Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

560 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Juillet. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7s7hq3sw1w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I /ondag 19 Juli 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, Nr 29 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Y Inschrij yingsprijs : I 3,10 fr. per jaar. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en mal de postkantoren. Drukher-Vitgever : A. DE BIEVRE Aankondigingen s Voigens tarief. Brieven, pakken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehoudei ■ —■——a—8MB— I ■tder nummer van POLDER IeN KEMPEN bestaat ten Iminste uit 1 BL^iDZXcriDEinsr IDe oudste Vrouwen Of de mannen dan wel de vrouwen jet langst leven, is een vraag, die dikwijl; jrsprake wordt gebracht. Toch zijn totdusver de geleerden en de itatistici tôt geen beslist resultaat geko-jen, welk geslacht zij den palm van hel tagst leven kunnen uitreiken. Bijna zot jen geneigd zijn te gelooven, dat tegen-noordig de vrouwen 't record van der toogsten ouderdom houden, als men de jetallen en de verdere bijzonderheder eest, welke 'n Fransch tijdschrift publi-sert over de vier oudste vrouwen dei Dat is in de eerste plaats een Indiaan-sche uit Canada van den stam der «Door-Boorde Neuzen », die op een leeftijd var 112 jaar kan bogen Zij draagt den bur plijken naam Crescent Antonote, maai iaar stamgenooten, die een groote veree mg voor haar koesteren, noemen haa: ide Witte Kraai », omdat deze vogel di teputatie heeft, zeer oud te worden. He larde, aan ontberingen en vernaoeienis sa rijke leven, dat de oude vrouw bij dei agersstam heeft geleid, heeft haar ge itmdheid niet kunnen ondermijnen. Zi rerkt nog thans mede aan de bereidin, 1er huiden, met welker verkoop de Cana teesche Indianen in hun onderhoud vooi rien en draagt haar 112 jaren luchtig ei opgewekt. In leeftijd overtroffen wordt zij doo te eerwaardige Chineesche Tsao Yat, di het reeds tôt den eerbiedwaardigen oudei iom van 114 jaren heeft gebracht. Mei wordt trouwens in China ouder dai ergers elders op aarde, en de stad Yu: Nam, waarin Tsao Uat is geboren, bezi de reputatie, dat haar bewoners bizonde laag het noodlot van aile stervelinge: ondergaan. De stad is zeer trotsch op d stokoude vrouw, temeer daar Tsao Ya nog buitengewoon helder van geest i en zich met een verbazingwekkend ge heugen dingen herinnert, die een eeu1 geleden zijn gebeurd. Een vrouw van 118 jaar leeft in Péri Haar gansche lange leven heeft zij o het platteland gewoond in de omgevin van Arepuipa. Zij was de echtgenoot van een mijnwerker en deelde het hard lot en de sobere levenswijze, die voc deze arme arbeiders in Peru is weggelegc Haar oudste dochter, met wie zij same woont, is precies 100 jaar oud. De beic oudjes hebben altijd in de open lue! haar bezigheden verricht en in een klei hut midden in een bosch geslapei Blijkbaar is haar dat goed bekomei want de honderd-achttienjarige is ne altijd even kras en de dochter doet ha; moeder na en zal waarschijnlijk oud wo I <len Deze 100 lentes tellende vrow wier moeder nog in leven is, kan er zic terecht op beroemen een eenheid op < wereld te zijn. Maar de oudste vrouw heeft toch h oude Europa voortgebracht. Het is ee 120 jaar oude Spaansche. Deze tijdgenoo van Napoléon werd in April 1793 Huescar, een dorpje in het Zuiden v£ Spanje, geboren. Zij is een nakomelini van de oude Mooren, die verscheidei ttuwen achtereen het Iberische schie eiland hebben overheerscht, en zij hee een leven geleid, zoo rijk aan avontun en wisselvalligheden, als men zich nauw lijks zou kunnen voorstellen. Tijde: den grooten opstand van 1820, die t( gunste van koning Ferdinand VII w uitgebroken, werd zij door een ko§ gewond. Een ander maal werd zij h slachtoffer van een ôngeval met een r tuig, waarbij zij verschillende lichaan I deelen brak en tengevolge waarvan zi vele maanden aan het ziekbed werd ge kluisterd. Verscheidene malen heeft d dood naar haar gegrepen, maar telken werd zij gered en thans leeft de dapper Spaansche zonder kwalen en gebreker Zij hoort en ziet nog voortreffelijk e: haar grootste genoegen is, aan talrijk schaar kleinkinderen en achterkleinkinde ren te verhalen uit haar onuitputtelijke schat herinneringen. Dikwijls zijn er da 00k andere toehoorders bij, om te putte uit deze levende geschiedenisbron.. Eenige jaren geleden werd haar doc de koningin-moeder van Spanje een eert jaargeld toegekend : ja, de toenmalig regentes vereerde haar op haar honderste verjaardag zelfs met een bezoek. De gi heele omtrek van het dorp, waarin zij n reeds 45 jaar woont, nam aan de fees viering deel. In een fraai versierd rijtui werd zij in plechtigen optocht rondger den, en zij weende destijds van vreuge en trots over dien « schoonsten dag haa 1 levens ». Nu hoopt zij op haar i25ste ve jaardag nog een schooneren dag te zulle vier en. POLDER & KEMPEN JL UiJi/JJll W IVliiUl JU11 t MERXEM Bloemenbal. — De maatschappij « I ! Gedecoreerden van Merxem » viert e Zondag 26 Juli haar jaarlijksch feest, e j geeft des avonds om 8 ure een luisterri y Bloemenbal voor hare leden en hum familiën (met een puik orkest). Deze maatschappij die reeds meer de } 70 leden telt, zal eenen vroolijken d; doorbrengen. Dit feest heeft plaats r de gekende zaal « Victoria » nabij h e . Gemeentehuis : schoone en ruime zaal. Sporenfeesten. — Het is een wa 1 wedijver tusschen de burgers van on 1 gemeente om de helden van 1302, en die helden de herleving van Vlaanderi t op grootsche wijze te vieren. Lichtstoe r Vlaamsche uitstallingsprijskamp, optoc -j liederuitvoering, ailes wordt ijverig voc e bereid en de uitslag zal dan 00k bewo t derenswaardig zijn. s Zooals reeds gemeid werd, beginnen 1 feesten Zaterdag avond 18 Juli te 8 y2 ui v Dan trekken al de maatschappij en van h Victor Roosensplein door de Gemeenl 1 met ballonnetjes en lichttoestellen, wa£ p onder sommige die ophef zullen make g De twee muzieken zullen dien lichtstc e opluisteren en op het St Bartholomeusple e zal de menigte onder leiding van toonku ,r dige Jos. De Klerk de Vlaamsche strij liederen uitvoeren. n 's Anderendaags, Zondag 19, he< e te vier uur de volksoptocht plaats waara !t een talrijke groep ruiters, de turners, n schoolkinderen met leeuwenvlagjes, twee harmonieën en al de maatschappij zullen deelnemen. Te 5 uur zullen ,g voorzitters van al de kringen met de tv ir sprekers, heeren Alb. Tyck,gemeenteraa< r. lid te Antwerpen en Adv. Van Dieren v v Leuven, op het gemeentehuis ontvang ;h worden door den heer d.d. burgemees' le Victor Roosens, omringd van de heei schepenen en raadsleden. Te 6 uur, op 1 2t St Franciscusplein, uitvoering van vol] in liederen in open lucht, en voordracht te door bovengenoemde sprekers. 's Avor te verlichting. Het zal dus een ware Vlaa Ln sche hoogdag zijn voor Merxem, en v ,e Vlamingen uit het omliggende zuli ie er aan houden die Vlaamsche feesten r. komen meevieren. Als nu de zegezon v ft 11 Juli maar wil pralen, en die eensgezir ;n betooging van het Vlaamsche Merx e. van uit den blauwen hemel wil begroet is Liederavonden. — Ook te Merx ;n wordt de werking der liederavonden z as op prijs gesteld en zoo werden zij door el komiteit dat de Polderkermis inricht 1 et genoodigd om Maandag een propagaw ij- uitstap te doen langs die wijk. Die wan ;s- ling is uiterst goed gelukt en het volk v< j wezenlijk smaak in de schoone vlaamsche liederen welke nog lang in den heerlijken e avond weerklonken. s Liederavonden voor het Volk. — e Maandag 20 Juli aanstaande, om 8 % uur in de Volkslust, herhaling en aanleering I van Vlaamsche liederen onder de kundige e leiding der heeren Jos. De Klerk en K. 1- Bernaerts. n Ingang volkomen vrij en kosteloos. a De Kleine Burger. — Ongeveer 110 II winkelhuizen hebben hunne bijtreding ingezonden voor den Vlaamschen uit- r stallingsprijskamp van 18,19 en 20 Juli. i_ Wij mogen ons verheugen bij dezen e uitslag aangezien het nog maar een jaar n geleden is dat onze eerste prijskamp plaats had. u Het is onbetwistbaar dat onze midden-L~ standers groot belang hebben bij zulke 8 prijskampen, niet alleen voor het bekomen ** van een diploma of andere prijzen, maar in 't bijzonder om aan onze bevolking rs te bewijzen dat aile aankoopen in onze r" gemeente kunnen gedaan worden. :n De belangrijkheid van het hedendaagsch Merxem en de schitterende toekomst die onze gemeente te verwachten staat.moeten al onze handeldrijvende burgers aanzetten het hunne bij te dragen ten eincle den >e vooruitgang der middenstanders te beko-,p men. Onze machtige bond van Antwer-;n pen metde afgevaardigdender groepen van ik Borgerhout, Berchem, Deurne, Cappellen, le Hemixem, Oude-God en Wilrijk zullen aanstaande Zondag onze schoone gemeente in bezoeken. ig Wij twijfelen niet of onze winkeliers in zullen zich laten inschrijven in onzen bond et en onze Belgische leuze indachtig zijn : Eendracht maakt macht ! re Wij hebben besloten dat aile Zondagen ïe een bestendig bureel in ons lokaal Breda-in baan,524, van 11 y2 tôt 12 % uur zal ;n zetelen, ten einde aile de noodige inlichtin-■t gen aan de belanghebbenden te verschaf-ht fen. V. C. r- Onze Turners naar Sittard. — n- Sittard, gelegen in Hollandsch Limburg zal het genoegen hebben onze turners te ie ontvangen. Vol moed en aangevuurd dooi e. den uitslag behaald te Oostende, gaan ze et hunne kans verdedigen over de grens. :e, Het is de eerste maal dat de Moedigc r- Merxemsche turners zich over de meel n. wagen zullen. et De Hollandsche bewegingen verschiller in nochtans veel met onze oefeningen, docl n- laat ons hopen dat door het onvermoeic d- pogen van den wakkeren leider Piet Var Dun, hij Merxem ook in Holland zal tel :ft zege leiden. VET-ER-AAN. an Veldfeest Bouchout. — Het veldfees de dat uitgesteld werd door regen en ver de voigens door de prijskampen van Oostendi en heeft eene gansche verandering ondergaan de Onze knapen — want voor hen in he ree bijzonder werd het ingericht — zullen e 1s- niets bij verliezen. an Bouchout, waar er eenen prijskamp voo en leerlingen wordt ingericht is ons doe ;er geworden, daar zullen onze knapen heen en gaan, en van zich doen spreken in dei let prijskamp. es- Vrijgesproken. — Isidoor Willemseï en die, den 2 Mei 1913, zijn vader met hamer ds slagen doodsloeg nadat zij ruzie gemaak m- hadden over het koopen van peerdjes bi ele de Wwe Louis Janssens te Brasschaat !en werd deze week door het Assisenhof vai te Antwerpen vrijgesproken. an Waarom werd hij vrijgesproken ? ide Gezien de wetsdokters hebben vast gm gesteld dat op het oogenblik dat hij de en. moord pleegde, Willemsen in een staa em verkeerde welke hem onverantwoordelij eer maakt voor zijn daad. net CAPPELLEN lit- Eereteeken. — M. C. Van Bauwe la- gemeente-secretaris bekomt het kru de- van Ie klas voor 35 jaar dienst. >nd Onze beste gelukwenschen. I HOEVENEN Fanfare Verbroedering, — Wij ver nemen met genoegen dat onze gekende Fanfare « Verbroedering » verleden Zondag op het Wederlandsch Festival te Wuust-wezel de 2e premie, zijnde 100 fr. is be-vallen.Wij wenschen de « broeders » van « Verbroedering » van harte geluk. Brand. — Maandag avond rond hal) tien is er voor de tweede maal brand uitgebersten in onze gemeente op een veertiental dagen tijds. 't Was ditmaal in de Achterstraat op het « Nieuw Kwartier » zooals men zegt bij L. Driezen, herbergier. 't Is ook de tweede maal binst het jaai dat hetzelfde huis door het vuur ter gronde wordt vernield.. Aan blusscher viel niet te denken bij gebrek aan water Slechts eenige meubelen zijn gered doci van de woning is niets overgebleven dar bouwvallige muren. Het huis hoorde to< aan M. Van den Weyngaert, bestuurde: der Bank van Mariaburg en was evenal: de meubelen door verzekering gedekt. Naar het schijnt zal er door het Parke een onderzoek worden ingesteld nopen de oorzaak van den brand. BRASSCHAAT Burgerlijk eereteeken. — Aan M C. Goris, lid der Commissie van het Gods Gasthuis werd het Kruis van Ie kla verleend. Onze beste gelukwenschen. Eereteeken van mutualiteit van 2e klas. -Deze onderscheiding werd toegekend aai den Eerw. Heer Cyriel Maes en aa: M. C. Goris, bestuurleden van de Pen sioenkas. Aan beide gedekoreerden onze oprecht gelukwenschen. Postdienst. — Ter gelegenheid va den nationalen feestdag zal het postkan toor (alleenlijk voor den postdienst) o 21 dezer van af 12 uregesloten zijn. MERXEM Uitslag van den Eereprijskamp va COMPIEGNE. 525 duiven gelost op Zondag 12 Ju 1914 om 7,20 ure met Oostenwind. Eerstbestatigde : 11,20,39 i laatste 12,2,57 ure- Vijftien eerstbestatigde. — Euj Dierckxsens, J. Thys, Ed. Herkens, I Willekens, H. Van Camp, Vinc. Marier | L. Tielemans, Aug. Keersmaekers, C Goovaerts, L. Peeters, Ed. Dierckxsen F. Goovaerts, M. Kieken, Jos. Adriaen: sens en F. Van der Aa. Serie per 2 duiven. — F. Goovaert J. Thys, F. Vanderaa, F. Van de Wouwe M. Kieken, L. Van Laeken Serie per 3 duiven. — F. Van der A; ^ L. Van Laeken, F. Govaerts, E. He: kens, Th. Rousseau, J. Thys... Serie per 4 duiven. — F. Van der A; M. Van den Brande, Eug. Dierckxen j L. Van Laeken, V. Krekels, Ed. He kens... Serie per 6 duiven. — C. Simon L. Van Laeken, Ed. Herkens, Roussea H. Van Camp en Eug. Dierckxen Serie per 8 duiven. — Ed. Herken H. Mennes en Rousseau. Serie per 10 duiven. — Ed. Herkei ^ en Eug. Dierckxens. Serie per 12 duiven. — Ed. Herker Serie royale. — F. Goovaerts, J. Thy F. Van der Aa en F. Van de Wouwe Er was 3884,50 fr. gepould. a EEKEREN t Vaderlandsche feesten. — Het ^ dus Dinsdag a. s. dat de Vaderlandsc feesten in onze gemeente zullen § vierd worden. 1 Het komiteit heeft zich noch moe: is noch kosten gespaard om de hulde a Vaderland en Vorsten zoo plechtig n gelijk te maken. De feest wij zer is als volgt : 1. — Bevlaggen en verlichten der huizen. 2. — Algemeene verlichting der Markt-plaats.3. — Luisterrijke lichtoptocht van al de deelnemende maatschappijen der gemeente om 8 uur 's avonds. De stoet zal gevormd worden stipt te 8 uur in de Kloosterstraat « Zaal Rubens », en zal'daarna de volgende straten doortrek-ken : Moretuslei, Driehoekstraat, Bril-straat, Hofstraat, tôt aan de Wed. Joosen, dan omkeer naar de markt vandaar langs de Steenstraat, Pasto-rijveld, Kleine en Groote Hagelkruis-straat en zoo terug naar de markt. 4. — Muziekuitvoeringen der fanfaren-maatschappijen.5- — Aanspraak door den heer Stanislas Scheyvaerts (nederlegging van eenen bloemtuil aan het standbeeld van Z. M. Leopolcl II). 6. — Aanheffen van het vaderlandsch lied door al de betoogers. 7. — Om 10 uur stipt prachtig vuur-t werk op den eigendom van den heer j Frans Michielsen (Hagelkruis). BELANGRIJK BERICHT Buiten de toelage van 25 fr. toegekend aan de drie aangeslotene fanfaren zullen de volgende premien uitgeloofd worden aan de schoonst verlichte maatschappijen : 1 premie van 25 fr. 1 » van 20 fr. 1 » van 15 fr. ^ 2 premien van 10 fr. 6 » van 5 fr. 1 ^ De jury voor het toekennen der premiën zal bestaan uit al de leden van het komi- teit, die onwederroepelijk zullen beslissen. De niet ingeschrevene maatschappijen kunnen hunne toetreding nog zenden aan 1 M. Léo KUYLEN, Steenstraat 22. Het onpartijdig komiteit der Vaderlandsche Feesten Hoogeschool van Leuven Examen : Dokter in geneeskunde, Ie proef : Michielssen Albert, van Eekeren, met groote onderscheiding ; Maes Flori-mond, van Nieuwmoer, met onderscheiding ; 3e proef : Van Gestel Jozef, van Loenhout," met voldoening. Kandidaat-notaris, 2e proef : De Wilde Antoon, van Borgerhout, op vdldoende !' wijze ; Buurmans Louis, van Nieuwmoer, '' op voldoende wijze. '' . Kandidaat in Wijsbegeerte en Letteren : 2e proef : Stockmans Jan, van Mortsel, op voldoende wijze. Kandidaat-Notaris, 2e proef : Leemans l' Alfons, van Santvliet, met onderscheiding. Kandidaat in Wijsbegeerte en Letteren : l' Van de Poel Raymond, van Eekeren met voldoening en van Nueten Louis, van Loenhout met onderscheiding. " KRONIEK VRIJDAG waren zes werklieden te s' Hemixem in een fabriek bezig met een ketel te herstellen, welke kokend water s- bevatte. Opeens ontplofte de ketel : de s' werklie werden op den grond geslingerd en erg verbrand. Twee van hen, Frans Goor-1S beek en Gustaaf De Smet, zijn overleden. s' ONZE nationale spaarpot (Spaarkas) s' bevat thans ongeveer 2000millioen frank ! !r- Er zijn thans 3.117.000 personen die een spaarboekje bezitten. Een bewijs van welvaart in ons land. tie SFORT ;e- Frankrijk Rond. — De 7e rit, Luchon-Perpignan had voor uitslag gegeven : te Alavoine, Buysse, Thys en Pélissier. an Verleden Zondag deden de renners de 10- 370 kilometers a'f die Perpignon van Marseille scheiden. Zij hadden fel te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes