Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

552 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Janvrier. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 26 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3x83j39z6b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 11 Januari 1914 Prijs jjer nr 8 centieuien 10" Jaar, Nr 2 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insclirijvingrsprijs : I 25 Centiemen per maand. ■ Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker-Uitgever : À* DE BIEVRE BBASSOIÏAAT Aankondigin^en : Volgens tarief. Brieven, p*kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden Eerste Blad i Testamenten ]î n Het testament is een akt, die volstrekt v herroepelijk is, waarbij de erflater over i( zijn goed beschikt na zijnen dood. Aan- ^ ' gezien de legataris maar den eigendom van ij fhet vermaakte goed zal bezitten na s ïden dood van den erflater, volgt er uit Idat deze er den eigenaar van blijft tôt j p [aan zijne dood, oogenblik waarop het ; ^ j testament kracht verkrijgt. Aangezien : s hij er meester van blijft,kan hij naar zijn | Igoeddunken, aile voorafgaande testament : \ \ dat hij zou gemaakt hebben, veranderen, ( i herroepen of verbreken. j Men onderscheidt bijzonderlijk drie ] ■ testamenten, te weten: i. Het eigenhandig < | of olografisch testament ; i. Het plechtig ] ■ of solenneel testament, en 3. Het mystisch , ■ testament. 1. Het eigenhandig of olografisch testa- ! -[ ment is datgene welke gansch door de I hand van den erflater is geschreven, met aanduiding van den dag, de maand en het jaar'waarop 't gemaakt is, met het handteeken van den erflater. Een enkel [ woord door eene vreemde hand geschreven j zou het testament te niet doen verklaren. Andere voorwaarden worden niet ver-! eischt om het testament geldig te maken. I Zoo mag het, onverscbillig op gezegeld i of ongezegeld papier geschreven worden. K, Na den dood vari den erflater wordt het i meerendeel aangeboden aan den voorzitter ■ der rechtbank, die, na het te hebben on-I derzocht en bij procès-verbaal beschreven, I beveelt dat het ter studie van een door i hem genoemden nota ris door de zorgen i van een griffier zal neergelegd worden. 2. Het plechtig of solenneel testament i wordt ontvangen door twee notarissen, | in bijwezen van twee getuigen, of door I eenen notaris en vier getuigen. Het wordt j gedikteerd door den erflater, geschreven | door den notaris en onderteekend door [ den erflater en de getuigen. Bij aldien den [ erflater het niet onderteekent, moet men [ er de reden doen van kennen in den akt zelf. 3. Het mystisch testament is datgene i welk geschreven wordt door den erflater {en eene vreemde hand en welke de erflater gesloten en gezegeld aanbiedt aan eenen notaris, in tegenwoordigheid van zes getuigen, verklarende dat de inhoud van dit papier zijn door hem onderteekend testament is. De notaris schrijft op den omslag van dit testament de akte van opschrift, dat dit het testament is van M. of van Mev. X... Deze akte moet onderteekend worden door den notaris, al de getuigen en den erflater. Deze drie testamenten zijn even goed, voor zooveel dat zij opgemaakt werden volgens de voorgeschrevene bepalingen. Het eene biedt nochtans boven het I andere voordeelen aan. Zoo bijvoorbeeld, het olografisch testament heeft het voor-deel van gemaakt te worden zonder de tusschenkomst en buiten wete van vreemde personen en geen hoegenaamde kosten medebrengt, heeft het solenneel testament de overhand als meer waarborg aanbie-dende, gezien de tusschenkomst van den notaris, heeft het gebrek door verscheidene personen gekend te zijn. Als iemand begeert dat zijn uiterste wil onbekend blijve en dat zijn testament groote waarborgen bijbrenge voor het toekomende, zal hij het mystisch testament verkiezen, dat de voordeelen ver-eenigt van de twee andere testamenten. De erflater mag een testamentuitvoer-der benoemen. Deze is een persoon van vertrouwen, door den erflater benoemd om te waken over de uitvoering der bepalingen van zijn laatsten wil. BOEKEN « Indien de kronen van aile konink-rijken der aarde aan mijn voeten werden neergelegd in ruil voor mijne boeken en mijn liefde voor lectuur, ik zou ze aile versmaden », heeft Fenelon gezegd. Niets is er, onder aile stoffelijke zaken, dat met zooveel kracht den arme verheft uit zijn armoede, den ongelukkige uit zijn | ellende, die den zwoeger zijn zwaren ! last doet vergeten, den zieke zijn lijden, j j den treurende zijn verdriet, den verne- - erde zijn vernedering, dan boeken. Zij jn de vrienden van den eenzame, de îetgezellen van den verlatene,een vreugd oor de bedroefden, hoop voor den hope- \ ° ' >oze, blijdschap voor den ontmoedigde, ^ ulp voor den hulpelooze. Zij brengen , cht in de duisternis, zonneschijn in de c a diaduw.Wij kunnen arm zijn, dood voor m ,e maatschappij, uitgesloten van allen ' «rsoonlijken omgang met de grooten en oeden en toch hebben het beste gezel-chap ter wereld in boeken. ^ Het grootste voordeel dat wij aan loeken ontleenen, komt niet altijd door latgene, wat wij ons er van herinneren, ^ naar door hetgeen zij ons ingeven. ïen goed boek is dikwijls gelijk aan ~ :en lont, die het kruit in ons doet ont-jranden. Er zijn ontplofbare stoffen ge-loeg in ons, als we ze maar kunnen berei-<en. Een goed boek of een goed vriend wekt dikwijls de in ons verborgen moge-ijkheden op. Dikwijls vinden wij in boeken wat wij dachten en voelden, als wij ons ^ maar hadden kunnen uitdrukken. In ^ boeken leeren wij ons zelven kennen. Vele onzer denkbeelden ontleenen wij ^ aan die boeken, waarvan wij het meeste houden. De schrijver, aan wien wij de ■ " voorkeur geven, is onze beste onderwijzer, ^ wij bezien de wereld door zijn oogen. Indien wij gewoon zijn boeken te lezen, die verheven zijn van toon, zuiver van stijl, • gezond van redeneering en helder va» inzicht, dan ontwikkelt onze geest de-zelfde eigenschappen. Indien wij daar- ^ entegen onbeduidende of slechte boeken . lezen, dan neemt onze geest de fouten en gebreken van het boek over. Wij kunnen ons evenmin onttrekken aan den v invloed van hetgeen wij lezen, als aan de lucht, die wij inademen. De richting van z menig leven, ten goede of ten kwade, is vaak door een enkel boek bepaald. De -, boeken, die wij in onze jeugd lezen, hebben den meesten invloed op ons. j. De beste boeken zijn die, welke ons het r meest verheffen en ons het meest aanspo- c ren om zelf iets te doen en te zijn. De beste boeken zijn die,' welke ons in hoogere sferen voeren, waar wij een zuiverder atmosfeer inademen. Evenals wij enkel r behoorden om te gaafi met menschen, die j. ons tôt edeler daden aanzetten, zoo moe-ten wij 00k slechts zulke boeken lezen, ^ die een verheffende kracht hebben en ^ die ons aandrijven, met ons zelven en van onze gelegenheden te woekeren. * * * 5 Menige knaap is naar zee gegaan en is een zwervend leven begonnen onder den invloed van Marryat's werken. J Menig man heeft een misdaad bedreven tengevolge van den gistenden invloed van een slecht boek, gelezen in zijn jeugd. Ik las onlangs in een der jaarlijksche ver- ( slagen welke de geestelijke, die met het j bezoek van de gevangenis van Newgate, j te Londen, is belast, aan den Lord Mayor < uitbrengt, dat vele knappe jongens van j fatsoenlijke familie, die hij in de gevange- | 1 nis aantrof, allen zonder onderscheid, S 1 gewoon waren geweest, goedkoope tijd- ! 1 schriften en boeken van minder allooi 1 : te lezen, die uitgegeven worden « voor het i genot van jongelieden van beiderlei i ■ kunne ». Ik denk dat de geestelijken van andere gevangenissen 00k wel een gelijke getuige- j nis zullen afleggen. Indien ik een jongmensch aantref, die een hartstochtelijk liefhebber is van het ! lezen van lectuur uit de rechtszaal of ander nieuws van crimineelen aard, dan verwondert het mij geenszins als ik na betrekkelijk korten tijd verneem, dat zijn naam voorkomt in de verslagen van de rechtbank. Mij heeft eens een hoog-geplaatst rechterlijk ambtenaar verklaard, dat bijna aile jongens die voor de rechtbank verschenen, hun val te danken hebben aan onzedelijke lectuur. Het is toch een axioma dat de menschen niet beter zijn dan de boeken die ze lezen. Men zegt dat Voltaire op vijfjarigen leeftijd een sceptisch gedicht las en dat de indruk,dien dit op hem maakte, hem, de aartsspotter deed worden zijner eeuw. Een jongen liet eens aan een vriend van hem een boek zien, vol van onzedelijke woorden en afbeeldingen. Hij had het slechts eenige oogenblikken in zijne handen. Op lateren leeftijd bekleedde hij een hooge betrekking en jaren daarna vertelde hij aan een r jner vrienden, dat hij gaarne de helft van zijn vermogen zou willen geven, als hij het nooit gezien had, want die onzedelijke af beeldingen drongen zich soms op de heiligste oogenblikken aan zijn geest op. Wie zal kunnen zeggen hoeveel misda-den in het afgeloopen jaar begaan werden door menschen die reeds jaren lang be-graven zijn? Hun boeken, hun afbeeldingen, hun slechte voorbeelden leven in al wat zij bereiken en sporen tôt slechte daden aan. De schrijver van een zedeloos boek is meer misdadig dan een moordenaar en echtbreker, dan een giftmenger en brand-stichter. Zooveel misdadiger als hij slacht-offers maakt in elk onschuldige die zijn boek in handen krijgt en die even misdadig geworden als hij, weer de misdaad doet voortleven in elke ziel welke hij verkankert door de zonde. S. O. M. Groot (foerç De klacht is tegenwoordig algemeen, dat we dure tijden beleven. En het valt inderdaad niet te ontkennen, dat er vele gezinnen zijn, waar heel wat overleg en zuyiigheid noodig is om behoorlijk rond te komen. Dat zoogenaamde « groot doen » speelt j de menschen vooral parten, als de kinde- S ren grooter beginnen te worden, als de ; jongens en meisjes een soort heeren en l dames zijn. Vader mag al spreken van het geringe j « Zondagsgeld » dat hij in zijn jongelings- j j aren noodig had ; zo'.n-lief zal hem wel ; duidelijk maken,dat hij het daarmee niet ' stellen kan. En of moeder al beweert, i dat de modieuse kleeding harer dochters ! te veel geld kost, deze bekommeren zich i niet om de finantieële zijde der zaak ; i zij meenen alleen maar, dat zij bij hare i vriendinnen niet kunnen achterstaan. En zoo zien we het vaak gebeuren, dat zwakke ouders, door het inwilligen der overdreven eischen hunner kinderen, zich in schulden steken louter om groot te doen. Wij weten wel, dat vele onzer lezers het niet met ons eens zullen zijn en ons misschien de opmerking zullen maken : de tegenwoordige samenleving stelt heel andere eischen dan de vroegere, men moet met zijn tijd meeleven, We geven dit gaarne toe. Maar niette-min blijft het waar, dat velen zich be-hoeften scheppen. die hunne beurs op een zware proef stellen. Voor dezulken ware het wenschelijk wat eenvoudiger, wat meer burgerlijk te leven, om het gevaar te ontkomen bij de neringdoenden gerangschikt te worden onder de rubriek : slechte betalers, POLDEM a- KEMPEN MERXEM Begrafenis. — Het kalm plichtbewust en statig dienst-volbrengend leven onzer gendarmen, gaat zoo stil voorbij, dat er geweldige gebeurtenissen noodig zijn om er meer onze aandacht op te trekken. En nochtans geen korps is meer onze S belangwekkende aandacht waardig dan S dit keurkorps, dat de ieverige bewaker is ! onzer personen en eigendommen, van onze ' rust en veiligheid. i De gendarmerie weze er nogtans van ! overtuigd, dat onder de laag uiterlijke ! onverschilligheid, ieder ordelievend bur-' ger een warm hart voelt kloppen voor • deze uitstekende instelling, en, zijn het i dan 00k droevige gebeurtenissen soms, zij zijn daar om het te bewijzen. ! Over een veertiental dagen werd in onze gemeente een nieuwe opperwacht-meester benoemd, genaamd Mestdagn Achiel August, in vervanging van den heer Vandenabeele. De beste faam, wegens werkzaamheid, verstandig beleid, sympathiek en vrede-lievend doch d^snoods krachtig optreden, was den nieuwen bevelhebber voorâf-gegaan, en wij juichten om deze goede benoeming. Helaas 1 Wie kan er Gods voorzienig-heid doorgronden ? M. Mestdagh, nauwelijks in dienst getre-den, wordt door eene verraderlijke ziekte overvallen, en in minder dan 14 dagen tijds ligt de krachtige man, in de bloem des levens, neergeveld, latende eene ontroost-bare weduwe en een zoontje van 14 jaren achter. Deze wreede slag heeft heel Merxem diep ontroerd, en de algemeene deelneming voor dit allerdroevigst voorval heeft be-i t wezen hoezeer de gendarmerie alhier in hoogachting staat. Dezinking van den aflijvige had plaats verleden Woensdag om 14 ure, en een ongemeene toeloop van volk, van Burgers uit aile klassen, had plaats. Al wat Merxem telt aan officieële personen, Gemeente-overheden, met den heer Burgemeester aan 't hoofd, Politie, gemeente-bedienden, bedienden der accijnsen, enz. enz. had er aan gehouden den afgestorvene op zijn laatsten tocbt te vergezellen. De gendarmerie van haren kant was zeer talrijk vertegenwoordigt. Dank aan de ieverige bemoeiïng van onzen zoo sympathieken heer Luitenant Gillard, die heel deze plechtige begrafenis bewonde-renswaardig puik geregeld had, waren al de gendarmen van het distrikt Merxem, alsook van Mechelen en andere alwaar heer Mestdagh verbleven had, opgekomen, Hunne flinke en eerbiedige houding, en hunne indrukmakende groepeering in den lijkstoet, waren dieptreffend. Daarbuiten volgde nog eene gansche schaar deelnemende burgers van Merxem en persoonlijke vrienden van den over-ledene.Na de gebeden der Geestelijkheid op het kerkhof, sprak de heer Luitenant Gillard de volgende lijkrede uit : MIJN HEEREN, Wij vervullen een droevige plicht met het laatste vaarwel toe te sturen aan den betreurden Eerste opperwachtmeesfer Mestdagh Achiel August, bevelhebber der brigade van Merxem. Geboren in 1866, is Mestdagh gendarm geworden den 22 September 1888, Brigadier benoemd den 14 April 1895, wacht-meester den 2 September 1897, bekwam hij de militaire decoratie in belooning voor zijne goede diensten, den 2 Januari 1900. De militaire decoratie van Ie klas werd hem gegeven in 1905 en vier jaren later, bekwam hij nog eene decoratie in belooning van moed en krachtdadigheid die hij getoond had bij het aanhouden van twee bijzonder gevaarlijke kwaaddoeners. ! Onze wapenbroeder heeft het bevel : gehad over de brigaden van Santbergen, ! van Weelde, van Putte en hij was de kom-■! mandant van de brigade van Merxem, I sedert den 20 December 1.1.. Hij is hier ; bezweken na eenige dagen ziekte. • Niet alleen zijne oude makkers en zijne i oude onderdanen, maar zelfs zijne oude officieren van Mechelen en van Turnhout, ' alsook de kapitein-bevelhebber van de j compagnie, hebben er aan gehouden een ' laatste hulde te brengen aan den achtbaren \ overledene. j Wij die hem in Merxem aangesteld heb-| ben, wij die hem ziek hebben zien worden j en die hem tôt aan zijne laatste oogenblikken hebben bezocht, wij weten dat ; zijne ziekte veroorzaakt geweest is door het overwerk dat hij zich gewillig heeft , opgelegd. De officieren hier tegenwoordig j buigen zich eerbiedig voor zulk graf ; ; wij geven het leven van M. Mestdagh als î voorbeeld aan al de onder-officieren, ; brigadiers en gendarmen onzer compagnie. Laat ons het woord geven aan den heer Luitenant-bevelhebber, te Mechelen, hier aanwezig, die ons gezegd heeft : ; « De werkzaamheid van de brigade-| bevelhebber Mestdagh was alom gekend : hij was bekwaam zich zelf tôt ziekte toe ! te vermoeien om zijn dienst te doen. j » Toen hij voor Merxem aangeduid was, s vroeg hij zelf om nog eenige dagen te j Putte te blijven om een belangrijk onder-\ zoek dat hij onder handen had, tôt goed einde te brengen. ; » Dit onderzoek heeft hem veel last en ; moeite gekost, ja, denkelijk hem ziek ; gemaakt. | » Mijnheer de Procureur des Konings, te Mechelen, met wien ik over eenige dagen ] een onderhoud had, heeft over hem heel j vleiend gesproken,ja betreurde fel zijn ver-' trek uit Putte. » Het was, zegde hij, een man die ten i voile naar zijn geweten handelde en j werkte. »Hij heeft in Putte de herinnering gela-ten van een rechtzinnig man, streng voor zich zelven, zonder zwakheid, maar 00k zonder pralerij. » Zijn privaat leven mag als voorbeeld worden gesteld. » In één woord, geen enkel loftuiging voor hem is misplaa.tst. » Zijne kameraden kwamen hem dik-| wijls raadplegen over moeilijke zaken | van den dienst, zaken die hij door zijn j werk had opgedaan, en zijn reputatie als werker, als groote werker, was geheel | verdiend. » Hij had zijn ideaal bereikt met zijne brigade op te leiden in eene hooge kennis der rechts- en militaire zaken. Die getuigenis is zeer kostelijk ; 't is daarom dat wij er aan houden ze in haar geheel weer te geven. En nu richten wij onze oogen op de treurende weduwe van onzen braven Mestdagh, die hem zoo trouw heeft bijge-staan, en op zijnen lieven zoon, die zoo vroeg zijnen leider moet missen ; weduwe en wees verliezen hier den steun die hun nochtans noodzakelijk was voor de toe-komst.Het weze ons toegelaten te betreuren dat de kas der weduwen en weezen van de Nationale Gendarmerie hen niets dan een te klein en te gering pensioen verleene. Eersten wachtmeester, chef Mestdagh, hier op den boord van uw graf sturen wij u een laatste vaarwel toe. Vaarwel, Mestdagh, vaarwel. Dat de goede God u het eeuwig geluk geve. Een tweede zeer schoone redevoering werd uitgesproken, namens de onder-officieren van de omschrijving van Ant-werpen, door een Brigadier, waarvan wij, spijtig genoeg, noch den naam, noch de redevoering hebben. Wij kunnen dit verslag niet eindigen alvorens eene openlijke hulde te brengen aan den heer Luitenant Gillard, die, alhoe-wel Waal van geboorte en opvoeding, door zelfstudie onze Vlaamsche taal zoo grondig heeft aangeleerd, dat het Hem mogelijk is dezelve te spreken en te schrij-ven. Hij heeft den dank verdiend van de Vlamingen om het kiesche opvatten van zijn plicht, in deze omstandigheid, in 't hart van 't Vlaamsch land, aan de taal der bevolking den voorkeur te geven, aan de taal 00k van den overleden bevelhebber, een Vlaming van Asseneede, om dezen den laatsten afscheidsgroet te brengen.Wij sluiten met eene diepgevoelde be-tuigenis van rouwnioedige deelneming aan de beproefde weduwe en haar zoontje, en hopen dat de Heer haar moge op andere ' wijze vergoeden wat Hij haar zoo vroeg-tijdig ontnomen heeft. Duivenbond « Verbroedering ». — Tentoonstelling. — Vandaag en 8 dagen, 18 dezer,zullen in het « Hollandsch Hof », de duiven tentoongesteld worden welke in den loop van het jaar 1913 op de drach-ten tusschen de tien eerst-bestatigden hebben gevlogen. Dat zal een tentoonstelling van belang zijn die veel duivenliefhebbers zal op de been brengen ! De duivenmannen van den buiten zullen 00k niet nalaten deze duiven te komen bewonderen. 's Namiddags, bij Frans De Laet, banket bij inschrijving, van de duivenliefhebbers, iets piekfijn met muziek en zàng op den hoop toe. Men zal er zich dus niet vervelen. Onze Gemeentescholen. — Wij spra-ken over enkele dagen over de voltooiïng van twee nieuwe klassen en zegden te dier gelegenheid dat ons gemeentebestuur niets had verwaarloosd om de scholen op mo-dernen voet in te richten. Hiervan hebben wij weer een nieuw bewijs. Enkele speelplaatsen der scholen waren reeds van vroeger versierd met bloemperken, doch op drie koeren waren er nog geene aangebracht. Thans zijn 00k deze speelplaatsen van prachtige boomen en motten voorzien die in het komend seizoen een schoon uit-zicht zullen geven. Bij ministerieelen om-zendbriefwerd er op gewezen de speelplaatsen op te smukken met planten en bloemen Hieraan heeft ons gemeentebestuur dan 00k gevolg gegeven, waarvoor wij dan 00k deze volgaarne dank zeggen. , Eene kanongieterij. — Het gerucht doet de ronde als zoude in Merxem een kanongieterij worden ingericht. Wat er van deze geruchten waar zij, kunnen wij niet bevestigen. Katholieke Hoogeschooluitbreiding. — Voordracht over « Radium », door Dr Van den Dungen. — Zooals wij verleden Zondag in dit blad aankondigden gaf Dr Van den Dungen eene uiterst belangwekkende voordracht over een won-der lichaam : het radium. 't En ligt in onze bedoeling niet een vol-ledig relaas over deze verhandeling te geven ; wij zullen ons bepalen de hoofd-trekken dezer prachtige rede neer te schrij-ven, dewelke toegelicht en opgeluisterd werd door een dertigtal lichtbeelden. Na een algemeen gedacht gegeven te hebben over de straalafwerpende lichamen thorium, mesanthorium, radium, door middel van een lichtbeeld, somt de heer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes