Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

575 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Janvrier. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 07 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qn5z60d44p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 18 Janaari 1914 Prijs per nr 5 ceiitiemen 10e Jaar, V 3 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad inschrijvingrspriis s K a5 Centiemen per maand. ■ Voor den vreeznde de veriendingskosten erbij 1 Men sohrijft in bij den uit^ever, bij de briefdr?gers en op al de postkantoren. Drnkker-Uitgcver : A. DE MIEVRE BBASSCŒÏAAT A ankondi^in gen : folgfcas tariel. iriever.. pakkcn, enz., franco ioesturea. lot recht annonce» en artikeîs îe weigeren is voorbehoudei Eerste Blad 1 BEFulCHT I Uit hoofde van het groot getal nieuwe abonnenten zou het kunnen ge-beuren dat er hier of daar een onregel-matigheid in den dienst van ons blad zou geslopen zijn. Onze geachte abonnenten worden vriendelijk verzocht ons aan-stonds te verwittigen indien zij Polder en Kempen niet regelmatig ontvangen. Eene Dwaalleer S Meer dan ooit is er tegenwoordig spraak - van socialismus en socialistische leer. ^ 'BZekerlijk, bij gebrek aan degelijke of ter oorzake van te laat komende tegen-wérking, heeft deze politieke sekte, sinds ettelijke jaren, op den rug der liberalen, zekeren vooruitgang gemaakt. ■ En toch is de socialistische leer tôt ondergang, tôt « eensdaagsche » verdwij-ning gedoemd, omdat zij berast op grond-slagen, welke rechtstreeks ingaan tegen de wezenlijke wetten der sociale orde. ■ Aile leer — op sociaal gebied — die haar bestaan niet vindt bij het geboren-worden van het maatschappelijk leven i. a. w., die niet zoo oud is als de maat-schappij zelve, is eene dwaalleer. B Immers, de maatschappij is geene in-stelling van den mensch ; zij is eerdei een natuurverschijnsel dat zich niet inlaat met 's menschen macht en waaraan wi; ons moeten onderwerpen. M Twee dezer wetten — men kan ze na-gaan van af het begin der eeuwen — zijn de ongelijkheid tusschen de verschillende g standen, en het lijden of de miserie's var 0) het menschdom. il .■ Tegenover die twee onvermijdelijke | wetten, bezitten wij in ons twee betrach-tingen, — insgelijks bij het menschdorr vvaar te nemen door de eeuwen heen — ze zijn : het recht en het geluk. fi En evenals de Fransche revolutie ellen-\tr diglijk mislukte, omdat ze die twee na-tuurwetten miskende ; evenals het hei-:ki, 'Icndom stilaan verdween, omdat het die twee betrachtignen van 't menschdom over t hoofd zag, zoo ook zijn de socia-, listen eensdaags tôt verdwijning gedoemd, omdat zij er eene leer op na houden, dwarsch van aile sociale orde ! I Gelijkheid ! — Wat hersenschim ! || Ongelijkheid en lijden ! — 't Is de on-vermijdelijke wet van het maatschappelijk leven ! I- En enkel de christenleer verklaart dien toestand , enkel de christenleer machtigt het « baasschap » ; enkel de christenleer tempert de strengheid dier van het begin der eeuwen bestaande natuurwetten ; enkel de christenleer geeft zijne volgelingen ! dien zucht, dien drang naar recht vaardig-heid en geluk, die het menschdom ver-IBildig maakt, het troost en doet hopen, iffi AHe sociaal werk, opgetimmerd buiten christenzin, meent liefde te zaaien en oegst opstand ; meent gelatenheid te stichten en verwekt haat en nijd... I^ylleen de christene kan den noodlijdende, den mindere helpen zonder hem te ver-^Bderen , hem troosten en aanmoedigen zondet hem leugens te moeten opdisschen ! ;^En waarom ? Omdat de christene, tôt den mindere gaande, hem niet zegt : «Gij zijt, of, gîj zult zijn mijns gelijke, > we1, "ik ben «w evenmensch ! >> S _____ HANG- JZuiver Algemeen Stemrecht In de Kommissie der XXXI, ingesteld om eene herziening der provinciale en gemeentehjke kieswetten te bestudeeren hebben de socialisten De Greef en Destrée een stelsel van vertegenwoordiging dei belangen voorgestaan. In dat stelsel zou elke kiezer echtei maar ééne stem hebben ; maar het zoi toch het zuiver algemeen stemrecht niei ! zijn. | Zeer zonderling mag men het tocl ; wel heeten, dat socialisten niet uit a ; hunne macht in die kommissie het zuive: î algemeen stemrecht verdedigen. | De socialisten toch in hunne bladei j zeggen dat ze van geen ander stelsel willei j weten en degenen die hen het best ver itegenwoordigen in de kommissie de XXXI komen met een ander stelsel ai | Is dat omdat die gezellen meenen da : het zuiver algemeen stemrecht, niet d minste kans heeft er door te komen Best mogelijk ! * In de vergadering der Liberale Assc ciatie van Seraing, sprak de heer Delait* liberaal provincieraadslid van Luik. H zegde : de Liberale Associatie van Lui! als zij hare zienswijze verdedigt, houdt e aan zich niet te scheiden van diegene harer leden welke bang zijn van het zuive algemeen stemrecht voor de gemeent en ze heeft gelijk. Andere, meer belangrijke kwestiën, zu len (tijdens de aanstaande kiezingen) -in de aandacht van het land bevole worden : vooreerst de schoolwet ; dan d nieuwe lasten en eindelijk de Flamingar tische werkingen en overdrijvingen : La Flandre libérale die tôt hiertoe no altijd het zuiver algemeen stemrecb voorstaat, schrijft, aangaande de verteger woordiging der belangen, door gezelle De Greef en Destrée verdedigd : « Men meende vroeger dat degenen di « door hunne belastingen voorzien in d » uitgaven van den Staat, eenig rech » hebben te waken dat het geld va » den Staat, 't is te zeggen : hun gelc » besteed worde met voorzichtigheid, me » wijsheid, met spaarzaamheid. » In dien tijd aanzag men al de lasten » betalers als eene uitgebreide klas belan » gen uitmakende, welke men voor d » aanzienlijksten hield. Men zegde da » deze die de koordekens van de beur » vasthoudt door het feit zelve meestei » moet zijn van den staat. Zonderling » zaak,het schijntdatmen redelijker wijze » geneigd is tôt dat oud gedacht terug t » komen. »De betalers der lasten hebben het mees » rechtstreeksch belang in het goed be » stuur van den Staat en van zijne gelder «Indien het aan degenen is die het mees » belang hebben dat de maatschappelijk » macht moet behooren, dan zijn zij di » grootste belanghebbenden. » Het was op die opvatting dat ons oui « kiesstelsel gegrond was, dat men n » zoozeer misprijst. » De wind waait dus weer naar een soor van cijnsstelsel, zou men zeggen. Het kan niet ontkend worden dat de genen die lasten betalen meer belang heb j ben bij het goede bestuur der openbar j zaak dan degenen die er geene betalen i Het is echter niet waar dat deze laat ! sten geen belang hebben bij een goed be i stuur. i Daarom meenen wij dat het meervoudi i stemrecht, voor alsnu, tamelijk wel beanl \ woordt aan de vereischten van den huid; i gen tijd. Elkeen heeft kiesrecht : de eenen mee ' en de anderen minder, volgens zijn belan en zijne bekwaamheid. Er is een tijd geweest dat er zelfs hie] den staan dat degenen die geene laste betalen, meer belang hebben in een goe bestuur dan degenen die er wel betaler t Schijnt dat het gezond verstand weer de bovenhand zal krijgen ! *% De open'oare denkwijze gaat gedurig . over en weer — maar tôt hiertoe heeft niemand gehoord of gezien dat het de eenvoudige werklieden zijn, die in eene fabriek, bijvoorbeeld, bevelen nieuwe i machienen te koopen, welke de patroon moet betalen. Zoo gaat het zelfs niet in de socialisti-i sche inrichtingen. 1 Bij scherp onderzoek blijkt het zuiver algemeen stemrecht het redmiddel niet te zijn waarvoor men het heeft uitgegeven. ! Vrouwelijke Kleederdracht i- Ingezien de immer meer en meer toe-nemende onbetamelijkheid der vrouwelijke t kleederdracht ; nu dat ongevoeglijke dan-e sen zelfs in christelijke kringen dreigen ? binnen te sluipen, achten het zich de Bisschoppen van België ten plicht het j geweten hunner onderhoorigen voor te lichten, en U bijzonderlijk, huisvaders en huismoeders, te herinneren, dat aan j uwe bezorgdheid de opleiding en de vrij-. | waring uwer kinderen zijn toevertrouwd, r i en dat gij, in ruime mate, verantwoor-a ! delijk zijt voor hunne toekomst en voor r i de waardigheid of 't zedelijk verval hun-e | ner levenswijze. Gij zoudt tevergeefs, om uwen plicht ' te ontwijken, eene verontschuldiging zoe-; ken in de dwingelandij der overeenkom-a 'i sten — der zoogezegde mode — of onder , den dekmantel der openbare zienswijze. I Christus is onder ons gekomen, niet | om de misbruiken van eene bedorven g | wereld te wettigen, maar om er U, door t i zijn voorbeeld en zijne leering, toe over ! te halen deze te bevechten. n , Wanneer Hij op aarde kwam, was de j heidensche samenleving verslaafd aan de e begeerten naar goud, wulpschheid en e hoovaardij : met gezag ontmaskerde onze t goddelijke Zaligmaker die begeerlijkheden, a en bracht ons zijn licht en de krach t , ! zijner gratie, om ons hunnen noodlot-t j tigen invloed te doen inzien. en ons er ; tegen te versterken. | Welnu, de christen is Christus' volge-. ! ling. e Hij wil Hem tôt zijn voorbeeld nemen, t en zijne goddelijke lessen tôt levens-s regel. Gij zijt Christenen, gij wilt uwe heilige e doopbeloften getrouw blijven. , j Weest dus uwer waardigheid bewust, e breekt openlijk af met de heidensche zeden die Christus gedoemd heeft, en die wij, t Bisschoppen, de herders uwer zielen, wij die voor zending hebben in uw midden Christus te vertegenwoordigen, op onze t beurt openlijk komen aanklagen en ver-e oordeelen. e Die zeden doen zich heden voor op ergerlijke wijze, in eene tweevoudige j uiting, in de mode of de kleederdracht , en in het dansen, waar van het doel en het eenig uitwerksel zijn, de laagste t driften te vleien. De MODE : de engheid der stof, hare - ; doorschijnendheid, de vorm der kleeding-. j stukken, de verdachte aflijning der snede, e i door gewetenlooze kleermakers uitgevon- i den, dienen niet meer om de eerzame - i vrouw met smaak te kleeden, maar zijn . : als zoovele uitgezochte middelen om ze | tôt een voorwerp der begeerlijkheid te cr ; maken. - ! De DANSEN : de schouwburgen, de kinema's, de lezingen, de gesprekken in de wereldsche samenkomsten, bieden een r bestendig gevaar, waartegen gij voortdu-g rend op uwe hoede moet zijn. Maar, op eene bijzondere wijze, moeten - ! wij bij het begin van dees winterseizoen n ! de waakzaamheid der huisgezinnen, die i willen deftig blijven, inroepen op zekere i. onzinnelijke dansen, — wier naam het i » ons walgt neêr te schrijven, iets wat wij overigens overbodig achten, — dansen, die noch jongelingen, noch jonge dochters, noch gehuwde personen zouden kunnen uitvoeren of meêmaken, zonder hunne ze-clelijke waardigheid met de voeten te treden, zonder hunne deugd en die van anderen grootelijks in gevaar te stellen. Die dansen zijn streng verboden ; wij keuren ze af, wij veroordeelen ze. Christene ouders, wij hebben de geheirn-zinnige stem uws harten vernomen ; wij hebben u uwe plichten voor oogen ge-legd, aan u thans ons te gehoorzamen, en met vastberadenheid de deugd uwer zonen en dochters, uwe erfelijke deftig-heid, het geloof aan het Evangelie, de onderwerping aan den uitdrukkelijken wil uws Herders hooger te stellen dan een versmadelijk vooroordeel der wereld. Laten wij allen aan God vragen, dat Hij de jonge dochter fier'neid gunne om hare eerbaarheid te bewaren ; den jon-geling, moed om kuisch te leven ; den echtgenoot gezag, om over de waardig-! heid zijner vrouw te waken ; de bruid, I eerbied voor haren gemaal ; de ouders, ' christelijke vrijheid, om zich te ontma-ken van de onzinnige eischen der wereld. priester [emirç Priester Lemire is lid van de Fransche Kamer voor de kiesomschrijving Haze-! broek, in Fransch Vlaanderen. | Sedert lang heeft priester Lemire zid j aangesteld als republikein maar tocl ! katholiek, en heeft zich voorgedaan al; \ hoogst demokratisch ; in verscheidene t gevallen stemde hij mede met de socia ! listen in de Fransche Kamer, als wanneei ] de andere katholieke Fransche Kamerle-; den anders stemden en het ons voorkwair I dat het ten minste zeer gewaagd was te j stemmen zooals priester Lemire deed. • Sedert dien tijd zag men dat Priestei j Lemire meer en meer afweek van de rechte i katholieke gedragslijn ; de opmerkingen I en aanmaningen van zijne geestelijke i overheid sloeg hij in den wind. Een dagblad Le Cri des Flandres, ver-dedigde de politiek van Priester Lemire, Over eenige dagen hadden Priestei Lemire en het blad Le Cri des Flandres, bericht ontvangen van wege den Bisschop Mgr Charost, van Rijsel, dat zij hunne politieke gedragslijn hadden te verande-ren of dat zij in den ban zouden geslagen worden. Vrijdag der verleden week werd Priester Lemire, door eenen vikaris-generaal van het bisdom persoonlijk verwittigd dat hij bedreigd was met exkommuni-katie indien hij zich binnen de vier dagen niet onderwierp. Zaterdag had zich M. Bonté, bestuurder van Le Cri des Flandres, naar Rijsel be-geven, waar hij in het Bisdom was gehoord en verklaard had zich niet te onderwer-pen.Toen hij 's avonds te Hazebroek van den trein stapte werd hij door priester Lemire en eenige vrienden ontvangen. De groep begaf zich naar de bureelen van Le Cri des Flandres. Op den dorpel nam priester Lemire het woord en zegde dat hij en het blad in hunne houding zouden blijven volharden. Zondag werd in al de kerken van het bisdom Rijsel den bevelbrief afgelezen, waarbij het koopen, lezen en verspreiden van Le Cri des Flandres verboden wordt. Maandag avond werd te Hazebroek eene vergadering gehouden, in welke priester Lemire zijn gedrag uitlegde en vroeg oi hij daaraan iets moest veranderen. De toehoorders, allen zijn partijgan-gers, antwoordden : neen ! neen ! Priester Lemire zegde dat hij het dan ook niet zou doen. Alzoo heeft hij zijnen opstand tegen zijnen Bisschop voltrokken De val van priester Lemire verwonderl niemand. Sedert lang was hij voorzien. .y Even als sommige anderen heeft priester Lemire uit het oog verloren dat de eerste plicht van den katholiek, vooral van den priester, de gehoorzaamheid is. DE KAMER IZitting van Dinsdag Président Scholaert staat recht ; kwaad teeken : weeral een kamerlid weggerukt door de dood : 't Is de Katholiek M. Petit van Namen, die schielijk gestorven is. ❖ * * De Prokureur-Generaal van Brussel vraagt toelating om den socialist-volks-vertegenwoordiger Bologne te mogen ver-volgen voor een zedenzaak. Bologne zegt er heel gerust in te zijn. Er wordt nochtans een Commissie be-noemd om deze vraag tôt vervolging te onderzoeken. Deze commissie heeft beslist de toelating te verleenen. Ondervraging over Kongo. — Moeilijk-heden tusschen missionarissen en staats-bedienden in Kongo. Verscheidene dag-bladen, o. a. Le Patriote beschuldigen Minister Renkin dat hij de missionarissen niet verdedigt. Een groep katholieken, M. Brifaut aan 't hoofd, zouden Minister Renkin misschien wel willen doen vallen. Brunet, liberaal, werpt, tijdens de bespreking, zeer behendig olie in 't vuur. Het antwoord van M. Renkin is echter zoo klaar en zoo krachtig dat al de katholieken toejuichen, behalve MM. Brifaut , en de Jonghe d'Ardoye. * # * Woensdag sprak men voort over de schoolwet. M. Buyl — aan wien Minister Poullet verleden Donderdag in de Kamer zegde: dat hij nooit geen enkelen vriendelijken zin kan uitspreken — Buyl dus had tijdens de bespreking der schoolwet een bijbel-tekst gelezen, aangehaald door den Pro-vinciaal-Pater Karmeliet : « Als gij tôt mij komt, en uw vader, uw moeder, uw vrouw, zusters en broeders niet haat, dan kunt ge mijn Discipel niet zijn. » M. Daens — zegt M. Buyl — Mahieu, Lefebvi'e, Nobels, Borboux en andere... Kerkvaders-Volksvertegenwoordigers hebben dezen tekst valsch genoemd. Ik be-wijs dat hij echt is, in Lucas en Mattheus. M. Daens antwoordt dat dien tekst in mystieken zin moet verstaan worden. M. Buyl heeft hem gelezen zooals die ■Patef-Provinciaal hem schreef ; maar men zou dien tekst in 't Hebreeuwsch moeten lezen. In aile geval nooit kunnen die woorden, aldus letterlijk verstaan, Gods-woorden wezen : hoe meer in den Gods-dienst, hoe meer in de liefde tôt den evenmensch, zelfs tôt de vijanden. Hoe kan het toch in iemands gedacht komen dat de almachtige goede God zou leeren dat zijn Discipels hun ouders moeten haten ? M. Buyl handelde dus dwaas dien tekst in de Kamer te brengen : waar de bie honing zuigt, trekt de spin haar venijn uit. Er zijn nog andere mystieke teksten, die erger zijn en nochtans een verheven, nuttigen zin hebben, o. a. : « Als uw oog u verergert, ruk uw oog uit en werp het in 't vuur ! of uw arm, of uw been... Dit beteekent om in eer en deugd te blijven, vlucht toch aile gelegenheden van zonde en misdaad. VOOR DE VERVLAAMSCHING DER GENTSCHE H00GESCH00L De « Groeningerwacht van Merxem zet de reeks meetings voort,welke zij inricht, in die deelen van het Vlaamsche land, waar nog weinig ondernomen werd voor de verovering onzer eigene Hoogeschool. Zoo zullen heden Zondag, 18 Januari, weêr twee grootevolksvergaderingen plaats | hebben, in West-Vlaanderen, waarop Dr Aug. Borms, leeraar aan het Koninklijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes