Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

328 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Mai. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gt5fb4xn6m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I Zomia^ 17'jMei 1014 Prijs |M*r nr 5 cenliemen 10eiUaai\ IV 20 POLDER EN KEMPEN I Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insehrijvingsprijs : I 3,io fr. per jaar. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. H Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers eu ■ al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BLEVRE Aan bondigingen s Volgens fariet*. Brieven, pikken, enz., iranco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden B Ieder nummer van POLDER EN EMPEN bestaat ten minste uit acht ladzijden. lïjookende ^indereq I Een artikel over het rooken door Binderen, verleden Zondag in Polder en UK/mpen verschenen, deed ons besluiten Bbgelijks een woordje over deze plaag ■in t midden te brengen. ■ Wij kennen allen van die jongens, Bnet bleeke, fletse gezichten, die in plaats Ban te spelen, te ravotten, en te stoeien, Booals gezonde jongens past, hun lichaam ■en hun geest vergiftigen en verstommen Boor 't gebruik van tabak, sigaren en Bigaretten. Ieder onderwij^er zou voor-Beelden kunnen aanhalen van jongens, Blie vroeger tôt de beste leerlingen van Be klas behoorden en die later bijna,of Bn 'tgeheel niet meer meé konden komen. Bij onderzoek bleek niet zelden, dat die Bongens dikwijls rookten. ■ Dat het rooken een zeer nadeeligen Bivloed uitoefent op 't verstand der Binderen bewijst onder meer een onder-Boek, dat onlangs plaats greep in de scho-Ben van Amsterdam. ■ De laatste vraag welke aldaar aan de Bnderwijzers gericht werd was de vol- ■ Hebt gij ook bijz«nderheden omtrenl Bleze rookende kinderen op te merken ? ■ Wij willen enkele dezer opmerkinger ^■ededeelen : ■ Een onderwijzer schrijft Van d< Bzijn er 8 onbevattelijk. ■ Een ander : Deze"jongens zijn dikwijls Bu! en onoplettend. ■ Weer een ander : Vooral de sigaret-Benrookers zijn het meest achterlijk. ■ Nog een ander : Juist de sterkstf -^Bokers kunnen slechts met moeite iet: ^fcren ; rekenen vooral gaat zeer slecht I Een volgende : Een der twee geregeldt Bookers was vroeger een vrij helderi ^B®gen. 't Laatste jaar is hij sufferi^ Bworden, vrij waarschijnlijk door het roo .^■^>0 zouden wij kunnen doorgaan ei " B>:' lijst zoo vreeselijk lang en teven: Breeselijk eentonig worden. 't Is steed: û ^Be!zelfde : de rookers zijn achterlijk et s, H We meenen dan ook gerust te mogei B^pn : het rooken is voor het leerei iK Beer nadeelig ! il Een bijzonder slechte invloed schijn er B rooken te hebben op het schrijver Beer dikwijls luiden de antwoorden va: ■ fpield onderzoek : «de rookers schrijve! g » of « vooral achterlijk in 't schrij W » of «de rookers schrijven zeer beve En wat zeggen de Dokters ? ■ Een aantal doktoren werden bij gel( j^H^heid van het onderzoek, gevraag meening te zeggen over het roc ^■® der kinderen. ■ Al die heeren keuren het rooke I Woor jongens ten zeerste af ! ■ ^e verschillende meeningen komen hit neer, dat men den ouders er niet g< j kan op wijzen, welk een gevaarlijl I ! zi) hetlichaam hunner kinderen late W^iensluipen, wanneer ze hen toestaa ■^Bieugdigen leeftijd te rooken. I ' a')ak bevat vooreerst : ■ ■ '' nùotine, een stof, waarvan elkee "I He!l ^at het een vergift is en dus in h< B^'-dtelijk lichaam niet thuis behoort ■aar daarnaast niet ininder gi stoffen, die bij de verbranding va B>ar® of sigaretten vrijkomen, en opg< !■ m het speeksel of ingeademd lanf |H. 'Ur'l,;pijp, het bloed binnendringei dus met zoogenaamde nicotin ^■|'>: Wl'tenschap leert dan ook dat tabal |aai|('e * uit vergiftige bestanddeelei Voor het harl. Ieder doktoor kent tôt zijn verdriet de hartkloppingen, den onregelmatigen polsslag, het beklemmings-gevoel, ten slotte de hartspierziekten der sterke rookers en ook der matige rookers, die, /onder dat zij het bemerken, zich ten gronde richten. Voor de hersenen. — Zich uitende in hoofdpijnen, dofheid, duizeligheid, ook de bleekheid en neiging tôt zweeten. Voor het spijsverteringskanaal, dat door braken, gebrek aan eetlust, slechte spijs-vertering, « diarrhee » verraadt door de tabak te zijn aangetast. Om nu bij deze verschijnselen te blijven, welke verstandige vader en moeder zal niet inzien, dat als tabak aldus kan werken op sterke en matige rookers,hoe schade-lijk zijn invloed dan wel zal zijn op het gestel van knapen, wier hersenen in vollen groei zich bevinden, zoodat dit zoo teedere weefsel door niets in zijne ontwikkeling mag gestoord worden, laat staan dooi een vergift verlamd en verdoofd — wiei hart op den knapentijd zoo bij uitstei gevoelig is, zoodat het ook zonder dier schadelijken tabak op dien leeftijd neiging vertoont tôt verzwakking, ziekelijke ver grooting of klepaandoening. H ier spijsverteringsorganen — als zijnclt de poorten, waardoor de sterkgroeiendi weefsels gevoed moeten worden — zo< gezond en krachtig moeten gehoudei worden. En wie — na dit ailes— nog niet gelooft dat tabak zoo erg schadelijk is, omdat hi zooveel gezonde volwassen rookers on zich hetn ziet, bedenke, dat, wat den vol wassene niet behoeft te schaden toch we den knaap in hooge mate kwaad kai doen, al was het alleen maar omdat d knaap uit dezelfde sigaar dubbel zoo veel gift haalt als de volwassene, zijnd zijn lichaamsgestel de helft kleiner. Ten slotte. Wie zijne kinderen he rooken verbiedt, geeft hen ongemerk ' een geschenk meê voor hun verder ' leven, waarvan zij eenmaal de groot waarde zullen inzien. J. HAN( ; POLDER & KEMPEN î MERXEM WAGON-TAXE. — Nog beweeg 1 redens. — Mochten er, na al wat reed 1 ter verdediging der wagon-taxe wer vooruitgezet nog personen gevonden woi den die twijfelen aan de rechtvaardighei dezer taxe, dan geven wij hun nog d 1 volgende ZEER BELANGRIJKE I!S 1 LICHTINGEN in overweging. De eenigste opwerping welke nog ovei blijft is de volgende : indien de Maai schappij Meeus den ijzerenweg heei afgestaan aan de Gemeente, da komt deze als rechthebbende in d ^ plaats der Mij Meeus, en is teven als dusdanige gehouden al de vei bintenissen, aangegaan door de? n tegenover derden, te eerbiedigei Daarop hebben wij gevraagd en hervraag r dat men ons één stuk of akte, zou voo brengen waarin duidelijk en textueel zc e bedongen zijn : dat het gebruik van de n ijzerenweg toegestaan is, zonder di n er uit dien hoofde iets anders te b talen valt dan het tarief van den stai (tarief toegepast door den vicinaux voi n den trekdienst). ,t Men is ons het antwoord daarop schi • dig gebleven. Maar wat van niet mind |L gewicht is, 't is dat zij kunnen aantoon< n dat de rechthebbende, de Gemeen Merxem, zelfs verstoken bl^ft van voo ; deelen die de Mij Meeus vroeger ha< î. JUIST DEZE WELKE WIJ NU VROl î- GEN en die bewijzen met hoeveel rec wij nu nog dezen eisch stelden. c, Wat werd er betaald ten tijde d i, Mij Meeus, in wier plaats de Gemeen j nu staat ? De vicinaux deden betalen : 2 fr. voor 2 wagenassen, 4 fr. voor 4 wagenassen, en 2 fr. voor den trekdienst. DAARENBOVEN ONTVING DE Mij MEEUS fr. 0,20 per ton, of 2 fr. VOOR EEN WAGON VAN 10 TON. i Deze ontvangsten zijn begonnen in 1884. Deze taxe was voor onderhoud en ver-nieuwing^der lijnen, en herhaalclelijk deed wijlen de Hr Meeus zijn beklag dat de onderhoud groot was en de taxe niet genoeg opbracht. Op een of twee nijveraars werd ze niet toegepast, zoo spreken onze inlichtingen. Maar met het stelsel van wijlen Hr Meeus ZIJN ER 35 ANDEREN DIE VAST EN ZEKER ZOUDEN BETALEN ZOOWEL ALS BAL, enz.. En als aile dienstbaarheden ol rechten van vroeger moeten geëerbie-digd worden dan zou de Gemeente ; geen 60 centiemen, maar 2 fr. per | wagon trekken, hetgene voor de 3S aangeslagenen die 10 à 12.000 wagons gebruiken, eene som uitmaken var ! meer dan 20.000 fr. ! ; : Hadden wij geen gelijk de wagon-tax< . te vragen, vermits de Mij Meeus vroegei i reeds oordeelde dat ze reden van bestaar ; j had ? ; ! Eene andere inlichting die haar belarif , i heeft is deze : , j Men heeft nog opgeworpen dat niemanc ; de taxe op de wagons zou verschuldig< | zijn, noch wagons zou kunnen ontvangei j | dan degenen die hunnen eigendom ron< -, j de dokken hebben, op naam van een de . | nijveraars. I i Wij hebben daarop geantwoord da ^ ! dit de looehening is der waarheid e i en kunnen het bewijzen. . i Maar er is meer dan dat : Zelfs he \ e j Règlement verbiedt aan de Nijveraar 1 wagons te ontvangen voor rekenini t van derden. De toelating is persoonliji t De aanvraag om wagons te ontvangen c e te verzenden moet gedaan worden aa: e den Statieoverste der Gare Privée di ze opzendt aan het Bestuur der Mij va: Buurtspoorwegen te Antwerpen. De toelating wordt aan niemand g« weigerd. Zoo moet het ook zijn wanneer d ijzerenweg onze eigendom is. En dat wij voor het gebruik van onze s eigendom eene matige betaling eischer i daar waar de Staat of de Buurtspoorwege in dezelfde condities, zich doen betalei d is niet meer dan billijk. e Een voorstander der taxe. Woningsnood. — Een eenvoudig' maar verstandige volksvrouw vroeg or deze week om het volgende in Pold< en Kempen te willen opnemen : :t Mijnen hartelijken dank voor u II kranig optreden in kwestie der woningt e voor liuishoudens met kinderen. Het s droevig en maar al te waar, dat hui houdens met vele kinderen zoo slecl e aan een woning kunnen geraken. Ik k« '• ook verschillende jong-getrouwden d 'd op een kwartier wonen en geen kir r" durven koopen, omdat ze anders zull« 11 moeten verhuizen ; ik heb verschillenc n moeders hun klachten hooren doen ov lt den ergen toestand om aan eene wonir te geraken, omdat zij te veel gezeger lt waren met kinderen. Hierom vind »r het van U zoo mooi, dat U die menschi verdedigt. Al de katholieke dagbladi 1- moesten het hunne doen, om ten strij< sr te trekken voor de werkmanswoninger !n er worden zooveel groote werken ui te gevoerd, voor deze en die instellinge r_ waarom dan voor zoo iets ook ni gezorgd ? E- Dat er zoo spoedig mogelijk een ein bit kome aan al die ellende, al was het d de eene of andere geldman eens op h er gedacht kwame om goedkoope huiz te | te laten bouwen met voor ieder een tuini ; er bij om wat groenten te kunnen winne À I wat zouden er vele menschen blij zijn ! I Zoodoende zou er een goed werk worden j gedaan, en het zou toch geld opbrengen, wel geen en grooten intrest, maar het zou I toch ook wel zijn voor het welzijn van de I talrijke huisgezinnen. Allo, wie steekt er een handje uit, laat I eens hooren, de zomer is op handen, I ziet eens. hoeveel huizen dat er zouden kunnen gebouwd worden en zoodoende j zou er een groot liefdewerk kunnen gedaan I worden, grooter als menigeen wel zou I denken. Wij moeten onzen penning gunnen voor I schoolkolonies, maar dat men eerst eens I zorge dat er kinderen zijn. V, P. I Smartelijk ongeluk. — Dinsdag voor-I middag ging een lijkstoet van de St Fran-I ciscuskerk naar het gemeentekerkhof. I Vrouw Van Hecke, 72 jaar oud, ging I mede achter het lijk.Aan het Gemeentehuis | stond op het voetpad haar vierjarig klein-I dochtertje, Heleneken Van Hecke, dat 1 I mekhaar moeder een booclschap ging doen. 1 I Toen het kindje haar grootmoeder ont-I waarde, liep het er lachende en met uit-! I gestrekte armpjes naar toe. Juist op dat oogenblik kwam een rood< L I tram aarigereden en de grootmoeder hei I gevaar bemerkende snelde haar klein-î I dochtertje te gemoet om het kindje var I een gewisse dood te redden. 1 I Helaas ! op het oogenblik dat d< ^ I liefdevolle grootmoeder het kindje vast 1 I greep, botste de tram op de twee on 1 I gelukkigen ! r I Een angstkreet ontsnapte aan de tal I rijke getuigen van het akelig schouwspel t I De arme grootmoeder geraakte onde < I het rijtuig en werd er gansch onder ver I morzeld. Men moest het rijtuig oplichtei 4 I om er de vrouw van onder te halen : ganscl s I haar lichaam was slechts één vreeselijk' i I wonde! ■ I Eerw. Heer Van de Velde, onderpastooi * I die ooggetuige was van het ongeluk, ga 1 j de gedoode nog de laatste zegening. e I Het kindje werd de beide beentje I I afgereden !.. Nadat het door Dr Timmermans te " I plaatse was verzorgd, werd het naa t 't Gasthuis gedragen. e j In het Gasthuis heeft het arm bloedj< I terwijl het met een klontje suiker speelde a I nog gezegd dat het Heleneken van Heck l> I heette. Maar ach ! na de hevigste pijne: II I uitgestaan te hebben is het ongelukki l> I kindje bezweken. 't Was een zoo lief kindje dat te Brusst I nog den prijs van schoonheid gewonnei I heeft. !S I Iedereen heeft medelijden met de na >r I bestaanden waarvan een — de vader -j tevens zijn aangebeden kind en zijn be w I minde moeder verliest. n I Gebouwen. — Er wordt voor de is I oogenblik in onze gemeente fel gebouwc 5- I 't Is niet alleen de Bredabaan die op vei it I scheidene plaatsen erg prozaische schui n I sels vertoont, waarachter dapper gewerk ie I wordt, ook de zijstraten zijn het toonei d I van veel bedrijvigheid in den bouwstie :n I Om een voorbeeld te nemen de Linder le I straat tusschen de Nieuwdreef en d ïr I Kroonstraat had geruimen tijd drij bouv ig I gronden afgeplankt. Men zou zeggen d; id I de eigenaars zich onderling verstaa ik j hebben, want nu is men op drij plaatse ;n j tegelijk woningen aan 't bouwen. Na c :n I voltooiing dezer huizingen zal de Lindei le I straat geheel volbebouwd zijn en biec l ; I een schoon uitzicht met hare kalseidir t- I en breede voetpaden. n, J Wat er sedert eenige maanden et I Merxem gebouwd is, gaat aile beschrijvir I te boven. Waar bouwgrond beschikba; le is, worden dra woningen geplaatst. I at I gebuurschap eener wereldstad als Antwe et I pen is in dit bouwen ook wel voor e< în paart de oorzaak. Wij zien met tevredt je j blikken dien vooruitgang onzer gemeen n, ! en wenschen dat onder dit oogpunt ni i worde gedraald. In Merxem is nog plaats genoeg om te bouvVen. Huwelijk. — Gisteren werden in den echt vereenigd de heer Apotheker René Meyer, zoon van onzen gemeentesecre-; taris, met mejuffer Jeanne Roosens, dochter van onzen eersten Schepen. Wij bieden het jonge echtpaar onze heil- en zegewenschen ! BRASSCHAAT Vrouwengilde « Liefdeband. —Verleden Zondag was 't feestvergadering voor onze Vrouwengilde. Talrijk waren de leden opgekomen en het welgevulde programma heeft met reden al de aanwezigen ten zeerste voldaan Muziekstukken door bereidwillige vir-tuosen uitgevoerd, en een allerliefst kinderkoor openden het feest. Daarna werd door de ieverige schrijf-sterjuffr. J. De Jong verslag gegeven over de werking der gilde van af haar ontstaan. Naast de feestvergaderingen die plaats grepen en waarop bekwame redenaarsters als Juffrouwen Baers en Van Riel het woord voerden,werd in de gilde eene afdeeling gesticht van het Werk der bescherming van de Jonge Meisjes De reeds bestaande naaikring werd aar Liefdeband gehecht en onder de onver moeibare leiding van Mmc Delepière en d< toewijding der leden werd veel stoffe ; lijke hulp aan arme huisgezinnen geschon ken. Spreekster eindigde met te zeggen, ei we herhalen volgaarne met haar : Vee werd er reeds gedaan, maar veel blijf er te doen.doch stilaan maakt de vcge zijn nest, en aanhoudend werk over r wint ailes ! Een tweede maal verschenen onz( 1 lief gekostumeerde meisjes op het toonee 1 om te spelen en te zingen: «Kwikstaartje 2 Ook de « Klompjes » oogstte veel bijval We kunnen niet nalaten hier neer te schrij ven hoe de melodieuze stemmen onzei 1 kleinen, en wel bezonder die hunne: jonge soliste Juffr. Irma Van de Velde s ons hebben verrukt. Hulde ook aan di ieverige Mme Michiels die moeite nocl r tijd spaarde om hen dit ailes zoo we r aan te leeren. Het kruim van het feest was een heerlijke rede door Mevrouw De ; Met: van Merxem voorgedragen. Zijpdee< e wonderwel uitschijnen dat familiale op 1 voeding en ook meer algemeene " ont S wikkeling der vrouw op onze dagen a! een echt sociaal vraagstuk mag beschouwi 1 worden, thans dat de uithuizigheid zoe I veel slachtoffers met zich sleept, die ge heel verstoken blijven van dat innig genoe gen dat zij in een waar tehuis vinde: konden. Aan de vrouw dus de zoet " taak aan man en kinderen den huiselij ken kring boven ailes te doen liefhebbei II en daar kan zij in gelukken door zoovel l. gemakkelijke middeltjes die haar voc de band liggen. Waarom niet de vooi - vaderlijke kristen gewoonte in eer :t houden en de kinderen leeren dagelijk :1 een kruisken vragen aan vader en moede 1. alvorens slapen te gaan ? Dit kruiske t- zal als een zegel van het huisgezin worde e en den band tusschen man en vrouw e kinderen vaster samensnoeren. Of denk it, gij dat vader, al verraden het zijn trekke n niet, zal ongevoelig blijven als zijne klein n engelkens hem zachtekensen lief, lijk kind* ie ren dat kunnen, om zijn zegen kome i- vragen ? lt Het vieren van naamfeesten en andei g kleine aangelegenheden zullen ook machti veel bijdragen om het familieleve n te bevorderen. Wij zouden te lang worde ig moesten wij uitweiden hoe geachte spreel ir ster in sierlijke taal schetste, hoe c >e Moeder haar kindje voorbereiden z r- tôt de Eerste H. Communie en het late: :n leven. Hoe zij zal kind zijn met haar kin< ;n om het des te beter te leeren kennei te zijn lief de en vertrouwen te winne: et om het later groot geworden met hart

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes