Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

521 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Janvrier. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 07 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2n689/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

rté\ruin& 2.1 Januari 1914 Prijs per nr 3 cenliemen 10e Jaar, Nr 4 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad I f'M Inschrijvingsprijs : 25 Centiemen per maand. } Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en i >p al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE BIEVRE BRASSCHAAT Aankondigfin ^en : Volgens tarief. Brieven, p«kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehoudon Eerste Blad DUES ZIEKTEVERZEKERING Wij staan-voor de invoering der vcrplichtende verzekering, en de vraag van inrichting van derge-lijke en ernstige ziekenkassen voor eene algemeene werkersbevolking, dringt zich op. Men mag niet vergeten dat de verzekering van morgen ia andere voorwaarden zal plaats grijpen dan deze welker werking is gekend, alhoewel niet wetenschappelijk onderzocht. On-zeïsociale voormannen, die aan anderen het vooruitzicht willen inprenten, moeten zelven vooruit-ziende zijn en hunne insteilingen op de hoogte brengen der heden-daagsche eischen nopens stevig-heid en waarborg. ..'"Wanneer wij zien dat in Oosten-rijkl het gemiddeld getal ziekteda-gen per lid, van 1891 tôt 1905, 8,65 dagen is, en in Duitschland voor 1911 ditzelfde getai 8,45 bedraagt (8,22 dagen voor de man-nen en 9,04 voor de vrouwen) dan kiirmen de inrichters van mutuali-teiten niet meer hopen dat hunne waarnemingen ver daaronder zullen blijven. Het is voorzichtig zich daarover geene begoochelin-gen te maken; men moet het ge-vaar inzien dat bestaat in den las1 welke men opneemt te onder-schatten. gj. ■Wilde men^nu eene " ziekenka< inrichten^dan is het geraadzaam indien de vergoeding 1 frank bedraagt, daarvoor per lid eene uit gave te voorzien van 8 à 9 frank B Daarbij komen nog de onkoster voor den geneeskundigen dienst B Wat de kosten van geneesdiensi bij -ons zijn, blijft een vraagteeken Ei bestaan weinig statistieken Wij hebben slechts een vermeldens waardig werk, door de provincie Antwerpen opgemaakt voor de Tentoonstelling van Gent ; doet nopens het bijzonder punt var den geneesdienst kan men er niel op steunen. Niet al de ziekenkassen hebben den geneesdienst in-gericht, en in de getallen welke de leden aanduiden, zijn die verzeker-den niet opgegeven. welke di1 voordeel niet genieten. H;| Laat ons hopen dat in de toe-komst voor de statistiek eene be-tere plaats in onze sociale werking zal ingeruimd worden, want zi; is de grondslag der wetenschappelij ke ontledingen, buiten welke ailes nevel is en duisternis. Zeer juist BHII. HH. de Belgische Bisschopper hebben eenen bevelbrief uitgevaardigc tegen den onzedelijken dans den Tangc en de onbetamelijke vrouwelijke kleeder dracht. ■ De geuzengazetten hebben zich ool gj.Jnel den bevelbrief beziggehouden ; d( ernstige geuzenbladen keuren hem zondei omwegen goed en stellen vast dat H H raoogwaardighedèn den vinger hebber ^«legd op eene leelijke wonde, welke H jfreigt geheel de zedelijkheid te verkan keren. ^^KAndeie geuzenbladen vinden bij he bespreken van dien bevelbrief gelegen lg®ei tôt spotten en tôt het maken var Hn of meer geestige zetten, die eene betc re &etulëeius geven van hunne spitsvon- j digheid dan van hunne belangstelling in de openbare zedelijkheid. Dat belet niet dat sommige dier bla-den te dezer gelegenheid dingen neerschrij-ven welke zeer juist zijn. Zoo zegt de Nieuwe Gazet, een Antwerpsch geuzen-blad : « Hun omzendbrief mag er zoo dwaas uitzien als hij wil — hij richt zich toch maar alleen tôt de geloovigen, tôt hen dus die zich uit vrijen wil aan het zedelijk gezag van de priesters onderworpen hebben. » En, als die geloovige kristenen nu moeten kiezen tusschen de eeuwige zalig-lieid hiernamaals en de zsligheid van eene fijne « jupe collante » en van een tango ofte two-step, hier op aarde, dan kan dâft de menschen die niet tôt de Roomsch-Katholieke gemeenschap wen-schen te behooren, volkomen koud laten, — of warm, zooals ge liet nemen wilt.» De vorm daargelaten, zijn wij volkomen t' akkoord met het bovënstaande, wat hierop neerkomt : de Bisschopper. richten zich tôt de geloovigen — dezen die geen geloovigen zijn, hebben zich daarrnede niet te bekreunen. Dat is juist zoo. Alleenlijk zou de Nieuwe Gazet moeten ; weten dat dé Bisschoppen in hunne be-vclbrieven zich altijd tôt de geloovigen richten en niet tôt degenen die ondei ^ hun gezag niet willen staan. Daarom zenden zij hunne bevelbrieven naar pastoors en geestelijken onder hun > gezag staande — zij zenden die niet aan de protestantsche dominee's, noch aan de Joodsche Rabbijns, noch aan de Groot-meesters der Logiën, noch aan de priesters van Mahometanen of Boudhisten 1 omdat zij geenszins de pretentie hebber eenig gezag op die menschen uit te oefe-nen.Zij spreken tôt hunne geloovigen, er zeggen aan de geloovigen wat zij ondei godsdienstig opzicht te doen hebben er te laten. Zoo is het' als zij verbieden sommige l bladen of boeken te lezen, de kinderer 1 naar zekere scholen te zenden •— zekere ; vermaken, feesten of plechtigheden bi te wonen, enz.. Zij spreken tôt de geloovigen en to : niemand anders ; iedereen kan dan noj beslissen of hij « geloovige » wil blijven o niet. POLDER & KEMPEN EEKEREN Gemeenteraad. — Zitting van ie lanuari 1914. ! M. Scheyvaerts, Burgemeester, zit d< vergadering voor. Zijn aanwezig : MM. Ickx, schepen Creten, Van Gastel, Brosens, Haseldonck: Matthijsen, Peeters en De Weerdt, leden De secretaris leest het verslag over d< 1 vorige zitiing, hetwelk wordt goedgekeurc M. Van Gastel reklameert over dei slechten toestand van dé Pastorijveldstr M. Ickx. — Van den kant der gemeente is ailes beproefd om een einde aan dier , toestand te stellen ; doch er zijn daa: politiemaatregelen te nemen. M. de Voorzitter. — Dan zullen wi , den politie-commissaris gelasten een on . derzoek te doen. DAGORDE: 1. Ingekomen stukken. De heer Voorzitter geeft lezing van : a. Een brief vanwege inwoners de: 1 Gezondheidslei te Ste Mariaburg, die d< aandacht van het gemeentebestuur inroe pen op den slechten toestand van die lei j ^a———aa——■■ « : Schepen Ickx verklaai" dat hij de zaak zal onderzoeken. i b. Een brief van den heer Gouverneur, meldende dat er een wetsontwerp neerge-legd is, betrekkelijk het uitoefenen van het openbaar ministerie bij de rechtbanken van enkele politie en vragende het advies van den Gemeenteraad. M. de Voorzitter. — Denkt de Raad dat wij een gunstig advies mogen geven ? Voor Eekeren zou de ambtenaar van 't openbaar ministerie, volgens dit wets-voorstel, 800 fr. trekken. ! Men doet opmerken dat de ambtenaar van het openbaar Ministerie thans 500 fr. trekt boven zijn jaarwedde als politie-commissaris en dat hij bijgevolg reeds goed betaald is. Het College stelt nochtans voor een gunstig advies te geven, hetgeen door den Raad bekrachtigd wordt. c. Een brief ,vragende een straat te j mogen openen te Ste Mariaburg, loopende i van de Marialei naar de Isabellalei. ; Verzonden naar de Commissie van openbare werken. 2. Grondai stand op de- kerkhoven van het Centruni en van Ste Mariaburg. Twee aanvragen : Een vanwege de familie Dclannoy en een vanwege de kin-deren Van den Branden. i | Toegestaan. 3. Mededeeling proces-verbaal, nazicht kas. ( Op 10 Januari heeft het Schepencollege ; de gemeentekas nagezien en bevonden dat t | er voor den laatsten trimester was ont-r J vangen fr. 13690,49 j uitgegeven fr. 13694,68 ! ! zoodat er te kort was fr 4,19 1 4. Reklamen taks nieuwe herbergen. 1 De heeren Kemna en Franck, vroegei 3 reeds gereklameerd hebbende tegen het - betalen van de taks op het openen van nieuwe herbergen, heeft de commissie deze reclamaties onderzocht, maar niet 1 aangenomen, zoodat de opgelegde taks zal moeten betaald worden. M. De Weerdt doet opmerken dat hi; 1 een kleine wijziging aan het taks-regle-r ment gevraagd heeft. \ M. Brosens beweert dat de taks in hel huidig geval niet zou mogen geëischl e i worden en vraagt de vrijstelling. 1 I M. de Voorzitter. — Volgens het be-3 i staande règlement kunnen wij dit niel j 1 toestaan.maar ik stel voor in een volgende ! zitting de wijziging van het règlement te t , bespreken. c j 5. Lijnrichting Geestenstraat. ,f | M. Mertens is in beroep gegaan bij de i Bestendige Deputatie, omdat hij achter „ ; uit moet bouwen. . De Bestendige Deputatie schrijft da-» zij het besluit van den Raad niet kan goed 1 keuren vooraleer een lijnrichtingsplai ^ der Geestenstraat te hebben ontvangen j Gezien de groote moeilijkheden waartoi e i de zaak aanleiding geeft, stelt de Commis sie voor de toelating te verleenen. . i Aangenomen. K 6. Hulp pompiers Antwerpen. — Over . eenkomst. e M. De Weerdt geeft verslag over dezi ^ , zaak : ' De stad Antwerpen geeft geen hul] meer in geval van brand dan na een over eenkomst met de gemeent en, welke voor e nemens zijn haar hulp in te roepen tijden 1 brandgevaar. 1 | De gemeente Eekeren had geweigere | deze overeenkomst aan te gaan, omdat zi j niet wilde verantwoordelijk zijn voor d persoonlijke ongevallen, welke er, ii ■ geval van brand, zouden kunnen plaat ! hebben. j Na verscheidene onderhandelingen i men er toch in gelukt een overeenkoms r te treffen : Eekeren verbindt zich eei e scliadevergoeding te betalen volgens eei aangenomen tarief en de stad Antwerpei i. blijft verantwoordelijk voor de ongevallen Bijgevolg besluit de verslaggever tôt de aanneming van de overeenkomst. Aangenomen. 7. Aanbesteding onderhoud steenwegen. Uitgesteld. S.Onteigening Pastorijveldstraat,voorstel. Reeds lang is er spraak deze straat te verbreeden. Hiertoe heeft men vroeger onderhandeld met de boordeigenaars : allen hebben kosteloozen afstand van grond gedaan, behalve twee. Met deze twee werden nogmaals onderhandelingen aangeknoopt, doch tevergeefs. Om deze reden stelt het college voor de onteigening te doen ingevolge het lijn-richtingsplan en het taksreglement toe te passen. 't Is te zeggen dat de grond zal S geschat en betaald worden, maar de eige-: naars zullen dan een jaarlijkschen inte-\ rest als taks moeten betalen. i M. De Weerdt vreest eenigszins dat | deze zaak een gevaarlijk voorgaande zou | kunnen uitmaken ;immers in dit geval zal \ de gemeente de kasseiïngswerken uit-j voeren op voorwaarde dat de eigenaars kosteloos hun gronel afstaan, terwijl in 1 andere gevallen de eigenaars zelf de be-stratingswerken moeten bekostigen. M. de Voorzitter antwoordt dat er hier een verkregen recht bestaat vermits het i een reeds bestaan de straat geldt. Maar ik I ben met M. De Weerdt hierin t' akkoord , dat wij een règlement nopens de bestra-tingswerken zouden moeten hebben en ; ik vraag niet beter dan zulk règlement zoo gauw mogelijk ter bespreking te kunnen brengen. I Het voorstel van 't College wordt aangenomen.9. Opening nieuwe straat door eigendom \ De Backer. ' M. de Voorzitter geeft lezing van een brief gezonden door den heer Gouverneur en meldende dat er geen koninklijk besluit kan toesgetaan worden, om deze straat te openen, vooraleer er een goed-| gekeurd lijnrichtingsplan van bestaat. i De Raad zou eerst moeten beslissen . dat dezê straat een breedte zou hebben van 12 meters. j M. Van Gastel vinelt deze straat onnoo-: ■ dig. . | M. de Voorzitter. — Het is volstrekt | noodig dat er verbindingen tôt stand ko-| men tusschen den Drijhoek en den Dijk. ; ! M. De Weerdt. — In grondbegin ben : ! ik t' akkoord met den heer Burgemeester : ; | er zijn zeker gemeenschapswegen noodig I tusschen 't oud en 't nieuw kwartier ; doch om deze tôt stand te brengen is er : vooreerst een algemeen plan noodig. De voorgestelde verbinding schijnt mij thans nog voorbarig.; 't is een verbinding ; welke veel geld zal kosten en toch niet grootsch van opvatiing is en weinig zal 1 dienen tôt verfraaiïng der gemeente. M. Creten sluit zich aan bij de woorden : van M. De Weerdt en vindt dat die straat van weinig belang zou wezen. M. de Voorzitter : We zullen dan de vol-gende vraag ter stemming leggen : Dient er een nieuwe straat van 12 m. breed geopend te worden door den eigen-3 dom De Backer ? De vraag wordt verworpen. ) 10. Schikking huis Bordinckx. Het College stelt voor het huidige - gemeentehuis en het huis Bordinckx s samen in te richten tôt gebruik van 't gemeentebestuur en 't vredegerecht. 1 Men heeft hiervoor een plan laten op-j maken hetwelk zeer schoon is — zegt M î de Voorzitter— maar het gebrek heefl 1 van te veel te kosten, mits het bestei s circa 60.000 fr. bedraagt. M. de Voorzitter stelt dus voor eer 3 nieuw plan te doen opmaken met eer t kleiner bestek. 1 Aangenomen. r j 11. Stemming kredieten. 1 : Er worden twee buitengewone kredie ten gevraagd : een van 510 fr. om de on 1 kosten te betalen van reparatie en nieuw materieel voor de bluschpomp van de Donk ; en een krediet van 565 fr. voor het maken, in den kerktoren van een gestel of zoldering, welke er noodig is om het uurwerk te kunnen herstellen. Eekersche Turnkring. — Op Zondag, 1 Februari a. s., om 10 uur voormiddag, wordt de hoogmis opgedragen in de kerk van den H. Lambertus voor de afgestor-vene leden van den kring. Om 11 uur, dus seffens na het Misoffer, heeft eene algemeene vergadering plaats « In den Noteboom », waarop aile bescher-mende-, eere- en komiteitsleden dringend worden uitgenoodigd om de balangrijke dagorde af te handelen. Niemand ontbreke in de H. Mis, noch I op de zitting. Het bestuur richt eenen krachtigen oproep tôt de jongelingen uit aile standen om zich als turners te laten opschrijven. Turnen is het beste en gezondste sport ; turnen ontwikkelt het lichaam volgens de regels der gezondheidsleer en werkt tevens weldadig op den geest. Turnen komt vooral ten stade aan de jongelingen, die in eene niet ver verwijderde toekomst, het vader-land als soldaat moeten dienen. Eekersche Turnkring rekent op vele bijtredingen. Jongelingen, het is voor uw eigen best-wil; hiervoor zult gij zeker toch wel wat opoffering veil hebben. Bijtredingen schriftelijk in te zenden aan het adres : Turnkring, Steenstraat, 55, of in het lokaal des krings, « In het Lindenhof », bij Mev. Wwe P. De Crom. E. V. H. Canis-Club. — Met genoegen verne-men wij dat het bestuur der « Canis-club » ailes in 't werk stelt om eerstdaags de africhtingsoefeningen te beginnen. i* Zoo wij juist ingelicht zijn, zal er in den loop der maand Februari het oefenings-plein geopend worden. Dit terrein, gelegen bij « De Nootschelp », is een model van inrichting. Binnen korte dagen zal het gansch in gereedheid zijn. De helper verwacht eene splintemieuwe en flinke kleedij. | De talrijke toetredingen tôt de pas ge-l stichte maatschappij, nemen nog dagelijks ; toe. Het ijverig bestuur ontziet geene moeite ; 00k zijn wij overtuigd dat de africhtingsoefeningen de grootste belangstelling zullen wekken en degelijke uit-slagen zullen opleveren. 't Is een goed nieuws voor onze honden-liefhebbers . MERXEM Middenstandsbond « De kleine Bur-ger ». — Groep Merxem. — Zondag 18 dezer, had in de zaal Victoria de algemeene vergadering plaats van den Mid-denstandsbon « De Kleine Burger », van Antwerpen. Aan het bureel zetelden de heeren D, Van der Heyden, algemeen voorzitter Jos. Bongers, gemeenteraadslid te Antwerpen, ondervoorzitter, Victor Corde-mans, voorzitter, van den groep Merxem Maes, voorzitter van den groep Cappellen M. Michiels, gemeenteraadsM, bestuurlic van den groep Merxem, K, Michiels schrijver. Verder de heeren Roosens V. en J Cassiers. Schepenen, den heer L. Meyer gemeentesecretaris. De heeren Fernanc Ullens Eug. Dierckxsens, Dr Van dei Wyngaert, gemeenteraadsleden, al de be stuurleden van den groep Merxem, eei groot getal middenstanders van Merxem Antwerpen, Deurne, enz.. De heer voorzitter, D. Van der Heyden l na een woord van welkom aan de vergade l ring en het doel van deze te laten kenner geeft het woord aan den heer V. Corde mans voor de bespreking van het eerst punt van het dagorde. - ; Bespreking van de werking der middet standers te Merxem. — De voorzitter va i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes