het gild een zeer stark orga-nismus is, waarin elke eenling zyne plaats hoeft uit te vullen. Het bezit een grondsteen, die een onvoorwaardelyke bewonderine; afdwingt. Aan t hoofd van het lidmaatschap staan de be-ambten, door de medeleden gekozen, die op een onbeperkt vertrouwen mogen bogen. Het is niet de willekeur der een-linger, voor zoover hy zich wil doen gelden by 't samenleven ; hy heeft veeleer bepaalde plichten opgenomen, die hy dan ook vervult, als het hem ook maar niet aanstaat. Aldus oefent het gilde een ernstige tucht uit en werkt naar den wil op- voedelyk uit. Yan die zyde beschouwd, biedt het wêerom een aanvulling voor de opvoeding, die de uni-versiteit aanbiedt. De student moet niet alleen kennissen opdoen, maar ook zyn karakter uit-vormen. Dit geschiedt best als het gevoel der verantwoordelykheid in hem gekoesterd wordt. By de vergaderingen, waar men de algemeene belangen bespreekt, heerscht het parlementarisch stelsel. Zoo leert de student reeds in een kleinen kring de gebruiken en de opgaven kennen, die op hem later in 't beroepsleven wachten. Het gilde mag zelfs een staat in 't klein ge-noemd worden: daartoe hoeft het ook een ge-nauwe rangschikking te hebben. In de twee eerste semesters blyft de student een „Fuchs" een groene. Dit is het tydvak van de onrypheid en de onzelfstandigheid. Een der oudere stu-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes