Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

570 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 02 Mars. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 23 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q52f767d52/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL SM7I.A ANHKKKN IS -ITmTTTT^^^ItTrTrTTFnTIJFCT Nr. 135. V Weekbladie' voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 2 Maart 1918. Het machinisme in Vlaanderen Terwijl Engeland en Duitschland de typen van stater waren, waar het proletariaat zich op tamelijk gunstigt wijze ontwikkeld had en zich als georganiaeerde wils-uitingen een min of meer uitgebreide macht in d< maatschappij en de volksvertegenwoordiging had weter te veroveren, was Ylaanderen geworden het(land dei lage loonen en van het lompenproletariaat ; een kolonh net als Congo of Indië, waar Waalache, Fransche Duitsche of Engelsche nijveraars naar toetrokken me kapitaal, organisatiegeest en een handvol geschoolde leiders, omdat er de arbeidskrachten zoo goedkoo^ waren. Niet het machinisme als dusdanig had schulc aan de armoede in Vlaanderen, want in Engeland er Duitschland, die twee nijverheidsreuzen, had het zijr hoogtepunt bereikt, en waren nochtans de levensvoor waarden voor het volk veel gunstiger dan bij ons. D< oorzaken van het proletarisch verval in Vlaanderer heèben diepen grond en konden niet weggeredeneerc worden door den op-eSekt-jagenden bombast waarmedt het meerendeel der vtflksvertegenwoordigers van vôô: den oorlog hun publiek wisten te beinvloeden. Eer fabriek vergelijken bij een slokdarm, welke 's morgens de lompenmassa opzwelgt en ze des avonds weer uit spuwt, klinkt, als redmiddel, erg melodramatisch. He machinisme is nu een verschijnsel der 20e eeuw, zooali de neringen en ambachten een uitvloeisel der middel-eeuwen waren. Het machinisme is er en de eigenlijke vraag is deze hue maken wij het best dienstbaar voor de gemeen' schap ? Die vraag is gedeeltelijk met succès opgelos geweest in beide voorgenoemde landen en niet begre pen door de Vlamingen, welke zich verloren in letter kundige bespiegelingen slokdarmaehtig, in stede van dooi te dringen tôt het innigste wezen van 't machinisme Het Engelsch en Duitsch proletariaat drong nadei tôt de kern door. Was het omdat de regeeringen ei meer democratisch waren ? Yolstrekt niet, want beidt waren oligarchieën van 't kapitaal. De oorzaak ligt ir het sterk nationaal bewustzijn van beide volkeren. Df jeugd wordt er opgeleid volgens den schooldienstplicht ' en de knaap, na zijne lagere school uitgedaan te heb-ben, vindt er ambachts- en avondscholen, waar«hij zich verder ontwikkelsn kan tôt geschoold arbeider, die de algemeene kennissen van zijn vak bezit en dan bij voorkeur tôt meesterknecht gekozen wordt. Dit hebben wij in Ylaanderen niet. De technische opleiding werd onder den domper der tweetaligheid verstikt, en de kapitaal-nijveraars achtten het zich geenszins tôt plicht verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling hunner werklieden, want zij ook hadden geen nationaal bewustzijn. De voornaamste oorzaak van den verderfe-lijken invloed van 't machinisme, was te wijten aan 't lage ontwikkelingspeil onzer werklieden en dit hoofd-zakelijk door de schuld van de franskiljonsche kapitalis-ten, die het Ylaamsche werkvolk uitbuitten als de inboorlingen van een kolonie, onder de oogluikende blikken der dwang-regeeringen, die elkaar sedert 1830 opgevolgd hebben. Eerst bij de arbeiders het menschelijkheidsbesef en | de betere instincten wakker roepen, er zelfstandige mannen van maken door den Vlaamschen schooldienstplicht, en dan met die georganiseerde zelfbewusten de maatschappij verbeteren onder de leus : "Allen voor één en één voor allen." Met het oog daarop, moet ook onze Fransch-Romeinsche grondwet en dito wetboek herzien en gegrondvest worden op Ylaamschen grond-slag, volgens de keuren onzer oude geriieenten. Maar dit ailes is alléén mogelijk in eenen zelfstandigen staat Vlaanderen. En trek dan uit het machinisme wat er uit te trekken is, that is the question. PIET BESSEM. Waalsch9 Bekentenissen In België zijn er twee volken. Het eene kan niet altijd de slo.af zijn en het andere de heer zijn. Het eene kan niet altijd gebieden en het andere dienen. (Express de Liège 19 Juvi-12 Juli 1912.) Eh réalité, Messieurs, c'est la Wallonie qui a toujours été favorisée .. In werkelijkheid werd Wallonie altijd bevoordeeligd. (Verslag van het Frov. Bestuur Namen aan het Ministerie van Binnenl. Zaken. 16 Juli 1912.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes