Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

363 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Janvrier. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 29 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/td9n29qc6c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 25 Januari 1914 Prijs per nr S centiemen 10e Jaar, Nr 4 POLDER EN KEMPEN Wekelijkseh Nieuws- en Aankondigingsblad | Inschrijving^sprijs : 25 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en i al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE B1EVRE Aankondiging-en * Volgens tarief. Brieven, p»kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden Tweede Blad 1 Voertaal iD tiBi Onîerwijî ;N H In de zitting van verleden Donderdag 2 Januari, heeft de Kamer verschillig mendementen gestemd, betrekkelijk d oeiftaal in het lager onderwijs. R Er hadden vijf stemmingen plaats welk ,1s volgt kunnen samengevat worden : ic De moedertaal zal de voertaal i | .et Jnderwijs wezen ; 2e De gemeenten zullen de toelatin )ekpmen om het onderwijs der tweed a afin te voeren. Het hoofddoel van deze amer I Bernent.en is misbruiken te keer t ,'aan, talrijke misbruiken, die n n zckere scholen bestaan in welk bijia al den tijd, of een zeer groc ;leel van den tijd besteed worc liai het onderwijs van het Fransc en nadeele van andere vakkei voirai ten nadeele der rekenkunc n laanverwante vakken, zoodani iat de meeste leerlingen bij h( verlaten der scholen niets wete van Vlaamsche spraakleer, gee Vlaamsch briefje kunnen schri j/en, geene eenvoudige rekenkui lige vraag kunnen oplossen, noc ■ene eenvoudige rekening kunne in orde brengen en van het fransc niet veel meer kennen dan enke : woorden overzetten. * ; I Zulke misbruiken bestaan i scholen van het hartje van Vlaai i deren. Op de taalgrens bestaan echt< toœtanden, die niet alleen ond< Dpzicht van taal, maar ook ond< :>pzicht van opvoedkunde en mi rhodeleer wraakroepend zijn. *•••• Zoo bijvoorbeeld : Beveren- bi Edingen, — in het Fransch : Bi< vene — is eene gemeente va Henegouw, die overwegend ''"'Vlaamsch is. 't Is eene grool gemeente : er zijn drie priester derdie al tijd Vlamingen of Vlaamscl °fkennenden zijn. :els| Welnu, ziehier hoe het onde: wijs daar gegeven wordt : in c ! i drie laagste klassen der jongens- v I school is de voertaal Vlaamsch — c een bewijs dat de kinderen, als 1 ze naar school beginnen te komen, ^ niets dan, Vlaamsch kennen — j ) en dan in de drie hoogere klassen e î is de voertaal Fransch. ï • In de lagere klassen moet men j er zich dus vooral op toeleggen om die knaapjes van 6 tôt g jaar Fransch te leeren, anders zullen e zij de lessen der hoogere klassen ' niet kunnen volgen. ; En dan nog : wat zullen die s : kinderen, die te huis en elders niets I . dan Vlaamsch spreken, meedra-u gen van lessen die hun gegeven ^ worden in het Fransch ? ^ De uitslag van dat schoone ; , stelsel is dat de welstand te Bever I ' (Biévène) op verre na dien graad l' ; nietheeftbereikt,welke hij heeft in ! * \ andere gemeenten, niet alleen van § j hetzelfde belang, maar zelfs van L j veel minder belang. j ] Er bestaan daarvan zeer typieke II j en afdoende bewijzen. De gemeente Bever (Biévène) j ^ ! is belangrijlc genoeg om, als dat j | noodig is, klassen in te richten i k ; waar de voertaal het Vlaamsch zou ■ t zijn in al de klassen. 6 '< Indien er een deel der bevolking , I is, v/ier moedertaal het Fransch : is, wel, dan richte men er eene n school voor in. i- Tweede voorbeeld : De gemeenten Orroir en Rozenaken, hebben ;r eene tweetalige bevolking. ;r In eene van die gemeenten, we îr meenen dat het Orroir is, is de j î- s voertaal van het onderwijs in de 1 ! gemeenteschool het Fransch. j- j Er zijn op die gemeente een ; 500-tal Vlamingen, welke meestal n in hetzelfde gehucht wonen, en weinig omgang hebben met de ;e Waalsche bevolking. De kinderen 3, dier Vlamingen moeten naar de 1- gemeenteschool, waar niets dan j Fransch wordt gesproken. r- Men vindt daar geene graten in, ; le en, na eenige maanden zegt men, | :unnen ze Fransch genoeg om de < sergangen te volgen. Wie eenig'begrip heeft van on- ■ erwijskunde, verstaat genoeg wel- , :e geleerdheid de kinderen op die 1 vijze kunnen opdoen, en wat ze laarvan kunnen onthouden ; Van het Vlaamsch kennen die :inderen natuurlijk niets — 't vordt hun niet geleerd — ze sp relien Vlaamsch, maar kunnen het îoch lezen noch schrijven, ze cunnen misschien wat Fransch ezen, maar ze verstaan het niet. Graad van geleerdheid : natuur-ijk beneden zéro. POLDER 8* KEMPEN MERXEM Burgemeesterschap. — Naar aan-ieiding van het artikel verleden week aan > Polder en Kempen ingezonden. en op deze ! plaats ingelascht, zal het niet ongepast zijn eenige bedenkingen te maken, aan-gaande het ontslag van den heer Burge- : meester de l'Arbre, en de taks op de wa- : gons die hem er toe gebracht heeft zijn i ontslag te geven. De feîten zijn gekend, doch alleman is niet op de hoogte van de bijzondere bij- j hoorende omstandigheden. De ijzerenweg rond de dokken is zeker 1 en vast de eigendom der gemeente. Dit lijdt niet den minsten twijfel, is voor dezen nooit betwist geweest en deze eigendom werd op de krachtdadigste wijze opgeëischt in den Gemeenteraad door den heer Burgemeester, die zich bierbij niet vergenoegde met woorden, maar tôt tweemaal toe lezing deed geven van den authentieken, notarieelen akt, | waarbij afstand werd gedaan van dezen ijzerenweg door de vroegere maatschappij Meeus, aan de gemeente. i Als eigenaarster deed de gemeente de noodige herstellingen, vernieuwingen en verlengenissen aan dezen ijzerenweg. Deze werken echter kostten veel geld, ■ en in Oktober 1. 1. nog werd door al de ' raadsheeren gestemd een bijzonder kre-diet, en uit de gemeentekas betaald, eene , som van ongeveer 9000 fr. voor herstellingen en veranderingen geschied aan den ijzerenweg, gelegen tusschen de fabrieken toehoorende aan de heeren Dandelooy en ; Herkens. Daaruit volgde als van zelf een voorstel i ■■MBMBWWWMMWMW ——MM»— >m de gemeentekas schadeloos te stellen d« }ij middel eener taks op de wagons, eerst re /an 1 fr. per wagon, later van gemiddeld re (.0 centiemen, en waarover al de raads- is îeeren het eens schenen. vc Doch zekere nijveraars teekenden ver-■et aan en eenigen zelfs brachten stukken k\ /oor waardoor zij zegden, zelven eigenaar bt :e zijn van het gedeelte ijzerenweg voor mnne fabriek. Zelfs hoorden wij een raads- i le ieer-nijveraar verklaren dat hij ook een 't gedeelte van den ijzerenweg in eigendom se had. Daarop werd geantwoord dat sommige d< nijveraars op een gedeelte ijzerenweg wel h een zeker recht hadden, dat men dien ei bijvoorbeeld niet mag wegnemen, en an- d dere gebruikvoordeelen, maar de heer Burgemeester bield staan, op grond van t< den authentieken afstands-akt, dat de n gemeente Merxem den ijzerenweg in d vollen eigendom bezat, wat men eigenlijk t eigendom mag noemen. Hij zegde ook dat toch niemand andermans eigendom p zal onderhouden, en wij zijn zelfs gemach- 0 tigd te verzekeren dat hij aan den Raads-heer die beweert dat de ijzerenweg voor zijn fabriek de zijne is, voorstelt dit te j bewijzen in de volgende voorwaarden : ; Heer de l'Arbre stelt 10.000 fr. tegen 200 fr. : de verliezer zal de som storten in de kas van St Vincentius-Genootschap van beide parochiën. Wij ook zijn overtuigd dat de ijzerenweg aan de gemeente toebehoort, en waarom zou men dan geen belasting mogen leggen op den ijzerenweg, berekend per wagon, zoo wel als men er eene heft 6p de ligschepen, op de kaden,op de graan-zuigers ? ; Bedenkt men het wel, hetgeen burge- ! meester de l'Arbre zegde in den Raad, ! dat er binst de laatste vier of vijf jaren, I voor 275.000 fr.aan verbetering van dok- , ken, kaden en ijzerenwegen werden uit- ! gegeven. ?:! Evenwel, op het punt van eigendom j geraakte de Raad in verdeeldheid. i Een tweede tegenwerping welke sommige raadsheeren beïnvloedde was deze : j dat de taks slechts eenige nijveraars trof. ! Deze opmerking houdt geen steek. Inderdaad, indien de taks op de wagons maar eenige nijveraars treft, dan is dit ook een bewijs dat de verschrikkelijke j uitgaven welke de gemeente zich getroost j z voor den ijzerenweg, maar gedaan worden ' voor enkele nijveraars, en deze dus uit \ : bewerktuiging der gemeente bijzonde-voordeelen trekken welke aan de ande-nijveraars niet gegeven worden. Het dan ook maar billijk dat zij alleen er lor betalen. Zou men ten andere geen vergelijking mnen maken met al de andere taksen en :lastingen om hetzelfde vast te stellen? Betalen aile nijveraars liggelden ? Bétail allen voor de kaden ? enz. > Neen, zijn enkel dezen die gebruik maken van hepen en kaden. Zoo ook voor de burgerij. De taksen op 3 bouwingen, het openen van nieuwe ;rbergen, de danstenten, de kinema's, îz. enz., worden allen betaald door :zen op wien de taksen toepasselijk zijn. Wat er ook van zij, de heer Burgernees-'r verdedigde den eigendom zijner ge-îeente met vuur, en de taks kwam er oor in eerste stemming met 6 stemmen îgen 4. Naderhand had er eene gebeurtenis laats die de ergste gevolgen had en waar-ver wij de verantwoordelijkheid door de ïzers van Polder en Kempen zelven laten aststellen. Bij het heffen van belastingen wordt er en onderzoek gedaan bij de belangheb-'enden, om de bezwaren tegen de belas-ing te hooren. Een aantal nijveraars zonden hun pro-est in, en eene tweede stemming moest >laats hebben. Gezien de doordrij vende houding der tijverheid kwam de eer en de waardig-teid van den heer Burgemeester in 't spel, >m even doordrijvend zijne taks staande e houden, reeds in eerste stemming aan-;enomen en waarvan de opbrengst deel litmaakte va.n de ook reeds gestemde >egrooting. Doch de taks kwam in gevaar door 'erandering van houding van twee raads-leeren.In zulk geval kon er alleen redeing ko-nen, beide stellingen eerbiedigende, en onder iemands eer te kort te dot 11, met /ederzijds toegevingen te doen. Eene schoone gelegenheid bood zich an : de heer Cordemans immers las eene erklaring af van den Nijverheidskring, /aarbij deze voorstelde de taks van dé t'agons te vervangen door eene andere an gelijke opbrengst die aile nijveraars ou treffen. Daarop deed heer Vandenwyngaert het erzoeningsvoorstel : de taks te doen aan- m 1 Feuilleton van Polder en Kempen. id-- Het Kind met 11 G°u<len Halssnoer door Lodewijk Heeren I5 iOm kort te gaan, eer er twee dagen ver-oopen waren, was Rozeken Kums tôt over le ooren op den schoonen hovenier ver-liefd.j Den volgenden dag was het Zondag en kermib in een naburig dorp. Rozeken en Kingson waren er samen naar toe gegaan, hadden gedanst, gewandelcl, de herbergen en de kramen afgeloopen ; in één woord, zij hadden zich opperbest vermaakt. I Rozeken had op de kermis nog al menig glaasje gedronken en 's meisjes tong was liierdoor zoo wel in beweging geraakt, dat itaren schoonen hovenier al spoedig meer vernam dan hij had durven hopen in zoo korten tijd te weet te komen. •Den volgenden morgen had Rozeken hoofdpijn en was een uur na den gewonen tijd eerst opgestaan. Mevrouw had reeds |éeçi paai malen naar de dienstmeid ge-; ; vraagd, doch, niemand had baar dien | ;';morgen gezien. VerboJen nadruk. H Toen Rozeken eindelijk was opgestaan, had Mevrouw haar laten roepen. Zij was niet al te wel op haar gemak toen ze op weg was naar de vertrekken van hare meesteres. Deze had haar gister geene toelating willen geven om naar de kermis te gaan. Zij had gezegd dat zulks niet betaamde daar haren meester nog maar pas begraven was. Ondanks het ver-bod. der dame en op het herhaaldelijk aandringen van den nieuwen hovenier, was Rozeken toch naar de kermis geweest. ; — 't Zal er gaan stuiven ! had zij tôt zich zelve gezegd. En daarin had ze gelijk, want de zaak i liep voor Rozeken niet plezierig af. Me-\ vrouw had haar den dienst opgezegd en binnen acht dagen zou 't meisje het ! kasteel moeten verlaten. Dat dit zoo op voorhand beraamd was, zal de lezer wel hebben geraden. Kingson oordeelde het volstrekt noodig dat die meid het kasteel verliet, daar ze onder veel opzichten maar weinig te vertrouwen was. Toen Rozeken aan haar werk was gegaan, werd Félix uitgezonden om den hovenier te gaan zeggen dat mevrouw hem verzocht bij haar te komen. Met een beteuterd gezicht was deze naar binnen gegaan terwijl de andere dienstboden elkaar toefluisterden : — Nu komt aan hem de beurt om op I 1 den rooster te liggen ! — Ja, zei een der meiden, maar ik ; geloof toch niet dat mevrouw den hove- i nier zal weg] agen. Meiden vindt men ! aile dagen ; maar, goede hoveniers zijn \ maar dun gezaaid. Toen de hovenier eindelijk terug buiten j kwam, liep Rozeken naar hem toe en ; | vroeg : — Hewel, Jef, hoe is 't afgeloopen ? ! — Mijn beste Rozeken, ik sta ook in ! ; mijn acht dagen, zei de hovenier. Ziehier nu wat Kingson van Rozeken i vernomen had Toen de barones ziek en ijlend te bed j lag, was de baron de B... verscheidene , malen in hare kamer gekomen om naar den toestand der barones te vernemen, ; Hij zat op droog zaad en had gaarne j eenige duizende franken van haar beko-! men, om zijne schulden te betalen. Hij had dan met verwondering de dame, ! in hare ijlkoorts, telkenmale hooren spre- ; ken over het kind met 't gouden hals- i ânoer en aan de bedienden gevraagd of ze 1 wisten wat dit te beteekenen had. i Niemand echter kon er hem de minste ! ! uitleg over geven. 1 Dan deed hij Rozeken afzonderlijk bij hem komen en vraagde haar wat mevrouw in hare ijlkoorts nog meer had gezegd. De meid legde dân uit hoe de barones dikwijls op een baron Henri lag te roepen, 1 ! om hem zijn kind, 't kind met 't gouden halssnoer, te laten zien Baron de B... ging daar nu op naden-ken, en eindelijk begon hij te twijfelen of van al die dingen niet iets zou kunnen bestaan. Korten tijd daarna was Rozeken's zus-ter, die in Antwerpen diende, haar komen bezoeken. Rozeken vertelde daaraan van hare zieke mevrouw, hoe deze zoo lang bedlegerig bleef en in hare ijlkoortsen maar altijd van een kind met een gouden halssnoer lag te spreken. — Wel, zei Rozeken's zuster, dit vind ik aardig. Toen wij dezen zomer te Con-tich op onze villa waren, heb ik een kind gezien met zoo een halssnoer. Wat ik het zonderlingste vond, is dat men dit halssnoer altijd met eenen doek bedekt hield. 't Is heel toevallig dat ik het halssnoer eens gezien heb, toen het kind alleen echter in den hof speelde. De hof der villa paalt aan den hof van 't huizeken waar het kind woont. Ik riep het tôt bij de haag en kon zoo door eene opening het halsr snoer van dichtbij zien. 't Scheen van één stuk om den bals gesmeed te zijn, want ik heb niet kunnen zien, waar het was aaneengemaakt. Toen ze dit vernomen had, was Rozeken het dadelijk aan baron de B... gaan ver-tellen. Daarop had deze aan Rozeken gevraagd van samen met hare zuster in zijne spreekkamer te komen waar hij aan | deze laatste volledigen uitleg vroeg over ; de ouders van dit kind en de ligging van j het huizeken te Contich. 1 In den loop van ons verhaal hebben wij gezien hoe hij uit dit ailes had weten partij te trekken. | Toen Kingson dit vernomen had, dacht i hij bij zich zelve : | — Kingson, jongen, nu weet ge wel hoe de diefstal van het kind zijnen oor-sprong nam, maar daarmeê zijt gij nog altijd niet ver vooruit, zoolang ge niet weet waarheen men 't heeft weggevoerd. Om bij Rozeken geen argwaan te ver-wekken, dierf hij niet aanstonds verder vragen. Hij liet eenigen tijd verloopen voor dat hij beproefde te weet te geraken waar 't kind nu verbleef. Hij twijfelde niet of Rozeken zou daar ook wel iets van weten. Met welke fijn berekende vragen hij het meisje ook wist te verschalken, en op hoe lossen toon hij haar ook toesprak, hij kon hierover toch niets vernemen. Dit gaf hem eindelijk de overtuiging dat Rozeken waarheid sprak, en dat zij zelf niets wist over de schuilplaats van het kind. Eindelijk begon de hovenier 't een en | 't ander te vragen over Baron de b.... i Langs veel omwegen en met waarlijk j meesterlijk talent had hij haar weten uit te hooren en zoo doende vernomen met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes