Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1601 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Août. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Accès à 30 novembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4q7qn6083v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ROND DEN YZER Liette^kundig tijdsehmît voop Belgentand VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven aïs hct als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitg-ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne Abonnement aan 2 fp. 50 's jaars. — 't Bedrag voorop betaalbaar ten Bureel R. D. Y. Stavele. ZIJN SPOOK Westvlaamsche Vertellinge DOOR HEINTEN HERTENAGELS I it die Excellente Ckonike. ,( vervolg ) Dat was nu wei 'il wakker koinmcn na zulk nen droom ! Voor eenigte dagen was diea droom ook-li.jk weggelooverd en onze muziekant was •ontwekt in ne wereld waar bij geen weg 'n vend; lli.j was zoekende en laslcnde naar en-Ivval dal hein uil d'handen gevallen was in nen donkeren n.aclit, zojidei' té w< len waar. Nu zag liij wel klaar, maar dit licht was hem geen dag, 'l scheen hem eerder nen nacht. Dien dag ging nu en dan onder, en dan kwam hem iets voor zijn oogen dal hem nieer deed hellen naar zijn oude wijze van zien en den-ken, en dat dien nacht verkoos voor dien vreemdèn dag Ik ben uil mijn eigen gegaam, dacht hij, 'k zag wel klaar maar de zonne die in mijn eigen beluik niet 'n sehijnt, wat kan zemij baLen. Ilij voelde zijn oudennijd weere kommen, zijn bloed kwam loe, en hij riepzijn geburen toe : gezijt nogniet oud, en « lejong » mag geen Lroone dragen. VVaarom zoudt ge 't opgeven als er veel andere nog maar begin-nen.Was zijndroom daar weere? zijn droom? Ja ; maar dien droom niet meer waarvan hij geren droomde, maardien droom welk hij nu en dan van hem wilde afkeeren, maar die al-tijd weêre als nen getergden hond hem te kecreging. Hijhad hem liever niet gehad en fb Jiij daclit zijn zelven te looehenen met hem te laten varen. ik ben er van bezelen zeide hij bij zijnzelven, 't is 'n ongeJukvoor mijn leven; en 'k gevoele nochlans dat ik er zonder niet 'n zoude kunnen; o! daar staat hij weerom voor mijn oogen lijk 'n spook. Ilij n wiste 't niet, de jongeling. 'l vvas wel zijn spook ; zijn spook dat hem Kwam aanvallen, als ne vijand die gedurig aehler-uitlrekt, en hem meesleept zonder hein los te ' laten, toi daar waar hij hem hebbeu wili. In de netten van dit spook zat hij vernesteld. tôt dal bij nog lid nog le! meer zoude kimnen roeren. Dan zou bel spook staan, nen stap vooruit doen en hein vefworgen. Nu was hij aan 't wijken; hij hadgerekend en geield d*t, hoejungnog, bij kon te oud wordeu 0111 niée le dingen Ken jaar schoot nog over !' Na dien ouderdom was liet aanbod geweigerd. Naar Duitschland ! riep hij, in zijn zelven, daar zal ik met de onderviijdinge, in den vreemde op gedaan, loch weer aclitinge verdienen ; 'k zal er mijn laatsle krachten, mijn laatsle geldver-mogen aan bangen. Hij verliet Frankrijk, ge-lijk, ne kra-kende wagen kwam in'n volrijke siad van Vlaandren aan, waar bij hem in 'n reizend gezelschap van duitsebe speellieden, tijdens de « foore » voor eenigte dagen ver-huurde. Daar viel hijziek, degrijze jongeling van beneden de derlig jaren, doodelijk ziek, en wierd als «foreign» of vreemde marktgast in het gasthuis verpleegd. Daar ook kwam hem bezoeken en troosten ne schrandereman ook grijs, maar slecbls van name, nog blond en gezond spijts zijn jaren, die hem daar, ge- x Waar N° 11. Het nummer 10 eentiemen Augustus (le helft) 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Stavele du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes