Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

622 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Fevrier. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 29 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x639z91m7z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 8 Februari 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 6 POLDER EN KEMPEN Wekeliiksch Nieuws- en Aankondiginsrsblad IInsclxrij vingfsprijs : 25 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en p al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE RIEVRE IBIR/.ASSCXEÏjûl.A.T —*"1— III l I " I Ml III II . . I Wl ■! I ■ II.IM— nlioncligring-en : Vo'.gens tarief. Brieven, p»kken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehoudei 1 Eerste Blad Lan fifi moeders van nneden wil Velen onzer vrouvven doen haar ■uiterstegbest, én voor den man, ■ën voor de kinderen, om ailes Kn het huishouden zoo juist moge-Bijk te Verrichten, en niettegenstaande dit ailes, is de man toch |uithuizig en geeft zich geheel en Imsch over aan den ellendigen ank. Helaas ! zulke vrouwen jn beklagenswaardig, en moeten, n zoo te zeggen, engelen zijn n geduld te hebben en te behou-;n.Zeer dikwijks gebeurt het, wan-;er de week ten einde is, dat de :ouw, na eene gansche week îzwoegd te hebben, om het eene ndje aan het andere te knoopen, :ikhalzend uitziet naar manlief, ie het weekloon gaat thuisbren-en, om daarvan het noodige te oopen voor haar huisgezin en e huishuur te betalen, want het roote deel van het weekloon is pgegaan aan den drank ; en dat «s dan het werk van hem, die ko-■ning in zijn huis moest zijn, en de eerepuiats bekleeden : doch sta mij toe het te zeggen, hij gelijkt soms meer op een dier. 0 ! mij dunkt de fijne snaren Ivan die vrouwenharten moeten breken bij zulke tooneelen. — Werkt maar vrouwen ! spaart maar ! weest maar zuinig ! — het is al boter aan de galg — manlief zal wel zorgen, dat zijn keel niet droog wordt ; hij zal drinken en blijven drinken. Hij heeft immers aile gevoel voor vrouw en kinderen verloren, en van liefde tôt de zijnen, o daar is reeds lang geen sprake meer van. Deze laat-ste schrikken en beven als — va-der? ■— thuis komt. En zeggen, dat hij de oorsprong is van hun bestaan : moeder doet hare lieve-lingen liefst zoo gauw mogelijk naar bed, opdat ze niet geërgerd zouden worden door de afstoote-lijke taal van vader. Arme kinderen, wat zou er van u geworden, indien gij niet zulke brave moeder had ! — Vrouw, uw taak is zwaar, uw leven hard, maar niettegenstaande dit ailes, iverlies den moed niet. Wees sterk in uwe moeilijkheden. Ga krach-ten putten aan de bron des levens, [bij den lieven Jezus, die in het tabernakel woont, Hij zal u hel-ipen, en krachten schenken, naar-mate gij die zult noodig hebben want geloof mij, niemand wordl beproefd boven zijne krachten. Moeders, prent uwe kinderen — niettegenstaande den natuurlijker afkeer, dien men voor een dronk-: aard heeft — toch grooten eerbiec S en liefde voor hun vader in : dar moeders, uwe onberispelijke le venswandel, gepaard met den eer : bied en de liefde van uwe kinderer zal het hart van uwen man treffen hij zal beschaamd worden ovei zich zelven ; en eens te meer za bewezen worden, dat het zwakk< geslacht victorie kan en zal beha lien. ILeerjongen. — Madam, ik breng i dat stuk roode katoen terug, dat ik da a straks bij u gekocht heb ; mijn baas laa vragen of gij die zelfde kleur niet in ' omen hebt. |POLDER & KEMPEN BRASSCHAAT-HEIDE Een die van geluk mag spreken. — Zondag avond ging Henri Van H., welke op Moskow woont, zwijmelend huis-! waarts. Gekomen nabij den ingang van het hof van M. Krijn zwierde hij var den steenweg den weg van den tram op juist toen deze kwam aangespoord ; de machinist stopte dat het vuur uit de wie-len en riggels ketste ; doch te laat, de mar werd door den slag over de straatsteener geslingerd alwaar hij bleef liggen. D( bedienden hebben hem naar huis ge-bracht, alwaar men hem de noodige zor gen toediende. Hij is er gelukkiglijk goec van afgekomen : Hij had een wonde aar het hoofd en een blauw oog. Moge dit voor hem eene voorbeeldigi les wezen ! MERXEM Hoogeschooluitbreiding. — Verledei Maandag eindigde de reeks wetenschappe lijke voordrachten, ingericht door de plaatselijk komiteit der Hoogeschooluit breiding, met eene puike voordracht vai Dr Dhooghe over « De Mensch en ziji Lichaamsbouw ». Bij Dr Dhooghe mochten we, met zijn uitgebreide wetenschap als geneesheei zijne diepe kennis onzer taal bewonderer Zijne klare beschrijving van 's mensche: complexe organisme, zijne prachtige slot rede, waarin het menschelijk genie wer verheerlijkt, mogen waarlijk meesterlij worden genoemd. Van Dr Dhooghe verwachten we in d toekomst nog vele zulke nuttige, schoon voordrachten. Maandag, a. s., 9 Februari, wordt d reeks van vier voordrachten over hooge godsdienstonderricht !f geopend met een voordracht door den E. ' P. Janssen: O. P., over « De Godheid v n Christus -Bewijs door Jezus eigen getuigenis » . Deze voordrachten hebben insgelijk plaats in het St Eduardusgesticht, te 8 y2 ure 's avonds. Toegang volkomen vrij. BEIRENDRECHT Feest. -— Dinsdag, 3 Februari, vierc onze zoo bloeiende fanfare Willen Kunnen haar jaarlijksch teerfeest. Oi 9 uur, waren allen tegenwoordig in de zie mis voor hunne a.fgestorvene medelede en daarna smaakte de koffie met toeb hoorten zeer aangenaam. Na een uitsta in de gemeente onder het spelen van vro< lijke marchen en lustige ark 's en ondi het drinken van menig pintje, kwam rru rond 6 uur terug in 't lokaal waar h maal oprecht eer werd aangedaan. Daarr goed gedanst, gezongen en gesprong* en ieder keerde tevreden huiswaarts m den wensch, nog lange jaren onze fanfar< te kunnen bijstaan en mede te kunn< feesten. L Ontgraving. — Vrijdag voormidd; [ is hier 't lijk ontgraven van zekeri y Aloïs Van Royen, beter gekend onder di naam van Wieze van den Brouwer, ov een paar maanden overleden, welke do t wetsdokters van het Parket in den loi van den dag onderzocht werd. 1 Avondfeest. —Vandaag Zondag, 8 F [ bruari zal de Katholieke Jonge Wac > alhier haar laatste concert geven. 1 stukken zijn uitmuntend gekozen en spelers oogsten een buitengewonen bijv; Dus liefhebbers van concert, allen va x daag Zondag naar Beirendrzcht, c r 4 uur, in de zaal der Patronage. t ANTWERPEN t ' Een nuttig boekje. — Al de polit: l agenten bezitten een boekje waarin ligging van al de straten onzer stad zijn aangeduid, in geval iemand hun den weg vraagt. Sedert een paar jaren zijn verscheidene nieuwe straten bijgemaakt, die er niet in vermeld worden. 't Is dus noodig dat het vernieuwd wor-de.Wij gelooven te mogen melden, dat een zakboekje zal verschijnen, dat niet alleen al de straten zal bevatten, maar nog een groot getal inlichtingen, waarover dikwijls geredetwist wordt, zooals de hoogte van O. L. Vr. toren, de ouderdom en de be-stemming van zekere openbare gebouwen, de oppervlakte van de pleinen, plaatsen en parken en meer andere bijzonderheden van dezen aard. Dit boekje zal stellig in vele gevaller te pas komen. ^ Vereeniging der Buurtspoor-1 wegbedienden van België ^ | Het jaarlijksch Congres der trambe | dienden werd gehouden Zondag 25 Janu j ari 1.1.. De vergadering werd geopend on j 14 % uur door den Voorzitter der Central 1 ] die de 30oaanwezigenwelkomwenschte,dii • waren opgekomen uit Brussel, Antwerpei ' j Turnhout, Leuven, Heyst-op-den-Berg j Dixmuide, Enghien, Grimbergen, Rumps 1 | en Merxem : deze twee laatste met hunn 1 ! vlaggen. j De schrijver gaf verslag over hunne vo 2 ; rige vergadering. > | Het tweede punt was het verslag ove ■ j de verschillende afdeelingen. Een vriem 1 ; van Merxem meldt dat er 194 leden heb 1 ben aanbetaald in de maand Decembe ^ van het verloopen jaar en een goede sta' £ vooruit gewerkt hebben. Over West-Vlaanderen werd een kor e verslag gegeven over de vier bestaand e afdeelingen en de bekomen uitslagen, d verbeteringen zijn reeds tastbaar, doc e een gevoelige tegenwerking is te bespeure r j vanwege de hoogeie besturen, die nie e ' willen gedoogen dat de verbeteringen doc '• de vereeniging worden bewerkt. Rumpst vroeg meer propaganda t maken door het beleggen van openbai s meetingen. n Turnhout is van de zelfde gevoeler j en verlangt dat de toestanden meer ker j baar zouden gemaakt worden aan he i publiek, door dagbladen en strooibrieven e i zij tellen 240 leden. ;s De vereeniging van Leuven is onlan§ n gesticht en allen zijn aangesloten. 2 1_ verdienden 88 fr. in de maand ; zij wer n schen grooter loon, 00k meer verlofdage j. en Zondags vrijen tijd om hunne plichte p te kunnen vervullen. j_ De schrijver deelde vervolgens mec het onderhoud met een hooggeplaatste ,n * persoon der Nationale Maatschappij va ^ ; Buurtspoorwegen, waaruit op vele ve ia • betering mag gehoopt worden en h ,n • minste loon op 3 fr. per dag zal gebracl j worden. ,n ■ In den geest van hoop en betrouwc >n I werd de zitting gesloten met aan all< I tôt weerziens toe te roepen. V. O. i ig j » ; Duivenliefhebbersvereeniging NOORDER-BUITENBONE e- ht Gevestigd bij Aug. Van Tichel, Eekere Donk, onder het Eerevoorzittersch 3e van den heer De Marbaix, Notaris d. Schooten. Verleden Zondag vergaderde het E stuur van dezen machtigen bond, om d toestand te bespreken. De schrijver gaf nauwkeurig versl e- over inkomsten en uitgaven van het eers ie gezeljaar 1913, dat boven ieders v< I Bill H«MT—lllfM I>III j wachting schitterend sloot. Om aile inkomsten en uitgaven hier in de minste ' bijzonderheden mede te deelen, zou ons zeker te ver leiden, te meer daar de gan- I sche afrekening van het eerste jaar op de ; eerstkomende algemeene vergadering in ! haar geheel zal voorgelegd worden. Zeggen we alleen dat het jaar gesloten werd met den schoonen overschot van 73i,4oAfr. Ja,t liefhebbers, dit mag zeker schitte- ; rend genoemd worden, want merkt wel op dat de aankoop van aile benoodigd- i heden voor zulken bond, eene groote som : vergt, vooral het eerste jaar ; volgende jaren zal deze zeker aanzienlijk kleiner zijn, en als gevolg daarvan de overschot in kas merkelijk grooter. Niettegenstaande de achtereenvolgende betreurenswaardige prijskampen, door het slechte weder en als gevolg daarvan het noodlottige 's Maandags lossen, dat den bond veel schade heeft toegebr^cht, mag den uitslag derzelven nog ze r be-vredigend aanzien worden. Onder gun-stiger voorwaarden had de bond zeker 1 veel meer bij val verworven. Om een paar 2 slechte vluchten, die zoomin van den wil 3 der liefhebbers als van den wil van 't 1 hoofdbestuur afhingen, mag men niet ■ wanhopen, en werken wij hand in hard, om den schoonen bond, tôt zijn standpunt, 5 waarvoor hij geroepen werd, triomfante-lijk te verheffen. Om dit verheven doel te bereiken is er slechts den goeden wil en de ondersteuning der liefhebbers r noodig. Het bestuur dat verleden jaar ^ reeds blijken gaf van moed en wijs beleid, zal zeker dees jaar nog minder aan zijne r plichtente kort komen, en den bond door D de machtige medehulp der liefhebbers, tôt het ware ideaal, dat we allen betrach- * ten, weten op te voeren. e Eerstdaags worden de inschrijvings-e lijsten rondgestuurd. Elke liefhebber, ^ zonder onderscheid zal zeker inteekenen, n om door gezamentlijke krachten werke- * lijk schoone prijskampen te kunnen in-r richten. Voo.rloopig zijn de volgende drachten e voorgesteld : e OUDE DUIVEN 24 Mei, Corbeil ; 31 Mei, Dourdan ; S 7 Juni, Orléans ; 21 Juni, Artenay ; ;t JONGE DUIVEN : 26 Juli, Corbeil ; 2 Augustus, Dourdan. Oude en jonge duiven : 20 September, s Noyon ; 27 September, S1 Just. e Ieder zal inzien dat deze drachten wonderwel gekozen zijn ; en geschikt om n veel bij val te genieten. n Dus de lijsten moeten goed gevuld bin-nenkomen. We moeten ons in een grooter le ledental dan verleden jaar kunnen verheu-n gen. VerschiUige machtige bureelen die •n verleden jaar niet ingeschreven hebben, r- zegden thans reeds hunne bijtreding toe ; ît zoodat het geenszirs te betwijfelen is, dat it de prijskampen schitterender zullen geluk- ken dan verleden jaar. in Allo ! de handen uit de mouw ! De zon in begint te schijnen en wekt ons uit den winterslaap. Hare koesterende stralen dringen tôt in ons duivenmelkershart, waar zij een warm gevoelen van eendracht en broederlijkheid doen ontstaan, dat in joelende klanken onze borst ontsnapt, machtig heengalmt, en donderend ovei Polder en Kempen dreunt : « Hoezee ! Hoezee ». Leve onze Noorder-Buitenbond Dixit, "p KRONIEK te EEN MEISJE VAN 4 jaar oud, wo-nende te Adegem, was alleen te huis. He1 ;e_ kind nam den koffiepot van de stoof er en dronk een teug kokende koffie langs d( toot. Als de moeder thuis kwam, was ' ag arme kind bezweken. ite EEN MOEDER van Doornik heef tr- ineens vier kerstekinderen gekocht, vie: muwuwii eu nr wcigcicii is vuurueuuuucu «Il meisjes. Een is er echter van gestorven. De moeder, die 30 jaar oud is, had reeds drie jongens. Nu zijn die menschen subiet in 't voile huishouden met hun half dozijn klein mannen ! TUSSCHEN KEULEN en Berlijn wordt een ondergrondsche telefoonkabel gelegd, welke in 1915 voltooid moet zijn en 20 millioen mark zal kosten . In de Engelsche mijnen zijn in 't afge-loopen jaar 1742 menschen omgekomen. DE SUFFRAGETTEN in Engeland hebben in het afgeloopen jaar eigendom-men vernield ter waarde van meer dan 6 millioen guldsn. SPORT Rond de wereld per vliegmachien.— De Amerikaansche Aëro-Club richt tegen 1 1915 eenen wedstrijd in rond de wereld. ! Er worden 500.000 franken als prijs uit-geloofd. De deelnemers zullen vertrekken uit de tentoonstelling van Sint Francisco en binnen de 90 dagen zullen zij moeten terug zijn. New-York, Londen, Berlijn, Parijs, Sint Petersburg zal men aandoen. ! Een stout stuk ! j Langste vlucht. — Verleden Woensdag heeft de Duitsche vlieger Bruno Langer het record geklopt der langste vlucht, dat tôt hiertoe in het bezit was van den 1 Franschman Foumy. Hij bleef niet minder j dan 14 uren achtereen in de lucht. Rond j 8 uur 's morgens was hij opgestegen en 1 eerst rond 10 uur's avonds kwam hij neer. ALLERLEI De Studentenkring « Waesland ».— Deze bloeiende vereeniging van de Waas-sche studenten aan de hoogeschool te Leuven, viert op Zaterdag, 14 en Zondag 15 dezer, haar derde bestaanfeest. De Oudhoogstudentenbond van 't land van Waas heeft dan 00k beslist bij die gelegenheid zijne jaarlijksche algemeene vergadering te Leuven te houden. Het programma is uiterst aantrekkelijk en be-vat o. a. voor Zaterdag 14, om 5 ure eene plechtige ontvangst aan de spoorhalle te Leuven, door de Vlaamsche Franfare ; ; eene luisterrijke feestvergadering, enz. ; j voor Zondag, 15, dankmis, portret, feest-s zitting en een smakelijk vriendenmaal. ! Waarlijk onze Waassche hoogstudenten | halen er eer van, dat ze den naam van j onze duurbare geboortestreek zoo hoog ! houden in de stad der « Aima Mater ». j Wij wenschen hun dan 00k van harte een i volledig welgelukken hunner schoon# ! jubelfeesten. ; En « Leve Waesland ! » i De Vlaamsche amendementen der | schoolwet. — Er is gezegd en zelfs ge-schreven geworden-dat de houding der regeering tegenover de Vlaamsche amendementen, te wijten was aan de tusschen-komst des Konings. Dat is eene volkomene dwaling. DeKoning heeft in 't geheel de gewoonte , niet zich in de Kamerbesprekingen te mengen en de houding die men hem toe-schrijft, is overigens volkomen tegenstrij-dig met het karakter zijner Majesteit. Prins Napoléon. — Napoléon I had vier broeders. Jozef, Lucien, Lodewijk (koning van Holland, vader van Napoléon III) en Jeroom(Koning van Westfalië), vader van prins Napoléon en groot vader van Prins Victor. Dus is het kleine prinsje dat onlangs werd geboren de achter-kleinzoon van Jeroom Bonaparte en de achter-kleinneef van keizer Napoléon I. Prins en Prinses Napoléon hebben een 1 som van xo.ooo fr. gegeven om uitgedeeld : te worden aan de arme huisgezinnen van Parijs die kerstekinderen hebben. Braaf ! t Cinematograaf. — De fabrikanten r van cinemafilms deinzen voor niets terag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes