Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

441 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Juillet. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sq8qb9w95v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag S^Juli 1914 Priîs uer nr 5 centiemen 10e Jaar, !Nr 27 ■rtUtrnpe'ael aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs î nmi/nn Aanbondigingen : 3,,o ft. perjaar. Drukker-Uitgever : A. DE BîEVRE Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitg-ever, bij de briefdragers en ^ A A HT Brieven, p«kken, enz , franco toesturen. il de postkantoren. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorb ■ leder nummer van POLDER EN KEMPEN bestaat ten minste uit ■ 8 BL A-iDzxcriDiEnsr I VRIJE TRI BU U N I breedeTwegen I Laat mij toe, Mijnheer De Vos, dat ik, ■ ilien gij als schoolvos betitelt, U, gratis I eene les geve, eenen raad en eenen troost. I Eene les : Het is zelfs geen begin van ■ argument te zeggen : mij ne laan mag niet I verbreed worden omdat ik daar schade I door lijd. Een gemeenteraad moet slechts ■ (éne vraag stellen : I Eischt het openbaar belang dat die «straat een groote verkeerweg wordt ? [ Het is een gezond princiep de com- ■ petentie te stellen daar waar de verant-I woordelijkheid berust. Niemand neemt aan dat de Gemeente- ■ raad van Eekeren, waarin mannén zetelen I als de heer Burgemeester Scheyvaerts, ■ advokaat.de heeren Schepenen De Weerdt, I notaris, en Ickx, enz. zonder goede reden ■ tene verbreeding- zal bepalen die tegen ■ het algemeen belang zou indruischen. De gemeenteraad wordt ten andere H voorgelicht door de commissie voor de -9 itbreiding der Antwerpsche omgeving, I en in die commissie zetelen mannen I vergrijsd in de studie van natuurschoon I en stedebouw als de wereldberoemde duit-I sche ingenieur Stubbe, enz. ; als nu zulke ■ inannen, na rijp onderzoek, de gemeente I aanzetten mime wegen te maken en de I IJzerenweglaan te verbreeden, dan heet I ik het eene waanwijze pretentie verstandi-I §erte willen zijn dan zulke mannen, vooral I ils men enkel door den bril van een I slecht begrepen eigenbelang wil zien. H Dat is het eerste deel der les. * * -\' M. De Vos spreekt ook over grondwet, I en over gratis afstaan van grond, en over I îchennis van eigendom en doet dreige-I menten van verzet, brrr. Ongelukkig, I hij verwart ailes ondereen. Ziehier in 't kort de princiepen. Niemand kan van zijnen eigendom I beroofd worden dan tegen rechtvaardige ■ schadevergoeding. Als men dus de laan van I il. De Vos verbreedt en hem grond af-I oeemt moet men hem volledige schade- ■ vergoeding geven, inbegrepen de gansche ■ waardevermindering die zijn eigendom i H — kan ondergaan, het ailes in der minne of door de rechtbank te bepalen. De gemeente kan nooit, in geen geval, iemand dwingen een morzel gronds gratis af te staan. Maar anderzijds in het heffen van lasten en taksen is de gemeente, onder goed-keuring der bevoegde overheid, almachtig ; zij mag die lasten hefïen op de geheelheid der bevolking, b.v. opcentiemen, of enkel op hen die het meeste voordeel trekken uit de gedane werken, b.v. zij mag de boordeigenaars van eenen nieuwen steen-weg belasten. Het Verbrekingshof oordeelde reeds verscheidene malen aldus : Eens de lasten gestemd en goedgekeurd moeten al de aangeslagenen die betalen, hoe zwaar zij ook zijn, en de grondwet die de scheiding der openbare machten uitspreekt laat de rechtbanken niet toe die taksen te verminde-ren ; is men niet tevreden, eh wel, daarvoor dienen de kiezingen. — In 't algemeen is het billijk dat de boordeigenaars ten minste grootendeels de kosten van verbreeding of vernieuwing dragen ; dat wordt heel België door zoo toegepast. Daar staan nu in praktijk twee rechten tegenover malkander : het recht van den boordeigenaar tôt vergoeding en het recht der gemeente tôt het heffen van eenen taks zoo zwaar als de hoogere overheid het toelaat, dit is een taks groot genoeg om al de onkosten der werken, die van onteigening inbegrepen, te dekken. En dan, zooals wijze lieden do en, volgt een accoord : de boordeigenaar staat gratis zijnen grond af en de gemeente heft geen taks of een minderen taks.. Dat is het tweede deel der les. Waarde Heer De Vos, ik geef U gratis den kostelijken raad ook zoo te doen, en het zij U een troost te denken dat uw eigendom in waarde zal stijgen zooals het altijd in eene verbreede straat gebeurt. L. ROEVENS. POLDER fr KEMPEN BRASSCHAAT Gemeenteraad. — Zitting van 27 Juni 1:914. De weledele Heer Baron du Bois de Nevele, Burgemeester, zit de vergadering voor. Zijn tegenwoordig : MM. Schynen, Schepen, délia Faille, Verbaenen, Seven-hans, Verhoeven, Van den Weyngaert, Graaf de Baillet-Latour, Lambert en Nouwen, leden ; De Winter, Gemeente-secretaris.Dr Van Looveren is wettig belet aan-wezig te zijn, uit hoofde van 't overlijden zijns broeders. DAGORDE: 1. Meedeelingen : a. Middentelejoon-kantoor.De heer Secretaris leest een brief van-wege Minister Segers die laat weten dat de vraag om te Brasschaat een midden-kantoor in te richten ter studie ligt, maar dat er nog verscheidene andere installaties die vroeger aangevraagd werden, moeten voorgaan en dat diensvolgens de vraag van Brasschaat eerst in içïô een oplossing zal kunnen bekomen. M. de Voorzitter zal echter zijn best doen om in 1915 de gevraagde installatie te verkrijgen. b. Tramdienst. Verschillende reclamen werden door 't Gemeentebestuur ingediend aangaande den tramdienst. De heer Burgemeester heeft persoonlijk pogingen gedaan bij het middenbestuur van den tramdienst en bij den heer Gouverneur. De heer Secretaris leest het verslag over deze werkzaamheden. Wij vememen eruit : 1. Dat een nieuwe goederenstatie in de Heide enkel te vinden is langs den steenweg naar St Job ; maar de eigenaar van den grond, die mon daar zou moeten innemen vraagt 30 fr. den m2. 2. De hinderpalen voor het verkeer aan den ijzerenweg Antwerpen-Dam zullen eerst voorgoed uit den weg geruimd zijn als het plan hetwelk thans aan de goed-keuring van het Ministerie onderworpen is, zal kunnen uitgevoerd worden. 3. Dat er aan den brugdraaier bevelen zijn gegeven waardoor de stremming gedeeltelijk zal vermeden worden. 2. Gemeentéschool Kaart. Het plan en bestek van de vergrooting met één klas der school van de Kaart wordt aan goedkeuring onderworpen. M. de VOORZITTER. — 't Is bewezen dat er in de Kaart te veel leerlingen zijn voor één onderwijzer. Dit getal school-kinderen zal ingevolge de nieuwe wet nog vermeerderen. Er moet dus een klas bijgebouwd' en een -onderwijzer meei benoemd worden. De nieuwe klas zou 5793 fr. kosten en de meubelen 1816 fr.. Goedgekeurd. 3. Kerkhof Donk. Er wordt een grondconcessie toegestaan van 6 m. v. tegen 75 fr. den m. v. aan de Gezusters Adriaenssens. 4. Bredabaan : verbreeding tusschen Brasschaat en Merxem. M. de VOORZITTER. — Het Schepen-college stelt voor te zamen te werken met het Gemeentebestuur van Merxem ten einde een voetpad te bekomen van 5 m. breed op de Bredabaan (links van den steenweg gaande van Brasschaat naar Merxem). De heer Secretaris geeft lezing van een brief welken men naar den heer Minister van Landbouw zou sturen en waarin o. a. betoogd wordt : dat er wel een plan bestaat om de Bredabaan op 50 m. breedte te brengen, maar dat in afwachting dat dit plan zou kunnen uitgevoerd worden men een verbreeding vraagt van 5 m. voor het aanleggen van een voetpad uitsluitend ten dienste van de voetgangers, die uit hoofde van het druk verkeer niet veilig meer zijn. Het Gemeentebestuur van Brasschaat drukt bijgevolg den wensch uit dat dit ontwerp ter studie zou gelegd worden. Aangenomen. 5. Lijnrichtingplan Molenbaan. Dr Nouwen geeft verslag. De verslag-gever heeft ter plaatse een onderzoek gedaan met een ingenieur en bevonden dat de huidige breedte onvoldoende is om een gewenschte bouwlijn aan te duiden ; hij vraagt dus dat de Molenbaan overal, tusschen de twee bouwlijnen op een breedte zou gebracht worden van 19 meters. De heer Voorzitter die insgelijks ter plaatse een onderzoek gedaan heeft, sluit zich aan bij de vraag van den verslaggever. M. Verhoeven zegt dat er willekeurigheid gebruikt wordt in het vaststellen der bouwlijnen. De zaak wordt uitgesteld en verzonden naar de commissie voor verder onderzoek. 6. Mishaegenstraat : elektrieke kabel. M. de Voorzitter zegt hoe deze zaak ineen zit. Het Département van Oorlog had toelating gevraagd om elektrieke kabels te mogen plaatsen tusschen het Kamp en het fort je van Mishaegen. Ja, antwoordde het Gemeentebestuur op voorwaarde dat gij ons toelating ver-leent om gasbuizen door het Kamp te leggen ten einde de inwoners van de Ploeg van gas te kunnen voorzien. Uw vraag is onnoodig, antwoordt thans het Département van Oorlog, vermits wij in onderhandeling zijn met de gasmaat-schappij ten einde gasbuizen te leggen langs de Ploegsche baan naar het Kamp, waarvan dan ook de inwoners van de Ploeg zullen kunnen gebruik maken. Het Gemeentebestuur beslist : als er de gasbuizen liggen geven wij toelating,eerder niet. 7. De du Boislei : wegenistaks, roi vaststelling. De belasting per vierkant meter zal bedragen 3 fr., voor degenen dîe in een-maal betalen ; zij zal bedragen 0,13 fr., voor degenen, die zich bepalen jaarlijks den intrest aan 4,25 % te voldoen. 8. Gemeentehuis, inwendige versiering. M. de Voorzitter berinnert dat men een eerste plan met prijsopgave heeft laten maken, dccli dat dit ontwerp niet aangenomen werd omdat het hoog in prijs was. Zonder dat zulks door het Gemeentebestuur gevraagd werd, heeft M. van Ryswyck naderhand een schoon plan opgemaakt dat hij aan het onderzoek van den Raad onderwerpt. M. Sevenhans vraagt dat men publiek zou bekend maken dat elke inwoner een plan mag indien en. M. della FAILLE. — Indien men het indienen van plans beperkt tôt de inwoners, dan zullen wij misschien de belangen der gemeente niet genoegzaam kunnen inzien. Graaf de BAILLET-LATOUR. — Indien gij een schoon en goed werk verlangt, moeten er vooreerst goede voorwaarden gesteld worden en een wel bestudeerden devis opgemaakt worden. M. DE VOORZITTER. — Te Schooten heeft men een wedstrijd uitgeschreven voor het opmaken van een plan der schildering van 't gemeentehuis. Graaf de BAILLET-LATOUR. -— Ik vind dat de Raad eerst zou moeten be-slissen, na grondig onderzoek, wat hij wil. Er wordt dus een commissie samen-gesteld, bestaande uit de Raadsheeren Graaf de Baillet-Latour, Van den Weyngaert, Dr Nouwen en délia Faille die de' zaak zullen onderzoeken. ❖ * -fi In geheime zitting wordt M. H. De Winter benoemd als gemeente-ontvanger met 8 stemmen op de 10 aanwezige raadsheeren. M. Aug. De Clerck en M. P. Raede-maekers bekomen elk 1 stem. Een oude spreuk. — Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan insekten knagen. H. D. W. I Feuilleton van Polder en Kemfen. IN HOOGER KRING I« Neen, maar toch geen Aphrodite ». « Geld ? » « Vermoedelijk wel, als haar broer haar wat geeft ». « Ken je ze ? » « Van aanzien, ja » « Nu, prosit ! » zeide de kapitein. De dokter had niets meer in 't glas en moest noodig naar huis. Kapitein van Giersen bleef nog eenige minuten stil in zich zelf zitten peinzen en greep toen naar de krant & Dr. Helm had laten liggen. De burgemeestersvrouw Steube hield verjaardagreceptie. De drie salons op de eerste verdieping van het Raadhuis, welke des burgemeesters vrouwe hare «suite » noemde, pm ze te onderscheiden van « onze officiëele suite » en de « suite Van mijn man », hadden zich reeds tame-'ijk met bezoeksters gevuld. De heeren, die spaarzamer vertegenwoordigd waren, juffrouw Irma Steube, de eenige dochter te huizes. In het eerste salon ontving de zeer statige feestelinge de nieuw aan- komenden en in het derde hadden de kletsers hun hoofdkwartier opgeslagen. Van tijd tôt tijd bewoog zich de bediende Andréas met koek, thee en sherry door de suite. Juist was de vrouw van generaal-majoor van der Leeman verschenen. Zij kuste de burgemeestersvrouwe vier maal en overhandigde haar een ruiker rozen « uit onzen eigen tuin ». Hij is er ook naar, dacht de feestelinge, maar zij zeide : « Ik dank u, dat u om mijnentwille u deze wondervolle rozen hebt willen ontzeggen ». « Voor u, lieve mevrouw is het beste juist goed genoeg. Ook moet ik u geluk wenschen voor mijn man. Hij heeft het mij extra opgedragen. Hij zou van zelf niet gemankeerd hebben, u persoonlijk geluk te wenschen, als niet juist gewichtige bezigheden... » « O, ja, ik begrijp het, lieve mevrouw », onderbrak mevrouw Steube haar. Denken moest zij echter : tôt nu toe heeft generaal-majoor van der Leeman nog elk jaar ontbroken. « Waar is toch uw lieve Irma ? » vroeg de generaalsvrouw en zag het salon in het rond. « Hiernaast, denk ik ». ; « Ach, ik moet haar toch even goeden | dag gaan zeggen ». | Mevrouw van der Leeman begaf zich met opgericht hoofd naar het andere vertrek ; beantwoordde echter den harte-lijken groet van de lieve Irma slechts met een klein hoofdknikje en begaf zich naar het derde salon. Daar vond zij, wat zij zocht : de amusante gravin Starnberg en de barones Hangeler, een Joodsche koop-mansdochter, die voornamelijk leefde van koek en achterklap. Fanny Starnberg, Julia Hangeler en Margot van der Leeman, waren boezemvriendinnen en kenden el-kaar al van haar schitterenden jeugdtijd, dien zij gezamenlijk in een pensionaat hadden verspild. « Eindelijk », riep Mevrouw Hangeler tôt de generaalsgade, en beet in een rond « Othello »-koekj e, dat zij niet erg smake-lijk in haar gehandschoende vingers hield. « Nu, hoe is 't Ballingersche feest u bekomen ? » vroeg mevrouw van der Leeman, terwijl zij plaats nam. « Wat mij betreft », verklaarde gravin Starnberg, « aile opzienbarende gebeur-tenissen regeeren op mijn zenuwen. De wereld is een ontzettend eenzame gemeen-plaats. Daarom ben ik den goeden Ballin-ger hartelijk dankbaar, dat hij dit huwelijk heeft aangegaan, wat ons zooveel stof tôt onderhoud geeft. Ieder vindt Ballinger | afschuwelijk leelijk ». ! « En ordinair », kauwde Julia Hangeler. « Wat beteekent dat ? » ging de gravin voort. « Ik geef graag toe, dat de Gratiën niet aan zijn wieg gestaan hebben en dat Cecilia Everdorp een onmogelijk mensch getrouwd heeft. Wat mij echter interes-seert is, dat het onmogelijke mogelijk is. De maatschappij, met al haar huichelarij zal dezen Ballinger te voet vallen — niet alleen om zijn millioenen, maar omdat hij een voorbeeldige openhartigheid heeft, een openhartigheid die men alleen aan treft bij menschen,die even eerlijk en ver-standig zijn als hij ». « Hoe zoo ? » vroeg de generaalsvrouw. « Toen ik hem kort geleden in de sacristie van de Thomaskerk met de ge-bruikelijke woorden geluk wenschte, antwoordde hij mij : « Laten we het afwach-ten, beste gravin. Het geluk zal komen, als uw nicht en ik de woorden, die de dominé zoo pas tôt ons gesproken heeft, ernstig opvatten. Feliciteer ons met ons zilveren huwelijk. Dan kan men de zaken zoo'n beetje beoordeelen ». Mevrouw van der Leeman meende : « Dat is ordinair ». De gravin bestreed dat. « Het is on-poëtisch.Maar ik vind het buitengewoon verstandig. Deze heer Ballinger speelt ten minste geen komedie ». « u scmjni nem xe wmen Deschermen », zeide barones Hangeler. « Als het te pas komt, zeker », luidde het antwoord. « Maar je moet toch toegeven, Fanny, dat zijn moeder een onmogelijk mensch is ». « Dan zal ik haar mogelijk maken ». « Maar Fanny, een vrouw, die . aile vreemde woorden verdraait en met de Hol-landsche spraakkunst steeds op gespannen voet staat » ? « Mevrouw Ballinger is een bijzonder aardig mensch. Ik vind ze gezelliger dan de heele groote wereld in dit allerbe-schaafdst provinciestadje ». « Maar hoor dat nu eens aan ! » riep de generaalsvrouw uit. « Lieve Margot », verklaarde de gravin emstig, « ik zou wenschen dat er een eind kwam aan verschillende dingen. Bijvoor-beeld dat geestdoodend gepraat over toiletten, theaters en sport. Mevrouw Ballinger is een dame, die zeer veel leest. en die in open rondborstigheid het gelez ene met pikante woorden kritiseert.Zij ôordeelt gewoonlijk over mensclien en dingen zooals een Marsbewoner zou doen, die plotseling op onze aarde was neergeslingerd en dan heel filosophisch over zijn bevin-dingen zou gaan orakelen. Ik verzeker u, moeder en zoon Ballinger hebben beide iets zeer origineels ». ('t vervolgt).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes