Onze Temschenaars

1440 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Août. Onze Temschenaars. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/959c53fm57/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 6. (Met toelating der militaire overheid) Oogst 1917. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEËR en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cie — Belgisch Veldleger ; b) de vlïïchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch soldaat, 37, rue Amiral d'Abosville, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Rolland : tôt AUG. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk) IMMER VOORUIT « 0?ize Temschenaars » werd geboren in het wee van den oorlog. Was vroeger zijn stichting wenschelijk, du is het eene noodwendigheid geworden, en onze jongens ervan berooven, dit ware de misnoegdheid van allen, de honderden bedankingsbrieven die wij ontvingen zijn daar-van een sprekend bewijs. Wees gerust, Kerels van Vlaanderen, « Onze Temschenaars » gaat immer vooruit ! even rus-teloos. Wel is waar is er klein tusschenpoosje geweest de laatste dagen ; doch ailes wordt dagelijks lastiger en meer ingewikkeld. Geen rust nochtans sparen we ons en de grootste moeilijkheden worden overwonnen. Daar zijn we nu weer met 'n nieuw nummer, en ons volgende nummer zal nog beter zijn. Tmmer vooruit, is ons aller leus. Ons geen last ontziende zijn wij zinnens in 't vervolg de portretten mede te deelen onzer gesneuvelde hetden; doch daaryoor moeten wij in 't bezit zijn van een klaar portret onzer ge-sneuvelden. Wij bezitten bijna geen enkele foto onzer helden die vielen in wildschoonen kamp. Gij makkers en vrienden moet ons daaraan hel-pen. Dat dezen onder U, die zulke portretten bezitten, ze ons onverwijld zende. Na een 14-tal dagen zullen zij worden weergezonden « per recommandé ». <i Onze Temschenaars » is uw aller bladje, allen zult ge ons dus helpen, elk Yolgens hij kan, door ons nieuws, inlichtingen, fotos, enz. mede te deelen. Immer vooruit ! De Redaktie. LEEST DIT : — Daar M. A lire ci Andries meer dan 100 vragen ontving om, door hem, in Lo?ido?i in verlof te gaan, worden onze makkers van Temsche vriendelijk verzocht, hunne aanvragen tijdelijk te staken, tôt wij het in ons bladje weder aankondigen. M. Jos. Van der Gucht-Pieters, te Ghesham England vraagt ons te melden aan al de jongens die hem schreven tôt het ontvangen van een bon ; nu en dan, van het Komiteit in England een bon zullen ontvangen van 1 shilling — Al deze die hem vroegen om in London in verlof te komen, heeft hij hun adres eveneens aan 't Komiteit overhandigd. Als er soms makkers zijn, Mandemakers, die gaarne in verlof zouden gaan bij M. Jos. Van der Gucht, Eskdale Avenue, 'Ghesham, ten einde er wat geld te verdienen met de mande-makerij, binst hun verlof, dat zij hunne aanvraag doen aan M. Yan der Gucht. Onze geinterneerde makkers in Holland worden vriendelijk verzocht, telkens zij van adres veranderen, er zou gauw mogelijk den heei August Brys, PlaaUgeschut, Loods 21, Harderwijk van in kennis te stellen, opdat elk regelmatig aile nummers zou ontvangen. s * Men vraagt ons nog dikwijls naar een exem- " plaar van ons Ie en 2e nummer. Daar onze voorraad uitgeput is, verzoeken wij vriendelijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze Temschenaars appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Temse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes