Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

476 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Janvrier. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 11 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2z76c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr. 83. J Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 13? Januari 1917 Engeland en zijne ligging. De eenheid van de britsche eilanden, die wij Groot-Britanni� noemen, berust in werkelijkheid op hunne scheiding van het vasteland; want het is onbetwistbaar dat ieder deel, afzonderlijk geno- men, nauwere verwantschap aantoont met naast- gelegene gebieden van het vasteland dan met de eilanden van denzelfden groep. Dit geographische feit vindt zijne parallelen in de historische ontwikkeling van het Engelsch'e Staatswezen: het samensmelten van den groep eilanden tot ��n enkelen Staat, werd voorafgegaan door weder- keerige veroveringen of veroveringspogingen van het kontinent op het eiland en van het eiland op het kontinent. De scheiding van het vasteland voerde dus, ondanks alle physische en ethnogra- phische verscheidenheden, noodzakelijk tot de vorming van een enkelen Staat. Vergelijken wij den toestand in Engeland en op het vasteland. Terwijl voor de kontinentale machten politieke en ekonomische uitbreiding mogelijk was op het land, zag Groot-Brittani� zich overal omringd door de zee. Rusland heeft zijne veroveringen in Siberi� volbracht toen het Czarenrijk nog omtrent een volkomen binnenstaat was zonder verbinding met de Oost- of Zwarte Zee. Het heilige Roomsch-Germaansche ruk vol- hield eeuwen lang zijne machtstelling in Europa, zonder dat zijne keizers ook maar eens op de gedachte kwamen hunne oogen te richten naar de begrenzende zee�n. Anders in Engeland : hier voerde elke stap buiten het eigen land aanstonds op zee. De noodzakelijkheid dezen stap te doen lag niet, zooals bvb. bij de Ph�nicien van de Oudheid, in de natuurlijke gesteldheid van den eigenen bodem. De uitgebreide, diepe vlakten van het zuidelijke en oostelijke Engeland en van Ierland met hunnen vruchtbaren grond waren tot in de laatste tijden van de middeleeuwen toerei- kend om de bevolking te voeden. Niet alleen de insulaire ligging van Engeland is de oorzaak van zeevaart en zeemacht; andere factoren komen daarbij in betracht. Engeland ligt bijzonder gunstig, omdat zijne westelijke streken liggen tegenover de havenrijke' Noordzee-. gebieden van het vasteland, terwijl het zuiden maar door een zeearm van de niet zoo rijke, maar toch nog goedbedeelde Fransche kust gescheiden is� Het is een feit van belang dat juist deze kusten de ingangspoorten vormen van de dichtstbevolkte en ekonomisch beduidendste streken van Europa. Engeland is niet alleen de meeste vooraange- schovene voorpost van de Oude Wereld in den Atlantischen Oceaan � want onder dit oogpunt is het Iberische schiereiland omtrent even goed bedeeld � Engeland ligt om zoo te zeggen juist op het middenpunt van de meestbevolkte en rijkste helft der aarde. Deze gunstige ligging bekwam natuurlijk eerst hare volle beteekenis toen � na de groote ontdekkingen � de Atlan- tische Oceaan niet meer de eindelooze grens van de wereld bleef, maar allengskens de nieuwe, veel meer uitgestrekte " Middellandsche Zee " van het volkerenverkeer werd, toen nieuwe wereld- deelen en nieuwe zee�n geopend werden. Daarbij bezit Engeland een menigte plaatsen waar de schepen kunnen inloopen en eene zekere toevlucht vinden. � Volgen wij de kust, zoo treffen wij, namelijk aan de rotsachtige, zuidelijke kust van Selsey-Bill tot Plymouth eene heele

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes