Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

577 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Septembre. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bc3st7ft6s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 20 September 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, Nr 35 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijving'sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE BIEVRE Aankondigingfen : Volgens tarief. Brieven, pakken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden Dit nummer bevat slechts 4 bladzijden De nieuwe paus Benedictus XV De wereldzee, vvaarop het scheepje van Petrus dobbert, is nu eens kalm en effen dan weer woest en stormachtig. Op dit oogenblik is 't wel alsof de hel aile stormen heeft ontketend en hoog slaan de golven en zwart is de lucht en overal dreigt dood en verderf. Toch schijnt Goddank, door de duis-tere wolken heen eene lichtende ster, en de kerk j ubelt vol hope, nu weder een vredevorst het roer in handen heeft. Bij de tijding, dat het Heilig College 'der Kardinalen tôt Oppersten Herder gekozen had Z. Em. Kardinaal Giacomo délia Chiesa kwam 't ^ns voor, alsof weer in eens de heele rij der Pausen uit 't graf opstond om de onvergankelijk-heid der Kerk te bewijzen, want Z. E. délia Chiesa vormt als 't ware een scha-kel tusschen Z. H. Pius X en Léo XIII. Mgr délia Chiesa toch is op de allereerste plaats werkzaam geweest en gevormd door zijn kerkelijke loopbaan op de Staatssecretarie van het Vaticaan onder leiding van den grooten en heiligen staatsman, kard. Rampolla. En de Regeering van Léo XIII, die zulk een schitterende bladzijde vult in de annalen der Kerk, draagt naast het zegel van dien roemruchtigen Paus ook het kenmerk van zijne machtige mede- werkers : Kardinaal Rampolla en Monsignore délia Chiesa. En tôt aan zijn dood bleef Kardinaal Rampolla door de intiemste vriendschapsbanden aan Mgr délia Chiesa verbonden. Toen dan ook Z. Em. Kardinaal Rampolla zoo onverwacht kwam te overlijden was de Aartsbisschop van Bologna de eerste, die rraar Rome snelde en diep be-wogen het H. Misoffer opdroeg in de sterfkamer van zijn grooten leermees-ter.Z. H. Pius X erkende zijn groote ver-diensten door hem te benoemen toi Aartsbisschop van Bologna en tôt Kar dinaal der H. Kerk op het laatsti Consistorie. Met Z. H. Benediktus XV herleef de Heilige Vader Pius X en de wereld figuur van Léo XIII. Met Benediktus XV zetelt weer Pe trus op den H. Stoel als plaatsvervange van Christus, den Vredevorst. Zijne Heiligheid de Pau! en Kardinaal Mercier Zijne Eminentie Kardinaal Merck werd dooi Zijne Heiligheid Paus Ben< diktus XV, na dezes verkiezing, m( bijzondere welwillendheid en goedha tigheid ontvangen. Inderdaad, Zijne Heiligheid liet Zijr Eminentie Kardinaal Mercier roepen, e drukte hem zijne hartelijkste gevoelei van medelijden uit met de bevolking va België geteisterd door den oorlog. De Heilige Vader omhelsde den pr maat van België met de woorden . « In deze omhelzing omsluit ik ganse uw volk, dat ik beklaag, omhels £ zegen ». WERELDGESCHIEDENIi Op de veldslagen wordt thans de g schiedenis geschreven zegt het •> Ce trum ». Het nageslacht zal van dezen ti gewagen als van een der gewichtigs in d wereldhistoiie. die, wie wet beslissend was naar verschillende zijde Echter, welke ook de uitkomst mo. I ; zijn, toch zal het lot der volken niet °P j louter worden bepaald door de kracht ^li van het zwaard. de Daar zijn nog andere factoren, die het gemeenschapsleven beheerschen, en daaraan ondergrond, koers en bestem-ming geven. ^ Oppermachtig is ten slotte ook het VV( wapengeweld nict en geen zedelijke kracht heeft het ooit duurzaam, of zelfs ™ maar langdurig kunnen onderdrukken. B. Wie vermag te zeggen, welke nieuwe stroomingen zich baan breken bij de volken, wanneer straks de strijdroes ; heeft uitgewoed ? Wij zouden niet durven voorspellen, dat deze schrikbarende wereldbrand de ll€ laatste groote oorlog zal zijn. Men heeft zich reeds vroeger aan der- ^ gelijke voorspellingen gewaagd, en tel- ^ kens volgde na langer of korter tijd ^ de beschaming. Maar wel mag men vertrouwen, dat, wanneer thans de vrede — moge het ^ het toch zeer spoedig wezen! — is her- > steld, met meer kracht de oorlog tegen ™ den oorlog zal worden gevoerd. Geen krachtiger argumenten voor ^ de Vredes-Beweging, dan de verschrik- , kingen, waardoor het beschaafd Europa zich thans geteisterd ziet. J En de onuitwischbare indrukken van Cl dezen tijd zullen telkens opmeuw een krachtiger middel zijn om die beweging v te versterken en dieper de volken en de a' regeeringen overtuigen van de noodza-kelijkheid, h*un geschillen op andere wijze v te beslechten, dan door de vernielende h slag van het zwaard. e Wat is een moratorium ? * h De Nieuwe Koerier bovenstaande vraag v stellend, zegt : In de laatste dagen is er meermalen sprake geweest van Moratorium. Velen zullen dit vreemde woord niet g begrijpen. Daarom een korte uitlegging. g Moratorium wil zeggen, dat gedurende een zekeren tijd niemand het recht heeft om langs gerechterlijken weg betaling . t te vorderen van schulden. Alleen de Regeering van een land kan het Moratorium afkondigen. En zulks geschiedt gewoonlijk in tijd van oor- r log' Zoo bij voorbeeld heeft België het Moratorium afgekondigd. Dientengévolge kan in België geene j betaling van schulden langs gerechterlijken weg gevorderd worden. Het ge-volg van zulk moratorium is dan ook steeds, dat ailes à contant of bij onmid-r dellijke betaling geleverd wordt. Maar dit gebeurt in dezen tijd evengoed t zonder dat een moratorium wordt afgekondigd : want ons werden door verschillende handelaren tal van brieven 'e en circulaires getoond, waarbij hun aan-n gekondigd wordt, dat zij de waren niet lS meer konden betrekken, tenzij te voren n het bedrag der bestelde goèderen werd ingezonden. Hierdoor wordt de klein-handel ook verplicht te leveren tegen , contante betaling. :h n Moratorium verlengd Het door de Belgische regeering afge- " kondigde moratorium is door den gouver- C neur generaal van het door Duitschland ^ tijdelijk bezette deel van België voorloo- e- pig tôt 30 September verlengd. KLOKKENSPEL i<* te De beiaard van Lier heeft eemge :t, oogenblikken den rouw afgelegd. n. Al de vreemde krijgattachés waren je toevallig in het stadje te zamen, en de beiaardier Nauwelaerts werd verzocht zijne klokken te laten spelen. Welke ontroering voor de Lierenaren opeens, door de avondstilte het hel-klinkend lied te hooren hunner wellui-den klokken. Zij zongen slechts drie liederen, doch het waren deze waarin thans aile hoop en betrouwen liggen besloten : « de Marseillaise », « God save the King » en de « Brabançonne ». Zij weerklonken als eene gezamenlijke uit-daging aan de barbaarsche rooversbenden ! BEVOORRADING VAN HET LEGER Bestuur der Provincie Antwerpen. — 4e Afdeeling B. De-n hecrt Burgerlijken Gouverneur der Provincie Antwerpen. Mijne aandacht wordt geroepen op het feit dat landbouwers der gemeenten gelegen rond de versterkte stelling van Antwerpen op onwaardige wijze uitge-buit worden door de makelaars in vee, huidige leveraars der Krijgsslachterij. Ik heb mijnentwege zekere maatre-gelen genomen met het doel gedeelte-lijk deze misbruiken te keer te gaan ; mijne werkmiddelen zijn nochtans te beperkt om ze geheel te doen ophouden. Ik heb de eer U te verzoeken bij hoog-dringfndheid ter kennis te brengen van al de gemeentebestufen der provincie dat de landbouwers in persoon hun vee kunnen leveren aan de Krijgsoverheid en er de volledige waarde van ontvangen in r vorm van check betaalbaar binnen de | acht dagen na de levering. De heeren Burgemeesters kunnen het > vee dat voldoet aan de bepalingen van > het lastkohier (reeksen van het half-vet en vet vee) verzamelen en in hunnen naam overhandigen aan den Intendant der versterkte stelling van Antwerpen (Sol- ^ vynsstraat 50) . Deze ambtenaar zal hun voorafgaandelijk op hunne aan-î vraag, aile inlichtingen verstrekken. Met een weinig initiatief en goeden wil 1 langs beide kanten zal elkeen stipt het hem verschuldigde ontvangen en zullen, t gevolgenlijk, de afzetters van de markt gejaagd worden. î De Minùter van Oorlog : t deBROQUEVILLE. y —— DUITSGHE WREEDHEOEN De oorlogscorrespondent van de Maas-bode, van Rotterdam, een blad dat eer-der voor Duitschgezind doorgaat,schrijft het volgende aan zijn blad, nummer van 12 September : Wij liebben eenmaal gestaan te mid-den van den oorlogsbrand in Turkije, in de woeste onbeschaafde streken van Macedonië, waar het oorïogsmonster ook op aile wijzen zijn verscheurende klau-wen uitsloeg, dat bloed en vonken van vuur naar aile kanten wegspatten. Doch de Duitschers in België hebben die zoo-genaamde onbeschaafde Servicrs en Tur-ken in barbaarschheid overtroffen. Nergens hebben wij in den Balkan zoo'n algeheel verwoestingssysteem ge-zien als thans van de Duitschers in België. Zeker de Belgen zullen wel niet geheel vrij zijn te pleiten van wraakzucht en ongetwijfeld staat vast, dat verschil-lige burgers door het barsche optreden der overwinnaars tôt het uiterste ge-tergd, naar het geweer hebben gegrepen en geschoten. Dat gebeurde ook in den Balkan, de Serviërs lieten deze misda-den niet ongestraft. Bij de Serviërs ging dit zoo : werd er door de burgers uit een huis geschoten, dan werd het gebouw onmiddellijk af-gezet, aile bewoners werden gevangen genomen. Kon men overtuigend bewijzen, wie er geschoten hadden, dan werden alleen deze personen gefusilleerd. Van huizen in brand steken, van eene geheele stad of dorp vernielen, was er geene spraak. Van kinderen te fusilleeren.zooals bij voorbeeld door Duitschers in Thildonk is geschied, hebben wij nimmer iets gehoord. Wij durven dan ook gerust verklaren dat het optreden der Serviërs, in den jongsten Balkanoorlog, veel mensche-lijker en beschaafder is geweest dan het woest geweld, waarmede de Duitschers in België hebben gewoed en thans nog woelen. Brand, roof of moord is hun de-vies.Het terrorisme, de schrikaanjagings-methode, is ontzettend. Op de eerste plaats moet de geheele beschaafde wereld protesteeren tegen het gijzelaarssys-teem. Werden de gijzelaars nog oordeel-kundig uitgekozen dan ware het nog eenigszins te vergoelijken, maar gelijk dat thans in België is geschied, kan het nimmer verdedigd worden. Onmensche-lijk is het te zien, hoe de uitgekozen gijzelaars als slachtvee worden rondgeleid

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes