Sint-Rombouts

1022 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Avril. Sint-Rombouts. Accès à 26 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1z41r6nk3r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 9-10. April-Mei 1917 SINT-ROMBOUTS Maandblad voor studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te lYlechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwc zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. VersjDreid door : E. ff. làoon, aalmoe?enier G. 250, 2e êroep, en E. ft. tôelpaire, aalmoe?enier, C. 230, 4e ?>roeP- Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Tronend midden bloemenkransen straalt de Maagd in zilvren glanse neergeronnen pereldauw op het zijden mantelblauw. ?4inzaam lacht het rond gezichtje naar het krullebollig wichtje, rustend zalig, liefde-warm, in den breeden moederarm. En ten strijde blij getogen, bid ik, vôôr het beeld gebogen: " Reik ook mij uw moederhand, Lieve Vrouw van Vlaanderland. " J. M. Uwe toekomst. 'k Sla soms mijn adressenlijst open en mijmer over die lange reeks namen, allen vrienden en kennissen uit den ouden,goeden tijd.... Eenigen zijn reeds den heldendood gestor-ven : we bewaren hunne gedachtenis als een heilig pànd in ons hart. Nog anderen zullen hun bloed moeten ten offer brengen om den geboortegrond vrij te koopen. Wie zal het zijn? " 'k Ben niet bang voor den dood, schreef me een uwer, ik weet immers waar-voor ik sterf. " Maar voor degenen die zullen overblijven vraag ik me dikwijls af wat de toekomst voorbehoudt... Het gebouw dat ge in uw jeugd opbouwde hebt ge stilaan zien weg-brokkelen : zult ge nog iets meer vinden dan een hoop puinen? Of zullen de grondvesten sthrk en c.tï^viw yim nm mpt tnaipn mnpH Hf> hand weer aan 't werk te slaan, als het oor-logsgeweld zal uitgeraasd hebben? Eenigen hadden reeds hun plaats in de wereld veroverd: ze vinden die terug, al zullen enkelen het hard te verduren hebben. Maar de anderen de anderen? 'k Zie er die hunne Latijnsche of profes-sioneele studies moeten staken hebben : eenigen hebben hun tijd verbeuzeld in vreem-de onderwijsgestichten ; anderen vonden op vreemden bodem een Belgische school en doen stil voort ; sommigen nog hebben een-voudig een kruisken gemaakt over hun studies en vaarwel gezegd aan den droom hun-ner jeugd : arme jongens, die ik uit gansch mijn hart beklaag. Toch ken ik er verschil-lende, vooral onder onze soldaten, die vast besloten zijn later met nieuwen moed hun studies te hernemen. — " 'k Wist niet wat aanvangen na den oorlog, deelde me een hunner mede, maar 'k heb hier rijpelijk na-gedacht en 'k heb het geluk gehad met een paar oude makkers te kunnen spreken. We studeeren later voort, als 't God belieft. " — Ik hoop dat de toekomst die bewonde-renswaardige jongens niet zal ontgoochelen. Sommigen moesten juist hun hoogere studies aanvatten of hebben nog te kiezen welke baan ze zullen inslaan. Lokt het gemakkelijk bureelleven ze niet aan? Zullen ze sterk ge-noeg zijn om op eigen beenen te willen loopen? God geve 't! Misschien vallen er ook weg onder degenen die hun hoogere studies reeds begonnen hadden. Maar 'k hoop toch dat de meeste zullen volharden. Een raad voor allen. Uit eigen ondervin-ding weet ik hoe het frontleven — ook het leven in ballingschap meen ik, — den geestes-arbeid doodt : het valt bitter lastig zich nog

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Sint-Rombouts appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes