Sint-Rombouts

734 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mars. Sint-Rombouts. Accès à 28 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j09w08x41n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER i3 Goedgekeurd door de Krijgscensuur onder Nr 440 20-3-18. MAART 1918- SINT-ROMBOUTS MaandbSad voor studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te lïlechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gànsche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door: E.f+ff. aalmoeçjeniers lâoon, % 179, Keljoaire, % 143,1, De besclu^e, % 202,11. IN MEMORIAM ANTONIN HENDRICKX Op Donderdàg 14 Maart werd op het rni-litair kerkhof van Duinhoek ter aarde besteld het lichaam van Antonin Hendrickx, adjudant bij het , student aan de Hoo-gere Handelsclool te Leuven. henige dagen te voren had ik hem nog yezien, vol levenslust en blijheid, met den-zel den eenvoud en openhartigheid, dezelfde jovialiteit en goedheid die hem altijd ken-merkten. Nu stond ik daar, alleen van het College, bij die droeve plechtigheid, en 'k dacht op de woorden die hij me eens zei: « Wat be'.claag ik de jongens die geen geloof hebben! Indien we dat nu niet hadden ! » Van den eersten dag der oorlogsverklaring af was Antonin met zijn twee broeders opge-t 0 ken als vrijwilligers. 43 maanden front — gekwetst in den slag te Steenstraete — met de beste notas voorgesteld tôt onderluite-nant. Vroeger had hij naar Congo kun-nen gaan in den dienst der Colonie, maar hij bleef liever bij zijn broeders en makkers op t' front. Op Dinsdag 12 Maart was hij in de voor-pos.en. Ein hardnekkige Duitsche aanval moest onze lijn bestormen en die moest ge-broken worden in zijn eigen loopgraven. Onze mannen — waaronder zijn broeder — trokken heldhaftig ten strijde. Toen de vij-and onze jongens wilde tegenhouden door een geweldig spervuur, werd Antonin getrof-fen door een zware bom. Onze innigste deelneming aan zijn fami-lie in. België en aan zijn twee broeders op 't front,' met de verzekering dat wij onzen goeden vriend in onze gebeden niet zullen vergelen. A. B. TONY VAN PELT ( 1 $97 — & Maart 1918. ) Nog een edelmoedig slachtoffer dat zijn leven voor het vaderland heeft opgeofferd. Als vrijwilliger opgetrokken in 16, deed hij reeds anderhalf jaar dienst aan 't front in de artillerie en werd vôôr eenige maanden tôt brigadier genoemd. Den 6 Maart keerde 1 i j 's morgens weder uit den observatiepost, waar hij 48 uren had doorgebracht; bij de sîukken gekomen zag hij dat er een man ontbrak en in plaats van gaan te rusten, viilde hij de ledige plaats innemen, toen een duitsche obus vôôr hem ontplofte en hem beide armen afrukte; hij leefde nog een hal-ve uur, doch bleef buiten kennis. Den 8 Maart werd hij begraven op het militair kerkhof te Veurne. Onder den oorlog was hij dezelfde geble-ven als. we hem in 't Cçllege gekend hebben, goed,edelmoedig,braaf eh godvruchtig: altijd was hij aan zijn wçkelijksche Communie getrouw. Aan zijn achtbare familie, die te Glasgow verblijft, onze diepe deelneming met belofte van gebeden. Zalige Paschen? Voor de vierde maal vieren we Paschen ver van huis. Zal Paschen dit jaar de verlos-sing medebrengen? God geve 't. Beste jongens, vergeef toch uwen Paasch-plicht niet! Blijft getrouw aan de goede ge-woonten van den ouden tijd. Maak dat we over u in aile opzichten mogen fier zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Sint-Rombouts appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes