Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

565 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Decembre. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sf2m61cv4d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 22 December 1918, Nr 3 Prijs per nr 10 centiemen IIe Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insch.i'ijviiiig's prijs : 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij Men schrijft in bij den uitgever, bij de briei dragers en op al de postkantoren. Uitgeversfirma : DE BIEVRE, Brasschaat Toegelaten door de Censuur Aankondigingen : /olgens tarief. Jrieven, pakken, enz., franco toesturen. 3et recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden. Kerstfeest Kerstmis... feest van vrede en liefde ! De kerstklokken galmen 't ons toe, in kerstliederen wordt het uitgezongen : Glorie aan God in den Hooge en vrede op aarde den menschen, die van goeden wille zijn. Kerstvreugde vervult nogmaals de harten der menschen. Dezeldzame aantrekkingskracht, welke dit feest reeds op ons uit-oefende, toen wij als kinderen voor de kribbe stonden, is ook thans nog in ons levendig. Mogen ook vele jaren tusschen het heden en onzen kindertijd lig-gen, mogen ook bittere tijden, zorg en tegenspoed, den droom der jeugd verzwonden hebben, bij de kribbe worden wij wederom jong en blij. Wij willen nog een-maal droomen, den droom van geluk en vrede. Hij, die 't geloof zijner kinderjaren bewaard heeft, en zelfs hij, bij wien de woelige wereldzee die teere bloem geknakt heeft, allen zoeken geluk en vrede des harten op het Kerstfeest. En in den naam van 't Vleesch geworden Woord buigen wij onze knie in zielsontroering over dit blijk van Goddelijke liefde en ver-nedering. En 't licht van Gods genade gaat op in onze ziel, en voor de kribbe,waarop het Heilig Kindje Jezus triomfeert over zon-de en hel, werpen wij ons neder, om het Kind van Bethlehem in heilige ontroering ons Credo toe te fluisteren. In het donker van den Winter, in het donker van ons leven schit-tert dit Kerstwonder en het is voor ons een onderpand, dat na dit leven een nieuwe Lente aan-breekt, gelijk ook na de donkere dagen van Kerstmis een nieuwe Lente in de natuur komen zal. Aan onze Lezers en Lezeressen een Zalig Kerstfeest ! Bossuet 's Kerstgeschenk De beroemde Fransche kansel-redenaar en Bisschop Bossuet (f 1704) liet eens in eene zijkapel eener kloosterkerk eene groote kerstkribbe oprichten en had er genoegen in, persoonlijk het werk te regelen. Het wasjuist op den vooravond van Kerstmis, toen hij de werklieden, welke bij 't werk bezig ge-weestwaren,hun loon uitbetaalde. Terwijl dit gebeurde zag hij de werklieden vriendelijk aan, en zeide : Om u met een kerstgeschenk te vereeren,heb ik bedacht, u zeif te laten kiezen. De werklieden stondenverbaasd en blikten begeerig naar de tafel, waarover een wit kleed gespreid lag. De Bisschop nam het af en zeide : Hier zijn vier boeken en vier goudstukken. Ieder van u bezit nu het recht of een goudstuk of een van deze heiligen-legenden-boeken als kerstgeschenk uit te kiezen. De eerste greep haastig naar het goudstuk en liet het boek onaangeroerd en stamelde half luide : Het legendenboek heeft voor mij niet veel waarde, wijl ik slecht kan lezen. Ook de tweede nam het goudstuk en zeide dat hij zich daarvoor een warme jas tegen den winter-kou wilde koopen. De derde deed hetzelfde met de voorgewende bedoeling er brandstof voor te koopen. De drie heiligen-legenden ble-ven liggen. Nu kwam de beurt aan den vierden werkman, die nog een jonge man was. Aarzelend zag hij naar het goudstuk en naar het prachtig gebonden boek. Eindelijk zeide hij : Ik heb eene oude blinde moeder, die hoewel arm, zich voor eenigen tijd met het goudstuk zou kunnen behel-pen, maar zij is zeer christelijk en het zal haar veel genoegen doen als ik haar gedurende de lange winteravonden iets sticntelijks voorlees. Toen de Bisschop deze woorden hoorde, stonden hem de tranen in de oogen. Hij reikte den braven zoon het boek over, na het eerst geopend te hebben en zie — daar binnen lagen zes goudstukken naast el-kander.Hoe verbaasd stond de jonge-ling en meer nog de drie anderen, nu zij zich zoo te leur gesteld zagen, want elk boek bevatte zes goudstukken. « Ziet, ik wilde u op de proef stelien of gij het geestelijke boven het aardsche steldet. Drie uwer hebben het niet gedaan, wijl hun het goud liever was, dan een boek vol wijze lessen voor het zieleheil. Ook wilde ik u wijzen op de spreuk ; Zoek eerst het Rijk Gods en Zij ne gerechtigheid, en het overige zal u worden toegewor-pen. Want ziet, in elk dezer boeken lagen zes goudstukken. De drie zoo aardsch gezinde werklieden dropen beschaamd af, terwijl de godvreezendejongeling, die zijn moeder zoo innig lief had, op de knieën zonk en den bis-schoppelijken zegen bovendien voor zich en zij ne moeder ont- ving- POLDER & KEMPEN BRASSCHAAT Politieke Gevangenen. — Oproep aan aile inwoners der gemeente, welke meenen recht te hebben om deel te nemen aan de maatschappij : « Politieke gevangenen ». Mogen deel uit maken van deze ver-eeniging, zij die gedurende de bezetting, zijn aangehouden geweest en in eène ge-vangenis hebben gezucht voor vaderland-sche redenen : 't zij bespieding, verboden vervoer van dienstplichtigen en brieven, verspreiden van druksels enz.. Eerstdaags zullen de standregels der maatschappij verschijnen en zal uur en dag der algemeene vergadering bekend gemaakt worden. Intusschen kan men zich laten opschrij-ven bij G. Dries, Bredabaan 189, Maan- dag en Dinsdag a. s., van 5 tôt 7 ure 's avonds. Het voorloopio Bestuijr. Vertooning. — Zondag 22 en Maan-dag 23 December, wordt in de zaal van M. Frans Vinck een schoone vertooning gegeven door de soldaten van ons gar-nizoen.Amerikaansche winkel. — Inschrij-ving voor zemelen in het patronaat te Brasschaat. Voorschot te betalen bij de bestelling. Tarwe-zemelen 35,— fr. de 100 kil. Qerst-zemelen 45,—fr. de 100 kil. BLOEM. — Maandag 23 December van 1 tôt 2 uur namiddag, verkoop van bloem, aan 2,60 het rantsoen. WAREN. — Dinsdag, 24 December, van 1 tôt 4 uur namiddag, verkoop van : 300 gr. reuzel aan 1,50 fr. het rantsoen. 300 gr. rijst » 0,63 fr. » 300 g:, boonen » 0,63 fr. » Totaal : 2,76 fr. » BIJRANTSOEN BLOEM. — Vrijdag, 27 December, van 1 tôt 1 1/2 uur namiddag, in het bloemmagazijn centrum, afha-ling van het bijrantsoen voor teringlijders, zwangere vrouwen en voedstervrouwen : 1,60 fr. het rantsoen. BETALENDE TERINGLIJDERS. — Zaterdag, 28 December, van 1 1/2 tôt 2 u. namiddag stipt in 't Patronaat, bedeeling spek, erwten en boonen aan 6,89 fr. het rantsoen. Mond- en klauwzeer1. —TeBorger-hout bij M. Smits, Santstraat 43. — Te Antwerpen, Openbare Reinigheidsdienst, Albert Grisarstraat. Inlevering der marken. — Zie de plakkaten. Inlevering tôt Zaterdag a. s. op het postkantoor en woning Brèda-baan 210. De marken moeten in dezelfde orde gerangschikt worden in pakjes van 20, 50 en 100 mark. Ouderdomspensioenen. — De per-sonen die in de laatste jaren fr. 40 hebben ontvangen in plaats fr. 65, zullen ééne enkele toelaag van fr. 40 bekomen. Zij lacen zich inschrijven, op het Gemeente-huis, morgen, Maandag vôôrmiddag, voorzien van hun vroegeren aannemings-brief en hun eenzelvigheidsbewijs. Uit-betaling kortelings. Vluchtelingen. — Voor aile inlich-tingen over vluchtelingen uit Holland en Engeland, wende men zich tôt het Comi-teit dat zetelt te Antwerpen, Kunstlei 27. Pensioenen. — Het Nationaal Comi-teit verleent eene toelaag van hoogstens 40 ten honderd aan de personen die een rustgeld genieten wegens den Staat of de bezondere Kassen, Belanghebbenden overhandigen hunne brevetten aan den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes