Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

342 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Septembre. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw28912w1f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^ ^ ^ M â à M 9. Prils i>er nr 3 centiemen 10e Jaar, N'34 POLDER EN KEMPEN $ Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Mcn schriift in hii Hpn nito*vAr Kîî A a Krîaf4.»>i«A« — Druhker-Uitgever : A. DE BIEVRE BBASaCHAAT Aankondigingen s Volgeas tarief. Brieven, ptkken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden 1 nit niimmor l^irot clû/»lito JfL Kln/lnîîrlnn z : In. 4 .... V W ^VVklWl V U il uvu UV1 IV De geesel van den oorlog drukt loo zwaar op ons geliefd vaderland. I vaderlandsche grond is dronken van h bloed zijner kinderen. Gansche streki met steden en dorpen zijn verwoes ontelbare huisgezinnen uiteengeslagen,di zenden weduwen en weeskinderen stc ten bloedtranen op het lijk van hun ecl: genoot en vader. Ons arm volk doorsta een waar martelaarschap. Wanneer z Gods rechtveerdigheid voldaan zijn, wa neer zullen wij genoeg geboet hebb voor onze zonden ! Wanneer zal de He der Heirscharen ons zeggen : « Ik h het wee van mijn volk gezien, zijn gero en smeekgebeden zijn tôt mijn oor opg stegen. Ik heb medelijden met mijn voi ik ga de roede wegnemen waarmee het kastijdde. » Wanneer zal dat geschieden ? —Wanneer ons volk,dat door de vi leidingen der wereld afgedwaald w: tôt den Heer zijn God zal terugkeere wanneer ons volk op de borst zal klopp en zeggen : «Wij hebben gezondigd,o He heb medelij met uw kinderen. Wij zull voortaan Uw drijmaal lieiligen Na eeren en aanbidden, wij zullen Uw gebod niiderhonder) en leven zooals het w; kristenen betaamt. Met het hoofd di gebogen vôôr Gods onmetelijkheid macht, zeggen wij een Onze Vader < in den hemelen zijt voor onze soldat die hun bloed ten offer gebracht hebt op den autaar van het vaderland, v< onze arme gekwetsten, die stuiptrekke liggen op hun lijdensbed, voor 01 heldhaftige jongens, die, met het wapen de hand, stap voor stap den vaderlai schen grond verdedigen, voor de on lukkige huisgezinnen, verstrooid en x eengeslagen, voor de weduwen en wees aan wien een echtgenoot of een vai ontnomen wierd, voor ons geliefd vad land, opdat het zich vrijvechte uit klauwen van den hoogmoedigen overv Betaalt uwe schuldei Wij wij zen er ernstig en met i druk op, dat ieder die KAN betal( VERPLICHT is om het te doen dat ieder die noodeloos in gebr< blijft om zijn verplichtingen na komen, niet alleen zijn schuldeisch benadeelt, doch mede de schuld zich laadt voor het uitlokken van < ALGEMEENE RAMP. Indien h delaars en industrieelen hun vor ringen niet binnen krijgen, wor< zij op hun beurt gedwongen i alleen om voorloopig hun beta. gen te staken, doch ook om H BEDRIJF STOP TE ZETTEN PERSONEEL TE ONTSLAAN. 1 de heerschende werkloosheid en ellende niet wil vergrooten, dr dus het zij ne bij op voortzetting het bedrijfsleven mogelijk te mal Dit kan alleen geschieden wanr ieder zooveel mogelijk aan zijn NANTIEEL VERPLICHTINGEN VOLDOET. Burgers van België ! Is het uw ons land finantieel te ruîneeren ? het uw doel ons diebaar vaderlani deze benarde tijden ten gronde te i ten ? Is het uw doel duizenden o beste burgers en hun gezinnen bro loos te maken ? Kunt gij dit met geweten overeenbrengen ? Is dat loon voor de opofferingen welke zich getroost om onze onafhank( heid te bewaren ? Denk hierover en na en voldoet onmiddellijk aan uwen \ naamsten burgerplicht : Betaalt schulden ! S ! U.H uLULIflbL uLU&Llld I (Il : 4- 1 Zeven natiën strijden thans voor 1 )e bestaan ; Europa beeft onder den s I van miljoenen soldaten ; de verbonden -n | gers van Tamerlan, van Xerxès, van j >t> | nibal, van César en Napoléon schiji j slechts dwergen vergeleken met de hed ,r" I daagsche oorlogsreuzen. De bloedige i ■t" zenstrijd, welke thans over Europa woe at I kost dagelijks twee honderd miljoi al ! onze zoozeer geroemde eeuw van voor n~ S gang wordt bedreigd met den schrik în ! lijksten ondergang waarvan het mensc er I lijk geslacht ooit getuige was ; kunst I wetenschap, landbouw en nijverheid teg ;P ! gehouden door de bajonet ; de wer e_ J handel verlamd : ziedaar het ontzette k. j tooneel hetwelk Europa ons aanb ik I op het oogenblik dat men dacht dat J toevlucht tôt het brutaal geweld v 1 altijd kon vermeden worden. ! En zoo'n bloedige reuzenstrijd v ls> I opgewekt door een volk dat men n» I zooals de Gaz et van A ntwerpen zegt en j een cultuurvolk heet, 't is te zeg ïr> J een volk breed ontwikkeld op gel en j van kunsten en wetenschappen. 1 an I on goocheling, niet alleen voor ons, sla en I offers van het Duitsche barbaris Lre I maar voor heel de beschaafde wereld eP I Hunnen en Wandalen kunnen in en I tijd niet afschuwelijker huisgehouden 1 h? I ben in de streken waar zij invie en I dan de Duitschers te Leuven, onze oi en I eerbiedweerdige universiteitstad, zoo )or j aan monumenten, wetenschappelijke nd I kunstschatten. ize I Moeten waarlijk duivels in mensc' in I gedaante zijn geweest, die te Leuven 'd- I Duitsche beest hebben losgelaten. ?e" I En men spreke ons niet meer van Sp I sche Furie, noch van andere gruwe ;en I oorlogsfeiten uit vroegere eeuwen : 1er I te Leuven werd gepleegd is afschi er~ I lijker dan al de rest, omdat het 't > de I js van een zoogenaamd cultuurvolh 'el_ I Cultuurvolk... God zal het str I om zijnen hoogmoed, zijn trouweloos {en zijn wreedheid. 1 H Op (Je ^nieen en ! In een leading-artikel zegt de / :ke I News : te I Wij weten niet of de bondgenc îrs I in staat zullen zijn het oprukken op I Duitschers naar Parijs tôt stilstan ;en I brengen ; doch elke stap vooruit, doc an- I Duitschers gedaan, kost hun zo< de- I man als de bloedige oorlogshandel ] len I vergen kan. det I En de mannen die wij tôt nu te [in- I het veld brachten; zijn enkel het 1 LJN I van de opofferingen die wij ons voorn< en I te brengen : 50.000 man uit Indië z (Vie ! eerlang ons leger op het vasteland de I sterken ; het zal niet lang meer c âge I of de eerste contingenten uit Car van I Australie en Nieuw-Zeeland vloeien :en. I en achter hen volgt, lijn voor lijn, g £ eer I de mannelijke kracht van het Bri FI- I Rijk. Niemand weet hoe groot de o] I ringen zullen moeten zijn of hoelar doel I zullen moeten duren ; doch dat 1 Is I wij wel : dat Engeland zijne 1 in I niet zal terugtrekken, alvoren ich- I Duitscher op de knieen zal zitti nzer I dat noch manschappen noch mic ode- I zullen ontzien worden om dezen ( uw I met een roemvollen en bestendigen het I te doen beëindigen. men I In de taak der bondgenooten h ■lijk- de Franschen tôt hiertoe het gr istig j werk geleverd en het kan zijn dat ; roor- I stemd zijn om de eerste teleurstel uwe [ te verdragen die de eindoverw j zullen voorafgaan. Ruslands deel komt later en ontwik kelt zich langzamer, doch het is zeker e: oppermachtig. III Engeland's zending is voornamelijk d III zee te bewaren, doch wij zijn ook bijge iun sprongen te land. Wij moeten daaror tap tusschenkomen met al de kracht di le_ noodig is om de overwinning te verzeke Vn- ren en wat noodig is om te zegeprale len zal dit rijk weten te verschaffen, tôt de en_ laatsten shilling en tôt den laatsten druj eu_ pel bloed. ■dt, ; POLDER & KEMPEN ke- BRASSCHAAT ^e" Zielmis. — Iedere week wordt i en onze parochiekerk een plechtige zie en" mis gecelebreerd voor onze gesneuveld dd- soldaten. nd Verleden Woensdag, om 9 uur, wer edt de mis gecelebreerd door den Zeer Eerv de Heer Graaf Xavier de Ribeaucourt, Aa oor moezenier van het leger. Deze. edelman is een bloedverwar rerd van onzen achtbaren Burgemeester, de weledelen heer Baron du Bois de Neve en van den Weledelen Heer Graaf c ëen Baillet-Latour, Senateur. >ied Graaf de Ribeaucourt is een edelma in den echten zin des woords. Reeds va het begin des oorlogs volgt hij het legi me> met een moed en een zieleniever,well hem de achting des krijgsoverheid e hun (je liefde der soldaten hebben doen winne: ieb- jen Ziekenkas. — Op de bestuurverg ^e' dering van verleden Zondag werden < • volgende besluiten genomen : 1. Voortaan zullen aile leden ne - en soonlijk uitgenoodigd worden om d< ien lijkdienst van een overleden lid bij het wonen' 2. De leden tôt den werkdadig* ian_ krijgsdienst opgeroepen, moeten zoolai lijke oorl°g duurt geen bijdragen betalen. t Vermits Voorzitter, Ondervoorzitter 1 Schriiver van het Bestuur der Ziekenk îwe- J verjf ook leden zijn van het S' Vincentir genootschap, worden de commissariss a£en verzocht de namen te doen kennen v; heid de schamele armen, die zij op hun ron zouden leeren kennen. Op deze wij zal er verdienden endoelmatigenbijstai kunnen verleend worden. Zeppelin. — Dinsdag morgen, roi )aily half vier, vloog een Duitsche bestuurbé ballon over onze gemeente. 0ien De soldaten die in de loopgracht (jgj. legeren en de schildwachten schot ^ te ernaar ; ook van op het fort van Mi >r de xem wel"d grnaar geschoten, maar )veej ballon werd niet geraakt ! naar Van hier is het luchtschip over Antw pen gevlogen. Daar heeft de Zeppe ie jn negen bommen uitgeworpen. De dak >egin van een half dozijn huizen werden de 'men deze bommen beschadigd en een d ullen mantslijperij werd vernield. Gelukk ver_ lijk werden geen menschen gedooe iuren rnaar een tiental personen werden ; iada, kwetst toe, Ongewoon uitzicht.— Onze Kemj insch bieden thans een tooneel van verwoest; tsche aan. Daar waar men vroeger uren h langshenen donkere mastbosschen en v >offe- laten heiden kon gaan, ontmoet men th: ig zij overal soldaten, autos, grijs en vuil a veten stof, paarden en kanons... en langs < hand fortenkring gevelde boomen en afgebrai s de huizen ; droef tooneel van al hetg' ;n en ten offer wordt gebracht voor de ver delen diging van den vaderlandschen grond >orlog Het aanbrengen van mondvoorr vrede gebeurt met allerlei voertuigen in streken des lands opgeëischt. ebben Alzoo zagen wij hier op de mar ootste een wagen van de Papeteries Génér; rij be- Haseldonckx, Brussel ; een boerenkai lingen paard van Cuypers, landbouwer, Hofst: inning een wagen van Denrées colonii J Aug. Brabant, Molenbeek ;enz.. I _ :- I Te 's Gravenwezel zagen wij twe I wagens nevenseen staan, de eene van Leu I ven, de andere van S4 Gilles-Waas, enz. Bericht. — Eigenaars en huurder van tijdelijk onbewoonde huizen wordei II uitgenoodigd den sleutel der gebouwei e j en aanhoorigheden aan de beschikkini I des Gemeentebestuurs te stellen om a J desgevallend, dezelve te kunnen gebrui a I ken voor het logeeren van officieren 0 I soldaten. Zij worden tevens uitgenoodigd d I woningen, voornamelijk degene welk j bemeubeld zijn, te doen bewaken. Het Gemeentebestuui j Bij ministerieel bevel. — De stal n J overste van het leger maakt opmerk I zaam op het gevaar geschutskogels t e I behandelen gevonden op het oorlogsvelc j of deze kogels geheel zijn of beschadigc d J De spitsboogvormige koppen der Duitscli '■ I bommen van 10% kunnen inderdaa I ontploffen bij den minsten schok, zoe ! als de talrijke ongevallen in Duitschlan ^ t voorgevallen, bewijzen. n I il Inschrijvingslijst n j ten voordeele van de slachtoffers va j den oorlog. ;r I M. Guyot-de Meester (Mishaegen) :e ! fr. 100.C n j M. Flor. Van Bauwel, ten voordeele va 1- I het Kood Kruis fr. 100.C 1- ! Door bemiddeling van de Weledele M le j vrouw délia Faille de Levergher opbrengst eener omhaling gedaan r- I Maria-ter-Heide fr. 384.( ;n i N. B. — De opbrengst eener omhalir te ! gedaan in Brasschaat-centrum werd voo I loopig besteld aan het Bestuur van h in j Rood Kruis te Antwerpen. )g I Rood Kruis. — In de zaal van h ,n I Patronaat, alsook in de villa van I as I Landrain, zijn een aantal bedden ing s_ I richt tôt verpleging der gekwetste se 5n I daten. Op dit oogenblik zijn bijna . in I bedden volkomen uitgerust, dank a; I de goede zorgen der dames die bereidw ze I lig hun hulp aan het menschlievei I werk verleenen, dank aan de geldelij] j toelagen welke men in de hierbovenstaa I de inschrijvingslijst ziet aangeduid, ei I delijk dank aan de giften in natuur do re I volgende personen gedaan : I Eerw. Zusters van Bethanie en v; en I Maria-ter-Heide, M. Landrain, M. de] en ! Faille de Leverghem, Juffr. Charl. Mai r~ I M. Helsen, M. Rebs, M. Dr Van Loo\ I ren, M. De Bidvre, M. Michielssen-Mi I M0 W° H. Michielssen, M. L. Van de Ve ;r~ I Juffr. Antonia Baitholomeeusen, M. I Geysen, M. Van Osta, enz.. Aile mec en I burgers hebben de medewerking v >or I het Rood Kruis sympatisch te geme îa I gezien, en allen hebben bijgedragen zc j veel het in hun vermogen lag. Moc ' ' I dit edelmoedig werk het doel bereik 'e" I waartoe het is ingericht : troost en pi; I leniging verschaffen aan de dappen >en I die niet hebben geaarzeld om het welz ing I van den geboortegrond tegenover à ng I overrompelaar te beschermen. er- I I Troepen. — Heel de vei leden we ms I ran I heeft hier een groote troepenbewegi len I P^aats gehâd : linietroepen, kara I niers, jagers, enz. I De karabinieis die hier ingekw ! tierd werden,hebben de gevechten tusscl I Leuven en Mechelen bijgewoond en we , i er veel van te vertellen. lad I aile I Onze gebure-jonger. Flor. Mattli I sen kreeg een duitsche kogel dwars d ^ . I zijn hoed. îles, I Bueken. — In 't begin der week w en I er verteld dat de welbeminde Pasl ide; 1 van Bueken, de Eerw. Heer Henri des, 1 Clerck, een inboorling van Brassch I zou doodgeschoten zijn. Alhoewel i s niet weet waar de Eerw. Heer De Clerck verblijft, moet het akelig nieuws toch nog bevestigd worden. 3 Mgr De Clerck. — Sedert verleden ! Maandag verblijft de Hoogeerw. Heer ! De Clerck, oud-Groot-Vicaris van het Aarts-y bisdom, hier bij zijn familie. De woning van Mgr De Clerck werd te Mechelen grootendeels vernield. Na ge-f durende drie dagen in zijn kelder ver-bleven te hebben, gelukte Mgr. erin.na e veel moeilijkheden, langs Duffel, Meche-e len en Antwerpen, Brasschaat te berei-ken.TRAMDIENST. _ De elektrische tramdienst is opgeschorst maar de stoomtram,— die ouwe jongen e die ons in moeilijke omstandigheden al [ zoo dikwijls uit den nood geholpen heeft ^ als de schcone juffers van den elektrischen tram het niet meer konden uithouden,— f| de stoomtram dus doet nog de volgende h reizen : Verirek van rasschaat om 8 uur, ^ 18 uur en rond 21 uur. Vcrtrek van IJskelder om 5 uur, 7 uur 17 uur en 18 uur. Deze vertrekuren zijn nochtans niet regelmatig ; het is te zeggen dat zij altijd niet kunnen gevolgd wozden. Ze kunnen n ook aile dagen veranderen en afgeschaft worden. MERXEM 0 Hulp aan gekwetsten. — Het was n wel te voorzien dat, in dezen droeven 0 tijd van Oorlog, Merxem ook niet zou ten achter gebleven zijn om leniging te 1 verschaffen aan eenigen van hen die op te het slagveld gekwetst worden. iQ • Een komiteit kwam hiet tôt stand onder bescherming van het Rood Kruis van Merxem. r- t Een aantal voorname ingezetenen dezer gemeente maken er deel van, en onder het Voorzitterschap van den heer Beu et ckeleers heeft het komiteit op minder L dan acht dagen dagen tijds teweeg-e- gebracht wat onwaarschijnlijk mag hee-il- ten : Twee hulpgasthuizen, een in de '.4 Mouterij van heer Dandelooy en een m in de Mouterij van M. Lambrechts. il- Deze hulpgasthuizen zijn van ailes id voorzien om eene goede verpleging te 1e verzekeren : bedden en beddegoed, ba-n- den, lavabos, kas voor instrumenter n- medicijnen en benoodigdheden voor dok-3T ters, ijskas, ontsmetting en steriliseer- machien, keuken, enz., enz.. in De dienst wordt verzekerd door vier la geneesheeren bijgestaan door de verpleeg-:s, sters van het Rood Kruis en nog eenige e- andere verbandlegsters, alsook door een 3I, ploeg brancardiers. n, Met plakkaten werden hulpmiddelen S. aangevraagd, en geld en goed voor ver-le- bandstoffen stroomen toe in groote m hoeveelheid. iet Voor die het nog niet zouden weten, >0- men kan gedurig zijné bij dragen doen en ze ht zenden naar het Hof Bouckenborg.bij en M. Beuckeleers, of aan een lid van het n- komiteit. ;n, Het zou gevaarlijk kunnen zijn namen ijn j te noemen van ieveraars voor deze schoo-en j ne instelling van Hulp die zich vooral J onderscheiden. Nogtans mogen wij wel ek j zeggen dat de heeren Beuckeleers Voor-' zitter, Lambrechts Schrijver, en Dan-k® | delooy Schatbewaarder gedurig op de j bres staan en de tôt hiertoe verkregen ! uitslag meest aan hen te wijten is. 1 Inwoners van Merxem, indien er ge-t kwetsten in onze gemeente komen, slaat dan nu en dan uwe oogen naar het vlag met Rood Kruis dat aan onze gast-huizen zal wapperen, denkt dat daar-achter veel lijden is, en aan U de eer en de verdienste gegund zijn dat lijden erd door uwe hulp te verzachten. oor (Bovenstaand artikel werd bij het De laatste verschijnen van Polder en Kem-aat, pen te laat ingezonden om kunnen ge-nen plaatst te worden).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes