Sint-Rombouts

564 0
01 juillet 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juillet. Sint-Rombouts. Accès à 19 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8b24t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER 14 Goedgekeurd door de Krijgscensuur onder N' 1004 JULI 191°. SINT-ROMBOUTS Maandblad voor studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te Mechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeued en heldenmoed vermae. Verspreid door = E.ffj-h aalmoe^eniers lâoon, % 179, ISelfiairs, % 72rC.A.De bssclj^e, % 202,. II IN MEM0RIAM ■fi Hector Waterschoot. (Lisala, 3i Januari 1918). Over onzen betreurden vriend en oud-leer-ling schreef zijn broeder ons de volgende bijzonderheden : «Hij werd te Antwerpen geboren in 1894. In 't leger (14e Unie) van af het begin van den oorlog. In October 14. werd hij zwaar gewond aan den Yzer. Na eenige maanden verzorging ging hij over naar het 3e Unie, werd opvolgenlijk korporaal (i5.) sergeant (16.) en adjudant kandi-daat-onderluitenant (1-11-16). Begin September 17. vertrok hij als mili-tair agent naar Congo. Te Borna aangeko-men, werd hij aangeduid voor "het instruc-tiekamp van Lisala (Bengala). Zijne brieven uit Lisala tôt 5 dagen vôôr zijne dood getuig-den allen van opgeruimdheid en trevreden-heid.Toen hij der 25e" Januari van eene oefe-ning thuis kwam, kloeg hij fel over pijn in 't hoofd en moest zich te bed begeven. 's An-derendaagsmorgen was hij weerop 't appel te 6 uur, maar rond 9 uur moest hij weer ter ruste. De koorts klom stilaan tôt 410. Op 3i Januari steeg ze tôt 4i°9. Gezien den ern-stigen toestand werd den pastor van Lisala geroepen. Niettegenstaande de hooge tempe-ratuur behield de lijder zijn helderheid van geest en drukte zijn tevredenheid uit bij het bezoek van den eerw. pastor. Ora 5 uur ontving hij de laatste troostmiddelen der H. Kerk en rond 8 uur gaf hij na een korten doodstrijd den geest. Hij bezweek aan Ma-Iaria-Koorts.Thans litrt hii pinder verre, heel verre van Moeder en bloedverwanten. Doch de gedach te dat hij na een voorbeeldiç leven nu ver-eenigd is met zijnen schepper troost ons ten zeerste. Mogen die eenige regels tôt uitslag heb-ben dat eenige gebeden va 1 trouwgebleven studiemakkers en vrienden voor zijn ziele-rust gestord werden, het ware ons een zoete troost. » + Georges C :emer (6Juin 1918). Georges Cremer était maréchal-des-logis-fourrierà l'artillerie quand il ut tué prés de sa batterie dans le secteur de Nieuport le6 Juin. Il fut enterré le 8 Juin pirson Aumônier Mr Belpaire au cimetière militaire de Duin-hoek.Au début de la guerre il avait répondu à 1' appel de la patrie et n'avait pas hésité à s'engager avec son frère comme volontaire à l'artillerie. Nous présentons à sa famille nos condoléances chrétiennes. ££( Robert Verbelen* (11 Juni 1918). Vôôr eenige dagen bracht ik een bezoek aan een vriend. Men had hem even getele-foneerd dat Robert Verbelen zou gesneuveld zijn. 'K schreet aanstonds naar zijn aalmoe-zenhr en na eenige dagen ontving ik de be-vestiging der treurige mare. « Robert is gesneuveld in een voorpost op Draaibank, den 11 Juii ron.I 8 uur s' mor-gens, door een obus die mi Iden in hun abri ontplofte. Ze waren met drieën té ; a nen en de dood was oogenbliklijk. ( m riiet gezien

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Sint-Rombouts appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes