Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

411 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Fevrier. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 07 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sj19k4709g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

! Zondag 8 Februari 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, INr 6 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insclirijving-sprijs : ■ 25 Centiemen per maand. ) I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de brjefdragers en op al de postkantoren. Druhker-Uùgever : A. DE BIEVRE BBA SSOI3Lâ_A/r Aankondig-ingen > Volgens tarief. Brieven, ptkken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehoudei Tweede Blad I Vlaamsche Amendementen ■Meeting. — Verleden Zondag hebben 4I00 Vlamingen te Antwerpen meeting gèhouden om verzet aan te teekenen tegen de stemming der Kamer, voor wat de Vlaamsche amendementen aan de school-wet betreft. ■De heer Dr Nuyens zat de vergaderin§ vbor. De heeren Volksvertegenwoordiger: Vin de Perre, Henderickx en Van Cauwe Uert hebben er merkwaardige en geest driftig toegejuichte redevoeringen uit œsproken. ■De volgende dagorde werd naar di lifeeren Ministers de Broqueville en Poul let gezonden : H « 4000 verontwaardigde Vlamingen, ii don «Burgerkring » vereenigd, eischen da œ moedertaal de voertaal zij van het on dferwijs, en dat in het Vlaamsch word opderwezen in al de klassen van het lage Biderwijs, in geheel het Vlaamsche land. mNota der redactie. — Wij stellen d vraag : ■ Of er geen middel bestond een waai diger verzet aan te wenden dan d: ijfleeting in den Burgerkring ! *** BRIEFWISSELING ■ Menjchrijft ons : ■ Ëen uwer medewerkers schreef verlede Zondag dat er een weekblad is dat (ondi yerschillende benamingen volgens de str ken) overal wil indringen, zelfs tege ®estaande katholieke weekblad en in e mat van heel den hardnekkigen veldtocl |over de Vlaamsche amendementen gee |Hvoord meldt van inlichting, laat staf van verontwaardiging ! Dat verwonde :$iem ? Mij niet, hoor ! I Zelfs, verleden Zondag, alhoewel e protestvergaderingen overal zoo drr Belegd werden, nog geen enkel woord ■laarover ! Maar die gazet mag toch ha bazen niet aan den schandpaal spij k« rer Ht Zijn immers deze, welke het volk, hi ftigen kiezers, een slag in 't aangezicl hebben gegeven door hunne houding ( stemming aangaande de Vlaamsche amei "«lementen. Zij spelen liever Minister heulen liever met het Ministerie dan zic ®e bekreunen om hun eigen volk. Dat vo Bennen zij maar in tijd van verkiezinç |Maar dat zelfde volk roept luide ziji ïfyevontwaardiging uit en wee dengei j die 't volk dat om zijn recht schreeuwt; durft tarten ! En dat zou die gazet van baar eigen meesters moeten schrijven! Hoe denkt ge er toch aan. Die schrijvelaars meenen dat eene slek met kruipen soms heel hoog kruipt en herinneren zich nog hoe ooit een advokaatje al kruipende baron werd, ; maar later (te laat, helaas !) door zijn volk s werd verlooehend. Een groot dagblad, de Métropole, da1 niets anders kan als een woordje repper over de verontwaardiging der katholieke Vlamingen, is ook zoo rechtzinnig der s uitleg der zaak zoo te verdraaien dat hei op onzen geliefden Van Cauwelaert een< allerlaagste verdenking tracht te werpen 1 Maar ze moet ook bukken als de meester: t spreken ! VLAMINCK. Nota der Redactie. — Wij nemen di artikel op ten einde onze lezers op d B hoogte te houden van de verschillig meeningen. Daar wij in de huidige, moeilijke om standigheden geen olie op het vuur wille: werpen, zal onze medewerker, M. I e Roevens, op bovenstaande artikel ant woorden en onze meening uitdrukker zoodra de schoolwet zal gestemd zijn. Onze lezers zullen er dus niets bij vei liezen met wat te wachten. In aile geval vinden wij de aanvalle sr tegen Minist.er Segers en andere goed Vlaamsche afgevaardigden overdrever » POLDER ^ KEMPEP L ANTWERPEN ,n Gasthuiszusters. — De vereenigin rt der katholieke geneesheeren van 't A: rondissement Antwerpen heeft âan c le gasthuiszusters een brief gestuurd, oi .k te protesteeren tegen den wensch uitgi je drukt door den Gemeenteraad van An :e werpen, betrekkelijk de verwereldlijkir . ! der -gasthuizen, en om tevens hulde 1 in brengen en genegenheid te betuigen aa ît de verkleefdheid en den geest van opoff :n ring der brave zusters. i- Dinsdag avond had er in den « Burge kring » een protestmeeting,'plaats tegen c :h verwereldlijking der gasthuizen. lk 't Was een weergaloos betoog van dar ; ! en hulde door de Antwerpsctie bevolkir ie gebracht aan de edelmoedigheid en ( ie zelfopoffering der gasthuiszusters. Puike redenaars hebben daar .de zielen doen trillen en een geestdrift verwekt die menigmaal een donder van toejui-chingen deed ontstaan. Heer Ryckmans, senator,die zoo gemoe-delijk en zoo overtuigend spreken kan, zegde. o. a. : « Ziet den armen zwoeger aan zijn ziek-bed gekluisterd. In zijn dolle jacht naar geldwinnen, heeft hij den godsdienst zij-ner jongelingsjaren verlooehend ; den « Vaderons », hem door moeder geleerd, is hij vergeten. » Nu is hij eenzaam, alleen in zijn ka-merken. Hij ziet het engelachtig Zuster-ken ; in hare handen glijdt de pater-noster, en daaraan ziet hij het beeld.van Hem, die voor allen de kruisdood is ge-storven. En de zieke denkt : Het is niet goed van de wereld te scheiden ; hij vreest | voor de toekomst die hem in het graf î voor eeuwig en onverandeilijk staat te | wachten. En daarna zou hij wenschen, vurig wenschen, eens gemoedelijk met S het brave Zusterken te kunnen spreken. t » De vrijdenkers verstaan het echter zoo 3 niet. Voor hen mag de zieke geen oogen-; blik denken aan de eeuwigheid, hoewel daar niets meer te verhelpen zal zijn. » Neme wie wil de verantwoordelijkheid i van zulke feiten. Ik bid uit den grond mij-ner ziele van zulke verantwoordelijkheid bevrijd te blijven. » -, Neen, neen, sectarissen, ze zijn nog niel weg, onze gevierde zusters. MERXEM a Katholieke Turnkring. — Wij hadder e | verleden Zondag het genoegen, het ge l. I mengd feest van Hou ende Trou bij te bo^ « j nen. j Vroeg trokken wij er heen, en toch kon den we geen zitplaatsken meer bekomen Het was overheerlijk ook. g De leerlingen hebben ons nogmaals ge r- toond clat zij het zijn waarop het oog de: e toekornst is gericht: wonderwel hebben zi n zich uit den slag getrokken. M. Rober die M. Coen als kluchtzanger verving er t- Poldos, de clown-musical wisten het pu g bliek te voldoen. De Wellington's en vie :e Camillios, onze Merxemsche acrobaten n hebben ons iets te zien gegeven dat mei î- in Merxem nog zoo gauw niet zal nadoen De ringwerkers toonden ons den vooruit r- gang in het turnen, en bewezen dat diei le kring onder de leiding van den steed wakkeren Van Deun geroepen is ons ii k Merxem te geven wat men lichamelijk g opvoeding noemt. Ook een woord ove le Cam. Swaenen die reeds verscheiden onzer turners tôt den graad van acrobaa I ***BB*mËËËiÊamiMaÊimÊÊmÊatexmiai»MtmiÊÊBim(&.aÊimmÊÊÊÊÊiÈÊÊmmm opleidde en die zich zoo wonder goed als leider der knapen aanstelt. Kortom, ailes liep goed van stapel en M. Nolf, die houw en trouw de turn-feesten bijwoont, wist zijne goedkeuring te geven bij het verlaten der zaal. De controol was degelijk ingericht ; jammer dat er te weinig licht was op de scène, en te veel... volk aan den dans. En nu aan 't werk voor Namen ! EEKEREN Avondfeest. — Heden Zondag, 8 Feb., en toekomenden Zondag 15 Februari, groot avondfeest door-de maatschappijen « Labore en Constantia » en « De Vrienden schaar ». Programma : 1. Fanfaar. 2. Pieter de Galeiboef, drama. 3. Lentefeest, koor. 4. Klucht. 5. Fanfaar. 6. Klucht. 7. Staccati-Polka. 8. Een Anarchist, blijspel. ! 9. Fanfaar. , Canis-Glub. — Lokaal « De Noten-schelp ». — De werkende leden worden vriendelijk verzocht, Zondag 8 Februari a. s. ten 9 J/z ure stipt, tegenwoordig te zijn op de algemeene vergadering in bovengemeld lokaal. Dagorde : 1. Lezing der standregelen ; van de Canis Club ; 2. Kennisgeving ; van het règlement der inwendige orde ; ; 3. Kiezing van twee bestuurleden ; 4. , Allerlei. ■ De opening van hst africhtingsterrein , zal plaats hebben op Zondag 15 Februari ! a. s.. De oefeningen zullen voorloopig ; beginnen om 8 ure 's morgends en ein-: digen om 2 ure. ' ■ Ailes laat voorzien dat de lessen druk zullen gevolgd worden en wij mogen ons dus aan goede uitslagen verwachten. Hei Bestuur. BRASSCH AAT Ziekenkas. — Volgens art. 11 van j het règlement heeft er den tweeden Zon- - ; dag van Februari, dus heden Zondag ■ j 8 Februari, een algemeene, verplichtende j | vergadering plaats. : ' Ze zal gehouden worden in de Patronage i i en om half 5 stipt beginnen. - ! De bestuurleden worden echter ver-: zocht om half 4 reeds tegenwoordig te , zijn, ten einde de voorbereidende werk-1 zaamheden te verrichten. De leden gelieven niet te vergeten da1 - er volgens art. 12 van ons règlement eer 1 boete te betalen is van 50 centiemen al: 3 men afwezig is ën van 10 centiemen îl< 1 men te laat komt. î We denken echter dat niemand za r afwezig zijn, noch te laat komen, want ei 3 wordt een gansch kostelooze en prach t tige tombola ingericht, waarbij meer dar honderd prijzers zu'len te verloten zijn 1 Wij zeggen kçstelooze tombola, omdat er voor den aankoop van de talrijke schoone prijzen der tombola volstrekt geen enkel centiem uit de Ziekenkas gebruikt werd : onze gevierde schat bewaarder, de E. H. Van Deun, is ook een schatvinder, geloo-ven wij, want hij is het, die voor onzen tombo'a waarlijk 'n schat gevonden heeft, Komt dezen namiddag.maar eens kijken, vrienden, ge zult er van verschieten. Volgens art. 13 der Standregelen ge-schiedt de herkiezing van de helft der bestuurleden aile twee jaar. De volgende bestuurleden zijn door het lot aangeduid om herkozen te worden : MM. De Bièvre, voorzitter, L. Van de Ven, ondervoorziitter, Aloïs Van Aelst, bij-gevoegd schrijver, Ern. Sohevelenbos, schatbewaarder, L. Smolders, C. Swiggers, P. Wouters en Aug. Wuyts, Commissa-rissen.'t Is dezen namiddag niet alleen vergadering voor de leden van de Ziekenkas, maar insgelijks voor de leden van de Pensioenkas St Antoniusgilde en voor al de leden eler Gilde. | Er zullen dan ook drie verlotingen plaats I hebben : een voor de leden der Ziekenkas, een voor de leden van de Pensioenkas St Antoniusgilde en — aile goei dingen bestaan in drij — een voor al degenen - -die op de vergadering zullen tegenwoordig zijn. | Niet vergeten de lidmaatboekjes mede } te brengen : het nummer van ieder boekje , zal dienen voor de trekking. \ Zoodus, goed verstaan, vrouwen en i mannen (maar geen kinderen) iedereen mag de vergadering bijwonen en aan j de loterij deelnemen. « Begrafenis. — Verleden Woensdag ■ had de begrafenis plaats van M. Jos. Van i der Wildt, lid van de maatschappij der i Oud-Gedienden. < De betreurde overledene die na eene ^ pijnlijke ziekte, te Antwerpen in het St | Walburgisgasthuis overleden was, werd i door zijn wapenbroeders in stoet afgehaald i en eerst ter kerk en na den|lijkdienst ten j grave gebracht. ! Aan den boord van het graf werd in \ naam der Oud-Gedienden, een schoone lijkrede uitgesproken door M. Aug. Wens. Wij bieden aan de familie ons christen rouwbeklag. Van Brasschaat naar Etterbeek. — [ De luitenants de Cartier en Poot, Donder- ■ dagmorgen ten 9 u. 20 per vliegtoestel ■ van ons vliegplein vertrokken, zijn te 1 11 uur te Etterbeek behouden aangeland. en Kemf Het Kind met 't Gouden Halssno DOOR Lodewijk Heeren h — Mag ik u nog iets vragen ? zei Ki pon, Zijt gij met de woning van uw ko goed bekend ? —O ja ! antwoordden man en vre tegelijk. [ — Heeft die Peer-Jan kinderen — Neen, hovenier. i — En zijt gij er in den laatsten tijd binnen geweest ? — Ja, verledene week nog, zei de vro — Als gij er in de laatste malen gew zijt, liebt gij er dan geen kind gezie j —• Neen, antwoordde de vrouw, tel pe verwonderd naar haren man opzai I — En weet ge of men daar £en kind I h'ijf of zes jaren zou kunnen verboi I [houden, zonder dat de geburen er I [zouden van weten ? I \ erboden nadruk. en. De vrouw,die zich al meer en meer ver wonderde over de vragen van den hovenier, vroeg : — Maar, hovenier toch ! wa?rom beginl gj, ge zoo in eens te spreken over een kind ? — Wel, goede brave menschen, ze: Kingson ; gij hebt gelijk ; 't wordt tijc dat ik het u zeg waarom ik naar dier Peer-Jan Klampers ben komen vragen. « Ik zie dat ge beielen van dien kozijr nk en zijne handelingen niet veel moet heb Z'"'n ben en dat gij, integendeel, den baror Henri, en de barones Mathilde zeer se >uw . negen zijt. Ik kan dus verondersteller . dat ge voor hen beiden iets zoudt willei doen. — D.e baron, is dood zei de man. — Neen, vriend, zei Kingson, de baroi is niet dood. De baron leeft, en 't is noj aest maar eenige dagen geleden, dat ik hen ' ? gezien en gesproken heb. ' — Waar dan ? vroeg Peer. — Te Antwerpen. ^ — Wie zijt gij dan ? zei de vrouw Dan zijt gij ook geen hovenier, durf il .gen J bj iets we(iden. — Neen, zei Kingson, ik ben detec tieve, zoo een soort agent van geheim politie voor 't onderzoek van ingewik ( ILI. 'I1IHW'..l'Ill-Jl— kelde zaken. — Dus, mijnheer, riep de man in groe blijdschap, ik mag 't gelooven dat bar Henri nog leeft ? — Ja, beste vriend, zei Kingson, i om u daarvan de verzekering te geve l zal ik u vertellen wat er met uwen oud 1 meester sedert zijn vertrek is gebeurd ik zal u ook nog wat zeggen aangaan barones Mathilda. En Kingson vertelde aan Peer en zij vrouw 't gene wij in de voorgaande bk zijden hebben beschreven. Terwijl de detectieve vertelde stond 1 die menschen te luisteren met eene v wondering en eene ontroering, die waarl aangrijpend was om zien . 1 De vrouw vooral was hevig aangeda ; toen Kingson den droeven kruisweg < i arme moeder verhaalde. Met den tip van haar blauw lijnwac voorschoot, wischte zij gedurig de trar uit de oogen, terwijl ze tusschendoor m; altijd riep : c — Och, God ! hoe ongelukkig ! O Heere ! Och, Heere ! die arme baron — Hewel, zei Kingson, toen hij 2 ? ! verhaal geëindigd had, zoudt ge nu willen helpen, om die menschen opnie gelukkig te maken ? ite — Mijnheer ! riep Peer in vervoerin§ on vraag ons ailes wat ge wilt, wij zullen he doen, niet waar, Mieken ? sprak hij te en zijne vrouw. :n, i —O zeker ! riep Mieken. Als het noodi en ; is, daar wil ik mijn leven voor wagen. en — Ik hoop dat het zoo ver niet zal gaar de zei Kingson. In aile geval ik dank u harte lijk voor uwe goede gevoelens en beloc ne u dat de baron en de barones er u rijkelij id- zullen voor beloonen. — O neen ! riep Mieken, neen, mijnhee en ' beloond moeten wij daar niet voor wordei sr- | daarom is het niet dat wij u willen helpen ijk — Neen, voegde Peer erbij : ik verlan niets als dat de baron mij opnieuw a an koetsier in zijnen dienst zou nemen. 1er ; — Ja, zei Mieken, dit ware een gelul i; mijnheer ; want nu moet mijn man zc Len bitter hard werken om een stukje broc len te verdienen. lar — O ! Weest gerust, vrienden, wee gerust ! riep Kingson, ailes zal nu w :h, veranderen, daar zullen wij wel voor zo es. : gen. ;ijn Mieken,ten hoogste nieuwsgierig, zooa mij aile vrouwen, vroeg aan Kingson : uw — Maar, mijnheer, als het kind 1 1 Peer-Jan zou zijn, hoe zullen wij het dan daar vandaan krijgen ? t — Dit zullen wij aanstonds wel beslissen t zei Kingson lachend. Doch vooreerst moet ik u nog eenige vragen doen. g — Vraag maar op, mijnheer, antwoordde Mieken. i, — Zijn er verschillende kamers in't huis van Peer-Jan ? if — Er zijn vier kamers in 't eigenlijke k huis, zei Mieken : een gewone kamer, eene keuken, eene slaapkamer en dan sr achter de schuur nog eene vierde plaats. i, — In een afzonderlijk gebouw ? ! — Neen, mijnheer. Deze plaats heeft g gemeenschap met de keuken, doch de Is vensters geven uit op den hof, in plaats van op de straat. c, — En zoudt ge meenen dat 't zou moge-'O lijk zijn er langs den hof binnen te geraken, d zonder langs de keuken te gaan ? Mieken bedacht zich eenige oogenblik-st ken, dan antwoordde ze : el — In aile geval is er geene deur om r- langs buiten in die plaats te komen, doch de keuken heeft een uitgang op den hof. ,1s — En denkt gij, Mieken, dat het kind in die plaats achter de schuur zou kunnen >ij verblijven ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes