Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

580 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Decembre. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 22 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x639z91m88/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 15 December 1918, Nr 2 Prijs per nr 10 ceniiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad lnscht-ijving'spx*ijs ï 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. lïùgeversfirma ; DE BIEVBE, Brasschaat Toegelaten door de Censuur Aankondiging-en ï Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden. zeifstanaigDsia en ïrijûeiii De troonrede heeft op plechtige wijze afgekondigd dat België voortaan gespaard wil blijven van een gedwongen onzijdigheid. Het zijn woorden van de grootste be-teekenis en zij verdienen door ons met koelen hoofde te vvorden over-wogen.« België, — aldus de Konink-» lijke boodschap — overwinnend » en verlost van de onzijdigheid » hem opgelegd door verdragen » waarvan de oorlog de grondsla-» gen heeft uiteengeschud, zal in » net genot treden van een volle-» dige onafhankelijkheid. » Het staat dus vast : België wil vrij zijn van de verplichting om zich tusschen de hem omringende mogendheden ten allen prijze on-zijdig te houden en het wil stijgen in aanzien ten overstaan van de medeleden der nieuwe wereldge-meenschap. Er is niemand die dit verlangen niet gerechtvaardigd kan vinden. De Duitsche mein-eedigheid heeft de zwaar bezegel-de en plechtig bezworen verdragen van i83i en i83g te schande gemaakt, en het is niet doenbaar om de flarden van het onteerde stukje papier, welke Bethmann-Hollweg in den storm der harts-tochten heeft geslingerd, opnieuw samen te brengèn. Het zou trou-wens met het eergevoel der natie weinig strooken haar een nieuwen vorm van staatkundige onmondig-heid op te leggen, na de schitte-rendebewijzen van Vaderlandsche fierheid en trouw aan het gegeven woord welke ons land in de jong-ste vier jaar heeft geleverd. De verwezenlijking van dit wettig verlangen naar geheele onafhankelijkheid zal overigens geen moeilijkheden ondervinden. De zegevierende mogendheden heb-ben er reeds hunne instemming mede betuigd en hun wordt zelfs het inzicht toegeschreven om België voortaan te behandelen als 1 een groote mogendheid en zijn gezanten tôt den rang van ambassadeur te verheffen. * * * Maar het is niet voldoende vrij te zijn, het komt er op aan zij ne vrijheid goed te gebruiken. Iedere misstap op het gebied dat wij hier betreden kan aan België zijn toe-komst en zelfs zijn bestaan kosten, en het is de vrees voor deze on-herstelbare consequenties, welke gezaghebbende en vaderlandsch-lievende mannen als Edmond Carton de Wiart, gewezen secre-taris van Leopold II en bestuur-der van de Société Générale, in een stuk, dat enkele maanden geleden in Engeland en Frankrijk veel opschudding heeft verwekt, het herstel van onze onzijdigheid-bij-verdrag deed verkiezen boven de geheel vrije zelfbeschikking in internationale aangelegenheden. Dat deze vrees niet ongemoti-veerd is, blijkt voldoende uit den geest die spreekt uit vele van onze Fransch-Belgische bladen en deze geest heeft zoowel in het nieuwe als in het vorige ministerie stoute ingevers of beschermheeren ge-vonden Met aile macht wordt van bedoelde zijde nog steeds ge-stuwd naar eenzijdige aansluiting of aanleuning, en het ongeduld van deze dienzieke vrijheidspredi-kers was reeds voor de bevrijding zoo groot, dat zij onmiddellijk aile neutraliteits - overwegingen wilden doen overboord gooien en ons hais over kop in een politiek van avonturen, op gevaar af, bij minder gutistigen afloop van den oorlog, onzen eisch van herstel en schadeloosstelling, die in onze hoedanigheid van onzijdige mogendheid een onmiskenbaren titel vond, voor het wereldgerecht te verzwakken. Onder de leuze van nationale onafhankelijkheid en van waarborgen voor onze toe-komstige veiligheid, ijveren deze heeren voor de langzame maar zekere verschuiving van België op het hellend vlak van de buiten landsche afhankelijkheid en zi maken misbruik van den geeste lijken roes, waarin de zege on: volk heeft gebracht, om het ir dansende slingerstoeten mee t< voeren op gevaarlijke paden. * * * Wij zijn het hartgrondig een: met onze regeering dat België he recht moet hebben zijn toekom stige verhoudingen naar buiten t( bepalen volgens zijn eigen be hoeften, en wij zouden heel graa^ hebben gezien dat voor de wel vaart van het land wat meer par tij ware getrokken uit de onge meen gunstige constellatie, welk( de oorlog voor ons tegenover d( geassocieerde mogendheden heef geschapen. Maar wij zijn het e: niet mede eens dat wij onze nieu we vrijheid zouden moeten ge bruiken om ons zelf vast te scha kelen. Een groote buitenlandsche po litiek voeren is uitmuntend. Klei ne landen hebben juist een groot< buitenlandsche politiek noodig Maar laten wij den roi niet zoekei van den kikvorsch die zich to eenen os wil opblazen en noj; minder dezen van den hond di< om eenen halsband blaft, al war< deze verguld. Wij moeten vrij zijn naar bui ten ; maar dan ook zelfstandig ei in staat om ons evenwicht te be waren. Wij willen veilig zijn voo nieuwe aanrandingen, maar wi willen niet meedraaien als satel lieten in de kringen van eenigi andere groote mogendheid, omda wij niet willen verliezen bij langi opslorping wat wij met zoovee bloed hebben herkocht : onze ge heele vrijheid ! Indien onze volksvertegenwooi diging deze zorgen deelt, zal zi goed doen aan de regeering op helderingen te vragen over d' door de troonrede bedoelde «waai borgen tegen nieuwe aanrandin gen » en den verderen gang vai zaken van dichtbij te bewaken. : Het Martelaarsboek van ! Belgische Geestelijken <-> j— Veertien priesters en kloosterlingen i van het Aartsbisdora Mechelen vielen als ; slachtoffers van de duitsche wreedheid tijdens de tragische weken van overwel-diging. Velen ondergingen, alvorens te stervCn, een zoo wreedaardig martelaar-schap dat onze pen het schier weigert te t beschrijven. Ziehier hunne namen : ; Eerw. Pater Robert Dupierreux van Leuven, werd doodgeschoten in een veld nabij Tervueren. Eerw. Broeders Sebastiaan (Andréas Stratman) en Allard (Félix Forger) van het klooster der Josephieten te Leuven, - werden aidaar doodgeschoten. ; Eerw. Broeder Candide (J. Vivet) en de ; Eerw. Pater Van Holm, Capucien, werden ' te Blauwput gefusilleerd. Eerw. Pater Sombroek, kloosterling te Leuven, plaatsvervanger van den zieken - Eerw. Heer Pastoor Henri DeClerck werd te Bueken gefusilleerd, na een martelaar- . schap van verscheidene dagen onder-staan te hebben. Eerw. Heer Henri De Clerck, 57 jaar oud, te Brasschaat geboren, Pastoor te Bueken, waar hij door zijne parochianen 5 vereerd en bemind werd om zijn liefderijk • en rondborstig karakter, - - die eene eerste 1 maal weggeleid werd, den 21 October t 1914, ondanks zijne ernstige ziekte, werd r van Herodes naar Pilatus gebracht en ' onderging de onmenschelijkste en schan- delijkste mishandelingen. 's Avonds mocht hij naar zijne geplun-derde pastorij terugkeeren, maar den 22 October werd hij opnieuw gevangen ge-î nomen, en na een nieuw martelaarschap - hetwelk tôt den 27 duurde, werd hij dood-r geschoten op den steenweg van Brussel, • nabij Campenhout-Sas. Toen men zijn lijk opnam, was heel het aangezicht bedekt met slijk en bloed. ; Ooren en neus waren afgerukt ! t Eerw. Heer Lombaerts, Pastoor te î Boven-Loo, werd met verbrijzeldén hoofd-1 schedel gevonden. Eerw. Heer Goris, Pastoor te Autgaer-den,kreeg eenDuitschen kogel in de borst; doch, daar hij slechts gekwetst was, werd " hij met bajonnetsteken afgemaakt. j Eerw. Heeren Carette, leeraar in het - S1 Pieterscollege te Leuven, Dergent, 3 Pastoor te Gelrode, Wouters, kloosterling te Grimbergen,Van Bladel, een ouderling van 72 jaar, Pastoor te Herent, werden onmeedôogend doodgeschoten. 1 Op het oogenblik van te sterven, stak deze laatste de hand ten hemel en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes